Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

Търсене по ЕООД върна следните резултати:
Статии

9 намерени статии при търсене по ЕООД


- ЗП ЕООД -осигуряване на служител и отсрочване на данък
- 117 проблема и решения за ТРЗ, активи, данъци и счетоводство
- Изплащане на личен труд в ЕООД в брой надвишаващо 15 хил.лв
- Промяна на адрес за управление и уведомяване на НАП
- Наем и самоосигуряващо се лице
- Платежно нареждане
- ДДС регистрация при покупка на ЕТ
- Самоосигуряващ се съдружник полага труд в Дружеството
- Декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Въпроси и отговори

331 намерени статии при търсене по ЕООД


- Финансова помощ по чл.134 ТЗ
- Лиценз и програми
- Покупка на ЕТ
- Издаване на фактура
- покупка на имот
- СОЛ в ЕООД
- Адрес кореспонденция
- ГДД 2015г
- продажба еоод
- ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТОКА
- Възстановяване на част от данъка
- Възстановяване на част от данъка
- Граждански договор
- счетоводство
- СОЛ с ТЕЛК
- Покупка на поземлен имот от ЕООД без фактура
- ДНМА
- данъци чуждестранни лица
- заем от ЕТ на ЕООД
- Прехвърляне на имот от фирма на физическо лице
- анекс към ипотечен кредит
- Продажба на ЕООД по време на ревизия
- ЗКПО-разходи за транспорт
- Деклариране на доход в справка по чл. 73 от ЗДДФЛ
- неактивна фирма
- годишно изравняване на осигуровки при СОЛ и граждански договор
- сгрешен клиент във дневник за продабжите - как да се направи корекция
- подорение на нает обект
- ООД в ЕООД
- гаранционен фонд в ЕООД
- Осигуряване собственик на ЕООД
- Договор за управление и СОЛ
- Регистрация на ЕООД
- Управител по майченство
- ЕООД или Свободна професия
- Сделки с офшорна фирма
- ЕООД, ЕТ - ПАТЕНТ
- Подобрение на нает имот.
- кредитно известие
- Българско дружество с клон в Полша
- Осчетоводяване наем автомобил и в държава от Европейския съюз и услуга към трета страна
- дивиденти при разпределяне на печалба
- данък при дарение
- Кредитно известие и ДДС декларация
- Прехвърляне на ДМА от неработещо ЕООД на ново ЕООД с един и същ собственик.
- Разходи за командировка
- ддс
- Средства на фирмата
- Разплащателна сметка на ЕООД
- Нулева декларация
- Нулева декларация
- ЕООД или свободна професия? Или и двете?
- остатък по единната сметка
- Вещо лице
- Извършване на специализиран транспорт
- Отписване на вземане
- Патентен данък
- Продажба на ЕООД
- Не осчетоводени фактури за приходи от продажби и дължимо ДДС.
- Свързани лица-ЗКПО
- Ръководител транспорт
- Приложение №4 към ГДД по чл.92
- командировка на собственик на ЕООД
- Подаване на ГДД за 2013г. на ЕООД и ООД
- Приложение 4 към ГДД по чл.92
- Каква декларация се подава
- Отписване на задължение към доставчик
- свързани лица в ГДД
- Болничен на самоосигуряващо се лице с ТЕЛК
- лек автомобил
- Месечни разноски за ЕООД?
- ГФО и декларация по чл. 92 от ЗКПО на ЕООД без дейност
- осигуряване
- Годишен Финансов Отчет
- фирма за недвижимо имущество
- във връзка с чл 42 от зкпо
- Субсидии зем.производител
- Дневник за продажбите по ЗДДС
- как се осчетоводява гражданска отговорност при ЕТ и ЕООД
- посредническа услуга
- заприхождаване по счетоводна сметка
- Moje li upravitel na apteka da e uprawitel v drugo OOD s razlichna deinost?
- Субсидии зем.производител
- Може ли управител на аптека да е управител на друго ООД с различна дейност?
- Грешки във вече подадени декларации по ДДС
- лек автомобил
- Продажба незавършено производство
- Разходи за командировка на Управител, чуждестранно лице
- Попълване на Приложение 4 към ГДД чл.92
- Различни варианти на наеми
- продажба на стоки
- пререгистрация на ЕООД в ООД
- Деклариране на изплатените наеми на ФЛ
- Годишно изравняване СОЛ за положен личен труд в дружеството
- Разлика м/у разпределяне на печалбата на ЕТ и печалбата на ЕООД
- капитал на ЕООД
- Капитал на ЕООД
- счетоводство
- собственик на ЕООД може ли да работи по ДУК
- данъчно облагане
- Личен труд на собственик на ЕООД
- Субсидия и регистрация по ЗДДС
- ДДС
- Признаване на рентакар при командировка в чужбина
- ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР В ЕООД
- Казус ДДС и Счетоводство
- Бракуване на автомобил
- Осигуряване
- осигуряване
- осчетоводяване на земя и сграда по нотариален акт
- осигуряване на пенсионер по болест в еоод
- Облагане с патентен данък/срок за подаване на декларация за прекратяване на патентна дейност
- Регистрация на фирма
- социални разходи
- социални разходи
- себестойност на книга,авторско право ДНМА
- заем ет от еоод
- ДДС при фирма доставчик рег по ДДС във Великобритания
- Регистрация по ДДС
- Починал ЕТ и ново ЕТ или ЕООД от наследниците?
- Относно ДДС
- ДДС
- счетоводство
- Деклараци 1
- Командировка на управител в чужбина
- он лайн магазин
- СОЛ в ЕООД и декларация пред НАП
- Собственик ЕООД и обезщетения от НОИ
- прехвърляне на предприятие по чл.15 от тз, ЕТ на ЕООД, със заличаване на ЕТ
- Покупка на автомобил от ФЛ
- Подаване на Декларация по чл.55,ал.1 от ЗДДФЛ
- ДДС регистрация
- Полагане на личен труд от собственик на ЕООД
- Отчитане продажби на услуги - коучинг консултации.
- Самоосигуряване и или ДУК
- Получен грант по оперативна програма
- ДДС - посредник
- Осигуряване
- Семинар
- Работещ едноличен собственик
- Погасяване на фирмен кредит чрез продажба на наследствен имот
- ДДС за управленски разходи
- ДДС нощувки в ЕС
- нает лек автомобил
- продажба на употребяван актив
- Лизинг
- Осигуряване на собственик на ЕООД, работещ на тр.д-р в друга фирма
- Ликвидатор
- Наем апартамент за командировка
- Задължени ли сме да се регистрираме по ДДС
- СОЛ
- Коригираща декларацияобр.6
- Доставка на консумативи от Германия
- Продажба на лек автомобил втора употреба, закупен на основание чл.143 от ЗДДС
- Разделяне на активи преди продажба на дружествени дялове
- ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 50
- чл.97а ЗДДС
- МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА НА УПРАВИТЕЛ НА ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА С КОМАНДИРОВКА И ЗДДС
- избор между ЕТ или ЕООД
- Управител на ДЗЗД
- Срества на собственик
- ОТУ
- авансов данък декларация чл 55
- Счетоводно отчитане на Договор за заместване в дълг между предишен и нов длъжник
- Осигуровки в ООД
- Осигуровки СОЛ и ДУК
- Осигуровки СОЛ
- Консумативите при наем на офис от физическо лице
- относно доброволна регистрация по ЗДДС
- Осигуряване на едноличен собственик на ЕООД
- Майчинство самоосигуряващ се
- Болничен
- Захранване на каса от собственик
- ТО и ОТУ
- Неразпределена печалба
- Неподадена декларация по чл.92 от ЗКПО.
- Публикуване на отчети в ТР
- Субсидия за единица площ
- Разпределяне на дивидент преди края на годината
- ЕТ И ЕООД
- Обявяване на ГФО пред ТР - МСС
- ГФО
- САМООСИГУРЯВАЩ СЕ
- промяна собственик на фирма и трудовите договори на работниците
- регистрация по ддс
- Прокурист в ЕООД
- Командировка на управител на ЕООД
- Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ
- Деклариране на заеми
- Опрощаване на задължения
- Регистрация на ЕООД
- ДДС ПО ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ
- граждански договор
- Продажба на дялове и декл. по чл.73
- Продажба на дялове - ЕООД
- Положен личен труд от еднол. собственик на капитала в ЕООД и болнични
- ГДД ЧЛ.50
- интрастат
- счетоводство
- Прави ли се изравняване на осигурителния доход?
- личен автомобил прехвърлен на фирмата
- дма
- Моля за помощ
- СОЛ в ЕООД и ГДД
- осигуряване
- Пенсионер с ТЕЛК и Управител на ЕООД
- Каква/и/ ГДД съм длъжен да подам за 2012 г при следният казус:
- АПОРТ
- Приход от цесия
- ДУК и майчинство
- Внос на стоки от ЕС /Италия/
- ПРЕОБРАЗУВАНЕ ФСР
- Данък върху наем на наследствен имот
- Договор
- Командировка в чужбина
- Ограничаване на плащанията в брой
- ДДС при продажба на лек автомобил
- Осигоряване на собственик на ЕООД
- Доброволни застраховки
- счетоводство
- бизнескомбинация
- Осигуровки по ДУ и съдружници на трудов договор
- Отписване на задължение към собственика
- ЗДДС чл.97а
- данъчно облагане
- СОЛ работа с личен труд
- международен транспорт
- Възстановяване на ДДС
- Възстановяване на ДДС
- ГДД
- Преотстъпен Корпоративен данък
- основно средство или дребен стопански инвентар
- деклариране на дивидент
- Осигуряване на собственик на ЕООД
- счетоводство
- Електронен подпис
- Промяна на собствеността на ЕООД
- възстановяване на ддс
- ДДС - префактуриране
- Конфискувани стоки от внос
- Счетоводно отчитане на дърводобив
- осчетоводяване на разходи за учредяване
- Осигуровки по ДУК
- Промяна на собствеността на ЕООД
- Пререгистрация на ЕООД в ООД
- пререгистрация на ООД в ЕООД
- Начислява ли се ДОД при изкупуване на дял.
- ГДД и справка за окончателния осигурителен доход
- Осигуряване на чужд гражданин
- Прехвърляне на ДМА от собственик
- Задължение за регистрация по чл.97а от ЗДДС
- Изплатен доход съдружник СОЛ
- Откъде мога да получа ЕИК на ЕООД, което сега ще се регистрира в Търговския регистър?
- Къде да проверя дали името на новата фирма, което съм избрала не е използвано вече?
- ДУК
- Здравейте,
- Данъчна декларация
- Заверка на стаж СОЛ
- осчетоводяване на фактури на фирма със собственик турски гражданин
- Управител на ЕООД/ ООД и служител в друга фирма ?
- Патент на ЕООД
- Личен автомобил, използван за дейността на дружеството
- собственик и управител на еоод
- осигуряване на собственици на ЕООД-та през 2013
- Осигуровки на самоосигуряващ се
- отдаване под наем
- управители на ЕООД и съдружници в ООД и тяхното осигуряване.
- Временно финансиране от собственика
- ДДС на фактури издадени от Турция и място на сделката там
- 10% Данък в/у наем
- 10% Данък в/у наем
- Относно започване на осигуряване подаване на декларация 1
- всичко относно водене на счетоводство или да ме насочете къде да го прочета
- Участие в обединение
- ДУК и СОЛ
- Облагане на физическо лице при продажба на имот
- дивидент
- Дистрибуция
- Банково извлечение
- ЕООД
- Как се отчита Туроператорска дейност ?
- Гледане на болен член на семейството
- ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРОЕН АКТИВ
- Какъв образец Окд трябва да подаде управител на ЕООД
- преобразуване на ООД в ЕООД
- УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ЕООД
- ПРЕМИНАВАНЕ НА ЕТ В ЕООД
- Изкупуване на Дружествени дялове
- Наем и дарения
- възстановяване на ддс
- касов апарат
- Декларация по чл.55 ЗДДФЛ
- ЕООД
- регистриране на нова фирма
- ЗДДС чл.97а
- допълнителен капитал на собственик
- гр.договор
- Касовият апарат начислява ДДС, а не сме регистрирани
- майчинство и самоосигуряващо се лице
- самоосигуряващо се лице
- едноличен собственик и управител в ЕООД
- Продължение дейността на починал едноличнен собственик
- Захранване на каса
- ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ ДА СЕ ПРЕКРАТИ ЛИ ДЕЙНОСТ ОТ САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ
- ДДС ЗА ГОРИВА И КОНСУМАТИВИ НА АВМТОМОБИЛ
- Бонус
- Отказ от заявление за регистрация по ЗДДС
- граждански договор със СОЛ
- Задължителни осигуровки?
- Командировка на собственик на ЕООД
- относно внасяне на осигоровки по трудов договор
- Осигуровки на управител в ЕООД
- Закриване не фирма
- Осигуряване на собственика на ЕООД, който е назначен на работа и в друга фирма
- ГФО
- покупка на дружествени дялове
- Възстановяване на ДДС
- Наем за сметка на извършен ремонт
- Осигурителни плащания на ЕТ ,на едноличния собственик на ЕООД и на съдружници в ООД
- Осигуряване на собственик на ЕТ и ЕООД
- Счетоводство на хранителен магазин
- Как се води счетоводството на хранителен магазин
- ЗДДС
- Осигуряване на собственик на ЕТ и ЕООД
- Счетоводство на интернет доставчик?
- ФИРМА ЗА ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ
- НОВООТКРИТО ЕООД????
- ЕООД
- Собственик на ЕООД
- Прехвърляне имот юридическо към физическо лице
- Регистриране на фирмаИмейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство