Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"продажба на акции в АД"

При продажба на акции в АД как се изчислява балансовата стойност на една акция и какви документи за необходими?Как се отразява продажбата на акции в търговския регистър и в счетоводите регистри?

Добавена в
 • Регистриране на фирми
 • продажба на акции в АД

Yanka Petrova
 потребител  Yanka Petrova отговорете на 08 Ноем. 2012

 

2 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Христо Досев
 експерт Христо Досев отговори на въпрос на 08 Ноем. 2012
Нетната стойност на 1 акция може да се определи като се раздели сумата на собствения капитал на дружеството (активи - пасиви) на броя на акциите, емитирани от АД.
Документите, необходими за продажбата на акциите зависи от съответния вид акция.
При продажба на поименни акции, следва да се сключи договор между продавача и купувача, като собствеността върху ценната книга се прехвърля с джиро.
При продажба на безналични акции, следва да използвате услугите на инвестиционен посредник, като смяната на собственост влиза в сила след съответното вписване на сделката (прехвърлянето) в Централния депозитар, който по силата на ЗППЦК е единствения орган, който може да издава и да се разпорежда с безналични ценни книги.
В счетоводните регистри на дружеството емитент не следва да се правят счетоводни записвания в случай на смяна на собствеността на емитираните от АД акции.
Информацията относно притежателите на акции не подлежи на обявяване в Търговския регистър (за разлика от информацията за собствеността върху дяловете в ООД) която подлежи на обявяване в Търговския регистър.

Поздрави - Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Yanka Petrova
 потребител Yanka Petrova отговори на потребителя Христо Досев на 09 Ноем. 2012
Благодаря за информацията ,много изчерпателен отговор!


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
 • Годишен финансов отчет
 • Данъчно облагане и такси
 • ДДС
 • ЗДДФЛ
 • ЗКПО
 • Назначаване
 • Отраслово счетоводство
 • Регистриране на фирми
 • Счетоводство