Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Дружество по ЗЗД

Регистрирали сме дружество по ЗЗД със задача построяване на паметник, след построяването на който дружеството ще бъде закрито. Приходите на дружеството са изцяло от дарения - от части лица, фирми, общинската администрация. През 2013 са направени разходи по построяването на паметника.Трябва ли това дружество да формира финансов резултат от дейността си, да подава ГДД по чл.92 от ЗКПО и да плаща данъци. Годишен отчет за нефинансови предприятия, съставящи баланс ли трабва да подаваме?

1 отговор


на 29 Март. 2014
Изх. № 39-00-4
Дата: 09.11.2009 год.


ЗКПО, чл. 26, т. 7;
ЗКПО, чл. 31;
ЗКПО, чл. 53, ал. 1;
ЗКПО, чл. 68.

ОТНОСНО: Данъчно третиране за целите на ЗКПО и ЗМДТ на дарение на финансови и материални активи

Във връзка с писмено запитване от Кооперация „………." (изх. № …./…...2009г.), адресирано до Министерство на финансите с копие до ЦУ на НАП, постъпило с наш вх.№ 39-00-4/08.09.2009г., ви уведомявам за нашето становище по поставените въпроси с оглед изготвяне на съгласуван отговор до данъчно задълженото лице:

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Съгласно договор за прехвърляне на право на собственост Американската агенция за международно развитие (USAID) прехвърля безвъзмездно на кооперация „……" материални активи и парични средства, с ангажимент за последната да използва същите, както и всякакви приходи, генерирани от тях за целите на подкрепата на малките предприятия в България. Така дарените средства са освободени от облагане с корпоративен и местен данък съгласно чл. 3, б."б" от Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за икономическа, техническа и съответна друга помощ (Обн. ДВ. бр.14 от 16 Февруари 1999г) /споразумението/. Това освобождаване от облагане е потвърдено от Министъра на финансите с писмо № 39-00-7/21.11.2006 г. В следствие на настъпилите промени в Закона за кредитните институции /ЗКИ/ кооперация „…….." не може да се регистрира като финансова институция и поради това, не може да осъществява дейността по микрофинансиране на малките предприятия в България. Кооперация „…….." е едноличен собственик на капитала на дружеството „…………" ЕАД, което може да има статут на финансова институция по смисъла на ЗКИ и възнамерява да се регистрира като такава по законоустановения за целта ред. Предвид така изложената фактическа обстановка е зададени следните въпроси:
Възможно ли е кооперация „…….." да извърши дарение в полза на „………….." ЕАД с предоставените от „USAID" парични средства и материални активи и какви ще са данъчните последиците от това предвид разпоредбите на ЗКПО и ЗМДТ?
След извършването на дарението, ще може ли дружеството „……." ЕАД да се ползва с освобождаването от данъчно облагане по силата на споразумението?

При така зададените въпроси и предвид приложимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т.10 от ЗНАП изразявам следното принципно становище:

1. Даренията като вид сделки са регламентирани в чл.чл. 225-227 от Закона за задълженията и договорите. По своята правна същност те представляват безвъзмездни разпоредителни сделки. По отношение възможността за извършване на разпоредителни

сделки от кооперацията чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за кооперациите предвижда, че председателят на кооперацията, след предварителното решение на управителния съвет, може да сключва сделки с разпореждане на имущество на кооперацията, при условие че възможността за извършване на такива сделки е заложена в нейния устав.
Дарението се характеризира със своята безвъзмездност. Следователно при този вид сделки са налице само разходи без постъпления, поради което не може да бъде изпълнен един от основните счетоводни принципи, а именно принципа за съпоставимост между приходите и разходите. Поради това, Законът за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти предвиждат в случай на дарение, отписването на съответния актив при дарителя да бъде отчетено като разход.
Съгласно чл. 26, т. 7 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за дарения. Изключение от това правило са даренията, предвидени в чл. 31 от ЗКПО, в хипотезите на който обаче дарението, което кооперацията възнамерява да направи в полза на „…………" ЕАД, не попада.
По отношение на „………." ЕАД, в качеството му на надарено лице, същото ще трябва да осчетоводи полученото имущество като приход, който следва да бъде включен в годишния счетоводен финансов резултат на дружеството. За да се определя данъчното третиране на този приход, следва да се направи разграничение между получените парични средства от една страна и на материалните активи от друга, които като съвкупност представляват общата маса на придобитото под формата на дарение имущество. Докато поради липса на специфично данъчно третиране по ЗКПО частта от дарението под формата на парични средства, следва да бъде включена по общия ред в годишният данъчен финансов резултат на „……….” ЕАД, то по отношение на дарените материални активи, следва да се приложи разпоредба на чл. 68 във връзка с чл. 53, ал. 1 от ЗКПО. Съгласно чл. 68 от ЗКПО счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели.
Съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) обект на облагане са имуществата, придобити по дарение или друг безвъзмезден начин, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. В чл. 45, ал. 1 от ЗМДТ са определени и лицата, които имат задължение да заплатят данъка. В общия случай данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗМДТ при дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредба, издадена в изпълнение на чл. 1, ал. 2 от същия закон.

2. По отношение на втория въпрос е необходимо да се има предвид следното:

Съгласно чл. 3 б. „б” от споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за икономическа, техническа и съответна друга помощ (Обн. ДВ. бр. 14 от 16 февруари 1999 г.) /споразумението/ всяка обществена или частна организация, която има задължението да изпълнява в Република България програмите за помощ, финансирани от правителството на Съединените американски щати, се освобождава от всякакви данъци върху приходите или други данъци, налагани от правителството на Република България или от негово подразделение, по отношение на приходите, получени при изпълнението на програмите за помощ, финансирани от правителството на Съединените американски щати. Приходите, получени от други дейности в Република България, не се освобождават по силата на това споразумение от данъчно облагане съгласно българското законодателство.

В писмо на Министъра на финансите с изх. № 39-00-7 от 21.11.2006 г. е изразено становище, че кооперация „………." може да се ползва с режима на освобождаване от облагане, предвиден в чл. 3, б. "б" от споразумението, като за целта е съобразен конституционният принцип за превъзходството на международните договори, ратифицирани и обнародвания по съответния за целта конституционен ред, спрямо нормите на вътрешното законодателство.
Предвид предходното „……….” ЕАД също би следвало да може да се ползва с това данъчно облекчение, при условие че дейността на дружеството ще отговаря ат дейността на „частна организация, която има задължението да изпълнява в Република България програмите за помощ, финансирани от правителството на Съединените американски щати".
Същевременно, ако се приеме, че приходите, получени от „……………." ЕАД под фор-мата на дарение от кооперация „…….." са приходи, получени при изпълнението на програмите за помощ, финансирани от правителството на Съединените американски щати, то същите също би следвало да бъдат освобдени от облагане с корпоративен и местен данък съгласно разпо-редбите на чл. 3, б. „б" от споразумението.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:


/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679