Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Покупко-продажба на недвижим имот между свързани лица"

При покупко-продажба на недвижим имот между свързани лица ( собствениците на двете фирми са едни и същи лица ) . По каква цена ще е отчитането на продажбата на имота при предприятие "X"( продавач) и изписването на имота и , по каква цена ще се заприходи имота при предприятие "У" (купувач) ? Ще е нужно ли оценител да оцени имота ? Моля за професионално мнение ! Ако бъдат посочени и счетоводните записвания ще бъда безкрайно благодарен !

Добавена в
 • Счетоводство
 • Покупко-продажба на недвижим имот между свързани лица

Хюсеин Шукриев
 потребител  Хюсеин Шукриев отговорете на 20 Септ. 2013

 

1 отговор

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Елена Илиева
 експерт Елена Илиева отговори на въпрос на 20 Септ. 2013
За счетоводни цели сделката между свързани лица, както при отчуждителя, така и при придобиващия, се отчита аналогично на този вид сделки между несвързани лица. В годишния финансов отчет се оповестява информацията посочена в СС 24 Оповестяване на свързани лица. Стандартът описва методите за установяване влиянието на взаимоотношенията между свързаните лица върху резултатите от сделките (т. 3.1 и 3.2) и в него няма изрично изискване да се ползват услуги на лицензиран оценител за целите на оповестяването.

За целите на подоходното облагане съгласно чл. 15 от ЗКПО когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчната основа се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица. Преобразуването се посочва в Приложение 1 на ГДД по чл. 92 от ЗКПО. Регулирането на счетоводния резултат на това основание не формира временна разлика по СС 12 и не се отчита счетоводно.

За целите на ЗДДС данъчната основа е пазарната цена в случаите по чл. 27 ал. 3 т. 1. В останалите случаи, данъчната основа се определя по общия ред на чл. 26 от ЗДДС.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
 • Годишен финансов отчет
 • Данъчно облагане и такси
 • ДДС
 • ЗДДФЛ
 • ЗКПО
 • Назначаване
 • Отраслово счетоводство
 • Регистриране на фирми
 • Счетоводство