Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Влезте с помощта на социалната мрежа Login Facebook
Възстановяване на парола
Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСОтраслово счетоводствоСчетоводство

Патентен данък

Бихте ли ми разтълкували колко ще бъде патентния данък като в Приложение № 4 към глава втора, раздел VI от ЗМДТ пише - за бюфети, каравани и павилиони - за обект - от 75 до 500 лв?
Ако не упражняваме дейност през цялата година трябва ли да плащаме целия патентен данък?

1 отговор


на 23 Апр. 2012
Ако правилно съм разбрал въпроса Вие искате да си определите какъв ще е размера на патентния данък, който ще платите във връзка с Вашата дейност предполагам попадаща в реда „за бюфети, каравани и павилиони”. В тази връзка трябва да направим следните уговорки:
1. Диапазона между 75 и 500 лв. е зададен като ограничение, в рамките на което всеки Общински съвет определя размера на данъка за съответната община или населено място. Това произхожда от чл. 61к на ЗМДТ, а именно:
„..чл. 61к. /Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г./ /1/ Общинският съвет определя размера на патентния данък в граници съгласно приложение № 4 в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община.
/2/ Общинският съвет може да определи различен размер на патентния данък за една и съща дейност в различни населени места на територията на общината, както и в различни зони на територията на едно населено място. Зониране на населените места в общината за целите на патентния данък се извършва с наредбата по чл. 1, ал. 2.
/3/ Общинският съвет определя размера на данъка при съобразяване на следните критерии: местоположение на населеното място/зоната, вид на населеното място с оглед на това дали е с местно или с национално значение, брой на населението и големина на населеното място/зоната, стопанско значение на населеното място/зоната, сезонен или постоянен характер на дейността, икономическо състояние на населеното място.
/4/ Когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място, за целите на определяне на размера на патентния данък за местонахождение на обекта се смята постоянният адрес на лицето…”

2. Видно от гореизложеното, трябва да разберете какъв е точно определеният размер от Общинския съвет за Вашето населено място и да го приложите за Вас.

Относно втората част на въпроса дали дължите патентен данък за цялата година, при условие, че упражнявате дейност само няколко месеца от нея – трябва да се съобразите с разпоредбата на чл. 61л, ал. 3 от ЗМДТ, а именно
„…………чл. 61л. /Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г./ /1/ Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4.
/2/ Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.
/3/ Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността………”
Във Вашия случай обаче, ще дължите целия патентен данък за цялата година, защото попадате в изключенията, т.е. в дейностите, посочени в т. 2 на приложение № 4.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Нашите експерти

Счетоводството е наука и изкуство! Над 28 години обслужваме с традиция и стил - Счетоводство и одит; Данъци и данъчна защита; Обработка на заплати; Бизнес консултиране; Правни услуги; Административни услуги. Счетоводна къща Дал Сиат АД