Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

промени в закона за отпадъците

Съгласно промените в закона за отпадъците , бих искал да попитам трябва ли магазин за хранителни стоки с площ 45 квадрата да сключва договор за извозване на отпадъци / само хартиени / с фирма и ако да какъв е редът за сключване на такъв договор

2 отговори


на 09 Ян. 2013
Относно договора важи разпоредбата на чл. 8, ал.1 от Закона за управление на отпадъците ,Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., в сила от 13.07.2012 г. гласяща че предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците.

Съгласно чл. 33, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, системите за разделно събиране на отпадъци по чл. 19, ал. 3, т. 6 и за разделно събиране на отпадъци от опаковки обхващат не по-малко от 6 000 000 жители на територията на страната и задължително включват всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители, и курортните населени места.
ал.2 - Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират разделно.
ал.3 - Изключение от изискването по ал. 2 се допуска в населени места, където няма изградена система за разделно събиране на същите отпадъци от домакинствата.
ал.4 (В сила от 01.01.2013 г.) - Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места по ал. 1 са длъжни да събират разделно отпадъците по ал. 2 и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 и/или с организация по оползотворяване.
ал.5 - Редът и условията за създаването и функционирането на системите за разделно събиране на отпадъците по ал. 2 и 4 се определят с наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 22.
Чл. 34. (В сила от 01.01.2013 г.) ал.1 - Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се събират разделно.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Ян. 2013
Считам, че горепосоченият договор не задължително да се сключва между вас и приемащата фирма независимо за какви отпадъци и касае други взаимоотношения.
------------------

Задължения за търговските обекти, във връзка с новия ЗУО


Четвъртък, 03 Януари 2013г.
С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО) от 13.07.2012 г. се въвежда ново изискване за разделно събиране на образуваните отпадъци от всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на страната. Това изискване влиза в сила от 01.01.2013 г. Съгласно новото изискване разделно трябва да се събират всички отпадъци от:
• Хартия и картон
• Стъкло
• Пластмаса
• Метали
За изпълнение на това задължение, всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради имат възможност да сключат договор с фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, посочени в чл. 35 от ЗУО, както и организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Въвеждането на това изискване в никой случай не означава да се променя цялостно организацията на дейността на търговските обекти като се закупуват или поставят специални съдове за сметка на търговеца или се влагат други допълнителни инвестиции.
От важно значение е да се знае, че сключването на договор НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. На първо място трябва да бъдат изяснени редът и условията за организиране на системите за разделно събиране на същите потоци отпадъци от домакинствата, които следва да бъдат разписани в съответната наредба на общинския съвет. В този смисъл, преди да бъдат предприети действия от страна на ползвателите на търговски обекти и административни, стопански и производствени сгради е необходимо те да знаят какъв е редът и начинът на организиране и функциониране на системата за разделно събиране на територията на общината. Съществува възможността разделно събраните отпадъци от посочените видове обекти да се изхвърлят използвайки съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, в случай, че това е разписано в общинската наредба, без това да води до допълнителни задължения за сключване на отделни договори от страна на обектите.
В случай, че става дума за по-големи обекти, които генерират голямо количество отпадъци, е удобно сключването на договор със специализирана фирма, притежаваща съответния разрешителен документ за дейности с отпадъци. В най-честия и най-удобен случай това би могло да бъде организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която има изградена инфраструктура и работи в района на обекта.
Изключение се прави за населените места, в които все още не е въведена система за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. В този случай търговските обекти и
административните сгради не са задължени да събират разделно отпадъците, които генерират до момента, в който общината не сключи договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки или не изгради собствена система за разделно събиране на отпадъци.
За търговските обекти остава задължението за обратно приемане на масово разпространени отпадъци от опаковки, за които има организирана депозитна или друга
система за многократна употреба, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и гуми. Важно е да се знае, че за тези дейности по обратно приемане не се изисква издаване на разрешение. Разрешение не е необходимо и при предварително обработване на собствени неопасни отпадъци от опаковки на мястото на образуването им, включително на територията на търговски обекти;
В случай че изпълняват задълженията си индивидуално, лицата както и всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците, образувани в резултат на употребата на съответните продукти.
За неспазване на изискването за разделно събиране на отпадъците са въведени санкции от 3000 до 10000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице. Тази глоба се заплаща в случай, че не се събират разделно отпадъците или не са предадени на лица, които имат разрешение за дейност с отпадъци.
Нарушенията се констатират при проверка от инспектори от Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) към Министерството на околната среда и водите, а санкциите се налагат в зависимост от степента на нарушенията и в зависимост от количествата на отпадъците, за които е констатирано, че не се събират разделно или предават по съответния ред. Също така, в случай, че има изградена депозитна система или друг вид система за многократна употреба на опаковки, търговците са длъжни да приемат обратно от крайните потребители без заплащане използваните опаковки или отпадъци от опаковки от даден вид. В случай, че не го направят при констатирано нарушение също се заплаща глоба от 3000 до 10000 лв.
Повече информация относно глобите и санкциите във връзка със задълженията на търговските обекти по отношение на масово разпространените отпадъци може да получите от Раздел II - Административни нарушения и наказания от Закона за управление на отпадъците и по-конкретно чл. 140 и чл. 141.
По отношение на останалите разпоредби, касаещи разделното събиране на отпадъци и обратното приемане на отпадъци повече информация може да бъде намерена в Глава трета – Изисквания за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците.

източник: http://www.riosv-ruse.org/novini/posledni-novini.html


Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679