Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Ревизия"

В момента ми правят ревизия на ФЛ и на ЮЛ като едноличен тътрговец. Ревизираният период е 2006 до 2008 /вкл./. Могат ли да ми начисляват данъци, осигуровки и лихви за 2006 г. след като са изтекли 5 години?

Добавена в
 • ЗДДФЛ
 • ревизия

Сава Попов
 потребител  Сава Попов отговорете на 17 Февр. 2013

 

2 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [1] Не съм доволен от този отговор [0]
Eli Marova
 експерт Eli Marova отговори на въпрос на 18 Февр. 2013
ДОПК
Чл. 171. (1) Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

За 2006г данъка върху доходите и корпоративния данък се дължат през 2007, което значи, че давността започва тече от 01.01.2008 и изтича на 01.01.2013. За осигуровките е малко по-различно защото една част от тях са дължими още през 2006 и само годишното изравняване се дължи през 2007г.

Давността може да бъде спряна

Чл. 172. (1) Давността спира:
1. когато е започнало производство по установяване на публичното вземане - до издаването на акта, но за не повече от една година;
2. когато изпълнението на акта, с който е установено вземането, бъде спряно - за срока на спирането;
3. когато е дадено разрешение за разсрочване или отсрочване на плащането - за срока на разсрочването или отсрочването;
4. когато актът, с който е определено задължението, се обжалва;
5. с налагането на обезпечителни мерки;
6. когато е образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването или събирането на публичното задължение.
(2) Давността се прекъсва с издаването на акта за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение. Ако актът за установяване бъде отменен, давността не се смята прекъсната.
(3) От прекъсването на давността започва да тече нова давност.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Сава Попов
 потребител Сава Попов отговори на потребителя Eli Marova на 18 Февр. 2013
Благодаря за отговора. Това което разбирам, е че след като ревизията е започнала 2012 г. давностен срок не е изтекъл и към датата на връчване на акта 18.02.2013 се дължат данъци и осигуровки за 2006 г.


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
 • Годишен финансов отчет
 • Данъчно облагане и такси
 • ДДС
 • ЗДДФЛ
 • ЗКПО
 • Назначаване
 • Отраслово счетоводство
 • Регистриране на фирми
 • Счетоводство