Повече за счетоводство и ДДС ще намерите тук!

"Обявяване на дружество в несъстоятелност"

Здравейте,
какви са счетоводните критерии за обявяване на ООД в несъстоятелност и в кой нормативен акт са уредени?

Добавена в
  • Счетоводство

Таня Георгиева
 потребител  Таня Георгиева отговорете на 18 Дек. 2012

 

9 отговори

Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на въпрос на 18 Дек. 2012
1. Защо смятате, че критериите са счетоводни?
2. Институтът на несъстоятелността съвсем естествено е уреден в Търговския закон.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Таня Георгиева
 потребител Таня Георгиева отговори на потребителя Miglena Trifonova на 18 Дек. 2012
Защото адвокатите искат нещо счетоводно, от което да е видно, че дружеството е в състояние на неплатежоспособност. Аз не знам какво да им дам.
Благодаря


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [1] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на въпрос на 18 Дек. 2012
Търговвски закон

СНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Чл. 607а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 1998 г.) (1) Производство по несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен.
(2) Освен при неплатежоспособност, производство по несъстоятелност се открива и при свръхзадълженост на дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции.НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

Чл. 608. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (1) Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане.
(2) Неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията.
(3) Неплатежоспособност може да е налице и когато длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [1] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на потребителя Таня Георгиева на 18 Дек. 2012
Чии адвокати? Адвокатите на неплатежосподобния търговец ли?


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Таня Георгиева
 потребител Таня Георгиева отговори на потребителя Miglena Trifonova на 18 Дек. 2012
Да. Същите.
Много благодаря за бързия отговор.
Да им дам справка за задълженията към доставчици?


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [1] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на потребителя Таня Георгиева на 18 Дек. 2012
Доказателствата, които ще се представят в съда трябва да доказват, че търговецът има задължения с настъпил падеж, които не може да изпълни.
Това могат да бъдат както публични задължения - за данъци, осигуровки, така задължения към частни субекти, но трябва да са свързани с търговската му дейност и да произтичат от търговски сделки.

Посочете задълженията - вид, размер, падеж.
Посочете средствата, с които разполага търговеца и степента на тяхната ликвидност (в иконмическия, а не юридичекия смисъл на думата).

Освен това във връзка с презумцията на чл.608, ал.2 ТЗ, посочете дата, на която търговецът е спрел да плаща.
Би трябвало Вашето адвокати по-подборно да Ви обяснят какво ще сочат като доказателства в молбата и на какво ще се позовават, за да е ясно Вие пък какво следва да изготвите.Гласувайте отговор Оценявам този отговор [1] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на въпрос на 18 Дек. 2012
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МОЛБАТА

Чл. 628. (1) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Към молбата си длъжникът, съответно ликвидаторът прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) препис от последния заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет и баланс към датата на подаване на молбата, ако законът задължава търговецът да ги съставя;
2. опис и оценка на активите и пасивите към датата на подаване на молбата;
3. списък на кредиторите с посочване на адресите, вида, размера и обезпеченията на вземанията им;
4. опис на личното имущество и имуществото съпружеска имуществена общност - за едноличния търговец и неограничено отговорния съдружник.
(2) С молбата си кредиторът представя писмените и посочва останалите си доказателства за неплатежоспособността на длъжника.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Към молбата си длъжникът или кредиторът задължително прилагат доказателствата по чл. 78, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) С молбата си длъжникът или кредиторът може да предложи и план по чл. 696, както и да посочи лице, отговарящо на условията на чл. 655, ал. 2, което съдът назначава за временен синдик, ако бъде открито производство по несъстоятелност.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [1] Не съм доволен от този отговор [0]
Miglena Trifonova
 експерт Miglena Trifonova отговори на потребителя Miglena Trifonova на 18 Дек. 2012
Изчислете показатели за финансов анализ- за бърза, за незабавна ликвидност.

Посочете чистата стойност на активите.

Неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост ли ще се твърди, или и двете.


Гласувайте отговор Оценявам този отговор [0] Не съм доволен от този отговор [0]
Таня Георгиева
 потребител Таня Георгиева отговори на потребителя Miglena Trifonova на 19 Дек. 2012
Много, много благодаря за изчерпателния отговор !!!


Имейл RSS Facebook Споделете опит
clubschetovodstvo.bg
Раздели
  • Годишен финансов отчет
  • Данъчно облагане и такси
  • ДДС
  • ЗДДФЛ
  • ЗКПО
  • Назначаване
  • Отраслово счетоводство
  • Регистриране на фирми
  • Счетоводство