Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"дивидент"

Здравейте , ако сега през м.Април /13г.,съдружници в ООД разпределят печалба , следва да се подава: 1. Справка по чл.73 от ЗДДФЛ , но трябва ли още през този месец да се подава или до 30,04,14г. ? 2.Декларация по чл.55/ която ще бъде подадена през 2-ро тримес. т. е. до 31,07,13г./ ? 3. Плащенето на данък дивидента през м.Април ли да е ? Благодаря Ви !

Добавена в
  • Данъчно облагане и такси

Zlatomira Ivanova
 потребител  Zlatomira Ivanova отговорете на 18 Апр. 2013

 

4 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 19 Апр. 2013
1. На основание чл.73 ал.1 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи при определени изисквания едно от които е това по ал.3 от закона, гласящо следното:
„Доходите по чл. 38, ал. 1, т. 2 от закона СЕ ВКЛЮЧВАТ в справката по ал. 1 ЗА ДАНЪЧНАТА ГОДИНА, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, за данъчната година на начисляване на сумите - в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял. В случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 доходите се включват в справката по ал. 1 за данъчната година на прехвърлянето.”

Във вашия случай, за начислените доходи през м.04/2013 г., в резултат от взето решение за разпределяне на дивидента, следва да се подаде справката по образец на основание чл.73 от закона, в следващата година т.е. 2014, в срока регламентиран по ЗДДФЛ.Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 19 Апр. 2013
2.Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци, образец 4001 се подава от платец на доход (предприятие или самоосигуряващо се лице), задължен да удържа и внася авансов данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ и данък при източника по чл. 194 и чл. 195 от ЗКПО се подава в срока за внасяне на дължимите данъци.
На основание чл. 65, ал.2 от ЗДДФЛ, данъкът по чл. 46 /ставката на данъка е 5 на сто за доходите по чл. 38, ал. 1/от закона за доходите от дивиденти определен върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент,се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 19 Апр. 2013
3. Месеци април, май и юни 2013 г. формират второто тримесечие на 2013 г.
Следователно, т.н. плащане на данък дивидента е в срок до края на месец юли 2013 г.
Разбира се, няма пречки да го платите в м.април 2013 г.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Zlatomira Ivanova
 потребител Zlatomira Ivanova отговори на потребителя Павел Йончев на 21 Апр. 2013
Благодаря Ви за изчерпателните отговори! До скоро...


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство