Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"БРАК НА АКТИВИ"

1.Здравейте, във фирма с основна дейност търговия с книжарски стоки и учебници,предстои брак на учебници,учебни тетрадки и книги ,тъй като учебниците не са актуални и са отхвърлени от програмите на Министерството на образованието,а други книги нямат търсене на пазара.На какъв нормативен документ следва да се обоснове този брак?Възможно ли е фирмата да си разработи свои фирмени стандарти и това е да е документа за обосновка.?
Освен протокол за брак,следва ли фирмата да издава и други документи,свързани с документиране на брака?

2.Извършен брак на дълготрайни материални активи,на 100 процента изхабени,съставени протоколи за брак.Следва ли тези протоколи да се включат в дневника за продажбите по ДДС,по-скоро с информативна цел,тъй като не се начислява ДДС?

Добавена в
  • Счетоводство

Станка Тодорова
 потребител  Станка Тодорова отговорете на 22 Окт. 2013

 

1 отговор

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 30 Окт. 2013
т.1.НАРЕДБА № 878 ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ И БРАКУВАНЕ НА НЕГОДНИ ИЛИ НЕНУЖНИ СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИОтменена с § 2, т. 9 от Постановление № 9 на Министерския съвет от 20 януари 1992 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет и на министерства и други ведомства - ДВ, бр. 8 от 28 януари 1992 г. независимо, че няма нормативна сила е целесъолразно използването и с оглед характеристиките на МЗ, които са основание за бракуването им.

„Документи, удостоверяващи брак на стоково-материални запаси
В чл. 7, ал. 2 от Закона за счетоводството са посочени реквизитите на първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието. В съответствие с това, документ удостоверяващ брака на стоково-материални запаси следва да съдържа необходимите реквизити, като може да съдържа и всяка допълнителна информация потвърждаваща основанието за брак. Пример за такъв документ е протоколът за брак. Протоколът за брак следва да бъде съпътстван с документи удостоверяващи допустимите норми на брак, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност и/или с всеки друг документ удостоверяващ основанието за брак. Пример за такъв друг документ е фирмения стандарт, в който е посочен срока на годност и е определен обичайния за съответната дейност размер за всяка партида и/или всеки отделен вид стоково-материален запас.” *
*№ 24-33-87 от 11. 04. 2008 г. относно данъчно третиране на разходи за брак по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, съгласно чл. 80, ал. 2Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg

Изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение

8 решени казуса от данъчно-счетоводната практика

Абонирайте се за електронно списание "Счетоводен свят" и изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение"8 решени казуса от данъчно-счетоводната практика"

Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство