Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Какви са осигурителните и данъчни задължения на лица пенсионери осъществяващи дейност на патент?

Здравейте,
Имам въпрос във връзка с неизпълнени задължения на лице пенсионер регистриран като лице упражняващ дейност “монтаж на гуми”. Лицето е подало ДД по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък през 2012 г. и е заплатило данъка в пълен размер. През м. 04.2012 г е подал Декларация в НАП по местоживеене, че започва дейност като самоосигуряващо се лице, а през м. 05.2012 г. че спира дейността /поради липса на работа т.е. на доходи/ . През цялата 2012 г. лицето не е подавало Д1 и Д6 за задължението си да внася авансово здравни осигуровки и съответно не е внасяло такива. Предстои му да подава ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. От това, което прочетох за задълженията на лицата пенсионери изпълняващи дейности подлежащи на облагане с патентен данък, разбирам, че те са самоосигуряващи се лица и задължително трябва да подават Д1 и Д6 когато упражняват дейност. И да внасат задължително авансово здравни вноски върху определена от закона база /420,00 лв/. При подаване на ГДО те попълват Справка 2 за изравняване на здравните вноски с дължимите реално, в случай, че реализираният месечен доход е по-висок от 420 лв. и е необходиме да се довнасят допълнително здравни вноски.

Въпросите ми са:
1. Кога следва да се подава декларация в НАП за регистрация като СОЛ при положение, че лицето е подало през м. 01.2012 г. ДД по чл. 61н от ЗМДТ и е платило патентен данък в пълен размер?
2. Когато СОЛ подава заявление за спиране на дейността, не следва ли да подаде и ДД по чл. 61н от ЗМДТ за промяна на обстоятелства във връзка с декларирания и платен патентен данък за годината в пълен размер?
3. От кога започва задължението на СОЛ за подаване на Д 1 и Д6 за дължимите здравни вноски и дължи ли ДОД за доходите реализирани от дейността? При спиране на дейността отпада ли задължението за внасяне на ЗОВ и за подаване на Д1 и Д6? Всеки месец ли се подават или веднъж годишно?
4. Какви са санкциите за неподадени в срок Д1 и Д6 и за неплатените авансово ЗОВ?
5. За извършването на този вид дейност “монтаж на гуми” – лицето задължено ли е да използва касов апарат за извършените услуги?
6. При изготвяне на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. лицето освен Справка 2 и Приложение 7 задължено ли е да изготвя и Годишен отчет за дейността на предприятиата несъставящи баланс, след като лицето упражнява дейността си с личен труд, не наема персонал и в този смисъл не е предприятие?
7. Във връзка с промените през 2013 г. по отношение на срокове за подаване на Д1 и Д6 и внасяне на здравни вноски какви задължения за подаване на декларации и плащане на ЗОВ ще има лицето при Деклариране през м.01.2013 г. пред НАП започване на дейността и подадена ДД по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък през 2013 г. и изцяло платен данък? Ще заплаща ли ДОД за реализираните ежемесечни доходи или плащането на патентен данък го освобождава от такова задължение?

Нямам практика по отношение на дейности осъществявани от пенсионери и затова съм затруднена при тълкуването на законите в тази сфера.

Благодаря предварително и се извинявам ако въпросите ми не са достатъчно коректно зададени?

8 отговори


на 29 Ян. 2013
1.Съгласно чл. 61л. ал.3 от ЗМДТ,когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4 от закона, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността. За всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, се подава нова декларация в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
Видно е, че лицето не се е възползвало от това право, но не то е определящо за времето през което то се самоосигурява, а извършването или не на трудова дейност. Липсата на работа е достатъчно основание за неизвършване на трудова дейност, освен ако лицето през това време е подписвало всякакви документи свързани с дейността на ЕТ. Липсата на доходи не е достатъчно основание за спиране на самоосигуряването.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 30 Ян. 2013
2.Не следва. По-горе е посочено на какъв принцип е организирано декларирането при промени в обстоятелствата и периодите с данъчно облагане.
При надвнесен патентен данък, съгласно чл. 130 от ДОПК, в случаите, когато е подадена декларация, свързана с данъчно облагане с подоходен данък или местен данък, с посочена в нея сума за възстановяване, както и когато е подадено искане за възстановяване въз основа на такава декларация или искане за възстановяване на надвнесени местни данъци, органът по приходите може да възстанови цялата претендирана сума на надвнесения данък по посочената от лицето банкова сметка или чрез пощенски запис в случаите на възстановяване на местни данъци на посочения от лицето адрес, като в платежното нареждане или пощенския запис задължително се отбелязват номерът и датата на декларацията, съответно искането за възстановяване.
Със заверяването на посочената от лицето банкова сметка с цялата претендирана сума, съответно с получаването на съобщението за пощенския запис, се смята, че искането на лицето за възстановяване на надвнесената сума е изцяло удовлетворено.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 30 Ян. 2013
3.Задълженито за самоосигуряващото лице възниква от дена на упражняване на трудова дейност и спира при прекратяването/преустановяването и.Здравни осигуровки се дължат от самоосигуряващите се лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване.
Д1 се подава от самоосигуряващите се лица до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях.Съгласно чл. 4, ал.1 от Наредба № Н-8,самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец № 1 за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само във фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт.
Декларация обр.6 се подава от самоосигуряващите се лица - еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година и
задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.


Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 30 Ян. 2013
3.1.Съгласно чл. 14, ал.1 от ЗДДФЛ,с данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите по глава пета, придобити през данъчната година, с изключение на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и на доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а от закона.
Обаче, според ал.4 от разпоредбата, физическите лица, включително едноличните търговци, за доходи от патентни дейности се облагат с патентен данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси. За доходите от други дейности лицата се облагат по реда на този закон(т.е. ЗДДФЛ, а не ЗМДТ)
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 30 Ян. 2013
Благодаря, много за съдействието! Съжалявам, че не съм била достатъчно конкретна. Лицето не е регистрирано като ЕТ. Упражнява дейност с личен труд като свободна професия. За съжаление през периода през който е подал декларация за спиране на дейността е реализирал минимален оборот и е пускал фискални бонове. Затова въпросът ми е въобще длъжен ли е да отчита оборота си с касов апарат това лице. Не е декларирал, че желае да се осигурява за пенсия, т.е. дължи само здравни вноски. Какви декларации трябва да подаде във връзка с тези вноски, кога трябва да ги подаде и кога трябва да внесе сумите? Въпросът ми се отнася и за 2012 и за 2013 г. Дължи ли здравни вноски за периодите, за които е декларирал, че е прекъснал упражняването на дейността /въпреки че всъщност е реализирал оборот по касов апарат/. Благодаря Ви предварително!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 01 Февр. 2013
Регламента на чл.4, т.8 от Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, определя че не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ (фискално устройство) лице, което извършва дейност като упражняващо свободна професия.
За времето през което са отчетени постъпления, съпроводени от издаване на фискален бон, самоосигуряващия се дължи само здравни осигуровки, при положение че е лице получаващо пенсия.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 01 Февр. 2013
Здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица за здравно осигуряване се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.
Те се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност; вноските се внасят за сметка на самоосигуряващите се лица до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, а окончателната осигурителна вноска най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

Редът по-горе е уеднаквен с осигурителния режим, регламентиран в КСО, с изключение на тези случаи, при които лицата получават пенсия. Липсата на изричен текст в ЗЗО, аналогичен на чл. 4, ал. 6 от КСО, е причината здравноосигурителни вноски се дължат от тези лица дори и когато те имат отпусната пенсия. Срокът за подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице е 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

За периодите без дейност не се дължат здравни осигуровки, защото ако лицето е пенсионер, то в случая здравното осигуряване от бюджета е «достатъчно» но за периодите, за които е декларирано, че е прекъснато упражняването на дейността, а фактически е упражнявана такава се дължат такива осигуровки.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 03 Февр. 2013
Благодаря за изчерпателните отговори!


Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679