Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"продажба на акции в АД"

При продажба на акции в АД как се изчислява балансовата стойност на една акция и какви документи за необходими?Как се отразява продажбата на акции в търговския регистър и в счетоводите регистри?

Добавена в
  • Регистриране на фирми
  • продажба на акции в АД

Yanka Petrova
 потребител  Yanka Petrova отговорете на 08 Ноем. 2012

 

2 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Христо Досев
 експерт Христо Досев отговори на въпрос на 08 Ноем. 2012
Нетната стойност на 1 акция може да се определи като се раздели сумата на собствения капитал на дружеството (активи - пасиви) на броя на акциите, емитирани от АД.
Документите, необходими за продажбата на акциите зависи от съответния вид акция.
При продажба на поименни акции, следва да се сключи договор между продавача и купувача, като собствеността върху ценната книга се прехвърля с джиро.
При продажба на безналични акции, следва да използвате услугите на инвестиционен посредник, като смяната на собственост влиза в сила след съответното вписване на сделката (прехвърлянето) в Централния депозитар, който по силата на ЗППЦК е единствения орган, който може да издава и да се разпорежда с безналични ценни книги.
В счетоводните регистри на дружеството емитент не следва да се правят счетоводни записвания в случай на смяна на собствеността на емитираните от АД акции.
Информацията относно притежателите на акции не подлежи на обявяване в Търговския регистър (за разлика от информацията за собствеността върху дяловете в ООД) която подлежи на обявяване в Търговския регистър.

Поздрави - Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Yanka Petrova
 потребител Yanka Petrova отговори на потребителя Христо Досев на 09 Ноем. 2012
Благодаря за информацията ,много изчерпателен отговор!


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg

Изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение

Счетоводство: 7 казуса и техните решения

Абонирайте се за електронно списание "Счетоводен свят" и изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение"Счетоводство: 7 казуса и техните решения"

Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство
Нашите експерти
Алиция Профирова
Веска Ангелова Slavi Ivanov Dimitrina Todorova Boris Petrov Креме4на Въртийска Евгений Тодоров