Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Продажба на дялове - ЕООД"

Собственик на дяловете на ЕООД /чуждестранно лице/ продавя дяловете си на друго физическо лице.
Трябва ли да подава декларация по чл.50 - капитал 2000 лв. и продадени за 2000 лв

Добавена в
  • ЗДДФЛ

Elena Lazova
 потребител  Elena Lazova отговорете на 09 Апр. 2013

 

2 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 09 Апр. 2013
Съгласно чл. 37, ал.1 т.12 от ЗДДФЛ, с окончателен данък независимо от обстоятелствата по чл. 13 от закона се облагат доходите по чл. 8, ал. 11 от закона, за доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, ал. 5, от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната.

По смисъла на § 1, т. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ”определена база” е:

а) определено място, чрез което чуждестранно физическо лице извършва цялостно или частично независими лични услуги или упражнява свободна професия в страната, като например архитектурно ателие, зъболекарски кабинет, адвокатска или друга кантора на консултант, офис на независим одитор или счетоводител;

б) трайно извършване на независими лични услуги или упражняване на свободна професия в страната, дори когато чуждестранно физическо лице не разполага с определено място.

Следователно, на основание чл. 37, ал.4 от ЗДДФЛ, окончателният данък за доходите по ал. 1, т. 12 се определя върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото.Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Павел Йончев
 експерт Павел Йончев отговори на въпрос на 09 Апр. 2013
Чуждестранните лица, само за доходите им, обложени с окончателен данък, не подават такава декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, а щом няма доход в случая не може да има каквито и да е предпоставки за прилагането на чл.52 от ЗДДФЛ – т.е. лицето нищо не подава.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство