Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Земеделски производител"

Едноличен търговец извършва транспортна дейност.Фирмата е регистрирана по ЗДДС.От м.януари 2013 собственика се регистрира и като земеделски производител-физическо лице.Въпросът ми това две отделни дейности ли са,с отделни счетоводства или трябва да се води общо счетоводство за двете дейности и ако е така какво е данъчното облагане на ЗП?След като ЕТ е регистриран по ЗДДС,това означава ли,че и ЗП е регистриран по ЗДДС?

Добавена в
  • Счетоводство

Stanimira Petrova
 потребител  Stanimira Petrova отговорете на 20 Март. 2013

 

1 отговор

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 21 Март. 2013
Независимо в какво юридическо качество физическото лице осъществява независима икономическа дейност – търговец, земеделски производител, свободна професия и др., за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС. Съгласно §1, ал.2 от ДР на ППЗДДС физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.
Съгласно чл.69, ал.1 от ЗДДС регистрирано лице има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по закона лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от облагаеми доставки. На основание чл.71, т.1 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява, когато лицето-получател по доставката притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл.114 и 115, в който данъкът е посочен на отделен ред
Съгласно разпоредбата на чл.29а, ал.1 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2011 г., облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл.26 и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл.28, тоест като еднолични търговци. Съгласно чл.29, ал.6, посочените в ал.1 лица, следва да прилагат Закона за счетоводството /ЗСч/. Съгласно чл.29а, ал.6 от ЗДДФЛ, физическите лица, задължени или избрали реда на облагане по чл.29а от с.з. се приравняват на ЕТ за целите на Закона за счетоводството /ЗСч/ и за определяне на облагаемия им доход.*

* указания на НАП – 2012 г.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg

Изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение

Счетоводство: 7 казуса и техните решения

Абонирайте се за електронно списание "Счетоводен свят" и изтеглете БЕЗПЛАТНО Специално Приложение"Счетоводство: 7 казуса и техните решения"

Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство
Нашите експерти
Dimitrina Todorova
Йорданка Димова Елена Илиева Христо Досев Алиция Профирова Креме4на Въртийска Елисавета Петрова