Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

Търсене по КТ върна следните резултати:
Статии

266 намерени статии при търсене по КТ


- 1% отстъпка от данъка ползват фирмите, подали годишни декларации по електронен път
- Начисляване на данък натура за гориво и наем на автомобил за фондация в обществена полза
- Декларираме онлайн нов имот или кола
- Коригиране на грешка, касаеща непреобразуване в ГДД за 2015 г. на счетоводния финансов резултат в посока увеличение
- Отписване на несъбираеми вземания от 2011 г.
- Агенцията по вписванията напомня за финансовите отчети с помощта на имейли
- Ползване на данъчен кредит при закупуване на лекарства за попълване на аптечка за първа помощ
- Публична дискусия на тема: Оценка на използването на Директива 2010/24/ЕС
- 11,6 % повече данъци са платили фирмите за 2016 г.
- Дела срещу 8 хил. длъжници от края на 2016 г. заведе НАП
- Деклариране на дарение при раздаване на неамортизирани активи на служители
- Две нови услуги с ПИК и КЕП от НАП
- Издаване на фактура за продажба по договор с цесия и осчетоводяване
- Скок на оборотите в Банско след проверките на данъчните
- Нормавитно-признати разходи за физическо лице ЗП с приходи от субсидии
- Фактура от Швейцария за покупка на укрепващи материали при транспот на стоки
- С контролни покупки данъчните ще търсят некоректни търговци
- Издаване на фактури за начислени, но неизплатени лихви
- Данъчни декларации подаваме до 2 май
- Коригиране на справка-декларация за минал период
- Бюджетната комисия с одобрение за връщането на старите правила за казаните за ракия
- Неперсонифицираните дружества с регистриран по ДДС съдружник също следва да се регистрират по закона
- Безвъзмездна доставка и протокол по чл. 117 при предоставяне на обучение с рекламна цел
- Отразяване на фактура, издадена през 2017 г., за услуга, извършена през 2016 г.
- НАП започва масови проверки по зимните ни курорти
- Осчетоводяване на платени аванси за спрян проект към фирма в Египет
- Стартира данъчната кампания
- Семинарът на НАП Данъци и осигуряване 2017 ще бъде излъчван в Интернет
- Спадат приходите от данъка върху лихвите по депозити
- Издаване на фактура за остатъчна стойност при покупко-продажба на МПС
- Осчетоводяване на фактури за храна, предоставена на служители
- ДДС облагане за онлайн пратките до 22 евро от държави вън от ЕС
- Задължени лица, срокове и доходи за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ
- Страната ни - втора по най-ниска данъчна тежест в ЕС
- Счетоводно и данъчно третиране на парични средства, използвани за лични цели
- Издаване на фактури към ФЛ от страни във и вън от ЕС
- Делата за оспорване на данъчни ревизионни актове са спрени заради изчакването на тълкувателно решение от ВАС
- Отчитане на извършени услуги и прехвърляне на активи от дружества на техен консорциум
- Данъчните администрации на България и Румъния обединяват усилия срещу ДДС измамите
- Нов закон за независимия одит прие парламентът
- С над 13 на сто се увеличиха акцизите върху цигарите
- Промяна в реда за коригиране на счетоводни и други грешки
- Класифициране на инвестиционни имоти според изискванията на СС 40
- Фактура за закупуване на услуга за фирма от офшорен щат в САЩ
- 1000 лв. за разглеждане на искане за регистриране на туроператор
- Разлика при ОПР и баланс при осчетоводяване на начислен данък уикенд
- Възстановяване на ДДС от румънски партньор на българска фирма
- Място на стопанска дейност и облагането й при СИДДО
- Изтича срокът за подаване на декларацията за дължими данъци за третото тримесечие на 2016 г.
- 10 офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 ноември
- Да им се удържа данък за 4-то 3-месечие на 2016 г. могат да пожелаят физическите лица
- Осчетоводяване на финансиране по европейски програми
- От 2018 г. - данъчните декларации само онлайн
- Eлектронните данъчни декларации - по-скоро затруднение
- Стартират проверки за данък уикенд
- Правителството одобри промените в ДОПК - НАП ще обменя данни за мултинационалните компании
- Без задължение за подаване на данъчни декларации за починали близки
- Счетоводни записвания за приход от спонсорство
- Чуждестранните компании със задължение да обявяват печалбите си в НАП
- МОС 501 - Одиторски доказателства – допълнителни въпроси по отношение на специфични обекти
- Отразяване на фактура, издадена от унгарска фирма за закупена резервна част
- Нови допустими диапазони в система Интрастат от 4 октомври
- Наредба 14 от 19 септември 2016 г. за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители
- Кредитни известия за стоки с ползван данъчен кредит
- Данъчните декларации ще се подават само електронно
- Оконачателно приеха допълнението към данък уикенд
- Без промяна при данъците - повече средства за здраве и образование предвижда Бюджет 2017
- Фондациите ще се регистрират в Агенцията по вписванията
- НАП определи нови диапазони за входящ контрол от системата Интрастат
- Възстановяването на ДДС от НАП - по-бързо и без проверка
- Нови правила за директните плащания в земеделието ще борят фалшивите фактури
- Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011 на съвета от 15.03.2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС
- Спад на нарушенията по Черноморието и ръст на оборотите
- Приключи приемът на заявления по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020
- Данък "уикенд" все още чака одобрението на ЕК
- 21 хил. души дължат 17 млн. лв. данък върху доходите
- Почти половината от актовете на НАП в София - за неиздадена касова бележка
- Предлагани промени в Закона за адвокатурата от гледна точка на счетоводителя
- Целогодишно разрешение за варене на ракия
- 772 млн. лв. просрочени дългове до юни са събрали данъчните в София
- Технически преглед само след платен данък на автомобила
- 5,2 млн. лв. в повече за бюджета бил ефектът от данък уикенд за 5 месеца
- Депутатите одобриха нови регулации за независимия финансов одит
- Нов данък покрай данък уикенд предлагат депутати
- Над 1 млн. лв. допълнителни задължения за собствениците на скъпи коли
- Анализ върху проекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
- НАП с още 2 електронни услуги, достъпни с ПИК
- Корекция на фактури с грешен ДДС номер на клиент от Холандия
- Различия в отчитане на сделки по система VIES
- Възникване на данъчно събитие при предоставяне на готово жилище на ФЛ срещу учредено право на строеж
- Счетоводни записвания за отразяване на дейност на СНЦ
- Счетоводни сметки при осчетоводяване на материали, използвани при строителни дейности
- Начисляване на данък уикенд за офис, за който е ползван данъчен кредит през месец декември 1995 г.
- Отразяване на изплатен дивидент и данък върху него в ОПР
- Колко години назад се връщаме по отношение на фирмените активи при данък уикенд
- Определяне на маржа и дължимия ДДС за доставка на организирано пътуване
- Отчитане на приходи от продажби на стоки при продажби от тип „фактуриране и задържане”
- Разходи за реклама
- Заплащане на ДДС за стока на българска фирма, държана от италиански посредник
- Неподадена навреме декларация по чл. 55
- Определяне на реализираната данъчна печалба от производството на непреработена растителна продукция
- Покупка на автомобил втора употреба от трета страна - осчетоводяване
- Определяне на маржа и дължимия ДДС за доставка на организирано пътуване
- Покупка на недвижим имот
- Продажба на имот от нерегистрирано по ДДС ЕТ
- Новият закон за счетоводството от 2016 г.
- Бракуване на автобус
- Отваряне на фирма и разходи
- Подобрение на нает обект
- Внос на стоки от Англия, от фирма нерегистрирана по ДДС
- Отчитане на приходи от продажби на стоки при продажби от тип „фактуриране и задържане”
- Режим на ВОП и ВИЕС декларация
- Споразумение за строителство - МСС 11 или 18
- Данъчна основа при фирми - домоуправители
- Преотстъпен данък в ГДД с баркод
- Фактура за хотелски услуги с ДДС 9%
- Отчитане на подмяна на столове в ресторант на хотел
- Билогични активи на земеделски производител и тяхната отчетност
- Избягване на двойно данъчно облагане
- Преоценка или обезценка на актив
- Кредитно известие в Интрастат декларация
- Допълнителни разходи за стимулиране на продажби и чл. 26 ЗКПО
- Дейност в друга страна членка на ЕС със собствени материали и служители
- ЗП ЕООД -осигуряване на служител и отсрочване на данък
- Начисляване на ДДС при отдаване на кола под наем
- Преоценка или обезценка на актив
- Отчитане на дивиденти от САЩ
- Фактури с нулево ДДС от нерегистрирана по ДДС испанска фирма
- Продажба на актив на цена, по-ниска от покупната
- Санкции при неподадена ВИЕС декларация и грешка във фактура
- Амортизация при временно спиране на дейност и отписване на задължения
- Покупка от офшорна фирма
- 100 отговора за финансовите отчети
- Затрудненията при счетоводната политика и ГФО - решени
- 12 нови решения за сделки в ЕС
- Обновена колекция формуляри на търговски договори
- Решения за счетоводителите: ДДС
- За договорите на английски - лесното изготвяне възможно
- За спешното решаване на счетоводни проблеми
- Счетоводни решения на 1 смс разстояние
- Грешките в счетоводството и тяхното решаване
- 117 проблема и решения за ТРЗ, активи, данъци и счетоводство
- Услуги и доставки с контрагенти в ЕС и решаването на възникващите проблеми
- Гарантирани експертни решения на Вашите казуси
- Финансовите отчети - анализирани в помощ на предприемачите
- 33 реални проблема от сферата на данъчното облагане
- Данъчните промени за 2015 г. разяснени на семинар
- Финансова грамотност за ефективни бизнес решения
- Договорите на английски - изготвяйте ги без преводач
- Експертни решения на проблеми: Данъчно облагане
- Попълвате ли декларациите си правилно и навреме?
- Пакет за оцеляване на счетоводителите в малките фирми
- Знаете ли как да коригирате счетоводни грешки?
- Срещате ли трудности при ВОП и ВОД? Вече можете да ги избегнете!
- Сборници с казуси за ДДС - остават 16 комплекта
- Специална седмица на счетоводството
- Пакет Информирани счетоводители ще помогне в работата Ви и ще спаси бюджета Ви!
- Лихва за превишението на годишен корпоративен данък над определените авансови вноски
- Промяна в ДДС за Чехия и Кипър
- Новости за данъка върху лихвите и декларирането му
- Три седмици за българите в чужбина да изчистят задълженията си за здравни вноски у нас
- Тълкувание на формулировката „документалната обоснованост”
- ЗДДС, наемодател физическо лице и фактури от ЕТ
- Преобразуване на данъчният финансов резултат при договор за заем за послужване
- Данъчен ефект ако подобрението на нает имот да остане в полза на наемодателя след прекратяването на договора за наем
- Данъчнонепризнат разход за дружеството по договор за изработка по ЗЗД
- Третиране от ЗКПО на признати за данъчни цели разходи по липси и брак в обичайните за съответната дейност размери
- Фирмен стандарт по отношение на брак на стоки за данъчни цели
- Изисквания за издаване на касови бележки чрез ПОС-устройство
- Дарение и декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
- Признаване на провизия
- Двукратното превишение на командировъчните пари и доход като ЕТ
- Реквизити на трудов договор за надомна работа
- Финансиране от Бюро по труда и чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС
- Закрила при уволнение за работник, който е започнал ползването на разрешен отпуск
- Срок на предизвестие
- Обезщетения по чл. 222, ал. 1 и по чл. 225 от Кодекса на труда
- Право на отпуск за възстановен на работа служител
- Осигурилен стаж за пенсия по време на отпуск за майчинство
- Минимална работна заплата в строителството
- Авансови вноски по ЗКПО от регистрирани земеделски и тютюнопроизводители
- Годишно оценяване на служителите
- Изплащане на личен труд в ЕООД в брой надвишаващо 15 хил.лв
- Право на НАП да изисква информация, която е служебна тайна
- Длъжностна характеристика
- Трудова характеристика
- Определяне на осигурителния доход на специлизанти в чужбина
- Платен данък по ЗДДФЛ и Д6
- Задължен ли е ЕТ да публикува отчети в интернет?
- Липса на заведено счетоводство по ДОПК
- Отчетност по ЗДДС - наем от физическо лице, което е ЕТ
- Без глоби за работници без договор
- Подаване по електронен път на дневник и регистри по ЗДДС
- Регистрация по чл. 97а от ЗДДС
- Касова бележка за стока по куриер
- Неустойки и ДДС
- Преобразуване на дружество и уведомяване НАП
- Прекратяване на трудов договор при закриване на част от предприятието
- Имоти на лизинг
- Размяна на сходни активи
- Включване на кредитно известие в дневник покупки по ЗДДС
- Кредитно известие и данъчна основа по протокол по чл.117?
- Продажба на автомобил отписан от ДАП
- Промяна на адрес за управление и уведомяване на НАП
- Законни удръжки от трудовото възнаграждение
- Дерегистрация по ЗДДС при отсъствие
- Критерий за наличност на технически ресурси по ЗДДС
- Прекратяване на трудов договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 6 Кодекс на труда
- Облекчена форма на финансова отчетност при намалял персонал
- Декларация образец 1 при осигуровки от самоосигуряващo се лице
- Понятието "Основно трудово правоотношение" по смисъла на ЗДДФЛ и КТ
- Заплащане на работно облекло
- ДДС при продажба на имот от юридическо лице
- Данъчно облагане на неустойки
- Апортна вноска на дружествени дялове
- Продажба на дарен недвижим имот според ЗДДФЛ
- ГФО - срокове за публикуване
- Срок на годност - данъчна регулация
- ЗКПО при командировъчни пари
- Допълнително споразумение за правата на работник по КТ
- Работно облекло и прекратяване на трудов договор
- Информиране на работниците за въвеждане на удължено работно време
- Основание за прекратяване на трудов договор и обезщетение по Кодекс на труда
- Правни последици при изтичане срока на изпитване по чл. 70 от КТ
- Удълженото работно време по чл. 136 от Кодекс на труда
- ЕТ и деклариране на превишен двукратен размер на дневните пари
- Осигуровки над двукратният размер на дневните пари за служителите
- Разходи за застраховки за сметка на работодателя
- Данъчен кредит при получени фактури по ЗДДС
- Непризнаване данъчен кредит при липса на касов бон
- Анулирана фактура отразена по-късно в дневниците по ДДС
- Фирмите подават декларации до 2 април
- ДДС регистрация при покупка на ЕТ
- Разходи за ваучери за храна и разходи не в натура
- ДДС корекция сгрешен контрагент
- Извънбанково плащане, без издаване на фискална касова бележка
- Документ по ДДС за начилсяване липса на активи
- Годишна декларация от лице в запрещение
- Работодател по основно трудово правоотношение
- Сергия на открито и съхраняване на касова бележка
- Акредитираният представител по ЗДДС и счетоводство
- Нови служебни бележки по ЗДДФЛ
- Регистрация като агент по възстановяване на ДДС
- Чуждестранно физическо лице и възстановяване на ДДС
- Осигурителен доход и възнагрждение за платен отпуск съгласно Кодекса на труда
- Обезщетение на основание чл. 221, ал. 1 КТ
- Изчисляване на авансов данък върху начислен наем с ДДС
- Документи за прекъсване на отпуск
- Оборот по смисъла на ЗМДТ
- Изменение в характера на работата, съгласно чл. 120 КТ
- ДДС върху рекламни стоки
- Увеличен размер на възнаграждение по ДУК
- Местоживеене на упълномощено лице за подаване на патентна декларация
- Правомощия на Общинския съвет при определяне на патентен данък
- Обезщетение за неползван отпуск
- Документи за НОИ, при прекъсване отпуск за отглеждане на дете до 2 г.
- Прекратяване на трудов договор
- Обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
- Декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
- Правни възможности за намаляване на трудовото възнаграждение
- Задържане на трудова книжка
- Декларация-образец №6 за самоосигуряващо се лице
- Съкращаване на работещ пенсионер
- Декларация за неактивност
- Продажба на фирма
- Пререгистрация на фирма

Въпроси и отговори

1305 намерени статии при търсене по КТ


- Декларция по чл.50 от ЗДДФЛ
- Декларция по чл.50 от ЗДДФЛ
- Критерии за независим финансов одит
- Критерии за независим финансов одит
- Годишно приключване
- ЮЛНЦ- задължение за подоване на ГДД за 2016г.
- преназначение по време на болничен
- ГДД по ЗДДФЛ чл.50 с прекъснати здравноосигурителни права
- Фактури от ЕС за google услуги
- Фактура от ЕС с дата 01.01.2016
- Данък върху разходите ГДД 2016 по чл.92 от ЗКПО
- ДДС лично ползване за ДА
- ДДС лично ползване 2016- интернет
- Покупка на ЕТ
- Командировки
- Осчетоводяване на бонус.
- Онлайн магазин
- изписване на гориво в ООД за такс.дейност и за разход за лични нужди
- Как се осчетоводяват кантарни разлики?
- наплатени суми по фактури
- Липсваща наличност на каса
- Липсваща касова наличност като скрито разпределение на печалбата
- Годишен оборот
- Амортизации на Биологични активи/Крави/
- Декларация №1 и № 6 по Граждански договор
- Декларация по чл.88
- Издадена фактура от доставчик, дерегистриран по ДДС с начислен ДДС
- Дарение
- възстановен ддс от ЕС
- фактури от приключена година?
- Облагане на доходи на физически лица за 2016
- Лизинг и ДДС
- неподаден навреме ГФО
- Проблем
- ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА
- Издаване на фактура
- Прехвърляне на майчинството за 2рата година в друга фирма
- Нощувки в Китай
- ВОП ли е или не?
- Отчитане на приход при продажба право на строеж
- Разходи за минали години
- отписани вземания
- Адрес кореспонденция
- нощувка в хотел в Дубай
- Анулиране на резервация за хотелска услуга
- Бракуване на товарен автомобил и последваща продажба в Дубай
- Относно начисляване на ДДС.
- разходи за командировки
- ДДС за кола,използвана за фирмени и лични нужди
- чл 147 ЗДДС и ползване на данъчен кредит
- продажба на заложен имот
- ДДС по рекламация
- Данъчен кредит при ВОП на автомобил втора употреба
- дата на данъчното събитие
- Износ за САЩ
- счетоводство
- счетоводство
- доставка на автомобил втора употреба
- обезценка на материални запаси
- Продажба на автомобил
- Протоколи по чл.117 от ЗДДС
- Покупка на поземлен имот от ЕООД без фактура
- ДНМА
- Бръкуван Автомобил и ддс
- ддс на закупено животно от Германия
- Корекция на данъчен кредит при извършване на облагаеми и необлагаеми доставки.
- Фактура от турска фирма за международен транспорт
- Казус Бизнес анализ
- ддс при покупка от офшорна фирма
- Приходи от наем
- Беседа в музеен обект облагаема сделка ли е?
- Получени мостри, които ще се продават
- Документиране на доставката на стоки по специалния ред на облагане на маржа
- ТО и подизпълнители
- Влияние върху финансовият резултат в счетоводните правила
- отхвърлен болничен
- Грешка в дневник по ДДС
- ВОП доставка
- Префактуриране
- Доставка на стоки на фирма от Канарските острови
- преобразуване на търговско дружество
- кредитно известие
- ООД и занималня
- Неразпределена печалба на ЕТ
- покупа на недвижим имот
- ЗКПО-разходи за транспорт
- неактивна фирма
- възстановено ДДС от ЕС
- данъчно третиране при получена преводаческа услуга от руска фирма
- кл.33 в справка декларацията по ДДС
- Протокол за ВОП ???
- Чл.50 ЗДДФЛ ЕТ
- ГФО
- работа в Германия
- Ремонт на автомобил в България
- Продажба на актив на цена по-ниска от покупната
- Избягване на двойно данъчно облагане
- Фактура с ДДС
- подорение на нает обект
- Частичен ДК по фактура от 2013 год.
- ДДС проблем спешно
- Продажба на лотарийни билети
- Осчетоводяване на продажба на продукция под себестойност
- Неподадена декларация по ЗКПО
- Фактура за върнати стоки след ВОД
- Кредитно към ЕС
- ДДС МПС нов внос от дипломат
- Относно, фактура за услуга от САЩ
- Фактура от Турция
- Внос на стоки от Англия, от фирма нерегистрирана по ДДС
- Фактура за услуга от Чехия
- Данъчна основа при фирми- домоуправители
- Отчитане на замяна срещу построяване
- Заличаване на уведомление по чл.62 КТ и подпис
- опис на нулева фактура
- Осчетоводяване на ревизионен акт
- ДДС наем
- как се процедира
- Фактура за продажба
- как да осчетоводя фактура от ЕС
- Отчитане на гуми
- счетоводно отчитане
- отчитане на разходите в предприятия със смесена дейност
- Обратно начисляване по ЗДДС
- Касов бон
- Износ
- мосс
- Течни горива
- ДДС организиране на семинар
- ДДС обслужване на едно гише MOSS
- ддс- процедура
- Продажба на МПС между свързани лица
- ддс и наем
- ОТУ
- Покупка на книга по интернет от ЕС
- Сделки с офшорна фирма
- трудова книжка
- дарение на напълно амортизиран актив- мпс
- осчетоводяване на разплащане в евро
- Никой не иска да ми отговори :(
- Начисляване обезщетение по чл 225 ал 1 от КТ
- Сложен казус
- ОТРАЗЯВАНЕ В ДНЕВНИК ПРОДАЖБИ , КОЛОНА №... ФАКТУРА ЗА ЛИХВА
- Подобрение на нает имот.
- РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
- Префактуриран транспорт
- ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТРАНСПОРТНА УСЛУГА В ЕС
- Автомобили втора употреба Марж
- Българско дружество с клон в Полша
- Деклариране на фактурирана пътна такса в Швейцария
- Данъчно третиране за организация на семинар
- сложен казус
- Протокол за транспортна услуга
- Осчетоводяване
- Договор за цесия
- Болнични самоосигуряващ се
- Връщане на ДДС от Германия
- ДДС
- Покупка на ДМА
- ЗДДС
- отчитане на ДДС
- Деклариране на доставка на зърно по прил. 2 от нерегистрирано по ЗДДС ДЗЛ
- хранителни продукти и безалкохолни напитки
- Протокол по чл.117 от ЗДДС
- Продажба на самолетни билети
- Върната стока за препакетиране
- Кредитно известие и ДДС декларация
- Прехвърляне на ДМА от неработещо ЕООД на ново ЕООД с един и същ собственик.
- ДДС при износ извън ЕС
- Право на обезщетение
- ЗДДС и доход от наем на ФЛ
- Счетоводно отчитане на ваучери за гориво
- ВОП автомобили втора употреба.
- ДДС за възстановяване
- Какви права има работник, трудовия договор на който е прекратен без негово знание ?
- обратно начисляване на ддс
- Наем на автомобил
- Разходи за командировка
- ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ ФАКТУРА ЗА НАЕМ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ
- разходи
- ДДС при продажба на автомобил втора употреба закупен от дилър
- Износ извън ЕС
- Услуги, извършвани по електронен път
- ДДС при закупуване на автомобил от ЕС
- Протокол ВОП употребяван автомобил
- Документиране на авансово плащане при продажба на стока.
- Разходи за реклама
- Неосчетоводени приходи за 2008 и 2009 г.
- Договор за цесия
- Спедиторска услуга
- Кредитно известие за бонус оборот
- Данъчен кредит
- ПРЕФАКТУРИРАНЕ
- мега сложен ДДС казус
- Отказ от регистрация по ДДС
- Авансово плащане
- ДДС казус
- Стоки от трета страна
- Фактура за комисионно от Македония в дневници по ДДС
- продажба на стоки
- ддс
- Авансов данък
- подобрение на нает Актив
- Фактура
- ПРЕФАКТУРИРАНЕ
- Фактура
- Префактуриране
- Бартер с различни данъчни ставки
- Продажба на гориво от ведомствена бензиностанция
- Продажба на ДМА с ползван данъчен кредит при покупката
- ДДС при покупка на лек автомобил
- Вещо лице
- ДДС продажба на лек автомобил
- Продажба на гориво от ведомствена бензиностанция
- Доходи от комисионна при застраховки!
- ЗП и аванс , декларация чл.50 ЗДДФЛ
- Дълготрайни активи
- заприхождаване актив
- Наем на машина
- Счетоводна грешка
- Дерегистрация по ЗДДС
- Тримесечна процедура ДДС
- ДДС КОНСОРЦИУМ
- Амортизации при лизинг с опция
- Рекламация
- Счетоводни и данъчни амортизации при лизинг с опция
- Дейност на фирма за Сватбени ритуали
- осчетоводяване на сумата от 1% отстъпка данък печалба
- Не осчетоводени фактури за приходи от продажби и дължимо ДДС.
- Определяне на данъка за внасяне на ЕТ
- продажби
- Приход по банков път от физическо лице
- не отразена фактура в дневник продажби
- Признаване на разход за гориво
- Счетоводно третиране на спот сделка.
- Приложение №4 към ГДД по чл.92
- ВОП на нов автомобил
- Здравейте
- Протокол по чл.117 от ЗДДС
- Фактури при ВОД на стоки
- Декларация 6
- Каква декларация се подава
- Хотелски услуги
- нежярни начални салда
- ДДС на услуга от собственик на ЕТ
- грешно заведени фактури в дневник покупки ддс
- амортизация и отписване на задължения
- авансово плащане на стока
- признаване на приход от цесия
- отдаване под наем на собствен актив
- РАБОТА НА ИШЛЕМЕ С ТРЕТА СТРАНА И ДДС
- Заплати м.12.2013
- фактура за стока от ЕС
- Патентна дейност и приходи от комисионна за застраховки
- отравяване на протокол по чл.117
- Финансиране
- самоучастие при изграждане на ДМА
- Осчетоводаване на Ревизионен Акт
- Работа в Германия
- Работа в Германия
- Внос от Турция
- Преотстъпен корпоративен данък
- ДМА
- Разходи за наем преди учредяване на фирма
- Имам ли право да получавам процент за стаж?
- Продажба имот и начисляване на ДДС
- ГФО и декларация по чл. 92 от ЗКПО на ЕООД без дейност
- Приложение 4 -обр.1014 на ГДД чл.92 от ЗКПО 2013г.
- Протокол чл.117 от ЗДДС
- Известие
- Годишен Финансов Отчет
- Справка за нетекущите активи
- ддс
- Продажба на нова сграда под себестойност
- Фактура от Чехия
- Фактура от Чехия
- Придобиване на МПС от Германия
- Кои са тези лица които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация, но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си?
- право на данъчен кредит за лек автомобил
- Признаване на приходи от разнос за данъчни цели без да са отчетени разходи
- фактура за услуга
- Тристранна операция
- наем физическо лице
- Договор за покупка на ДМА
- във връзка с чл 42 от зкпо
- ГДД ЧЛ 92
- Категория амортизируем актив - трактор
- турска фактура за такса ферибот
- Какви са счетоводните записвания при получаване на държавна помощ?
- посредническа услуга
- ДДС върху съпътстващи разходи при продажба на стара сграда
- касова отчетност по ддс
- заприхождаване по счетоводна сметка
- Документиране на ОТУ
- Амортизация на сграда
- зкпо и чл.53
- Грешки във вече подадени декларации по ДДС
- кредитно известие
- Данъчен кредит за минерална вода
- ДАП и САП
- зкпо
- ДМА категория VI
- Започване на дейност
- Възстановяване на ДДС от Унгария
- Покупка сглобяема къща
- Попълване на Приложение 4 към ГДД чл.92
- обратно начисляване на ДДС при земеделски производители
- Различни варианти на наеми
- ДДС ЗА МОТОЦИКЛЕТ
- ЗДДФЛ
- ДДС и печалба
- Лихва върху просрочено вземане
- ремонт на дълготраен актив
- ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ
- Интрастат декларация!
- ддс
- Начисляват ли се амортизации на закупени лозя и овощни градини от ЕТ и какъв процент ?
- ДМА - фризери
- ДЕКЛ.ЧЛ.55
- Декл.чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ
- Писане на фактура от адвокатски кочан на чуждестранен клиент
- Лихва върху просрочено вземане
- Изчисляване на облагаем оборот зарегистрация по режима на Касова отчетност на ДДС
- ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ
- данъчно ревизионен акт
- Фактура
- Облагаем оборот по ЗДДС на земеделски производител
- частичен данъчен кредит
- Машина на две фирми
- Тристранна операция
- контрол на горивата
- Резервни части от Македония
- Тристранна операция
- Приход от лихва за просрочено вземане
- Начало на осигуряване на СОЛ
- Транспортна услуга на зърно
- ЧЕКОВЕ
- Облагаем оборот по ЗДДС на земеделски производител
- Стоки втора употреба
- Нощувки
- Прилагане режим на касова отчетност ЗДДС.
- Транспортиране на ДМА в страна от ЕС
- замяна на земя срещу част от непостроена сграда
- Покупка на автомобил втора употреба от трета страна - осчетоводяване
- ДДС -ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ
- Заприхождаване
- налични стоки
- Фактура за тов. автомобил от Холандия
- винетка от ЕС
- собственик на ЕООД може ли да работи по ДУК
- Деклариране на недостроена жил.сграда
- Международен транспорт
- Грешка в дневник продажби
- МАЙКА СОБСТВЕНИК В ЕТ И ДУК В ООД
- Префактуриране на подобрение от наемател
- Самолетни билети
- Документиране на услугите от ЧСИ
- Дерегистрация по ддс
- организиране на семинари+ДДС
- Приключване на аванс към клиент
- Търг.обект ли е апартамент, който се дава под наем?
- Нормативно присъщ разход и право на ДК
- Прихващане на вземане и задължение
- ДДС
- замяна на апартамент за земя
- Фактура за рекламация
- преобразуване на финансов резултат
- ддс договор
- Фактура за рекламация
- клише
- Продажба на обезценено вземане
- доставка на услуги към ЕС и трета страна
- Авансови вноски 2013г по ЗКПО
- Авансови вноски 2013г по ЗКПО
- Фактурирани разходи
- ВОД
- Какъв документ да издам за услуга към фирма в ЕС ?
- Обезценка на земя
- Обезценка на земя
- Обезценка на земя
- Безвъзмездно предаден скрап от физически лица .
- ВИЕС Декларация
- гаранционен депозит
- подобрение на нает недвижим имот
- Протокол по чл.117
- ДДС на фактура от руска фирма към българска
- ДДС
- ДДС върху загуба на природен газ
- Обезценка на земя
- Обратно начисляване на ДДС
- осчетоводяване на земя и сграда по нотариален акт
- ДАВНОСТЕН СРОК НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ 2008 Г ЗА ДОО,ЗО,ДЗПО
- Грешно осчетоводена фактура за покупка
- ДОД от наем
- Възст. на ДДС
- Изключване на съдружник - какво му се полага?
- ВОП
- Строеж върху имат собственост на физическо лице
- Префактуране на застраховка
- Д1
- Транспортна услуга в ЕС
- ТО
- Определяне на отчетна стойност на сграда и на съответната част от УПИ към нея
- ДДС при покупка на МПС на инвалид
- Ревизионен Акт
- Кой начислява ДДС при сделка с имот в чужбина
- Дължат ли се осигуровки по договор за работа без трудово правоотношение?
- Грешно осчетоводена фактура за покупка
- чл 163
- Семинар в БГ
- Дадено помещение на ЮЛНЦ
- Ремонтна услуга в Македония - протокол по чл.117 ЗДДС
- Вендинг машини
- Самоначисляване на ДДС чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗДДС
- Кредитно
- ПОЛАГАНЕ НА ЛИЧЕН ТРУД ОТ СОБСТВЕНИК В ЕТ
- Счетоводно отразяване на покупка
- добавка гориво
- Командировка на чуждестранно лице
- Временна разлика и финансов резултат
- Акт за трудов договор по чл.114 от КТ
- продажба на ДМА
- Туристически услуги предоставяни от хотелиер регистриран в България
- САЩ И СЕЙШЕЛСКИ ОСТРОВИ
- Акт за трудов договор по чл.114 от КТ
- Данъчен кредит при рег. по ДДС
- участие в семинар
- Частичен данъчен кредит
- Корекция ВИЕС декларация
- ДДС номер в друга държава членка
- ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ДМА
- осигуровки договор за определена услуга
- РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС ФЛ
- Префактуриране на участие в семинар
- Фактуриране на гарации
- Работно облекло
- Работно облекло
- Авнсово плащане!
- ДДС при фирма доставчик рег по ДДС във Великобритания
- Услуга от Русия
- Протокол по чл.117
- Относно промяна в ЗДДС в сила от 01.12.2013
- фактура
- Префактуриране на разходи
- Починал ЕТ и ново ЕТ или ЕООД от наследниците?
- ДДС за възстановяване
- Финансов лизинг
- ДДС при цедиране на облигационни взаимоотношения
- АМОРТИЗАЦИЯ
- Нов документ
- Швейцарски ДДС номер
- Разходи за пътуване и престой на ФЛ
- Заявление за ползване на електронни усулги
- VIES декларация - чл.21. ал.2
- място на изпалнение при доставка на услуга по предоставяне под наем на автомобил
- счетоводство
- Разходи по нает обект
- Възстановяване на ДДС от европейската общност чрез агент
- ДДС
- Начисляване на амортизация в ДАП
- Командировка на управител в чужбина
- Неправомерно получени средства
- Префактуриране на транспортни разходи
- ДДС при ВОП
- фактуриране
- Разходи за обект под наем
- Префактуриране
- Спешно!
- Наем на офис сграда на физическо лице
- Третиране на ЗОПБ
- Граждански договор - деклариране
- документи за компенсация на дефектирала стока
- Отказ за издаване на Съгласие за директин дебит
- ДК ГОРИВО НАПЪЛНО АМОРТИЗИРАНО МПС
- данък върху разход за превозно средство
- БРАК НА АКТИВИ
- счетоводство
- стопански операции при съучастия
- ДДС на услуга
- авансово плащане
- КОРИГИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ
- Обратно начисляване на ДДС - пример
- Самоначисляване на ДДС
- договор за вложител
- Обезщетение по чл. 224 от КТ
- ДМА закупени преди шест години
- Фактура за участие в конференция в Сърбия
- Начин на плащане по договор за наем
- Баланс - нетекущи активи
- ДДС ОТ ЕС
- Трудов договор на 4 часа и оформяна на ув. по чл. 62 и трудова книжка
- Счетоводни операции при прехвърляне на сграда
- взаимно прихващне н а задължения
- Подобрение
- взаимно прихващане на задължения
- Внос на стоки
- Разходи за бъдещи периоди
- ДОД граждански договор
- Износ на дърва
- Стоки от трета страна
- държавни таксови марки
- Дата на фактура
- ДДС служебен автомобил
- ЗП и Декларация по чл.55
- Признаване на актив 500 лв
- зачисляване на мпс в общината
- Автомобили втора употреба
- Внос на автомобили от трета страна
- фактура от ЕС с ДДС
- Такса Дунав мост
- покупка имот
- недвижим имот
- Отчитане продажби на услуги - коучинг консултации.
- Балансова стойност на продаден актив в ОПР
- внос от турция
- ВОД
- качена фактура за продажба с грешен клиент
- ВОП и дата на данъчно събитие?
- облагане на доход от продажба на акции
- ТЪРГОВСКА СДЕЛКА С КИТАЙ И ТУРЦИЯ
- СТРОИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО
- Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ
- относно предаване на документи
- глоба за пътно нарушение в чужбина
- Доставка на услуга с трета страна
- Допълнение към въпроса за ВОП на транспортно средство от Германия
- Непризнати разходи
- ВОП на транспортно средство /втора употреба/ от Германия
- износ на услуга
- Самоначислянване на ДДС за комисионна
- Начисляване на процент за прослужено време
- счетоводство на дружество с нестопанска цел и дата на започване на дейност
- Лизинг
- ддс
- Получен грант по оперативна програма
- забравена фактура
- ДМА
- Продажба на МПС
- начисляване на ДДС във фактура
- Услуга от евросъюза
- ДДС лек автомобил
- превод на фактури
- ддс-посредник
- Социални разходи
- За фирма
- Полезен живот при инвестиционен имот!
- Покупка на стока от Германия
- назначаване на втори трудов договор
- ДДС при продажба на апартамент на зелено
- Продажба на плетачни машини с разплащане на вноски и облагане с ДДС
- Сделка извън територията на страната ли е?
- Разходни фактури
- ДДС от Германия
- Извършен внос - Дневник за покупки и продажби
- Фактура без VAT номер
- Продажба на имущество на починал ЕТ
- Рекламация и заменена стока
- Фактура за авансово плащане при ВОД
- ДДС за управленски разходи
- архитектурни проекти за Русия
- Покупка и продажба на бракуван лек автомобил
- ДДС нощувки в ЕС
- ДДС лек автомобил
- трудов договор
- Декларират и облагат ли се доходите от продажба на онаследена земя?
- нает лек автомобил
- продажба на употребяван актив
- ВНОС ОТ ШВЕЙЦАРИЯ И ДДС
- Право на ползване на данъчен кредит от физическо лице
- ДДС
- регистрация по ддс
- Данъчен кредит за разх. за нает лек автомобил
- осигуряване
- заличаване на СД
- Декларация по чл.55
- ДДС на Посредник при продажба на стока
- Дата на издаване на фактура, дата на плащане и фактическо плащане
- ДДС по ел.път от упълномощено лице
- Ползване на данъчен кредит
- касова книга
- данъчна фактура с нулева стойност
- Покупка на лек автомобил от частно лице от Германия
- ВОП ли е?
- Корекция на вътреобщностна доставка
- Осчетоводяване на РА по ЗДДС
- Осчетоводяване в магазин с разнообрани стоки
- ВИНЕТКИ ОТ ЧУЖБИНА
- Фактура по марж от ЕС
- Издаване на фактура към чуждестранно физическо лице
- Транспортни разходи
- Издаване на фактури
- Дерегистрация по избор
- Опис за наличните актива подаван след датата на регистрация по ДДС
- Дублирана продажна фактура от месец Май
- Продажба на стоки
- Покупка с наложен платеж
- Покупка с наложен платеж
- Cмяна на адреса за кореспонденция
- несъставен протокол за ВОП
- Данъчно облагане грабдански договор с чужденец
- Допълнително здравно осигуряване
- Доставка на консумативи от Германия
- Продажба на лек автомобил втора употреба, закупен на основание чл.143 от ЗДДС
- Интрастат
- данък наем
- Право на приспадане на дан. кредит за услуги преди рег. по ЗДДС
- Доставка на услуга от Германия
- Лекари и признаване на разход за гориво
- предписание от ИТ
- ВОД
- Издаване на фактура СОЛ
- Международен транспорт
- Разделяне на активи преди продажба на дружествени дялове
- ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 50
- чл.97а ЗДДС
- Фактури без право на ДК
- Корегиране в дневници на покупки
- Ремонт на офис за сметка на наем
- отчет за извършени продажби по ЗДДС
- Митническа декларация
- Издаване на Кредитно известие при разваляне на сделката
- чл.113 ал12 и ал.13
- ДДС при закупуване на автобус от Германия.
- МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА НА УПРАВИТЕЛ НА ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА С КОМАНДИРОВКА И ЗДДС
- ддс наем?
- Възстановяване на ДДС по чл. 92 ал. 3
- избор между ЕТ или ЕООД
- Търговска сделка с Китай и Холандия/Австрия
- Покупка на лек автомобил от ЕС
- актив и закупена част?
- Предварителен договор
- Фактура
- Неплатена фактура
- Тристранна сделка ,попълване на ЧМР
- Спечелено дело за неправомерно уволнение
- ДДС регистрация при услуги извън Общността
- Фактура на мобилен оператор
- Осчетоводяване на удържана заплата
- Какви документи се издават за регистриран по ДДС-чл.97а?
- Рекламация и фактура
- Надвнесена сума за ДОО
- Стоки втора употреба
- Фактура, по която не са получени материали
- възстановяване на ДДС
- Отписан актив от САП и ДАП
- декларация по чл.55
- основание за не/начисляване на ДДС
- възстановяване на ДДС от Италия
- Завеждане на ДА
- Учредяване на ипотека
- Ферибот
- отчитане по програми
- http://clubschetovodstvo.bg/dds/nachislyavane-na-dds-pri-dostavka-ot-es_-3755.html
- Начисляване на ДДС за автомобил втора употреба
- удържани разходи при анулирана резервация
- Относно стойност на фактура
- Префактуриране на разходи
- Приложение на ЗДДС
- Дерегистрация на фирма.
- Фактура за резервни части
- относно доброволна регистрация по ЗДДС
- Услуга от страна членка
- Подобрение на нает имот
- Дата на протокол по чл.117 от ЗДДС
- Фактура за резервни части
- Има ли право дружеството на преотстъпен данък
- отразяване в дневниците по зддс на гориво закупено с карти в ес
- дерегистрация по ДДС
- Декларация ДДС
- Авансов данък СОЛ- неплатени суми по фактури
- воп на гориво
- Издаване на фискален бон без фактура
- Фактури за реклама и ДДС
- Увеличение стойността на ДМА
- продажба на автомобил-вт.употреба
- относно продажба на ДМА от фирма дилър на стоки вт.употреба
- Фактура в брой и срок за издаване на фискален бон към нея
- заприходяване актив
- Бонус, документиране
- ДДС
- резервни части -над прага за ДМА
- ддс
- ДДС по фактура за покупка
- фактура за аванс
- Дерегистрация по ЗДДС
- ДДС Румъния
- Регистрация по ЗДДС
- Фактура за престои
- ВОП
- Изплащане на хонорар в брой
- отписване на актив от ДАП
- тристранна сделка
- Майчинство самоосигуряващ се
- Тристранна операция
- номер на фактури
- ЗДДФЛ и ЗКПО
- Неподадена декларация по чл.92 от ЗКПО.
- Покриване на загуба
- Изчисляване на обезщетение при пенсиониране
- подаване на патентна декларация за прекратяване на дейност
- ДДС за авансово плащане при ВОД
- Начисляване на ДДС при доставка от ЕС,
- Публикуване на ГФО в Агенция по вписванията - Търговски регистър
- ДДС без право на данъчен кредит
- Анулиране на фактура
- http://clubschetovodstvo.bg/dds/faktura-ot-darjava-chlenka-na-es-3627.html
- Стока раздадена като реклмна
- Признаване на разход
- Ползване на данъчен кредит при регистриран дилър по чл.143 от ЗДДС
- При направена преоценка на активи стока временни разлики задължително ли е да се начислят и осчетоводят,тъй като фирмата е на загоба от три години назат.
- Неправилно вписано име на доставчик в дневника за покупки за предходен месец
- ДДС при аванс от клиент в ЕС
- финансов лизинг
- ДДС-продажба
- Дерегистрация по ЗДДС
- отчетност на черни и цветни метали
- ЕТ И ЕООД
- Касов апарат
- Трудови правоотношения
- Апорт на активи
- Договор за Управител на ЕД
- продажба на лек автомобил
- Митническа декларация и фактура за транспорт
- ФАКТУРА ОТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕС
- Връщане на дефектна стока
- фактури
- озеленяване офис
- стоки втора употреба от ЕС
- КОЛА ВТОРА УПОТРЕБА
- Консолидирани фин.отчети
- частна детска градина
- система контрол на горивата
- регистрация ДДС
- Корекция на ДДС по чл.79 от ЗДДС при продажба на сграда
- ВНЕСЕНА СУМА ЗА ГАРАНЦИЯ
- Фактура за авансово плащане
- Префактуриране на винетна такса
- Обявяване на ГФО
- заплетен казус за рекламация
- фериботна услуга от Румъния
- Закон за отраничаване на плащанията в брой
- монтаж на собствени материали в ЕО
- Промяна норма на амортизация
- ДДС дневници
- Грешно издадена фактура
- трудова злополука
- Ремонт
- връщане на стока
- ДДС услуги
- дата при прекратяване на трудов договор
- чл.163ал.2 от ЗДДС
- Право на строеж срещу обезщетение-фактуриране и осчетоводяване
- ет
- ддс -нов автомобил
- dds
- сгрешен конрагент в дневника за покупки
- Административна сграда
- Сложен казус!
- Интернет търговия със стоки за бита
- Бракуване на АКТИВИ
- Подава на справка за горива 01,05,2013
- Признаване на ДДС
- Прилагане на чл.111 от ЗДДС
- Разходи за социални придобивки
- ДДС хотелски услуги
- чл.228а
- Отразена по-ниска данъчна основа
- Трябва ли да подаваме информация към НАП по електронен път във връзка с изменението на Наредба № Н-18/2006 г. за отчитане продажби от търговски обекти?
- Отказ при обявяване на ГФО.
- Начисляват ли се амортизации на активи, които временно не се използват?
- НАДВНЕСЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА 2012 Г.
- Санкции във връзка с ЗДДС
- Съставен прокол от НАП , на които са допуснати пропуски
- извършено плащане, не получена фактура
- Внасяне и възстановяване на ДДС
- Фактура
- ддс наем
- Справка по чл.73
- Консултантска услуга
- ДДС ПО ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ
- учредяване право на строеж
- дарение ДМА
- Относно подаване на месечна декларация по ДДС след заличаване на ЕТ от Търговския Регистър.
- анулиране на фактура или кредитно известие
- Продажба на Загуба
- ДДС и ВОП
- Относно ДДС
- връщане на монитор от задбалансова сметка
- Продажба на стоки
- справка по чл.73 от ЗДДФЛ
- Анулиране на фактура, включена във VIES декларация
- Доставка до Испания
- платен годишен отпуск
- ВОП
- Корекция на Отчети
- определяне на доставка като ВОД или дистанционна продажба
- ДДС на трапспортна услуга при безвъзмезден ВОП
- VIES Декларация
- Водене на счетоводство на ФЛ, регистрирано по ДДС
- Разходни норми бензин.
- Фактура без ДДС по чл. 86 ал. 3
- Авансов данък СОЛ
- Промени в изискванията към ведомствени бензиностанции
- Лихви по непогасен заем
- Брак на ДМА
- Плащания на суми над 15000 лв.
- Корекция на ползван данъчен кредит при събаряне на сглада с цел бъдещо строителство
- безкасови плащания
- кола на лизинг без да е дълготраен актив в дружеството, което я изплаща
- Продажба на ДМА
- Как е редно да се осчетоводи разликата от фактурираната сума на клиента и тази която се плаща при допълнително уговорен отбив от цената за по бързо разплащане
- износ на стоки
- тристранна,вод или друго
- НАП
- ПОДАВАНЕ НА ГДД ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО
- Осчетоводяване на катастрофирал влекач
- префактуриране на ел енергия
- опис наличични Активи при регистрация по ЗДДС
- договор зем. земя
- Осчетоводяване на катастрофирал влекач
- Продажба на продукция под себестойност
- Данйк върху разходите по ЗКПО
- ддс износ
- продажба на течни горива
- ОТНОСНО ДДС
- ОТНОСНО ДДС
- ДМА-ЗКПО
- За ДДС
- ДДС В РАМКИТЕ НА ЕС- ПРИЛОЖИМО ЗОКОНОДАТЕЛСТВО
- Грешно фактуриране и грешно счетоводни записвание за отминал отчетен период
- ПФ
- сметка 498
- Бракуване на ДМА
- Катастрофа по смисъла на чл.80,ал.2,т.2 от ЗДДС
- погасителен план
- прехвърляне на жилище
- Прихващане или бартер
- Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ
- Отпуск полагащ се за времето в майчинство.
- САНКЦИИ ОТ СЗОК
- комисионна за търговско представителство
- право на платен годишен отпуск за лица, наети по чл.114 от КТ
- пчелин
- Моля този път да ми отговорите
- АПОРТ
- Как да освободим от работа жена, която е назначена по чл.67, т.1?
- ДДС гориво в ЕС
- Продажба лек автомобил
- отчитане на върнато ДМА на лизинг
- ДДС
- Справка по чл.73 ЗДДФЛ
- справка чл.73
- Префактуриране на разходи
- финансиране ДМА
- увеличение данъчна основа чл.26 ЗДДС при годишно приключване
- Внос на стоки от ЕС /Италия/
- Зареждане на гориво за собствени нужди
- справка чл.73
- Кредитно известие от ЕС
- Оборот по обърнато данъчно задължения
- Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ /обр.2001а/
- основен ремонт на сграда
- Облагане на приходи от цесия по ЗДДФЛ
- Финансова помощ
- разходи за лихви и дарения
- Декларация за неактивност 2012
- Договор
- Продажба на ДМА
- Грешка в ДДС и VIES- декларация
- Данък от наем на недвижимо имущество и съпрузи
- Фактури
- ДДС при продажба на лек автомобил
- Осчетоводяване на преоценка на земя
- САП И ДАП
- авансово плащане на материали
- Осъществени продажби на предприятие преди и след регистрация по ДДС
- Напускане по чл.326 ал. 1
- получена фактура извън ЕО за комисионна за услуга
- Доброволни застраховки
- данък върху разходите
- Осчетоводяване на ддс
- ЗОПБ
- Признаване на приход
- корекция счетоводна грешка
- счетоводство
- РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС ПРИ АВАНС ЗА ДОСТАВКА НА СТОКА
- Застраховка Живот
- Водене на отчетност да дейностите по отпадъците
- Издаване на фактура с отложено плащане в брой
- Бракуване на хранителни продукти
- работа в чужбина
- Работно време на възпитател в училище.
- Заличаване на неработещо Събирателно дружество
- ЗАДАТЪК , ЗДДС
- Обратно начисляване по смисъла на ЗДДС
- осигуряване на морски лица
- Престой за повече от 15 работни дни и Д1 и заплата или обещетение
- ДДС при обучение
- Възстановяване на ДДС
- Документална обоснованост
- ддс услуга
- ДДС
- Ремонт обекти от Община
- Публикуване на ГФО
- ДДС
- Комисионни на агент за възстановяване на ДДС
- Начисляване на ДДС при наемане на обект
- счетоводно отчитане на актив
- данъчно облагане
- относно счетоводно отчитане на актив
- Финансиране по европроекти
- ДДС при продажба на лек автомобил
- Ремонт на машина чуждестранен клиент
- международен транспорт
- Приспадане на данъчен кредит
- Касов бон или ? в Швеция
- Възстановяване на ДДС
- Възстановяване на ДДС
- счетоводство
- Разходи и амортизация на актив
- Международен транспорт
- натрупани суми по сметка за незавършено производство
- Осчетоводяване на самолетен билет на гост на фирмата
- Увеличение на финансовия резултат с глоби наложени от РЗОК
- Признаване на приход
- Намалена данъчна оценка на сграда
- Фактура от чужбина
- Търговия между 2 нерегистрирани по ДДС фирми в Европейския съюз
- Търговия между 2 нерегистрирани по ДДС фирми в Европейския съюз
- ДДС И ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ
- Данъчна загуба от минали години
- Отново за авансовото плащане и капарото
- Капаро и авансово плащане
- Командировъчно
- Интернет мрежа - дълготраен актив
- възстановяване на ползван данъчен кредит
- Осигуряване на собственик на ЕООД
- Начисляване на ДДС от земеделски производител
- счетоводство
- Електронен подпис
- Фактура
- Обезщетение при безработица
- чл.114 ал4 ЗДДС - 2013 г
- ДДС - префактуриране
- Доставка на услуга в Израел
- Внос от Македония
- заплащане
- Издаване на фактури
- анулирана фактура
- Осигуряване при неизвършващо дейност ЕТ
- финансов резултат
- облагаеми доставки
- ДДС в Белорусия?
- Доставка на услуга
- Преведена сума по грешка
- прекратяване на срочен трудов договор
- Какви са осигурителните и данъчни задължения на лица пенсионери осъществяващи дейност на патент?
- Командировки
- Разходи за заплати месец Декември.2011
- Осчетоводяване на разход
- ДДС ПРИ КОНСУЛТАНСКА; КОМИСИОННА УСЛУГА
- Начисляване ДДС за разходи от името и за сметка на клиент
- Нотариален акт
- закриване на сметки в края на годината
- Прекратяване на ТД с пенсионер
- Анулиране на фактури
- Фактура Ивойс от не регистрирана фирма по ддс в ЕС
- покупка на автомобил от германия
- Признаване на разходи
- Как да оправя кашата
- Продажба на ОС
- лихви по просрочени задължения
- Прихващане на задължения и вземания
- Промени в документирането на фактури
- Лихви по заем от ЧЮЛ
- Обжалван Ревизионен акт
- Облагане на получен доход 2013г., за труд положен 2012г.
- база за изчисляване на възнаграждение за ползван платен годишен отпуск
- Фактура на нулева стойност
- Здравейте,
- субсидии на зем.производители
- Данъчна декларация
- Ремонт на камион в Швеция
- осчетоводяване на фактури на фирма със собственик турски гражданин
- отразяване на анулирани фактури в дневника за продажбите
- Възстановяване на ДДС
- декларация обр.7
- анулиране на фактура
- Нужно ли е да се бракува актив преди скраб?
- ДДС
- Дерегистрирана фирма
- чл.47 зкпо
- Командировка в чужбина.
- ддс
- отдаване под наем
- Лизинг
- Фактура за годишен бонус
- обезщетение чл.по чл.222 ал. 3 пр. 2 от КТ
- Временно финансиране от собственика
- ДДС на фактури издадени от Турция и място на сделката там
- ДДС по фактура на лице от ЕС, нерегистрирано по ДДС
- Обявяване на дружество в несъстоятелност
- при покупка онлайн ми поискаха данъчен номер, а аз нямам такъв. Какво да правя?
- всичко относно водене на счетоводство или да ме насочете къде да го прочета
- Гориво-връзка с НАП
- Възстановяване на ДДС от Ес
- ДДС за гориво в ЕС
- Договор с подизпълнител - транспортна фирма
- Фактура ноември
- стар болничен
- ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ117
- Декларация обр.1 при работа по втори трудов договор два пъти седмично по два часа
- Участие в обединение
- Ремонт на нает актив
- трудови правоотношения
- Нарушение на задължителните реквизити
- Разходи
- Коректно ли ще е бенефициента по проекта да приеме протокола за извършена дейност и съответно да заплати за извършената услуга(писмен превод) по договора за услуга,при положени че лицето е в болничен по трудовото си правоотношение?
- чл.46/1 от Правилника по прилагане ЗДДС
- Префактуриране на първоначална вноска по финансов лизинг
- ддс номер
- Процедура по обърнато данъчно задължение
- Облагане на физическо лице при продажба на имот
- ЮЛНЦ - третиране на получени средства
- ДДС при граждански договор
- Стока получена от Китай
- осчетоводяване на гориво - фирменни автомобили
- фактура платена в брой
- ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
- Ф-ра за лизинг
- Транспортна услуга България - Турция
- Осчетоводяване на фактура от Германия
- частичен данъчен кредит
- Погрешно издадена фактура от датска фирма
- ЕТ и ДДС
- Фирми нерегистрирани по ДДС
- регистрация по чл.97а от ЗДДС
- Работа при двама работодатели
- марж или ВОП?
- Правен
- Доходи на чуждестранно физическо лице от източник в България
- Работа по два трудови договора
- Аванс по договор за проектиране
- Контировки при данъчни постоянни разходи
- Осчетоводяване на обезщетение по чл 222
- Намаляване на печалбата
- чуждестранни фактури в ддс дневници
- счетоводство
- Гледане на болен член на семейството
- ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРОЕН АКТИВ
- регистрация по чл.97а от ЗДДС
- Услуга от нерегистрирано по ЗДДС лице в ЕС
- Вписване на КТД
- Купуване на фирма
- осчетоводяване право на строеж
- Марж автомобили втора употреба
- Начисляване на ДДС
- Фактура за нощувка в хотел
- самолетни билети
- Връзка между ЕТ и физическо лице относно регистрация по ДДС
- Продажба на сграда придобита 2008 с договор и акт 16 2009г
- Фактура без даначен номер на клиент
- ДДС и интрастат в ЕС
- Наем на камион
- Възстановяване на ДДС от ЕС
- ДАНЪЧНИ АМОРТИЗАЦИИ НА АКТИВ СЪГЛАСНО ЧЛ.68 ЗКПО
- Проблем с ГД
- Осчетоводяване на разходи свързани с удължаване на гаранционен срок на автомобил.
- Как да се организира изписването на материалите?
- еднодневна екскурзия в България+ДДС
- Обезщетение
- ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА УСЛУГА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ СРАНА НЕЧЛЕНКА НА ЕС
- Удостоверяване на плащане към ДАМТН
- Задължителни реквизити за фактура
- ддс ревизия
- пенсиониране
- Наем и дарения
- Гражданско дружество до договор за консорциум
- Амортизация на ДА
- ДДС чуждестранни фактури
- Автообил без фактура
- начислен аванс при продажба
- Откриване производство по несъстоятелност спрямо ад
- депозити за комунални услуги
- счетоводство
- правен
- кредитно известие
- Фактура за храна от Италия
- Фактура за продажба
- Ф-ра за двигател
- непълно работно време
- интрастат задължение
- Вноски от съдружниците по чл.134 от ТЗ
- трудов договор с чуждестранно лице , съдружник в българско ООД
- Максимален осигуретелен стаж
- Документиране на доставките при авансово плащане от трети страни
- Производство по несъстоятелност и позване на отпуск по чл.164
- Гориво
- Получена рента от юридечско лице
- Касовият апарат начислява ДДС, а не сме регистрирани
- По закона за ДДС
- данъчно облагане на сделка с недвижим имот
- основен трудов договор
- строителство
- Процедура за брак на брашно
- откриване фирма в Чехия
- Невалиден VAT номер Испания
- Фактура от Англия с начислено ДДС
- Данъчно събитие при авансово плащане от посредник в тристранна операция на доставчик в ЕС
- Дължи ли се ДДС и трябва ли касов апарат?
- Кредитно известие ДДС
- самолетен билет протокол
- обезщетения по чл.331
- кога се прекратява отпускът по майчинство?
- Доставка по чл.50 т. 2, при продажба следва ли да се начисли ДДС?
- Майчинство
- Въпрос относно данъчно облагане
- получена ф-ра за резервни части
- Обезщетения по чл. 220,ал.1 от КТ и чл. 222,ал.1 от КТ
- Износ вино
- чл. 234 от КТ
- чл.21/1/ ЗДДС
- Допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите
- енергийна ефективност
- Отпуски
- Осчетоводяване на изработка на изделие с материал на клиента
- ИЗПЛАЩАНЕ НА ОТПУСК ПО ЧЛ.224, АЛ.1 ОТ КТ
- Vies декларация
- КАКЪВ Е РЕЖИМЪТ НА ОБЛАГАНЕ С ДДС ПРИ ТАЗИ СДЕЛКА?
- ДДС при застраховка
- декларация конфликт на интереси
- Отпуск
- Обезщетение
- Обезщетение
- Дистанционни продажни чрез Amazon
- Осчетоводяване
- ЗДДС
- ДВА ПЪТИ ПОДАДЕНИ Д 1 И Д6
- ДВА ПЪТИ ПОДАДЕНИ ДЕКЛ.1 И 6
- Казус ЗДДС
- ПРЕДИЗВЕСТИЕ ЗА УВОЛНЕНИЕ
- Дерегистрация по ЗДДС
- Закупен отпадък без ДДС и последваща продажба
- Обезщетителна лихва
- ДДС
- СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ
- работник или служител
- Майчинство
- Декларация 6 - дни в осигуряване
- чл. 235 КТ
- осигуряване на командировани лица в Герамния
- чл.21, ал.2 от ЗДДС
- Счетоводство
- Допълнителен тр. договор
- ЕТ и земеделски производител
- Начисляване или не на ДДС на услуга по сметопочистване и сметоизвозване
- ГДД
- Стока от Русия за Швейцария
- Авансова Вноска - ЗКПО
- Издадена фактура с начин на плащане по сметка - платена в брой
- Производство на бира
- Осчетоводяване на наложен платеж
- Счетоводно отчитане на международен транспорт
- Фактура от САЩ
- Право на платен годишен отпуск
- Грешка в Дневник продажби
- Разходи за регистрация на едноличен търговец
- Счетоводно отчитане на гуми.
- Осигуровки по договор по чл.114 от КТ
- авансово плащане
- обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ
- Деклариране на доходи от представителите на AVON
- служебен стаж
- Отчитане на продажби при онлайн търговия
- Възстановяване на ДДС за автомобил
- Транспорт при покупка на дърва
- Подобрение на наето помещение
- ползване на данъчен кредит
- ддс вод на стоки герамния
- Фактура на ФЛ, стока за фирма
- Закупени лекарства
- Услуга от Македония
- проверка
- Гаранционен депозит за наем
- Договор по чл. 114 КТ
- Трудов стаж
- Eл.енергия
- Oбезщетение по чл.222, ал.3 от КТ
- прехвърляне на имот
- стоки на отговорно пазене-въпроси
- договор по чл. 235 от КТ
- отразяване фактура по чл.163 а,ал.2 от зддс
- Настаняване в ЕС, закупено от ТО от 3-ти страни
- букмейкърски пункт към еврофутбол
- Внос на автомобили
- микросметка
- Общински съветник
- Трудов договор и осигуряване на лице, наетото от работодател физическо лице
- Реквизити
- Фактура
- Възнаграждение на лица по договор за европейско финансиране
- Здравейте
- услуга факторинг
- Д1
- Прекратяване на договор по чл. 328, ал.1, т.3
- Инструктаж на работното място
- Покупко продажба на стоки от БГ фирма, без те да влизат в България
- Данък при източника
- Сертифициране по ISO
- Отпуск по чл. 167а от КТ
- Прекратяване трудов договор на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ.
- Фактура по имейл
- майчинство
- земеделски производител
- Закона за ограничаване на плащанията в брой
- Отпуск при смърт
- ново счетоводство
- Покупка на поземлен имот със сграда
- електрона фактура
- обезщетение
- Длъжностна характеристика
- Прекратяване на трудовия договор
- Отпадъци - покупка, продажба, счетоводно отразяване.
- Осчетоводяване на ваучери за намаления
- Международен превод
- Счетоводство на лекар по дентална медицина
- Транспорт и гориво в ЕС
- Облагане доход по афилиейт програми
- Коректно оформяне брой дни в трудовата книжка
- Дисциплинарно уволнение
- Осигуровки на управител в ЕООД
- Разпределение на ДМА по сметки
- Обезщетение по КТ
- Закупен бракуван автомобил
- Разяснение на чл. 69 ал. 2 от ЗДДС
- Право на болнични
- Производствена практика
- Работно време
- Втори трудов договор по чл.111 от Кодекса на труда
- Чл. 222, ал. 3 Кодекса на труда
- Прекратяване на трудовия договор на основание чл.331, ал.1 от КТ
- Такса битови отпадъци и ДДС
- Издаване на Дебитно и Кредитно известие
- Длъжностна характеристика
- Прекратяване на трудов договор по време на отпуск по чл.167а от КТ
- Условие при платен годишен отпуск
- Прекратяване на тр. договор при придобито право на пенсия
- чл.114 от КТ
- покупка на дружествени дялове
- Вътрешен акт на работодател
- Срок на договор
- отпуск по чл.167 от КТ
- Остойностяване на дарение
- отпуск по чл.167а от КТ
- ПГО
- Допълнително трудово възнаграждение
- Дисциплинарно уволнение
- Прекратяване на трудов договор на бременна работничка.
- Трудов договор
- Подобрение на наето помещение
- Осчетоводяване на натурален рабат
- Договор за наем
- Регистрация по ДДС
- Документи, изисквани при ревизия
- Осчетоводяване на капаро по банков път.
- Запор на работник
- Депозит по договор за наем
- Осчетоводяване на приходи от сайт за групово пазаруване
- Минимална РЗ по ПМС
- ЗДДС
- Туризъм
- Счетоводство на интернет доставчик?
- ДДС при внос
- Обагане с акциз на енергийни продукти от 01 юни 2012 г.
- Длъжностна характеристика
- Обучение управител
- Обезщетение по чл. 222 ал. 1 от Кодекса на труда
- ДДС
- Осчетоводяване по сделки с ценни книжа
- Цесии
- Отразяване на доставка в дневници ДДС
- Уволнение по чл. 331 от КТ
- Срокове при дисциплинарното производство
- Права за озвучаване
- УПИ И ДДС
- Счетоводство на проект по Европейска Програма
- Определяне дял на напускащ съдружник
- Прекратяване на трудов договор
- Счетоводно отчитане на посадъчен материал
- Патентен данък
- Неустойка - фактуриране
- ДДС при договор за представителство по ТЗ
- Преотстъпен данък като ЗП по чл. 48 ал. 6 от ЗКПО
- Данъчно третиране на домейни, закупени от трети страни
- Oбезщетение по чл. 220, ал. 1 КТ
- Обезщетение за неползван отпуск
- ДДС и данъчно събитие
- Експлоатация на ДМА и корекция на ДДС
- Срок за документиране на липса по ЗДДС
- Аванс за ДМА преди регистрация по ЗДДС
- Признаване на разходи за управленски нужди при експлоатация на лек автомобил
- Осигурителен доход и обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ
- ДДС върху услуга свързана с недвижим имот в страна от ЕС
- Обезщетение на основание чл. 221, ал. 2 КТ
- Право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 при смърт на баба на съпругаИмейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство