Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Влезте с помощта на социалната мрежа Login Facebook
Възстановяване на парола
Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСОтраслово счетоводствоСчетоводство

При направена преоценка на активи стока временни разлики задължително ли е да се начислят и осчетоводят,тъй като фирмата е на загоба от три години назат.

Фирмата се занимава с продажба на недвижими собствети имоти,тоез преди години са закупени земи,които са заведени по сметка 304 Стока.През 2012 год.е направена преоценка на земите .Счетоводното отчитане обезценката дебит сметка 256 кредит 304 и отчитане на разходите по обеценката 636/256.Фирмата няма продажби и друга дейност.Загубата е отразена в Баланса и в ОПР като обеценка,а също така и ГДД е отразена в увеличение на резулта ,разходи от последващи оценки,тъй като фирмата е на загуба, в този случай необходимо ли е да се начисляват временни разлики и допусната ли е счетоводна грешка и може ли да се ползва загубата в следващите периоди.
Добавена в   Счетоводство

1 отговор


на 13 Юни. 2013
Непризнатите за данъчни цели счетоводни разходи от последващи оценки на активи и пасиви съгласно чл. 34 от ЗКПО в годината на отчитането им формират съгласно СС 12 намаляема временна разлика, тъй като в следващ период, когато са изпълнени изискванията по чл 35 от ЗКПО, от тях ще произтекат суми, с които ще се намали данъчната печалба или ще се увеличи данъчната загуба. Данъчният ефект от намаляемите временни разлики формира актив по отсрочени данъци (АОД).

Съгласно СС 12 актив по отсрочени данъци се признава до степента, до която е вероятно бъдещата данъчна печалба да бъде реализирана. Непризнатите АОД и балансовата стойност на признатите АОД се преразглеждат към датата на всеки счетоводен отчет и при промяна в преценката подлежат на корекция.

За да се прецени дали непризнаването на АОД за тези данъчни временни разлики в годината на възникването им представлява счетоводна грешка следва да се направи анализ и преценка, дали към тази дата са съществували условията предвидени в стандарта за признаване на АОД.

Признаването или непризнаването на АОД не оказва влияние върху пренасянето на данъчна загуба по реда на глава 11 от ЗКПО.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!