Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Заем от чуждестранно юридическо лице"

Фирмата ни ще взелме заем от чеждестранно юридическо лице / от Македония/, което няма представителство в Б-я .Въпроса ми е дължим ли данък при източника за
лихвите


Добавена в
  • ЗКПО

Elena Lazova
 потребител  Elena Lazova отговорете на 18 Юни. 2013

 

3 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Елена Илиева
 експерт Елена Илиева отговори на въпрос на 19 Юни. 2013
Съгласно чл. 12 ал. 5 т. 1 от ЗКПО лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг, начислени от местни юридически лица и местни еднолични търговци в полза на чуждестранни юридически лица, са от източник в България. Тези доходи подлежат на облагане по реда на чл. 195 от ЗКПО с данък при източника, който е окончателен.

Дължимият данък при източника подлежи на деклариране по реда на чл. 201 от ЗКПО в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода. Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на дохода.

С Република Македония има подписано СИДДО, което можете да приложите вместо облагането с данък при източника по ЗКПО.

Сделките, сключени с чуждестранни лица, по предоставяне или получаване на финансови кредити подлежат на деклариране и на тримесечна статистическа отчетност пред БНБ по реда на Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Elena Lazova
 потребител Elena Lazova отговори на потребителя Елена Илиева на 19 Юни. 2013
"Република Македония има подписано СИДДО, което можете да приложите вместо облагането с данък при източника по ЗКПО."

Как мога да използвам това споразумние. Аз го видях, но не съм наясно. Благодаря ВиГласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Елена Илиева
 експерт Елена Илиева отговори на потребителя Elena Lazova на 19 Юни. 2013
Когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ЗКПО, се прилагат разпоредбите на съответния международен договор (чл. 13 ЗКПО).

Доходите от лихви се третират в чл. 11 на СИДДО с Република Македония и когато са изпълнени изискванията, предвидени в него, имате право да го приложите.

Процедурата за прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица е регламентирана в глава ХVІ, Раздел ІІІ на ДОПК (членове 135 до 142).

Пълният текст на СИДДО с Република Македония и необходимите бланки по процедурата за прилагането му можете да изтеглите от тук:
http://nap.bg/page?id=166&textMode=0&sId271cP=2&sId270dsA=2013


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство