Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

(обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република България – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г.)
§ 1. Заглавието на наредбата се изменя така:
„Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“.

§ 2. В чл.1, ал. 1 се създават т.6–8:
„6. условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ФУ/ИАСУТД);
7. изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер;
8. изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.“

§ 3. В чл.3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създават изречения второ и трето: „Задължението за издаване на фискален бон се отнася и за извършване на продажби от ЕСФП, работеща в режим на самообслужване. Регистриране на продажби на течни горива чрез ЕСФП при условия на отложено плащане се приключва с вид плащане „резерв 1“ – „отложено плащане“.“
2. В ал. 12 след думите „неподвижно прикрепени към земята“ се добавя „или стоящи на собствената си тежест“.
3. В ал. 13, изречение първо след думите „съд/съдове“ се поставя наклонена черта и се добавя „подвижни резервоари/цистерни“.
4. В ал. 14 думите „подвижни резервоари (мобилни автоцистерни)“ се заменят с „автоцистерни“.
5. Създава се ал. 15:
„(15) Продажбите на лекарства в аптека, които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща по реда на Наредба № 10 от 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал. 6, т.1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл.82, ал. 2, т.3 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр.24 от 2009г.; изм., бр.34, 38 и 40 от 2009г., бр.9 от 2010г., бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014г., бр.30 и 62 от 2015г., бр.44 от 2016г. и бр.89 от 2017г.), се приключват с вид плащане „резерв 1“ – „НЗОК“. При частично плащане от НЗОК продажбата се приключва чрез смесено плащане.“

§ 4. В чл.8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 6 се създава т.5:
„5. процедура за четене и извличане на информация в структуриран вид от КЛЕН на персонален компютър съгласно приложение № 34.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) При кандидатстване за одобрение на ново средство за измерване, добавено в състава на ЕСФП в обект, производителите/вносителите на ЕСФП подават в БИМ само писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3.“

§ 5. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 изречение второ се изменя така: „В заповедта се определят и резервни членове на комисията за съответното ведомство.“
2. В ал. 6 в изречение второ след думата „информация“ се поставя запетая и се добавя „коригиране на предоставената документация по чл.8, ал. 3 и 6“ и се създават изречения четвърто и пето: „В случай че заявителят няма възможност да започне изпитване в реални условия на ЕСФП в обект, в 60-дневен срок от датата на подаване на заявка-декларацията е длъжен да подаде уведомително писмо в БИМ за оттегляне на направената заявка. В случай на подадено уведомително писмо БИМ уведомява НАП в 3-дневен срок.“

§ 6. В чл.11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл.10, ал. 1, т.2 за започване на изпитване на ЕСФП в реални условия или за изпитване на добавено към ЕСФП ново средство за измерване комисията по чл.10, ал. 5 съставя протокол съгласно приложение № 6 в три еднообразни екземпляра–по един за органите на НАП и на БИМ и един за лицето по чл.3. Действията на комисията по чл.10, ал. 5 се извършват в присъствието на лицето по чл.3 или негов представител и на производителя/вносителя на ЕСФП.“
2. В ал. 4, изречение първо след думата „срок“ се добавя „до“.
3. В ал. 5 се създава изречение трето: „Добавяне на ново средство за измерване в състава на ЕСФП се извършва след изпитване в реални условия на място в търговския обект от комисията по чл.10, ал. 5.“
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Въз основа на резултатите от изпитването и положително или отрицателно становище на комисията по чл.10, ал. 5 за съответствие на типа с изискванията по тази наредба председателят на БИМ издава или мотивирано отказва издаване на свидетелство за одобряването на типа ЕСФП съгласно приложение № 7 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване съгласно приложение № 8, в което вписва новото средство за измерване.“
5. В ал. 8 думите „сервизната фирма, с която“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, с което“.

§ 7. В чл.12а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „знаци-пломби“ се заменят със „знаци“.
2. Създава се изречение второ: „Знаците се поставят по начин, който не затруднява достъпа до местата за поставяне на знаците, удостоверяващи извършените първоначална и последващи проверки на средствата за измерване.“

§ 8. В чл.15, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. осигури обучение на лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт, за работа и техническа поддръжка на съответния тип ФУ;“.
2. В т.11 накрая се добавя „подаването и приемането на данните се удостоверява с протокол за подадени и приети данни за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност съгласно приложение № 28; отхвърлят се некоректно попълнени данни, което се удостоверява с протокола съгласно приложение № 28;“.
3. В т.12 накрая се добавя „предостави по един сервизен ключ на органите на НАП и БИМ при одобряване на нов модел ЕСФП;“.
4. Създават се т.14 и 15:
„14. подаде коректно попълнени данни по т.11 в 7-дневен срок от момента на получаване на протокола за отхвърляне по т.11;
15. при необходимост и при поискване от лице по чл.3 или от контролни органи на НАП да оказва съдействие за разчитане на КЛЕН и запис на съдържащата се информация в структуриран вид на електронен носител.“

§ 9. В чл.16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регистрирана от БИМ сервизна фирма, която“ се заменят с „лице, получило разрешение от БИМ, което“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст и в т.1 думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. номер и дата на разрешението за извършване на сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства/ИАСУТД“.

§ 10. В чл.16а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди регистрацията на ЕСФП лицата по чл.3 подават заявление за първоначална проверка на ЕСФП в БИМ по образец, утвърден от неговия председател и публикуван на интернет страницата на института, за извършване на проверка на място в обекта. Българският институт по метрология препраща заявлението в НАП.“
2. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Заявлението по ал. 1 и придружаващата го блок-схема могат да бъдат подадени и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.“
3. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „за което се съставя протокол, екземпляр от който се съхранява в обекта“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Всяка промяна в одобрената блок-схема или заменяне на елементи от нея се извършва след подаване на заявление за проверка на ЕСФП в БИМ по образец, утвърден от неговия председател и публикуван на интернет страницата на института, за извършване на проверка на място в обекта. Българският институт по метрология препраща заявлението в НАП. В 14-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват съвместна проверка в търговския обект за одобряване на промените в блок-схемата.“
5. В ал. 7 думите „или е получило разрешение от БИМ за сервиз на средства за измерване“ се заменят с „или е лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на средствата за измерване“.
6. Създава се ал. 8:
„(8) Електронните системи с фискална памет подлежат на последващи периодични проверки със срок на периодичност, равен на срока на периодичност на средствата за измерване, включени в състава им. Заявленията за последващи периодични проверки на ЕСФП се подават в БИМ не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока на валидност на предходната проверка.“

§ 11. В чл.17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст в изречение първо думите „сервизната фирма, която“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което“, а в изречение второ думите „вписаната в паспорта сервизна фирма“ се заменят с „вписаното в паспорта лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт“;
б) в т.2 думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт“.
2. В ал. 2 в изречение първо думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт“, а в изречение второ думите „сервизната фирма, която“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което“.
3. В ал. 3 думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт“.

§ 12. В чл.19 ал. 1 се изменя така:
„(1) При промяна на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, в деня на настъпване на промяната новото лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, отбелязва това обстоятелство в паспорта на ФУ, издава ново свидетелство за регистрация, променя данните за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт във ФУ/ИАСУТД, и изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17. В случаите на подновяване на договора за сервизно обслужване се изпраща съобщение към НАП съгласно приложение №17 с актуални данни.“

§ 13. В чл.20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т.3:
„3. при прекратяване на лицето по чл.3.“
2. В ал. 4 думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Прекратяване на регистрация на ФУ/ИАСУТД се извършва, като се изпрати съобщение за дерегистрация към НАП съгласно приложение №17, като преди това се изпращат всички неизпратени данни от документи за продажба/сторно операция и дневни финансови отчети.“

§ 14. В чл.21, ал. 1 думите „обслужващата сервизна фирма“ се заменят с „обслужващото лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт“.

§ 15. В чл.22 ал. 2 се изменя така:
„(2) Сервизен техник на вписаното в свидетелството за регистрация на ФУ лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, извършва демонтаж на фискалната памет.При смяна на ФП задължително се извършва и смяна на КЛЕН. Сервизният техник експортира записаната в КЛЕН информация в структуриран четим вид във файл от типа csv, подписва файла с електронен подпис и го предава за съхранение на лицето по чл.3 заедно с КЛЕН.“

§ 16. В чл.26 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т.17:
„17. уникален номер на продажбата съгласно приложение № 29, когато се използва софтуер за управление на продажбите.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) При поискване на документ за информация за текуща сума по сметка на клиент същият не може да наподобява визуално и като съдържание фискален/системен бон. Документът следва да съдържа надпис, че по него не се дължи плащане. Надписът е с размер на буквите, три пъти по-голям от размера на останалата информация по него.“

§ 17. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Сторно операция при рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, се документира чрез издаване на документ от ФУ или ИАСУТД.
(2) Сторно документът съдържа посочените в чл.26, ал. 1, т.1–9 реквизити, както и номер, дата и час на издаване на фискалния/системния бон, по повод на който се издава сторно документът, причината за сторно операцията и надпис „СТОРНО“. Когато сторно документът се издава от ФУ, съдържа и индивидуалния номер на фискалната памет от фискалния бон, по който се извършва сторно операцията, а когато се издава от ИАСУТД, съдържа индивидуален номер на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията. В случай че сторно документът отразява операция по фискален бон за продажба, съдържащ уникален номер на продажбата, в сторно документа се отразява и уникалният номер на продажбата, по която се извършва сторното.
(3) При извършване на сторно операция се извършва и проверка за касова наличност във ФУ/ИАСУТД. Не се допуска извършване на сторно операция при недостатъчна касова наличност, с изключение на случаите на сторно операция при операторска грешка.
 (4) Сторно операцията при операторска грешка се извършва до 7-о число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката.Сторно операция при връщане или рекламация на стока или при намаление на данъчната основа се документира в момента на възстановяване изцяло или частично в брой на заплатената от клиента сума. Когато възстановяването на сумата се извършва чрез предоставяне на ваучер или други заместващи парите платежни средства, се извършва сторно операция, след което се отразява продажбата на ваучер или заместващите парите платежни средства.
(5) При извършване на покупка от или под наблюдението на орган на НАП (контролна покупка) лицето по чл.3 връща сумата, когато предметът на покупката може да бъде използван за търговска продажба и неговата потребителна стойност не е намаляла или услугата не е консумирана изцяло или частично. При издадена фискална касова бележка лицето по чл.3 извършва сторно операция по реда на ал. 1 и 2. Органите на НАП извършват контролни покупки при условия и по ред, определени от изпълнителния директор на НАП, като средствата се осигуряват от бюджета на НАП.
(6) Не се допуска сторно операция при продажби на горива, натрупани през ЕСФП, и на стоки или услуги, които не са програмирани и регистрирани с наименованието си и с единична цена, ако такова програмиране се изисква съгласно чл.27, ал. 3.
(7) Не се допуска сторно операция при продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване.
(8) Сторно операция за продажба, документирана с фактура по чл.34 или чл.58, ал. 2, може да се извършва чрез издаване на кредитно известие от ФУ или ИАСУТД, ако се възстановява сума в брой в момента на издаване на известието. В този случай сторно документът съдържа освен задължителните реквизити по ЗДДС и по ал. 2.“

§ 18. В чл.33, ал. 1 след думата „продажби“ се поставя наклонена черта и се добавя „сторно операции“.

§ 19. В чл.34 след думата „фактури“ се поставя наклонена черта и се добавя „кредитни известия“.

§ 20. В чл.35 се създава ал. 3:
„(3) Кочанът с касови бележки се съхранява в търговския обект.“

§ 21. В чл.36 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Продажбите/сторно операциите се документират с касови бележки от кочан в случаите:
1. на спиране на захранващото напрежение;
2. на извършване на експертиза на ФУ от БИМ;
3. по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време;
4. при блокирало ФУ/ИАСУТД поради нарушена дистанционна връзка с НАП, за не повече от 48 часа от блокирането.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Редът на документиране по ал. 1 не се прилага при продажби, отчитани чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване, като в посочените случаи работата на автомата следва да се блокира.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4, като в ал. 3 думите „сервизната фир­ма, с която“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, с което“.

§ 22. В чл.37 след думата „продажбите“ се поставя наклонена черта и се добавя „сторно операциите“.

§ 23. В чл.39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата „продажби“ се поставя наклонена черта и се добавя „сторно операции“ и се създават изречения четвърто и пето: „При продажби на течни горива в/от обекти, които са изцяло на самообслужване, дневният финансов отчет се генерира автоматично и се записва във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа). Лице по чл.3, използващо ЕСФП, отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в ЕСФП са регистрирани продажби и/или зареждания на течни горива.“
2. В ал. 2, изречение второ накрая се поставя наклонена черта и се добавя „разходомерите/измервателните системи“.
3. В ал. 7 след думите „продажби“ и „продажба“ се поставя наклонена черта и се добавя съответно „сторно операции“ и „сторно операция“, и се създава изречение второ: „Дните, в които не са регистрирани зареждания на течни горива, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата с текст „няма регистрирано зареждане на гориво“ за съответната дата, удостоверено с подпис.“
4. В ал. 8 думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт“.
5. В ал. 9, изречение второ думите „сервизната фирма, поддържаща“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, поддържащо“.

§ 24. В чл.40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт“.
2. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) При възстановяване работата на ФУ лицето по чл.3 е длъжно да предаде чрез ФУ към НАП сумарния оборот, натрупан при работа с касови бележки от кочан. Натрупаният оборот се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот от продажбите по съответните групи от издадените касови бележки от кочан.
(6) Когато лицето по чл.3 работи с касови бележки от кочан повече от един ден, оборотите се предават чрез издаване на отделен фискален бон, съдържащ оборота за съответния ден, като непосредствено след това се отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.Този начин за предаване на натрупаните обороти се спазва за всеки ден, през който лицето по чл.3 е отчитало продажби с касови бележки от кочан. Пълен дневен финансов отчет с нулиране се отпечатва преди регистриране на извършваните продажби на стоки или услуги за текущия ден.
(7) Когато работата на ФУ е прекъсната и възстановена в рамките на работния ден на лицето по чл.3, съответно отчитането на продажбите се извършва с касови бележки от кочан в рамките на деня, в който е прекъсната и е възстановена работата на ФУ, натрупаният оборот, отчетен с касови бележки от кочан, се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот, като в края на работния ден се отпечатва общ дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.“

§ 25. Глава седма се изменя така:
„Глава седма
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА И ИНТЕГРИРАНИТЕ АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 44. Сервизно обслужване на тип ФУ/ИАСУТД се извършва от лица, получили разрешение от БИМ, издадено по реда на чл.45, ал. 4 за техническо обслужване и ремонт на същия тип ФУ/ИАСУТД.
Чл. 45. (1) Лицата, които кандидатстват за издаване на разрешение, трябва:
1. да са регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите, или по чл.3, ал. 1, т.5, буква „а“ от Закона за регистър БУЛСТАТ;
2. да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация;
3. да имат сключени договори със сервизни техници, които са завършили минимум средно образование и са преминали курс за обучение за сервизно обслужване при производителя на конкретния тип ФУ/ИАСУТД; когато кандидатът е едноличен търговец, който извършва дейност като сервизен техник с личен труд и отговаря на поставените условия, договор не се изисква;
4. да имат сключен договор за сервизно обслужване за съответния тип ФУ/ИАСУТД с производителя или вносителя.
(2) Лицата по ал. 1 подават заявление за получаване на разрешение съгласно приложение № 13, към което прилагат:
1. копие от сключения договор с производителя или вносителя за сервизно обслужване на посочените в договора типове ФУ/ИАСУТД;
2. графично изображение на сервизната пломба за ФУ;
3. списък на сервизните техници с приложени копия на документи за образование, на договори и на удостоверения за преминал курс по ал. 1, т.3; когато със сервизен техник е сключен трудов договор, копие на договора не се предоставя, а информация за него се изисква и получава по служебен път от НАП;
4. документ за платена такса;
5. индивидуалните сервизни ключове на всеки сервизен техник от списъка, издадени от производителя или вносителя на ЕСФП, в случаите на подаване на заявление за сервизно обслужване на ЕСФП.
(3) Производителите/вносителите на ФУ/ИАСУТД кандидатстват за разрешение за техническо обслужване и ремонт на произвежданите/внесените от тях ФУ/ИАСУТД, без да представят документа по ал. 1, т.4.
(4) Когато лицето отговаря на изискванията на ал. 1 и 2, председателят на БИМ или упълномощено от него лице издава разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт на тип ФУ/ИАСУТД в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението. Разрешението съдържа:
1. наименованието, седалището и адреса на лицето;
2. единен идентификационен код;
3. типовете ФУ/ИАСУТД, име на фирмата производител или вносител и номер на свидетелството за одобряване на тип ФУ/ИАСУТД, за които лицето е получило разрешение за сервизно обслужване;
4. дата на издаване на разрешението.
(5) При установяване на несъответствия с изискванията лицето се уведомява за отстраняването им в 14-дневен срок. В този случай срокът по ал. 4 започва да тече от датата на предоставяне на доказателствата.
(6) При неотстраняване на несъответствието в срока по ал. 5 председателят на БИМ отказва издаване на разрешение. Решението за отказ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице отнема разрешението за извършване на сервизна дейност с мотивирана писмена заповед при:
1. прекратяване на дейността по сервизно обслужване на ФУ/ИАСУТД;
2. промени, водещи до несъответствие с изискванията по ал. 1;
3. установяване от служителите от БИМ или органите по приходи на НАП, че лицето, получило разрешение за техническо обслужване и ремонт, не изпълнява задълженията си съгласно ЗДДС и тази наредба или не спазва обхвата на разрешението;
4. прекратяване на договора за сервизно обслужване от страна на производителя.
(8) В случаите по ал. 7, т.4 председателят на БИМ или упълномощено от него лице може, вместо да отнеме, само да ограничи обхвата на разрешението.
(9) Българският институт по метрология води публичен регистър на лицата, получили разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД.

Чл. 46. (1) Лицата, получили разрешение за техническо обслужване и ремонт, са длъжни да уведомят председателя на БИМ в 7-дневен срок от настъпването на промяна във:
1. правния статут, структурата и обхвата на дейността им;
2. ръководството или персонала, които влияят върху изпълнението на задълженията за сервизно обслужване;
3. прекратяване на договора с производител или вносител на ФУ/ИАСУТД от обхвата на разрешението.
(2) Когато промените по ал. 1 водят до несъответствие с изискванията на чл.45, ал. 1, служителите на БИМ правят мотивирано предложение до председателя или упълномощено от него лице за отнемане на разрешението или за ограничаване на обхвата му.
(3) Обхватът на разрешението може да бъде ограничен по отношение на типовете фискални устройства, на които лицето има право да извършва сервизно обслужване и ремонт.

Чл. 47. (1) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице със заповед прекратява разрешението за техническо обслужване и ремонт по предложение на контролните органи по тази наредба при:
1. неспазване изискванията по чл.45, ал. 1;
2. системни нарушения на изискванията, свързани с въвеждане/извеждане от експлоатация, с регистрация/дерегистрация и със сервизно обслужване и ремонт;
3. по мотивирано предложение на производителя/вносителя.
(2) Заповедта за прекратяване на разрешението подлежи на вписване в регистъра по чл.45, ал. 9 и се уведомява лицето в 7-дневен срок от издаването й.
(3) Лице, за което е издадена заповед по ал. 1, има право да кандидатства за издаване на ново разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт, ако е изтекла една година от издаване на заповедта.
(4) Българският институт по метрология изпраща на НАП копие на заповедта по ал. 2 в срок до 3 работни дни от издаването й.
(5) При прекратяване на дейността по инициатива на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, БИМ уведомява НАП за това в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието.
(6) Лице, в чийто управителен и/или контролен орган участва физическо лице, което е било или към датата на подаване на заявление за получаване на разрешение за техническо обслужване и ремонт е член на управителен и/или контролен орган на друго предприятие, на което е издадена заповед за прекратяване на разрешение за техническо обслужване и ремонт съгласно ал. 1, има право да кандидатства за издаване на разрешение за техническо обслужване и ремонт, ако е изтекла една година от издаване на заповедта.

Чл. 48. В случаите на чл.47, ал. 1 лицето, на което е прекратено разрешението за извършване на техническо обслужване и ремонт, е длъжно в 14-дневен срок от издаване на заповедта да уведоми за това лицата по чл.3, с които има сключен договор за сервизно обслужване.

Чл. 49. (1) Сервизното обслужване по време на експлоатация на ФУ/ИАСУТД се извършва от лица, получили разрешение от БИМ за техническо обслужване и ремонт, при сключен писмен договор с лицето по чл.3. Допуска се отпечатване на предупредителен текст преди и след изтичане на срока на сервизния договор в дневния финансов отчет с нулиране.
(2) Не се допуска извършване на ремонт на ФУ/ИАСУТД от лице, различно от посоченото в договора.
(3) Изискването по ал. 1 за сключен писмен договор не се прилага за лицата, извършващи сервизно обслужване, при обслужване на собствените ФУ/ИАСУТД, с които регистрира и отчита собствените продажби.
(4) Лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на ЕСФП, са длъжни да осигурят техническа възможност за пломбиране на обозначените места в блок-схемата на ЕСФП.

Чл. 49а. При промяна в списъка на сервизните техници, преминали обучение за поддръжка и ремонт на ЕСФП и притежаващи индивидуални сервизни ключове с уникален идентификатор, лицето по чл.49 уведомява за промяната производителя/вносителя в тридневен срок.

Чл. 49б. (1) Преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП, лицата, които го извършват, подават по електронен път уведомление. Уведомлението се подава чрез използване на квалифициран електронен подпис в web базирано приложение на интернет страницата на НАП по образец съгласно приложение № 26.
(2) Преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД, включително ЕСФП, лицата, които го извършват, подават по електронен път уведомление. Уведомлението се подава чрез използване на квалифициран електронен подпис в web базирано приложение на интернет страницата на НАП по образец съгласно приложение № 27.

Чл. 50. (1) За всяко обслужвано ФУ/ИАСУТД се открива и води сервизно досие, в което се съхраняват документите, получени или издадени във връзка с регистрацията и сервизното обслужване. Профилактичните проверки и/или ремонти се вписват в досието в таблична форма.
(2) Датата и часът на започване на ремонта се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 в момента на приемането.
(3) Датата и часът на завършване на ремонта, както и описание на дефекта се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 при завършване на ремонта.
(4) Вписванията в паспорта се заверяват с подпис на сервизния техник и печат.
(5) След всеки ремонт ФУ задължително се пломбира.
(6) При приемане на ФУ за ремонт сервизният техник съставя протокол в два екземпляра, в който задължително посочва датата, часа и причината за приемане. В този случай паспортът придружава ФУ.
(7) Досиетата на ФУ/ИАСУТД, за които договорите за техническо обслужване и ремонт са прекратени, се съхраняват най-малко в 5-годишен срок от датата на прекратяването.

Чл. 51. Всяко лице, което извършва сервизно обслужване на ФУ/ИАСУТД, е длъжно да подава ежемесечно до 15-о число в НАП данни за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл.21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в web базирано приложение на интернет страницата на НАП.

Чл. 52. (1) Срокът за ремонт на ФУ, с изключение на смяна на ФП по чл.22, е не повече от 2 работни дни на територията на градовете и не повече от 4 работни дни на територията на селата от момента на повредата, съответно от уведомяването на сервиза.
(2) Срокът за ремонт при повреда на фискална памет е не повече от 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет от сервизния техник на производителя/вносителя по реда и в сроковете по чл.22, ал. 9.“

§ 26. Създава се глава седма „а“ с чл.52а:
„Глава седма „а“
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И СВЪРЗАНОСТТА ИМ С ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
Чл. 52а. Софтуерът за управление на продажби в търговски обект трябва да отговаря на изискванията съгласно приложение № 29.“

§ 27. Създава се глава седма „б“ с чл.52б–52ж:
„Глава седма „б“
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Чл. 52б. (1) Всяко лице, производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да декларира в НАП обстоятелствата, посочени в чл.118, ал. 14 от ЗДДС.
(2) Декларацията по ал. 1 за софтуер, произведен от лице, установено или с постоянен адрес на територията на страната, се подава от това лице.
(3) Декларацията по ал. 1 за софтуер, произведен от лице, установено на територията на друга държава–членка на Европейския съюз, се подава от това лице или от един оторизиран разпространител за територията на страната.
(4) Декларацията по ал. 1 за софтуер, произведен от неустановено на територията на Европейския съюз лице, се подава от един оторизиран разпространител на софтуера, установен на територията на Европейския съюз.
(5) Изискването по ал. 1 не се отнася за лица, оторизирани от производител/разпространител да разпространяват софтуер, за който производителят/разпространителят е декларирал обстоятелствата съгласно чл.118, ал. 14 от ЗДДС.
(6) Националната агенция за приходите поддържа публичен списък със софтуерите, за които е декларирано съответствие с нормативните изисквания. Списъкът е достъпен на интернет страницата на НАП и съдържа информация съгласно приложение № 35.

Чл. 52в. (1) Производител/разпространител на софтуер за управление продажби в търговски обект декларира обстоятелствата, посочени в чл.118, ал. 14 от ЗДДС, преди да започне неговото разпространение, чрез подаване на декларация по образец съгласно приложение № 30. Декларацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на агенцията.
(2) С декларацията по ал. 1 се подават:
1. информация за софтуера съгласно приложение № 31;
2. подробно ръководство за работа със софтуера;
3. за софтуери, които се инсталират в среда на клиента, се представят: пълно описание на обектите в базата данни (БД), свързани с управлението на продажбите, вкл. таблици и предназначението им, връзки между тях, описание на полетата в таблиците, както и изпълним файл и source-кодът, от който е генериран изпълнимият файл, за достъп и извличане на данни от БД в структуриран четим вид с възможност за избор–от всички или от част от таблиците, с които работи софтуерът;
4. за софтуери, които се предоставят като облачна услуга–„Софтуер като услуга“ (SaaS), се представят: описание на функционирането на услугата; технически канали за комуникация между облачната услуга и фискалните устройства; портове за комуникация; описание на инсталираните локални компоненти в среда на клиента; физическо местонахождение на базата данни; в случай че софтуерът работи с локална база данни, се предоставя и информацията съгласно т.3.

(3) В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата в подадена декларация, включително за всяка нова версия на софтуера, производителят/разпространителят подава нова декларация по реда на ал. 1. В случай че при новата версия е налице промяна във функционалността и/или структурата на базата данни, попадащи в обхвата на приложение № 29, се подава и информация за промените по реда на ал. 2.

(4) При настъпване на промени в информацията, подадена по реда на ал. 2, производителят/разпространителят уведомява НАП в 7-дневен срок по същия ред.

(5) В 7-дневен срок от подаване на декларацията по ал. 1 и информацията по ал. 2 НАП включва софтуера в електронен публичен списък на софтуерите, разрешени за ползване в търговските обекти. При установяване на пропуски или непълноти в подадената декларация и в информацията по ал. 2 НАП уведомява за това декларатора по електронен път.Софтуерът се включва в електронния публичен списък в 7-дневен срок след отстраняване на всички установени пропуски/непълноти. В случай че се подава само декларация по ал. 1 за нова версия на софтуера без промяна на информацията по ал. 2, срокът за включване на новата версия на софтуера в публичния списък е 2 работни дни.

(6) При преустановяване производството/разпространението и/или поддръжката на софтуер, за който е декларирано съответствие по реда на чл.52б, ал. 1, производителят/разпространителят уведомява НАП за това обстоятелство в 14-дневен срок от настъпването му по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП. Това се отбелязва в публичния електронен списък със софтуерите, поддържан от НАП.

(7) Преди предприемане на действия по прекратяване на дейността и заличаване от публичните регистри производителят/разпространителят на софтуер предоставя на НАП информацията по чл.52е, ал. 1, т.1 за всички версии, за които е подал декларации по чл.118 от ЗДДС.

(8) Когато декларацията по чл.52в, ал. 1 е подадена от разпространител, с когото производителят на софтуера прекратява договорните си отношения, производителят е задължен при поискване от орган по приходите да предостави информацията по чл.52е, ал. 1, т.1.

(9) В случай на установено неспазване от страна на производител/разпространител на задълженията по ал. 7 и 8 и чл.52е, ал. 1 НАП предприема действия по заличаване на софтуера от публичния списък.
Чл. 52г. Производител на софтуер за управление продажби, който предоставя софтуера като облачна услуга (SaaS), може да съхранява базата данни на лицата по чл.118, ал. 18 от ЗДДС само на територията на Република България или на държава–членка на ЕС.

Чл. 52д. (1) Производителите/разпространителите са длъжни да оказват съдействие на органите по приходите за достъп, четене и експорт в четим вид на информация от реална и/или архивна база данни на разработвания/разпространявания от тях софтуер, включително на обектите в базата данни.
(2) Когато софтуерът се предоставя като облачна услуга–„Софтуер като услуга“ (SaaS), при поискване от страна на орган по приходите производителите са длъжни да предоставят дистанционен достъп до „одиторския профил“ на софтуера за конкретно задължено лице, както и да предоставят цялата информация от базата данни, отнасяща се за това лице.
(3) Производителите/разпространителите са длъжни незабавно писмено да уведомят НАП, в случай че установят манипулиране на софтуера или на информацията в базата данни при задължено лице–потребител на софтуера.

Чл. 52е. (1) Когато в хода на контролно производство се установи несъответствие с изискванията в приложение № 29 на функционалността на софтуер, за който е подадена декларация по реда на чл.52в, ал. 1, органът по приходите може да възложи извършване на експертиза по реда на ДОПК. В този случай производителят/разпространителят на софтуера оказва съдействие и предоставя изисканата за целите на експертизата информация, включително:
1. предоставя пълен инсталационен пакет на софтуера, предмет на експертизата (при SaaS–създаване на нов клиентски акаунт за целите на експертизата); или
2. осигурява контролирана среда и съдейства за провеждане на изпитвания на софтуера с оглед откриване на причините за установеното несъответствие.
(2) В случай че в хода на възложена експертиза производителят/разпространителят на софтуера не изпълни задълженията си по ал. 1 или в резултат от извършена експертиза се установи несъответствие на включен в публичния списък софтуер с изискванията на приложение № 29, НАП предприема действия по заличаване на софтуера от публичния списък.

Чл. 52ж. (1) В случаите по чл.52в, ал. 9 и чл.52е, ал. 2 актът за заличаване на софтуер за управление на продажби от поддържания от НАП публичен електронен списък се издава от оправомощен от изпълнителния директор на НАП орган по приходите. Актът подлежи на обжалване пред компетентния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Административният акт по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите, а лицата по чл.3, използващи софтуера и подали информация по реда на чл.53з, се уведомяват по електронен път.
(3) След влизане в сила на административния акт по ал. 1 на интернет страницата на Националната агенция за приходите се публикува съобщение, а лицата по чл.3, използващи софтуера и подали информация по реда на чл.53з, се уведомяват по електронен път за изключване на софтуера от публичния списък и за задължението им незабавно да преустановят неговото използване.“

§ 28. Създава се глава седма „в“ с чл.52з–52л:
„Глава седма „в“
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
Чл. 52з. (1) Лицата по чл.118, ал. 18 от ЗДДС в срок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 32.
(2) При промяна на данните по ал. 1 задължените лица подават актуална информация в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(3) Лицата по чл.118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в приложение № 29 изисквания, като софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства в този обект.
(4) Лицата по чл.118, ал. 18 от ЗДДС нямат право без оторизация от производителя/разпространителя на софтуера да променят функционалността му или да добавят външни модули към него.
(5) Създаваната от софтуера база данни може да бъде съхранявана само на територията на Република България или на държава–членка на Европейския съюз.
Чл. 52и. (1) При извършване на проверка в търговски обект лицата по чл.118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни по искане от орган по приходите незабавно да осигурят достъп до всички устройства, които работят с използвания в обекта софтуер–сървъри, работни станции, ФУ и др. В случай че местонахождението на част от устройствата е извън проверявания обект, до тях следва незабавно да се осигури отдалечен достъп.
(2) Когато софтуерът е инсталиран в среда на задълженото лице (собствена или наета) и при поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, същото е длъжно незабавно да осигури:
1. достъп до конфигурирания в софтуера „одиторски профил“;
2. директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните БД на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите, независимо от местонахождението на БД.
(3) Когато софтуерът се ползва като облачна услуга, предоставена от производител/разпространител, и при поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, задълженото лице е длъжно незабавно да осигури:
1. достъп до конфигурирания в софтуера „одиторски профил“;
2. достъп до инсталирани локални софтуерни компоненти;
3. директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните бази данни на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите, в случай че се използва локална база данни.
Чл. 52к. (1) Лицата по чл.118, ал. 18 от ЗДДС са отговорни за целостта и интегритета на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера (текуща база данни и архивни копия на базата данни), както и за съхранението й в сроковете по чл.38, ал. 1 от ДОПК, независимо от нейното местонахождение.
(2) Лицата по чл.118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни при поискване да осигурят на органите по приходите достъп до информацията по ал. 1 с възможност за експорт и копиране през потребителския интерфейс на софтуера. Когато софтуерът е част от или е свързан с интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност на лицето по чл.3 и използваната технология за реализацията му не позволява изпълнението на всички или на част от изискванията по т.16, 17, 18, и 19, изпълнението на тези изисквания следва да бъде осигурено чрез функционалността на интегрираната система.
(3) Когато работата на софтуера е свързана с получаване или подаване на информация от или към други софтуери или модули от информационни системи, лицата по чл.118, ал. 18 от ЗДДС съхраняват информацията, създавана чрез тези софтуери (модули от информационни системи), в сроковете по чл.38, ал. 1 от ДОПК и при поискване предоставят достъп до нея с пълни права за четене и експорт на данни.
Чл. 52л. Лицата по чл.118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни да въвеждат имената за всеки от ползвателите (операторите) на софтуера съгласно сключените с тях трудови или граждански договори, присвоената роля/роли и периода на активност за всяка от присвоените роли.“

§ 29. Създава се глава седма „г“ с чл.52м и 52н:
„Глава седма „г“
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 52м. (1) Лице по чл.3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33.
(2) Информацията по ал. 1 се подава отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби.
(3) При промяна на данните по ал. 1 актуална информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(4) При прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин информация за това обстоятелство се подава по реда на ал. 1 в 7-дневен срок от прекратяване на дейността.
Чл. 52н. Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в сроковете по чл.38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.“

§ 30. В чл.56 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Когато лицето има одобрена за обект ИАСУТД и открива следващ обект, в който продажбите ще се регистрират и отчитат чрез ИАСУТД от същия одобрен тип и няма промяна във функционалните и техническите изисквания спрямо одобрения тип, заявка-декларация се подава за всеки нов търговски обект поотделно, като документите по ал. 1, т.1 и 2 не се предоставят.
(6) В тридневен срок от подаването на заявка-декларация за одобряване на ИАСУТД органите на БИМ уведомяват по електронен път НАП.“

§ 31. В чл.58 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „продажби“ се поставя наклонена черта и се добавя „сторно операции“.
2. В ал. 2 след думата „продажби“ се поставя наклонена черта и се добавя „сторно операции“, а след думата „фактури“ се поставя наклонена черта и се добавя „кредитни известия“.

§ 32. В чл.59б, ал. 1 се създава изречение второ: „Допуска се данните от електронния документ за доставка и електронния документ за получаване да се подават по електронен път и през програмен интерфейс в XML формат с квалифициран
електронен подпис, като НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.“

§ 33. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т.16–19: „16. „неподвижно прикрепени към земята резервоари“ са резервоари за съхранение на течни горива, част от конструкция, която от действието на човека е закрепена/фиксирана към земята, постамент или постройка и не може да бъде отстранена/преместена, без това да наруши целостта й или допълнително поставените към нея крепежни елементи;
17. „подвижни резервоари“ са резервоари за съхранение на течни горива, които не попадат в т.18 и са с вместимост до 1000 литра;
18. „автоцистерни за превоз на течни горива“ са превозни средства, които имат издадено разрешение от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за превоз на опасни товари на територията на страната и притежават държавен регистрационен номер, издаден от структурните звена „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или областните дирекции на Министерството на вътрешните работи;
19. „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.“

§ 34. В приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел І т.9 се изменя така:
„9. Да осигуряват възможност за извършване на сторно операция след приключване сметката на клиента. Сумите по сторно операциите се натрупват в отделен регистър с положителен знак, без да се коригира общият дневен оборот.„Сторно операция“ чрез ФУ се документира с издаване на фискален бон с надпис „СТОРНО“, изписан с двоен шрифт.Броят на сторно операциите и подлежащите на връщане суми се натрупват в отделни регистри според причината за сторно операцията, общо и по данъчни групи.“

2. В раздел ІІ:
а) в т.7:
аа) в края на буква „в“ се добавя:
„- 8 сторно данъчни групи (ХХХХХХ.ХХ–8 разряда)–за ЕКАФП и ФПр;
- 8 сторно данъчни групи (ХХХХХХХ.ХХ–9 разряда)–за ЕСФП;“
бб) в буква „г“ думите „стойност на общия оборот от продажбите за деня“ се заменят с „стойностите на общия оборот от продажби и от извършени сторно операции за деня“;
б) в т.8:
аа) в буква „г“ след думите „данъчните групи“ се добавя „и оборота за всяка от сторно данъчните групи“;
бб) в буква „д“ думите „стойността на общия оборот от продажбите за периода“ се заменят със „стойностите на общия оборот от продажбите и на общия оборот от извършени сторно операции за периода“;
вв) създава се буква „м“:
„м) обща стойност на извършените сторно операции за периода.“

3. В раздел ІІІ:
а) в т.3 буква „б“ се изменя така:
„б) в края се отпечатва: контролно число съгласно раздел IIIа, т.4 и 5, уникален пореден номер на документа (брояч–но не по-малко от ХХХХХХ – 6 разряда), дата, час и минута на издаване, индивидуален номер на фискалното устройство и индивидуален номер на ФП; до въвеждане в експлоатация на фискалното устройство на всеки документ да се отпечатва съобщение „НЕФИСКАЛЕН БОН“; след въвеждане в експлоатация могат да се издават само фискални/системни бонове или служебни бонове; върху документите за продажби, за извършени сторно операции, отчетите на ФП и дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП да се отпечатват съобщение „ФИСКАЛЕН БОН“ и фискално лого; на документи, удостоверяващи служебно въведени/изведени суми, и при извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет (Х отчет), както и на документи във връзка с извършване на служебни операции, касаещи отчетността на фискалното устройство, се отпечатва съобщение „СЛУЖЕБЕН БОН“; не се допуска издаване на служебни бонове при извършване на продажба/и и за направени клиентски поръчки;“
б) в т.5 се правят следните изменения и допълнения:
аа) в буква „й“ след думите „данъчни групи“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „общия оборот“ се добавя „от продажби и общия сторно оборот“;
бб) създават се букви „р“–„ф“:
„p) брояч и стойност на сторно операции поради операторска грешка;
с) брояч и стойност на сторно операции поради връщане или рекламации на стоки;
т) брояч и стойност на сторно операции поради намаление на данъчната основа;
у) стойностите на оборотите от извършени сторнирания за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка сторно данъчна група;
ф) стойност на общия оборот от извършените сторнирания за деня.“;
в) в т.6 се създава буква „л“:
„л) стойност на общия оборот от сторно операции за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата).“
4. В раздел ІІІа се правят следните изменения:
а) в т.1, буква „а“ думите „вписаната в паспорта сервизна фирма“ се заменят с „вписаното в паспорта лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт“;
б) в т.11 думите „сервизната организация по чл.49, ал. 1, обслужваща ФУ“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, обслужващо ФУ“.
5. В раздел IIIб, т.1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в буква „е“:
аа) ред „данни в реално време от всяка фискална касова бележка за извършена продажба, издадена и записана в КЛЕН, с изключение на данни от фискален бон, визуализиран само на дисплей при работа с ФУВАС;“ се изменя така: „данни на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на ФУ, от всички фискални бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал, с изключение на данни от фискален бон, визуализиран само на дисплей, при работа с ФУВАС; данните се подават в хронологичен ред на издаването на фискалните бонове;“
бб) навсякъде след думата „колонките“ се поставя наклонена черта и се добавя „разходомерите/измервателните системи“;
вв) в ред „дневен отчет с нулиране на ФУ за всеки ден на определен от НАП период; първоначално зададеният период от време е 30 дни за ЕКАФП, ФПр и ФУВАС, а за ЕСФП– ежедневно;“ изречението „първоначално зададеният период от време е 30 дни за ЕКАФП, ФПр и ФУВАС, а за ЕСФП–ежедневно“ се изменя така „първоначално зададеният период от време е в диапазон от 1 до 30 дни;“
б) буква „н“ се изменя така:
„н) при предаване на данни от документи за продажби/сторно операции сървърът на НАП връща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване изпращането на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; при неизпратени данни от документи за продажби/сторно операции ФУ прави опит за изпращане на данните на всеки 5 минути, докато същите не бъдат успешно изпратени; при осъществено свързване данните от фискалните бонове се изпращат по хронологичен ред на издаването им.“
6. В раздел ІV се създава буква „г“:
„г) издаване на фискален бон за всяка продажба/зареждане на течни горива на всеки клиент; не се допуска обединяване на повече от две продажби/зареждания на горива, направени от един клиент в един фискален бон.“
7. Раздел V се изменя така:
„V. (*) Задължителна форма и клавишна последователност
Фискалните устройства да отговарят на изискването за задължителна форма, клавишна последователност и минимална информация, съдържаща се във фискалните бонове, съгласно следните образци:

 
а) СТАНДАРТЕН КЛИЕНТСКИ ФИСКАЛЕН БОН:
 
б) СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН:
 
в) РАЗШИРЕН ФИСКАЛЕН БОН:
 
г) РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН:
 
д) извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет (Х отчет) – пуска се с клавиш ТL с ключ Х:
 
е) извеждане на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП (Z отчет) – пуска се с клавиш ТL с ключ Z:
 
ж) извеждане на детайлен отчет на ФП за период от дата до дата – пуска се с клавишна последователност:
 
з) извеждане на съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата – пуска се с клавишна последователност:
 
и) извеждане на детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок – пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х / Z-2-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD
начален блок краен блок
Видът на отчета е същият както при детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на редове:
от дата                           27-10-17
до дата                           07-11-17
които в този случай са:
от блок                                 0002 до блок                                 0005
к) съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок – пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х/Z-12-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD
начален блок краен блок
Видът на отчета е същият както при съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на редове:
от дата                           27-10-17
до дата                           07-11-17
които в този случай са:
от блок                                 0002 до блок                                 0005
Забележки:
Кодиращи ключове: Х – ключ за пускане на отчети, свързани само с четене на информацията;
Z – ключ за пускане на отчети, свързани с четене и нулиране на информацията.
При изпълнение на системата без операционна ключалка достъпът до тези режими се установява с пароли.
Задължителни клавиши:
ТL – клавиш за приключване на сметката на клиента с плащане в брой;
STL – клавиш за индикация и печат на междинна сума;
QTY (X, *) – клавиш количество;
VD – клавиш за войдиране (корекция).
Въвеждането и отпечатването на дати в системата става във формат ДДММГГ, където ДД – ден, ММ – месец, ГГ – година.
Броячът на блоковете във фискалната памет, броячът на нулиранията на оперативната памет и броячът на КЛЕН задължително се поддържат във ФП в състава на съответния блок, а не в оперативната памет.
В случаите, когато общата разрядност на текста и стойността надхвърля разрядността на принтера, се преминава към печат на два реда.
Например:
СУМА НЕТО СТ-СТ    12.77
при сума, по-голяма от 99.99:
СУМА НЕТО СТ-СТ
................................. 9312.54“
8. В раздел VІІ:
а) в т. 1.7 се правят следните допълнения:
аа) създава се буква „ж“:
„ж) данни за извършени сторно операции при връщане и рекламации на стоки, операторска грешка и при намаление на данъчната основа.“;
бб) след изречението „При необходимост дневният финансов отчет може да се отпечатва.“ се добавя „Броячът на дневните финансови отчети с нулиране съответства на брояча на КЛЕН.“;
б) точка 1.11 се изменя така:
„1.11. Да предава данни на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на ИАСУТД, от всички системни бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал. Данните се подават в хронологичен ред на издаването на системните бонове;“
в) създава се т. 1.12:
„1.12. Да осигуряват възможност за извършване на сторно операция след приключване сметката на клиента. Сумите по сторно операциите се натрупват в отделен регистър с положителен знак, без да се коригира общият дневен оборот. „Сторно операция“ чрез ИАСУТД се документира с издаване на системен бон с надпис „СТОРНО“, изписан с двоен шрифт. Броят на сторно операциите и подлежащите на връщане суми се натрупват в отделни регистри според причината за сторно операцията, общо и по данъчни групи.“;
г) в т. 3.7 ред „данни от всеки системен бон за извършена продажба, непосредствено след записването му в КЛЕН.“ се изменя така: „данни на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на ИАСУТД, от всички системни бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал. Данните се подават в хронологичен ред на издаването на системните бонове.“;
д) създава се т. 3.10:
„3.10. При предаване на данни от документи за продажби/сторно операции сървърът на НАП връща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване изпращането на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор. При неизпратени данни от документи за продажби/сторно операции ИАСУТД прави опит за изпращане на данните на всеки 5 минути, докато същите не бъдат успешно изпратени. При осъществено свързване данните от системните бонове се изпращат по хронологичен ред на издаването им.“

§ 35. В приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел І се създава т. 14:
„14. Фискалните устройства трябва да осигуряват четене и извличане на информация в структуриран вид от КЛЕН чрез свързаност към персонален компютър.“
2. В раздел VІ се правят следните изменения и допълнения:
а) в буква „б“ на ред „централно регистриращо устройство с фискална памет, отговарящо на общите технически изисквания от т. 1 до т. 13“ се добавя „в обекти за продажби/зареждания на течни горива на самообслужване, устройството за плащане на гориво, е част от ЦРУ“;
б) в буква „д“ накрая се добавя „в този случай се допуска ЕСФП да продължи да работи до 15 минути от прекъсването; в случай че прекъсването не се възстанови до изтичане на 15-ата минута от момента на прекъсването, системата се блокира; в случай че връзката/комуникацията се възстанови преди изтичането на 15-ата минута от началото на прекъсването, работата на системата продължава, като се изпраща съответно съобщение за възстановяване на връзката;“
в) в буква „е“ думата „пистолети“ се заменя със „средства за измерване на разход/пистолети“, а накрая се добавя „в този случай се допуска ЕСФП да продължи да работи до 15 минути от прекъсването; в случай че прекъсването не се възстанови до изтичане на 15-ата минута от момента на прекъсването, системата се блокира; в случай че връзката/комуникацията се възстанови преди изтичането на 15-ата минута от началото на прекъсването, работата на системата продължава, като се изпраща съответно съобщение за възстановяване на връзката;“
г) в буква „ж“ накрая се добавя „Контролното число на управляващия софтуер и идентификатора на ЕСФП се формират чрез стандартни алгоритми за изчисляване, като MD5, SHA-1, SHA-256 при приключване на изпитването на системата в БИМ; в управляващия софтуер на ЕСФП се обособява модул, наречен „Касов модул“, който се отнася до фискалните функции на системата – управление на ФПр, продажби, регистрация, дерегистрация, промяна на данни, доставки и на негова база се формира контролното число на управляващия софтуер; в случай че системата функционира с преобразуващо устройство, идентификаторът на ЕСФП се формира от контролното число на ФПр и контролното число на управляващия софтуер на ЕСФП;“
д) в буква „з“ след думата „разход“ се поставя запетая и се добавя „като единствено започнатите продажби се приключват“;
е) създава се буква „и“:
„и) при подаване от ЕСФП (31) на данни за доставка на гориво по документи или от нивомерната измервателна система ЕСФП (31) получава, визуализира на екран и отпечатва полученото от сървъра на НАП съобщение съгласно приложение № 17.“

§ 36. В приложение № 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „фирма“ се заличава.
2. В т. 5 след думите „бензино-/газоколонки“ се поставя запетая и се добавя „разходомери/измервателни системи“.
3. В текста на декларацията думите „фирмени сервизи“ се заменят с „лица, получили разрешение от БИМ за техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД“.

§ 37. В приложение № 4 навсякъде думите „Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства“ се заменят с „Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“.

§ 38. В приложение № 5 думите „Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства“ се заменят с „Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“.

§ 39. Приложение № 6 към чл. 11, ал. 1 се изменя така: „Приложение № 6 към чл. 11, ал. 1
 
П Р О Т О К О Л
№ ........................./…................. г.
за започване на изпитвания на електронна система с фискална памет (ЕСФП) в реални условия от междуведомствена комисия по чл. 10, ал. 5 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
1. Данни за обекта:
Обект: ............................................................................ ,
гр./с. .............................................................................. ,
адрес: ..............................................................................
2. Данни за задължено лице, стопанисващо обекта:
................................................................................................
                  (наименование на лицето)
ЕИК/БУЛСТАТ                          
3. Данни за ЕСФП:
Модел на ЕСФП ......................................................... ,
№ на свидетелство за одобрен тип .............................
4. Вид на средство/а за измерване на разход ..........
5. Нивомерна измервателна система..........................
Провеждане на изпитване:
През периода на изпитване в книгата за дневни финансови отчети се вписват показанията на броячите на средства за измерване преди пускане на всеки дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет (Z-отчет).
Действия при приключване на изпитването:
1. Записват се броячите в момента на последния Z-отчет.
2. Разпечатва се подробен отчет на фискалната памет за изпитвания период.
3. В 20-дневен срок от започване на изпитването лицето, стопанисващо обекта, чрез производителя/вносителя на ЕСФП предоставя в БИМ книгата за дневни финансови отчети, съдържаща Z-отчети, ежедневните записи на броячите (механични или електронни) и отчета на фискалната памет за периода на изпитване.
4. Книгата се връща на лицето, стопанисващо търговски обект, след проверка.
Междуведомствена        1. Представител на БИМ:
комисия:                      ........... ……............................................
   2. Представител на НАП:
   ……..........................................“
§ 40. В приложение № 7 навсякъде думите „Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства“ се заменят с „Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“.

§ 41. В приложение № 9 думите „Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства“ се заменят с „Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“.

§ 42. В приложение № 10а се правят следните изменения:
1. В таблица втора:
а) на ред 5, колона „Забележка“ думите „Задължително поле“ се заменят с „Не е задължително поле“;
б) навсякъде думите „сервизната организация“ се заменят с „лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт“.
2. В т. 6 от текста след таблица втора думите „в една сервизна фирма“ се заменят с „на едно лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт“.

§ 43. В приложение № 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите „с бензино-(газо-) колонки“ се поставя наклонена черта и се добавя „разходомер/измервателна система“.
2. В т. 4 думите „сервизна фирма“ се заменят с „лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт“, а думите „на сервизната фирма“ се заличават.

§ 44. В приложение № 11а, т. 4 думите „сервизна фирма“ се заменят с „лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт“, а думите „на сервизната фирма“ се заличават.

§ 45. В приложение № 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде думите „сервизна фирма“ се заменят с „лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт“, а думите „на сервизната фирма“ се заличават.
2. Навсякъде след ред „ДДС (Г)“ се добавя:
„Общ сторно оборот ................................................................................... (цифром и словом)
В т. ч. ДДС (А) ……………………………………………
ДДС (Б)……………………………………………………………...
ДДС (В)……………………………………………………………...
ДДС (Г) ……………………………………………………………“

§ 46. В приложение № 13 думите „фирма за сервиз и ремонт“ се заменят с „лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт“, а думите „на сервизната фирма“ се заличават.

§ 47. Приложение № 14 към чл. 45, ал. 4 се изменя така: „Приложение № 14  към чл. 45, ал. 4
 
 РАЗРЕШЕНИЕ
№ ……….
за извършване на техническо обслужване и ремонт на фискални устройства/ИАСУТД
На основание чл. 45, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин издавам разрешение и регистрирам в регистъра на лицата, получили разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, под № ……………….
 ......................................................................................................................................................................................................
(наименование на лицето)
с постоянен адрес: .............................................................................................................................................................................
Идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК: ........................................................................................................................... ,
телефон/факс: ………………………………………..........; е-mail: .................................................................................................................. ,
което отговаря на изискванията на посочената наредба за сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства/ИАСУТД:
тип ............................., произведен от ..............................................................................................................................................
(наименование на производителя/вносителя)
и одобрен от БИМ със свидетелство за съответствие № ............................................/................................... г.
Дата: .................. г.                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..............................
                                                                                             (подпис и печат)“

§ 48. В приложение № 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Приложение № 15 към чл. 51, ал. 1“ се изменят така: „Приложение № 15 към чл. 51“.
2. В т. 1 на ред 7 след думата „колонките“ се поставя наклонена черта и се добавя „разходомерите/измервателните системи“, а на ред 10 думата „сервиза“ се заменя с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт“.
3. В т. 2 в таблица „Запис с идентификатор 06“ на ред 2 след думата „колонки“ се поставя наклонена черта и се добавя „разходомери/измервателни системи“.
4. Навсякъде думите „сервизните организации“ се заменят с „лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт“.
5. Навсякъде думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт“.
6. Навсякъде думите „сервизната организация“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт“.

§ 49. В приложение № 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I:
а) навсякъде думите „сервизна организация“ се заменят с „лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт“, а думите „сервизната организация“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт“;
б) в т. 1 на ред „Тип на ФУ“ в колона „Номенклатура“ се добавя „11 ЕКАФП за електронен магазин“ и „21 ФПр за електронен магазин“;
в) точка 1а се изменя така:
„1а. Описание за данните, подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна система и подаващи данни за броячите на средствата за измерване на разход (тип 31) при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.
Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка
Тип на регистрация
 
RType
 
 
Изброим
 
 
1 – регистрация
2 – промяна
3 – дерегистрация
Да
 
 
При промяна на
конфигурацията
на резервоарите, разходомерите, измервателните системи, колонките и пистолетите се изпраща цялата обновена конфигурация
Тип на ФУ FDType Изброим 31. ЕСФП с нивомерна система Да В един обект има задължително една ЕСФП 31
ЕИК EIK Символен   Да  
ЕИК тип
 
 
 
EIKType
 
 
 
Изброим
 
0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – служебен номер
Да
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен 8 символа Да  
Индивидуален номер на фис­калната памет на ФУ FMIN Символен 8 символа Да  
Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Над 6 символа При промяна или дерегис­трация Генерира се от НАП
Причина за дерегистрация RCFD
 
Изброим I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;
6. грешка в блок на фискалната памет;
7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет:
9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3;
10. други
При дерегистрация
 
 
 
 
 
 
 
  Използва се при смяна на типа ЕСФП от 31 на 3 и обратно
 
 
Номер на свидетелство FDCert Символен   При регистрация  
Уникален номер на НИС от регистъра на БИМ GNo Символен   Да Вписва се номерът на НИС от регистъра на БИМ
СИМ карта ID IMSI Символен   Да  
Телефонен номер MSISDN Символен   При регистрация Използва се за SMS
Оператор
 
 
 
 
OPID
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
0 – оператор 1;
1 – оператор 2;
2 – оператор 3;
..........................;
N – оператор N
При
регистрация
 
 
 
Използва се за
SMS
 
 
 
Наименование на лицето по чл. 3 OrgName Символен 200 символа При регистрация  
Номер на обект PSNum Символен До 4 символа При регистрация Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект
Тип на обекта PSType Изброим   При регистрация и промяна Типовете обекти са описани в таблица 1
Код ЕКАТТЕ SEKATTE Символен   При регистрация  
Наименование на населеното място Settl Символен   При регистрация  
Код район AEkatte Символен   При регистрация  
Район Area Символен   При регистрация  
Код на улица StreetCode Символен   При регистрация  
Улица Street Символен     При регистрация се въвежда информация за улица и номер или информация за ж.к. и блок, вход
Номер StrNo Символен    
Блок Block Символен    
Вход En Символен    
Етаж Fl Символен    
Апартамент Ap Символен    
Наименование на обекта PSName Символен   При регистрация  
Дата на въвеждане в експлоатация SOD Дата   При регистрация Формат 2010-02-16T16:47:31
ЕИК на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт Service EIK Символен   При регистрация  
ЕИК тип на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт  Service EIK
Type
 
 
Изброим
 
 
 
0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – служебен номер
При регистрация
 
 
 
 
 
 
Дата на изтичане/ прекратяване на сервизния договор Service Contract Expiration Дата   При регистрация и промяна Формат 2010-02-16T16:47:31
Номер резервоар TNo Цифров   При регистрация  
Резервоар – вид гориво според комбинирана номенклатура FTNom Символен   Да Виртуален резервоар при метан с нулеви стойности
Резервоар – вид гориво според тип гориво и търговската
номенклатура
 
FTT
 
 
 
 
 
Цифров 
 
 
 
 
3 цифри (XYY)
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
 
 
Тип гориво X
1 – бензин
2 – дизел
3 – пропан-бутан
4 – метан
YY – търговска номенклатура на лицето по чл. 3
Вместимост на резервоара в литри TVol Цифров   Да  
Обем на горивото при реална температура VolAct Цифров   Да  
Обем на горивото при 15 °С Vol15C Цифров   Да  
Ниво на горивото в резервоара при реална температура FL Цифров   Да  
Реална температура Tmpr Цифров   Да Точност до 0,1 °С
Резервоар – калибриране от акредитирана лаборатория IsCalib
 
Изброим
 
1 – да
2 – не
 
 
 
 
Срок за калибриране CalibDate Дата     Дата формат 2010-02-16
...........................          
Вид на средството за измерване DNType Изброим 1 – колонка
2 – разходомер
3 – измервателна система
Да Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се подават данни за всички резервоари, към които е свързано средството за измерване. Ако едно средство за измерване е свързано към повече от един резервоар, се подават данни за свързаност на разходомера/измервателната система към всички резервоари. Ако към един резервоар е свързано повече от едно средство за измерване, се подават данни за свързаност на всички средства за измерване към съответния резервоар.
Номер пистолет NNo Цифров   Да Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се посочват номерът на разходомера/измервателната система от поле DNo и номерът на резервоара от поле TNo, към който е свързано средството за измерване. Номерът на пистолета е уникален в рамките на FDRID.
Тип на пистолет – високодебитен NType Изброим 1 – да
2 – не
Да Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се посочва дали е високодебитно или не, като се вписва стойността на поле DType.
 
Номер колонка/
разходомер/
измервателна система
DNo Цифров   Да Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се посочва номер на разходомер. Номерът на колонка/разходомер/ измервателна система е уникален в рамките на FDRID.
 
Вид на колонка/
разходомер/
измервателна система
DOOS Изброим 1 – одобрен тип
2 – оценено съответствие
Да  
Модел колонка/
разходомер/
измервателна система
DModel Символен   Да
 
При вид на колонката/разходомер/измервателна система 1 – одобрен тип, се вписва номер на средството за измерване от регистъра на БИМ. При вид на колонката/разходомер/измервателна система 2 – оценено съответствие, се вписва номер на сертификат за оценка на съответствие.
Тип на колонка/
разходомер/
измервателна система – високодебитна
DType Изброим 1 – да
2 – не
Да  
Номер резервоар TNo Цифров   Да Номерът на резервоара е уникален в рамките на даден FDRID.
Показания на електронен брояч на пистолета/
разходомера/
измервателна система
CVal Цифров   Да При механични броячи стойността се въвежда на ръка (10 цели числа) в литри, при метан – в килограми.
...........................          

г) в т. 2 се правят следните допълнения:
аа) на ред „Тип на ФУ“ в колона „Номенклатура“ се добавя „11 ЕКАФП за електронен магазин“ и „21 ФПр за електронен магазин“;
бб) на ред „Статус на регистрацията“ в колона „Номенклатура“:
ааа) на ред „18 – Грешен номер на бензиноколонка“ накрая се поставя наклонена черта и се добавя „разходомер/измервателна система“;
ббб) на ред „20 – Повече от една dml операция (добавяне, изтриване, промяна) за пистолетите към дадена колонка“ накрая се поставя наклонена черта и се добавя „разходомер/измервателна система“;
ввв) на ред „21 – Грешка при премахване на резервоар или колонка поради наличие на закачени пистолети“ след думата „колонка“ се поставя наклонена черта и се добавя „разходомер/измервателна система“;
ггг) на ред „27 – Несъответствие между dml флаг на колонка и dml флаг на пистолетите към нея“ след думата „колонка“ се поставя наклонена черта и се добавя „разходомер/измервателна система“;
ддд) на ред „43 – „Несъществуващ номер на колонка от регистъра на БИМ“ след думата „колонка“ се поставя наклонена черта и се добавя „разходомер/измервателна система“.
д) в т. 3:
аа) след ред „Сума надбавки“ се добавят редове:
Брой сторно операции при връщане и рекламация NReturn Цифров   При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Сума на сторно операции при връщане и рекламация SReturn Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Брой сторно операции при операторски грешки NFalse Цифров   При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Сума на сторно операции при операторски грешки SFalse Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Брой сторно операции поради намаление на данъчната основа NOthers Цифров   При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа SOthers Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Общ брой сторно операции NSumRegFalse
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Обща сума на сторно операции SSumRegFalse
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 

бб) в полета „Брой корекции“ и „Сума корекции“ след думата „корекции“ се поставя запетая и се добавя „направени преди приключване на бон“;
е) в т. 4:
аа) след ред „Сума отстъпки“ се добавят редове:
Брой сторно операции при връщане и рекламация NReturn Цифров   При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Сума на сторно операции при връщане и рекламация SReturn Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Брой сторно операции при операторски грешки NFalse Цифров   При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Сума на сторно операции при операторски грешки SFalse Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Брой сторно операции поради намаление на данъчната основа NOthers Цифров   При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа SOthers Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Общ брой сторно операции NSumRegFalse
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Обща сума на сторно операции SSumRegFalse
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 

бб) в полета „Брой корекции“ и „Сума корекции“ след думата „корекции“ се поставя запетая и се добавя „направени преди приключване на бон“;
ж) в т. 5:
аа) навсякъде след думите „колонка“ и „пистолета“ се поставя наклонена черта и се добавя „разходомер/измервателна система“, съответно „разходомера/измервателната система“;
бб) навсякъде на ред „Номер пистолет“ в колона „Забележка“ се добавя „Посочва се номерът на пистолета, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а“;
вв) навсякъде на ред „Номер колонка“ в колона „Забележка“ се добавя „Посочва се номерът на колонката/разходомера/измервателната система, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а“;
гг) след ред „Сума надбавки“ се добавят редове:
Брой сторно операции при връщане и рекламация NReturn Цифров   При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Сума на сторно операции при връщане и рекламация SReturn Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Брой сторно операции при операторски грешки NFalse Цифров   При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Сума на сторно операции при операторски грешки SFalse Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Брой сторно операции поради намаление на данъчната основа NOthers Цифров   При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа SOthers Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Общ брой сторно операции NSumRegFalse
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Обща сума на сторно операции SSumRegFalse
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 

дд) в полета „Брой корекции“ и „Сума корекции“ след думата „корекции“ се поставя запетая и се добавя „направени преди приключване на бон“;
ее) след ред „Сумарният оборот, наличен във ФП“ се добавя ред:
Сумарният сторно оборот, наличен във ФП SGS Цифров    Да  0.00 

з) в т. 6:
аа) след ред „Сума отстъпки“ се добавят редове:
Брой сторно операции при връщане и рекламация NReturn Цифров   При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Сума на сторно операции при връщане и рекламация SReturn Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Брой сторно операции при операторски грешки NFalse Цифров   При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Сума на сторно операции при операторски грешки SFalse Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Брой сторно операции поради намаление на данъчната основа NOthers Цифров   При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа SOthers Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Общ брой сторно операции NSumRegFalse
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
Обща сума на сторно операции SSumRegFalse
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 

бб) в полета „Брой корекции“ и „Сума корекции“ след думата „корекции“ се поставя запетая и се добавя „направени преди приключване на бон“;
и) в т. 7 на ред „Статус“, колона „Номенклатура“ навсякъде след думите „колонка“ и „колонките“ се поставя наклонена черта и се добавя съответно „разходомер/измервателна система“ и „разходомерите/измервателните системи“;
к) в т. 9 на ред „Вид и номер на документ за доставка“, в колона „Забележка“ накрая се поставя точка и се създава изречение пето: „При избор на вид на документ 01 „АДД“ документът не се приема, когато попълненият номер липсва в базата данни на НАП за АДД, подадени от АМ.“;
л) създава се т. 9а:
„9а. Описание на полетата в отговора на НАП при предаване на съобщение за доставка на гориво по документи или по данни от нивомерната система на ЕСФП (31).
Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка
Регистрационен номер на устройството FDRID Цифров   Да Генериран от НАП
Текуща дата CT Дата   Да Формат 2010-02-16T16:47:31
Дата на получаване в НАП AD Дата   Да Формат 2010-02-16T16:47:31
Статус Status Изброим 0 – Успешно
1 – Грешка при валидация на съобщението
2 – Грешен ЕИК на издателя на документа
5 – Несъответствие между идентификатори (FDRID и FDIN, FDRID и FMIN etc.)
7 – Грешен номер на ФУ
8 – Грешен номер на фискална памет
9 – Грешен IMSI
11 – Грешен FDRID
12 – Устройството е дерегистрирано
17 – Грешен номер на резервоар
26 – Несъответствие между резервоар и тип гориво според търговската номенклатура (FTT)
35 – Невалидна дата на доставка
41 – Невалиден ADD БУЛСТАТ номер
47 – Невалиден ADD номер
99 – Други
Да  
Съобщение за грешка ErrMsg Символен      

м) в т. 10 в основния текст накрая се поставя запетая и се добавя „както и данни от нивомерната измервателна система за наличните количества горива, автоматично подавани на всеки шест часа (регулярно предаване на данни)“, а след таблицата се добавя:
„Автоматичното подаване на данни на всеки шест часа за наличните количества горива започва считано от часа на регистрация на ЕСФП.“;
н) точка 11 се изменя така:
„11. Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване на разход/пистолета в състава на ЕСФП (31) към НАП.
Поле
 
XML
елемент
Тип
 
Номенклатура
 
Задължителен Забележка
 
Регистрационен
номер на
устройството
FDRID
 
 
Символен
 
 
 
 
 
Да
 
 
Генериран от
НАП
 
Индивидуален номер на ФУ FDIN
 
Символен
 
 
 
Да
 
 
 
Индивидуален номер на ФП FMIN
 
Символен
 
 
 
Да
 
 
 
СИМ карта ID IMSI Символен   Да  
Номер колонка/разходомер/измервателна система DNo Цифров   Да Посочва се номерът на колонката/разходомера/измервателната система, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а
Номер пистолет NNo Цифров   Да Посочва се номерът на пистолета, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а
Вид гориво според тип гориво FTT Цифров 3 цифри (XYY) Да Тип гориво X
1 – бензин
2 – дизел
3 – пропан-бутан
4 – метан
YY – търговска номенклатура на лицето по чл. 3
Показания на електронен брояч на пистолета/разходомера/измервателната система CVal Цифров   Да  
...............................          
Тип на събитието
 
 
EType
 
 
Изброим
 
 
0 – нарушена връзка
1 – възстановена
връзка
Да
 
 
 
 
 

о) в т. 13 след ред „Номер на фискалния бон“ се добавят редове:
Номер на фактура NInvoice Цифров   Да Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и фактура
ЕИК на получател по документ PIN Символен   Да Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и фактура
Тип на ЕИК PIN Type Изброим 0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер
Да Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и фактура
Уникален номер на продажбата NSale Символен   Да Полето се попълва, когато се използва софтуер за управление на продажбите

п) създава се т. 13а:
„13а. Описание на полетата при предаване към НАП от ФУ на данни от сторно документ/кредитно известие в XML схема:
Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка
Регистрационен
номер на
устройството
FDRID Символен  
 
Да Генериран от НАП
Индивидуален
номер на ФУ
FDIN Символен  
 
Да  
Индивидуален номер на ФП FMIN Символен   Да  
ЕИК EIK Символен   Да  
Тип на ЕИК EIK Type Изброим 0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер
Да  
Уникален номер на продажбата NSale Символен   Да Полето се попълва, когато се използва софтуер за управление на продажбите
Дата и час на изпращане на фискалния бон SD Дата   Да Взема се от часовника на ФУ.
Формат 2010-02-16T16:47:31
Дата и час на генериране на фискалния бон XD Дата   Да Формат 2010-01-16T16:47:31
Номер на фискалния бон ChN Цифров   Да  
Номер на кредитно известие NInvoice Символен   Да Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и кредитно известие
ЕИК на получател по документ PIN Символен   Да Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и кредитно известие
Тип на ЕИК PIN Type Изброим 0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер
Да Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и кредитно известие
Причина за сторно операция RStorno Цифров 0 – операторска грешка
1 – връщане/рекламация
2 – намаление на данъчната основа
Да  
Номер на фактура №1, към която се издава кредитно известие NInvoice Цифров   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на кредитно известие“
Номер на фискалния бон, който се сторнира ChN
 
Цифров   Да  
Дата и час на издаване на фискалния бон, който се сторнира XD
 
Дата   Да Формат 2010-01-16T16:47:31
Индивидуален номер на ФП от фискален бон, по който се извършва сторно операция FMIN Символен   Да Полето е задължително, когато се сторнира ФБ, издаден от ФУ
Номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие NInvoice Цифров   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на кредитно известие“ и кредитното известие се издава към повече от една фактура
Номер на фискалния бон, който се сторнира ChN
 
Цифров   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие“
Дата и час на издаване на фискалния бон, който се сторнира XD
 
Дата   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие“
Формат 2010-01-16T16:47:31
Индивидуален номер на ФП от фискален бон, по който се извършва сторно операция FMIN Символен   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие“
Полето е задължително, когато се сторнира ФБ, издаден от ФУ
…………………….          
Номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие NInvoice Цифров   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на кредитно известие“ и кредитното известие се издава към повече от една фактура
Номер на фискалния бон, който се сторнира ChN
 
Цифров   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие“
Дата и час на издаване на фискалния бон, който се сторнира XD
 
Дата   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие“
Формат 2010-01-16T16:47:31
Индивидуален номер на ФП от фискален бон, по който се извършва сторно операция FMIN Символен   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие“
Полето е задължително, когато се сторнира ФБ, издаден от ФУ
В брой SCash Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот А TA Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот Б TB Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот В TV Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот Г TG Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот Д TD Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот Е TE Цифров  
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот Ж TJ Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот З TZ Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Общ оборот по фискалния бон, който се сторнира DT Цифров   Да 0.00

р) в т. 14 след ред „Номер на системен бон“ се добавят редове:
Номер на фактура NInvoice Символен   Да Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и фактура
ЕИК на получател по документ PIN Символен   Да Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и фактура
Тип на ЕИК PIN Type Изброим 0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер
Да Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и фактура

с) създава се т. 14а:
„14а. Описание на полетата при предаване към НАП от ИАСУТД на данни от сторно документ в XML схема
Поле XML
елемент
Тип Номенклатура Задължителен Забележка
Регистрационен номер в НАП FDRID Символен   Да Генериран от НАП
Идентификатор на ИАСУТД IASUTDID Символен   Да  
ЕИК EIK Символен   Да  
Тип на ЕИК EIK Type Изброим 0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер
Да  
Дата на изпращане на системния бон SD Дата   Да Взема се от часовника на ИАСУТД.
Формат 2010-02-16T16:47:31
Дата и час на генериране на системния бон XD Дата   Да Формат 2010-01-16T16:47:31
Номер на системен бон ChN Цифров   Да  
Номер касово
място
CBN Символен   Да  
Номер на кредитно известие NInvoice Цифров   Да Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и кредитно известие
ЕИК на получател по документ PIN Символен   Да Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и кредитно известие
Тип на ЕИК PIN Type Изброим 0 – БУЛСТАТ
1 – ЕГН
2 – ЛНЧ
3 – Сл. номер
Да Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и кредитно известие
Причина за сторно операция RStorno Цифров 0 – операторска грешка
1 – връщане/рекламация
2 – намаление на данъчната основа
   
Номер на фактура № 1, към която се издава кредитно известие NInvoice Цифров   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на кредитно известие“
Номер на системния бон, който се сторнира ChN
 
Цифров   Да  
Дата и час на издаване на системния бон, който се сторнира XD
 
Дата   Да Формат 2010-01-16T16:47:31
Идентификатор на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията IASUTDID Символен   Да  
Номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие NInvoice Цифров   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на кредитно известие“ и кредитното известие се издава към повече от една фактура
Номер на системния бон, който се сторнира ChN
 
Цифров   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие“
Дата и час на издаване на системния бон, който се сторнира XD
 
Дата   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие“
Формат 2010-01-16T16:47:31
Идентификатор на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията IASUTDID Символен   Да  
…………………….          
Номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие NInvoice Цифров   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на кредитно известие“ и кредитното известие се издава към повече от една фактура
Номер на системния бон, който се сторнира ChN
 
Цифров   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие“
Дата и час на издаване на системния бон, който се сторнира XD
 
Дата   Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие“
Формат 2010-01-16T16:47:31
Идентификатор на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията IASUTDID Символен   Да  
В брой SCash Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот А TA Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот Б TB Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот В TV Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот Г TG Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот Д TD Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот Е TE Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот Ж TJ Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Оборот З TZ Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
Общ оборот по системен бон, който се сторнира DT Цифров   Да 0.00

т) в т. 15 навсякъде след думата „продажба“ се поставя наклонена черта и се добавя „сторно документ“.
2. В раздел III, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) на ред „Тип на ФУ“ в колона „Номенклатура“ се добавя „11 ЕКАФП за електронен магазин“ и „21 ФПр за електронен магазин“;
б) на ред „Номер на последно получен в НАП документ за продажба“ в колона „Поле“ след думата „продажба“ се поставя наклонена черта и се добавя „сторно документ“;
в) на ред „Дата и час на генериране на документ за продажба“ след думата „продажба“ се поставя наклонена черта и се добавя „сторно документ“;
г) в таблица 1 „Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани при регистрация и промяна на основни данни към НАП в XML схема“ се правят следните изменения:
аа) ред 11 се изменя така:
„11 – Обект за ТД/зареждане с автомобилни горива и смазочни материали“;
бб) добавят се редове 134 и 135:
„134 – Обект за търговия/зареждане с течни горива изцяло на самообслужване
135 – Обект за търговия/зареждане с течни горива от смесен тип – с обслужващ персонал и на самообслужване.“

§ 50. В приложение № 18а навсякъде след думите „продажба“ и „продажбата“ се поставя наклонена черта и се добавя съответно „сторно операция“, „сторно операцията“.

§ 51. В приложение № 20а навсякъде думите „Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства“ се заменят с „Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изиск­вания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“.

§ 52. В приложение № 22, в таблицата в секция „Местоназначение“ („Място на престой“ при ЕДД за престой)“ навсякъде думите „петролна база без ЕСФП“ се заменят с „обект с ЕСФП, използващ разходомер“, а думите „ведомствена бензиностанция без ЕСФП“ се заменят с „обект с ЕСФП“.

§ 53. В приложение № 23 се правят следните изменения:
1. В наименованието на таблицата абревиатурата „ЕДД“ се заменя с „ЕДП“.
2. В таблицата в секция „Място на получаване на горивото“ навсякъде думите „петролна база без ЕСФП“ се заменят с „обект с ЕСФП, използващ разходомер“ и навсякъде думите „* ведомствена бензиностанция без ЕСФП“ се заличават.

§ 54. В приложение № 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думата „фирма“ се заменя с „лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт“, думите „сервизна фирма“ се заменят с „лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт“ и навсякъде думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт“.
2. В т. 6 в поле „с бензино- (газо-) колонки тип“ след думата „колонки“ се поставя наклонена черта и се добавя „разходомер/измервателна система“.

§ 55. Приложение № 25 към чл. 16а, ал. 1 се отменя.

§ 56. Приложение № 26 към чл. 44а, ал. 1 се изменя така: „Приложение № 26  към чл. 49б, ал. 1
 
Забележки:
1. Първа част от уведомлението се попълва при подаване на уведомление за предстоящо сервизно обслужване и ремонт. Данни за адрес на обекта се попълват толкова пъти, колкото е броят на ЕСФП, на които ще се извършва сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване.
2. Втора част от уведомлението се попълва при подаване на уведомление за извършено сервизно обслужване и ремонт. Уведомлението за извършено сервизно обслужване и ремонт се подава към конкретно вече подадено чрез е-услугата на НАП уведомление за предстоящо сервизно обслужване и ремонт. Данни за извършено сервизно обслужване и ремонт се попълват за всяко ЕСФП, чийто адрес на обект е посочен като отделен ред в уведомлението за предстоящ ремонт.“

§ 57. Приложение № 27 към чл. 44а, ал. 2 се изменя така:„Приложение № 27 към чл. 49б, ал. 2

Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изиск­ванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството й на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и телефон: 0700 18 700.
Забележки:
1. Първа част от уведомлението се попълва при подаване на уведомление за предстоящо сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД. Данни за регистрационен номер на ФУ/ИАСУТД се попълват толкова пъти, колкото са подлежащите на ремонт ФУ/ИАСУТД.
2. Втора част от уведомлението се попълва при подаване на уведомление за извършено сервизно обслужване и ремонт. Уведомлението за извършено сервизно обслужване и ремонт се подава към конкретно вече подадено уведомление за предстоящо сервизно обслужване и ремонт. Данни за извършено сервизно обслужване и ремонт се попълват за всяко ФУ/ИАСУТД, посочени в уведомлението за предстоящ ремонт.“

§ 58. Създава се приложение № 28 към чл. 15, ал. 1, т. 11:
„Приложение № 28  към чл. 15, ал. 1, т. 11
Изх. № ……………………../дата, час
ПРОТОКОЛ
за подадени и приети данни за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност, съгласно чл. 15 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
ЕИК/БУЛСТАТ на производител/вносител на ЕСФП                    
 
................................................................................................................................................................................
                                      (име/наименование на задълженото лице) 
Общ брой подадени записи за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност …………… бр.
Брой приети записи за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност …………… бр.
Брой отхвърлени записи за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност …………… бр.
                                                                                                       (В случай че има отхвърлени записи, се описва причината за отхвърляне) 
При наличие на отхвърлени данни за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност, в 7-дневен срок от датата на получаване на настоящия протокол, следва да се подадат отново коректно попълнени данни (съгласно чл. 15, ал. 1, т. 14 от Наредба № Н-18 от 2006 г.).“

§ 59. Създава се приложение № 29 към чл. 52а:
„Приложение № 29  към чл. 52а
Изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти
1. Софтуерът поддържа интерфейс на български език.
2. Софтуерът осигурява пълнота и интегритет на данните, създавани при използването му.
3. В случаите, в които софтуерът за управление на продажби в търговски обект представлява модул от софтуер, останалите модули не могат да имат дублираща функционалност за управление на продажбите или функционалност, целяща заобикаляне на изискванията в това приложение.
4. Софтуерът съдържа вградена при разработването му защита от промяна или добавяне, без оторизация от производителя/разпространителя, на външни модули, позволяващи промяна на функционалността на софтуера с цел заобикаляне на изискванията, посочени в настоящото приложение.
5. Софтуерът използва по възможност надежден източник на точно астрономическо време и задължително осигурява синхронизиране на времето между всяко работно място и използваното от него за печат ФУ.
6. Софтуерът има вградени контроли за задължително попълване на данни за потребителите (операторите) – уникален код на потребител (оператор) в рамките на системата, три имена, заемана длъжност, роля в системата, начало/край на периода на активност на потребителя (оператора) за всяка от присвоените му роли.
7. Софтуерът осигурява еднозначна автентикация на потребителите (операторите) при работа с него.
8. Софтуерът осигурява свързаност с ФУ по начин, позволяващ получаване в реално време на информация за статуса на ФУ. Софтуерът блокира операциите по откриване и приключване на продажба в случаите, когато статусът на ФУ не позволява издаване на ФБ. Когато в търговския обект има повече от едно работно място, софтуерът блокира операциите по откриване/приключване на продажби и подаване на команда към ФУ за генериране на Дневен отчет (Z-отчет) за конкретното работно място, за което са установени посочените обстоятелства.
9. При въвеждане в софтуера на информация за продажба софтуерът генерира уникален номер на продажбата (УНП), който се формира по следния начин:
Индивидуален номер на ФУ – Код на оператор – Пореден номер на продажбата.
Отделянето на елементите в уникалния номер на продажбата със знак „–“ е задължително. Пример за УНП: XXXХХХХХ–ZZZZ–0000001, където ХХХХХХXX – 8-разряден индивидуален номер на ФУ, присвоен от производителя, ZZZZ – 4-разряден код на оператора, въвел дан­ните за продажбата, съгласно номенклатурата на софтуера, 0000001 – 7-разряден пореден номер на продажбата, формиран поотделно за всеки индивидуален номер на ФУ. Номерът нараства възходящо със стъпка 1 за всяка продажба и съдържа само арабски цифри.
10. При плащане по въведена в софтуера продажба, за което съгласно изискванията на настоящата наредба следва да бъде издаден ФБ, софтуерът задължително подава към фискалното устройство уникалния номер на продажбата за включването му във ФБ. Когато плащанията по продажбата са повече от едно, уникалният номер на продажбата се включва в издавания ФБ за всяко плащане, включително и в Сторно-ФБ, ако такъв бъде издаден.
11. Софтуерът не допуска отпечатване на служебни бонове за направени клиентски поръчки в рамките на една продажба.
12. При анулиране (пълно или частично) на открита, но неприключена продажба софтуерът задължително съхранява в базата данни пълна информация за анулираната продажба – анулирани стоки/услуги, количество, стойност, оператор и др.
13. Софтуерът трябва да има надеждна защита от преднамерено или случайно изтриване или промяна на вече записани данни за приключени продажби:
• софтуерът няма вградена функционалност за изтриване на записи в базата данни;
• софтуерът позволява сторниране на приключени продажби (сторно-операции), като задължително съхранява сторнираните данни.
14. При създаване на документи, различни от фискален бон, софтуерът не допуска включване на текст, съдържащ думите „Фискален“, „Фискална“, „Фискално“, „Фискални“ или производни словосъчетания. Изискването не се отнася до наименованията на търговците, които при отпечатване се придружават от правно-организационната им форма и техния ЕИК, както и до вида на закупуваната стока.
15. Софтуерът поддържа информация в структуриран вид за следните изпълнени действия:
а) въвеждане/промяна на потребителите (операторите) на софтуера и присвоената им роля в системата – кой и кога е извършил действието и описание на промяната;
б) данни, свързани с действията (операциите) на потребителите (операторите) на системата:
– име на потребителя (оператора);
– код на потребителя (оператора);
– роля;
– дата и час на действието (операцията);
– вид на действието (операцията) – регистрират се като минимум следните действия (операции): влизане и излизане в/от системата (login/logout), сторниране, анулиране и промени в номенклатурите на софтуера; за действия (операции) „сторниране“ и „анулиране“ на продажба – и уникалният номер на продажбата.
16. Софтуерът осигурява визуализация през потребителски интерфейс на записаната по т. 15 информация с възможност за филтриране по един или няколко критерия: период, потребител (оператор), вид извършени действия, др.
17. Чрез потребителски интерфейс софтуерът осигурява достъп до създаваните чрез него данни в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК. При архивиране на базата данни софтуерът осигурява създаване и поддържане на архив, както и достъп до архивните данни в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК през потребителски интерфейс.
18. Софтуерът следва да осигурява чрез потребителски интерфейс визуализация и експорт на данни от базата данни в табличен вид, файлов формат XLS/XLSX или CSV, при прилагане на следните филтри: За търговец (при SaaS); За период (от дата до дата) и/или За търговски обект (всички или конкретно посочен), и/или За ФУ, на което са регистрирани продажбите (всички ФУ или конкретно ФУ), и/или За работно място (всички или конкретно посочено), и/или За оператор (всички или конкретно посочен). Експортираните данни са със следната структура:
18.1. Таблица – Обобщени данни за продажбите:
– уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
– системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
– код и наименование на търговски обект;
– дата на откриване на продажбата;
– време на откриване на продажбата (час, минута, секунда);
– код на работно място;
– код на оператор;
– обща сума на продажбата – без ДДС, в лв.;
– отстъпка – в лв.;
– ДДС – сума – в лв.;
– дължима сума по продажбата – в лв.;
– фактура за продажбата – номер (ако е издадена фактура и в софтуера е налична информация);
– фактура за продажбата – дата (ако е издадена фактура и в софтуера е налична информация);
– дата на приключване на продажбата;
– време на приключване на продажбата (час, минута, секунда);
– клиент код (при наличие на въведена информация);
– клиент име (при наличие на въведена информация).
18.2. Таблица – Данни за плащанията по продажбите:
– уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
– системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
– дата на откриване на продажбата;
– дата на приключване на продажбата;
– обща сума по продажбата – в лв.;
– дата на плащане;
– код на оператор, регистрирал плащането;
– платена сума без ДДС – в лв.;
– ДДС – сума – в лв.
– вид на плащането – съгласно номенклатурата в софтуера;
– индивидуален номер на ФУ, на което е издаден ФБ за плащането.
18.3. Таблица – Детайлни данни за продажбите:
– уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
– системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
– код на стоката/услугата;
– наименование на стоката/услугата;
– количество;
– единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.;
– отстъпка (сума) – в лв.;
– ДДС ставка;
– ДДС – сума, в лв.;
– обща сума – в лв.
18.4. Таблица – Сторнирани продажби:
– уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
– системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
– код на стоката/услугата;
– наименование на стоката/услугата;
– количество;
– единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.;
– отстъпка (сума) – в лв.;
– ДДС ставка;
– ДДС – сума, в лв.;
– обща сума – в лв.;
– дата на приключване на продажбата;
– време на приключване на продажбата (час, мин., сек.);
– дата на сторниране на продажбата;
– време на сторниране на продажбата (час, мин., сек.);
– индивидуален номер на ФУ, на което е издаден Сторно-ФБ;
– код на оператор, извършил сторнирането.
18.5. Таблица – Анулирани продажби:
– уникален номер на продажба – съгласно т. 9;
– системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
– код на анулираната стока/услуга;
– наименование на анулираната стока/услуга;
– количество;
– единична цена (без отстъпка) – без ДДС, в лв.;
– отстъпка (сума) – в лв.;
– ДДС ставка;
– ДДС – сума – в лв.;
– обща сума – в лв.;
– дата на откриване на продажбата;
– време на откриване на продажбата (час, мин., сек.);
– дата на анулиране на продажбата или на стоката/услугата;
– време на анулиране на продажбата или на стоката/услугата (час, мин., сек.);
– код на оператор, извършил анулирането.
18.6. Таблица – Обобщени данни за доставки (ако софтуерът разполага с функционалност за регистриране на доставки):
– ID на запис;
– дата на доставка;
– време (час, минута, секунда);
– код на оператор;
– доставчик – код;
– доставчик – име;
– фактура за доставка – №;
– фактура за доставка – дата;
– обща сума на доставката (без отстъпка), без ДДС – в лв.;
– отстъпка – в лв.;
– ДДС – сума – в лв.
– обща сума – в лв.;
– вид на плащането – съгласно номенклатурата в софтуера.
18.7. Таблица – Детайлни данни за доставки (ако софтуерът разполага с функционалност за регистриране на доставки):
– ID на запис – съвпада с ID на запис от таблицата с обобщени данни за доставки;
– код на стоката/услугата;
– наименование на стоката/услугата;
– количество;
– единична цена (без отстъпка) – в лв.;
– отстъпка (сума) – в лв.;
– ДДС сума – в лв.;
– обща сума – в лв.
18.8. Таблица – Движение на стоки за период (ако софтуерът разполага с функционалност за проследяване движението на стоките):
– код на стоката;
– наименование на стоката;
– количество в началото на периода;
– обща стойност в началото на периода – в лв.;
– дебитен оборот за периода – количество;
– дебитен оборот за периода – стойност, в лв.;
– кредитен оборот за периода – количество;
– кредитен оборот за периода – стойност, в лв.;
– количество в края на периода;
– обща стойност в края на периода – в лв.
18.9. Таблици с номенклатури на:
– стоки/услуги – код, наименование, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
– доставчици – идентификатор (ЕИК, друг), имена, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране (ако софтуерът разполага с функционалност за въвеждане на доставчици);
– клиенти – идентификатор (ЕИК, друг), имена, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране (ако софтуерът разполага с функционалност за въвеждане на клиенти);
– видове операции (действия) – код, наименование, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
– видове плащания – код, наименование, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
– търговски обекти – код, наименование, местонахождение, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
– работни места – код, търговски обект, в който се намира, индивидуален номер на свързаното към него ФУ, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
– потребители (оператори) – уникален код в системата, имена по документ за самоличност, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране; присвоени роли и период на активност за всяка от тях, други въведени данни;
– роли на потребителите (операторите) на софтуера – код, наименование, права, дата на конфигуриране/деактивиране; извършени промени в присвоените права на всяка роля – дата и извършени промени;
– права, присвоявани на ролите – код, наименование, описание, дата на конфигуриране/деактивиране.
Допуска се предоставянето на алтернативни номенклатурни таблици, които като обхват на съдържащата се в тях информация съответстват на посочените в т. 18.9.
19. За целите на контролната дейност на НАП всеки софтуер следва да има конфигуриран „одиторски профил“ по аналог с администраторския профил, но с права само за четене. Одиторският профил трябва да предоставя като минимум следните възможности:
– достъп до функционалността на софтуера съгласно т. 16, 17 и 18 (при SaaS – за съответния търговец);
– достъп до конфигурационните параметри на софтуера (при SaaS – за съответния търговец);
– пълен достъп до справочната част на софтуера (при SaaS – за съответния търговец).
20. Софтуерът не притежава възможност за работа в тестови режим, режим за обучение или друг подобен.
21. Когато софтуерът е част от или е свързан с интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност на лицето по чл. 3 и използваната технология за реализацията му не позволява изпълнението на всички или на част от изискванията по т. 16, 17, 18 и 19, изпълнението на тези изисквания следва да бъде осигурено чрез функционалността на интегрираната система.“

§ 60. Създава се приложение № 30 към чл. 52в, ал. 1:
„Приложение № 30 към чл. 52в, ал. 1
Първа част
Декларация от производител за съответствие на софтуер за управление на продажбите в търговски обект с изискванията съгласно приложение № 29 към чл. 52а
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 52б от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 
Долуподписаният
......................................................................................,
(имена по документ за самоличност)
представляващ ....................................……………………………..………….................................................................,
(наименование на задълженото лице)
ЕИК по БУЛСТАТ (ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ), адрес за кореспонденция, адрес по чл. 8 от ДОПК, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт
или
Имена по документ за самоличност, ЕГН/ЛН/ЛНЧ, постоянен адрес, настоящ адрес, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт
или
Наименование, държава на установяване, адрес, номер от съответния търговски или данъчен регистър, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт
В качеството на производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Произвежданият от мен софтуер:
наименование: ………....................................………,
версия: ……………………..........................................…,
отговаря на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.
2. Софтуерът по т. 1 не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.
3. Не произвеждам и не разпространявам софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 с цел заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г., както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност.
Дата ………… г.                 ДЕКЛАРАТОР: ……………………
гр. ……………….
Втора част
Декларация от разпространител за съответствие на софтуер за управление на продажбите в търговски обект с изискванията съгласно приложение № 29 към чл. 52а
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 52б от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Долуподписаният
......................................................................................,
(имена по документ за самоличност)
представляващ ....................................……………………………..………….................................................................,
(наименование на задълженото лице)
ЕИК по БУЛСТАТ (ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ), адрес за кореспонденция, адрес по чл. 8 от ДОПК, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт
или
Имена по документ за самоличност, ЕГН/ЛН/ЛНЧ, постоянен адрес, настоящ адрес, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт
или
Наименование, държава на установяване, адрес, номер от съответния търговски или данъчен регистър, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт
В качеството на разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект, произведен от:
…………………………. (наименование на производителя на софтуера)
………………………….. (държава на установяване, адрес)
………………………….. (номер от търговски и/или данъчен регистър, ДДС номер)
………………………….. (електронен адрес)
………………………….. (уеб сайт)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Разпространяваният от мен софтуер:
наименование: ………………....................................,
версия: …………………….….........................................,
отговаря на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.
2. Софтуерът по т. 1 не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.
3. Не произвеждам и не разпространявам софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1, с цел заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г., както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност.
Дата ………… г.                ДЕКЛАРАТОР : ……………………
гр. ……………….
Забележки:
1. Производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект подава декларацията чрез попълване на първа част от това приложение.
2. Разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект подава декларацията чрез попълване на втора част от това приложение.“

§ 61. Създава се приложение № 31 към чл. 52в, ал. 2, т. 1:
„Приложение № 31  към чл. 52в, ал. 2, т. 1
Информация за софтуера към декларацията по чл. 52в, ал. 1
І. Когато декларацията по чл. 52в, ал. 1 е подадена от разпространител, се подава информация за договора, с който са предоставени права за разпространение на софтуера на територията на страната: лице, с което е сключен договорът, дата на сключване, срок на договора, сканирано копие на договора.
ІІ. Обща информация за софтуера:
1. Модули на софтуера и тяхната функционалност.
2. Технологична и системна среда, в която работи софтуерът, вкл. приложени технологии при разработването му.
3. Начин на предоставяне на клиентите:
а) SaaS;
б) web базирано приложение в среда на клиента;
в) локална инсталация;
г) друг (описание).
4. Вид на БД.
5. Алгоритъм за криптиране, в случай че създаваната от софтуера информация се криптира.
6. Начин на автентификация на потребителите.
7. Информация относно изпълнението на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение № 29 – или от софтуера, или от интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност, с която софтуерът е свързан или е съставна част.
8. Обща информация за вградената в софтуера защита срещу неоторизирана промяна или добавяне на външни модули към него.
ІІІ. Оторизирани дистрибутори на софтуера за територията на страната – ЕИК и наименование – за ЮЛ и ЕТ, и трите имена – за ФЛ; адрес, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка.“

§ 62. Създава се приложение № 32 към чл. 52з, ал. 1:
„Приложение № 32  към чл. 52з, ал. 1
Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговски обект
1. ЕИК, наименование и електронен адрес за кореспонденция на лицето по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС.
2. Вид, наименование и адрес на обекта.
3. Наименование и версия на софтуера.
4. Номер на софтуера от списъка на НАП.
5. Наличие на интернет свързаност в обекта.
6. Лице, от което е закупен софтуерът:
а) вид:
– лице, производител на софтуера;
– лице, разпространител на софтуера;
– лице, оторизирано от производител/разпространител да разпространява софтуер;
– друг (описание);
б) ЕИК;
в) наименование/имена.
7. Вид инсталация – локална, локална мрежа, web приложение, SaaS, др.
8. Дата на инсталация/инициализация.
9. Лице, извършило инсталацията/инициализацията:
а) имена;
б) представител на:
производител;
дистрибутор;
оторизирано лице;
друг (пояснение).
10. Физическо местоположение на данните, създавани от софтуера.
11. Логически адрес на БД или точка на достъп до програмния интерфейс (различен според ползваната технология: IP адрес, комуникационен порт, домейн име и/или домейн адрес, име на инстанция, местоположение на компютърен файл, друго).
12. Транспортен протокол за комуникация с БД или достъп до програмния интерфейс (TCP/IP, Named Pipes, …).
13. Топология на връзката с БД или точката на достъп до програмния интерфейс (local network, vpn, DirectAccess, WAN).
14. Наличие на договор за поддръжка на софтуера, вкл. ЕИК и наименование на изпълнителя по договора за поддръжка.
15. Фискални устройства, свързани към софтуера – индивидуални номера на ФУ.
16. Нефискални печатащи устройства, свързани към софтуера – по видове, брой и предназначение.
17. Свързаност на използвания софтуер с други модули и/или програмни системи – складово стопанство, счетоводен софтуер, други – посочват се с наименование, версия, лице, от което са придобити, и начало на използването им (месец, година).
18. Информация относно инсталирани допълнителни компоненти и разширения към софтуера (plug-ins) – посочват се наименование, версия, наличие на оторизация от производителя/разпространителя на софтуера.
19. Когато софтуерът не разполага с функционалност за изпълнение на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение № 29 – информация за системата/модула, в който тя е реализирана, и адрес на обекта, в който може да бъде достъпвана от органите по приходите.
20. Преустановяване ползването на софтуера в търговския обект – дата.
21. Преустановяване на извършването на дейност в търговския обект – дата.“

§ 63. Създава се приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1:
„Приложение № 33  към чл. 52м, ал. 1
Информация, подавана от лицата по чл. 52м, ал. 1, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин
1. Наименование на електронния магазин.
2. Наименование на домейна на електронния магазин.
3. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин:
а) за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;
б) за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС.
4. Продажбите се извършват чрез:
4.1. Ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа):
наименование на онлайн платформата;
уеб адрес на онлайн платформата;
оператор на онлайн платформата – наименование, ЕИК/идентификационен номер, държава на установяване, адрес, електронен адрес.
4.2. Собствен/нает електронен магазин:
4.2.1. Информация за собственика на домейна:
а) за лица, установени на територията на страната:
за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;
за ФЛ: име, фамилия; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;
б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.
4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин:
i. на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;
ii. използва се външна хостинг услуга:
А) вид на използваната хостинг услуга – опи­сание;
Б) информация за доставчика на хостинг услугата:
а) за лица, установени на територията на страната:
за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;
за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС;
б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес.
4.2.3. Поддръжка на сайта на електронния магазин:
i. поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин;
ii. поддръжката е възложена на друго лице – данни за лицето: наименование/имена, ЕИК/ЕГН.
4.2.4. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин.
4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин:
i. на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;
ii. на наета инфраструктура – наименование (ЕИК, уеб адрес) на лицето, от което е наето оборудването;
iii. хостинг компания – наименование (ЕИК, уеб адрес) на хостинг компанията;
iv. ползване на „облачна услуга“ – наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугата.
5. Вид на продаваните стоки/услуги – по номенклатура.
6. Начало на работа на електронния магазин – дата.
7. Прекратяване на работата на електронния магазин – дата.
8. Дата на подаване на информация в НАП.“

§ 64. Създава се приложение № 34 към чл. 8, ал. 6, т. 5:
„Приложение № 34 към чл. 8, ал. 6, т. 5
Изисквания към процедурата за извличане на информация от КЛЕН
1. Софтуерът следва да осигурява извличане на информация от КЛЕН при прилагане на следните групи критерии:
Група 1 От дата до дата или
От № на документ до № на документ или
От № на Z-отчет до № на Z-отчет
Група 2 Всички документи или
– фискални бонове;
– Z-отчети;
– служебни бонове за въведени суми;
– служебни бонове за изведени суми;
– служебни бонове за извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет (Х отчет);
– служебни бонове във връзка с извършени служебни операции, касаещи отчетността на фискалното устройство.
2. Необходимо е да се изисква избор само на един критерий от група, като избраните 2 критерия се свързват с логическо „И“.
3. След прилагане на критериите по т. 1 софтуерът следва да осигурява възможност за извличане на информация от КЛЕН на служебните бонове в текстов файл, позволяващ визуализацията им по начина, по който са записани в КЛЕН.
4. След прилагане на критериите по т. 1 софтуерът следва да осигурява възможност за структуриран експорт в табличен вид на записаните в КЛЕН фискални бонове. Файловият формат на експортираните данни следва да бъде CSV, като всяка закупена стока/предоставена услуга следва да бъде посочена на отделен ред със следните полета:
идентификационен номер на ФУ;
вид на ФБ – ФБ, Разширен ФБ, Сторно ФБ или Разширен сторно ФБ;
номер на ФБ;
уникален номер на продажба (УНП) – в случай, че ФУ е от типа „Фискален принтер“ или работи в такъв режим;
стока/услуга – наименование;
стока/услуга – единична цена;
стока/услуга – количество;
стока/услуга – стойност;
обща сума на т ФБ/Сторно ФБ или Разширен ФБ/Разширен сторно ФБ;
номер на фактура/кредитно известие – в случай че записът е за Разширен ФБ или съответно – за Разширен сторно ФБ;
ЕИК на получател – в случай че записът е за разширен ФБ или Разширен сторно ФБ;
номер на сторниран ФБ – в случай че записът се отнася за Сторно ФБ или Разширен сторно ФБ;
номер на сторнирана фактура – в случай че записът се отнася за Разширен сторно ФБ;
причина за издаване – в случай че записът се отнася за Сторно ФБ или Разширен сторно ФБ.“

§ 65. Създава се приложение № 35 към чл. 52б, ал. 6:
„Приложение № 35 към чл. 52б, ал. 6
Съдържание на публичния списък на софтуерите, за които е декларирано съответствие с изискванията, посочени в приложение 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г. съгласно чл. 118, ал. 14 от ЗДДС
1. Наименование на софтуера.
2. Версия.
3. Дата на подаване на декларацията за съответствие на версията на софтуера с нормативните изисквания.
4. Декларацията за съответствие на софтуера с нормативните изисквания е подадена от производител/разпространител.
5. В случай че декларацията е подадена от производител:
за производители – ЮЛ и ЕТ, установени на територията на страната: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на регистрация по ЗДДС – ДДС номер;
за производители – ФЛ с постоянен адрес на територията на страната: имена; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на регистрация по ЗДДС – ДДС номер;
за производители – чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, идентификационен номер, адрес, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка, уеб сайт; при наличие на ДДС регистрация – ДДС номер;
оторизирани дистрибутори на софтуера за територията на страната: ЕИК и наименование – за ЮЛ и ЕТ, или имена – за ФЛ; адрес; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка.
6. В случай че декларацията е подадена от разпространител:
6.1. Данни за разпространителя:
за разпространители – ЮЛ и ЕТ, установени на територията на страната: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на регистрация по ЗДДС – ДДС номер;
за разпространители – ФЛ с постоянен адрес на територията на страната: имена; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на регистрация по ЗДДС – ДДС номер;
за разпространители – чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, идентификационен номер, адрес, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на ДДС регистрация – ДДС номер.
6.2. Данни за производителя: наименование, държава на установяване, адрес, идентификационен номер, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на ДДС регистрация – ДДС номер.
6.3. Оторизирани дистрибутори на софтуера за територията на страната – ЕИК и наименование – за ЮЛ и ЕТ, или имена – за ФЛ; адрес; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка, уеб сайт.
7. Дата на преустановяване на производството/разпространението и/или поддръжката на софтуера.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 66. В § 59, ал. 8 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 49 от 2010 г.; изм., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 27 от 2012 г., бр. 83 от 2015 г.; изм. с Решение № 6046 на ВАС на РБ – бр. 83 от 2015 г., бр. 84 от 2015 г.) думите „сервизната фирма“ се заменят с „лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт“.

§ 67. В § 47 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 40 от 2013 г.) думите „сервизни фирми“ се заменят с „лица, извършващи сервизно обслужване и ремонт“.

§ 68. (1) В § 31, ал. 1 от преходните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 76 от 2017 г.) навсякъде думите „30 септември 2018 г.“ се заменят с „30 юни 2019 г.“.
(2) Лицата по чл. 3, използващи ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба и на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 76 от 2017 г.) в срока по ал. 1.

§ 69. (1) Лицата по § 31, ал. 1 от преходните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 76 от 2017 г.), които до влизане в сила на тази наредба не са подали блок-схема в НАП, са длъжни да я подадат в БИМ в едномесечен срок от влизане в сила на тази наредба.
(2) След представяне на блок-схемите в срока, предвиден в ал. 1, въведените в експлоатация и регистрирани в НАП ЕСФП подлежат на проверки от БИМ, които се извършват по реда на чл. 16а, ал. 3 по време на метрологичните проверки на средствата за измерване.

§ 70. (1) В преходните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 76 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. в § 31:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) В срока по ал. 1 ЕСФП се регистрира в НАП по досегашния ред, като чл. 16а, ал. 1 не се прилага. В тридневен срок от датата на регистрацията на ЕСФП лицето по чл. 3 подава блок-схема по чл. 16а, ал. 2.“;
б) създава се ал. 7:
„(7) Производителите/вносителите могат да одобряват ЕСФП с нови типове средства за измерване от одобрен тип или с оценено съответствие по досегашния ред до изтичане на срока по ал. 1.“;
2. в § 32:
а) в ал. 1 думите „31 декември 2018 г.“ се заменят с „31 март 2019 г.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата по чл. 3, непопадащи в ал. 1, с изключение на лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 юни 2019 г.“;
в) създават се ал. 6 и 7:
„(6) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г.
(7) Лице, което отговаря на изискванията за използване на ИАСУТД, в срока по ал. 6, може да подава заявка-декларация за одобряване. Одобряването на ИАСУТД, издаването на свидетелство за съответствие и вписването му в регистъра или издаването на мотивиран отказ се извършват по досегашния ред. До изтичане на срока по ал. 6 регистрирането и отчитането на продажбите, въвеждането във и извеждането от експлоатация, както и регистрирането на ИАСУТД в НАП се извършват по досегашния ред.“

§ 71. (1) Лицата по чл. 3, с изключение на лицата, използващи ЕСФП и ИАСУТД, които са регистрирани по ЗДДС, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срока до 31 март 2019 г.
(2) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г.
(3) Всички други лица по чл. 3, непопадащи в ал. 1 и 2, привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в срок до 30 юни 2019 г.

§ 72. При изпитване на ЕСФП за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. всички средства за измерване от одобрен тип или с оценено съответствие, които са били изпитвани за работа в състава на ЕСФП, одобрена по стария ред, подлежат на вписване в приложението към новото свидетелство (приложение № 7 към чл. 11, ал. 6).

§ 73. (1) Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 юни 2019 г., с изключение на лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, които привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г.
(2) Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 30 юни 2019 г., с изключение на удостоверения за регистрация на сервизни фирми на ИАСУТД, които са валидни до 31 декември 2019 г.

§ 74. (1) Параграф 27 влиза в сила от 1 декември 2018 г.
(2) Производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в § 26, в срок до 31 март 2019 г.

§ 75. (1) Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 28 в срок до 31 март 2019 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 33 в срок до 31 май 2019 г.
(2) Лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 28 в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 33 в срок до 31 август 2019 г.
(3) За лица по чл. 3, които започват дейността си след влизане в сила на § 28, се допуска да извършват регистриране и отчитане на продажби по досегашния ред до изтичане на сроковете по ал. 1 и 2.

§ 76. (1) Параграф 29 влиза в сила 3 месеца след обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
(2) Лицата, които осъществяват търговска дейност чрез електронен магазин към датата на влизане в сила на § 29, подават информацията в тримесечен срок от влизане в сила на § 29.

§ 77. Параграф 32 влиза в сила от 1 ноември 2018 г.

§ 78. Параграф 68 влиза в сила от деня на обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
Министър: Владислав Горанов
 
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679