Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Облагане на рента и дивидент от ползвана земеделска земя"

Ако ФЛ получава доход от рента и дивидент от земеделска кооперация,която му обработва земите,каква ГДД с приложения трябва да подаде.Това ФЛ е едновременно и ЕТ

Добавена в
  • ЗДДФЛ

Жана Темелкова
 потребител  Жана Темелкова отговорете на 25 Авг. 2013

 

1 отговор

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Елена Илиева
 експерт Елена Илиева отговори на въпрос на 25 Авг. 2013
Доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя са необлагаеми по чл. 13 ал. 1 т. 24 от ЗДДФЛ.

Потребителските дивиденти от кооперации, създадени по Закона за кооперациите са необлагаеми по чл. 13 ал. 1 т. 27 от ЗДДФЛ. "Потребителски дивиденти" са дивидентите, разпределени за потребителски стоки, които член-кооператорите закупуват от кооперацията (§ 1 т. 20 от ДР на ЗДДФЛ).

Необлагаемите доходи не се посочват в годишната данъчна декларация.

Производствените дивиденти от кооперации са облагаеми като доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. "Производствени дивиденти" са дивидентите, изплатени на член-кооператорите за произведената от тях и продадена на кооперацията продукция (§ 1 т. 19 от ДР на ЗДДФЛ). За тях се попълва приложение 6 с код 04 в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

За доходите от стопанска дейност като ЕТ се попълва приложение 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Независимо на колко основания са получени доходи, данъчно задълженото ФЛ подава за данъчната година само една годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като отразява в нея доходите по отделните основания в съответния брой приложения.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство