Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

ддс номер

Здравейте,
Имаме следния проблем:
Трябва да се издаде фактура на новорегистрирана испанска фирма по ДДС - от 01.11.2012 . При проверка на номера и в системата на ЕО излиза, че номера е невалиден. Колко време е необходимо за да се появи номера на тази фирма в системата и може ли по друг начин да се направи проверка на регистрацията на тази фирма, за да и бъде издадена фактура без да се начислява ддс.

Благодаря

12 отговори


на 07 Дек. 2012
От въпроса не става ясно каква е доставката, но трябва да уточня, че не във всички случаи е необходим валиден VAT за да не се начисли данък.

По принцип можете да се снабдите с документ от органа за приходите от държавата членка на клиента. Проблем би възникнал с невалиден VAT при подаване на VIES декларация. В такива случаи обикновено се стига до подаване на коригираща декларация по чл.126 от ЗДДС след като се снабдите с валидния номер.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Дек. 2012
Аз съм въпросната Испанска фирма.Пратил съм копие на документа от Данъчна служба за регистрация на фирмата.Проблема е ,че има технологично време за да излезе номера в VIES. Това е проблем за много фирми тук,бави се около 3 месеца.При това положение има ли основание фирмата доставчик от БГ да откаже да фактурира без ДДС?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Дек. 2012
Има едно интересно дело на Европейския съд C‑587/10
Заключението по това дело гласи :

"По изложените съображения Съдът (четвърти състав) реши:

Член 28в, част A, буква a), първа алинея от Шеста директива 77/388/EИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа, последно изменена с Директива 98/80/EО на Съвета от 12 октомври 1998 г. трябва да се тълкува в смисъл, че допуска данъчната администрация на държава членка да постави освобождаването от данък върху добавената стойност на вътреобщностна доставка в зависимост от предоставянето от доставчика на идентификационния номер по данък върху добавената стойност на придобиващото лице, като обаче отказът за предоставяне на ползването на това данъчно освобождаване не трябва да се основава единствено на довода, че това задължение не е спазено, когато доставчикът, действайки добросъвестно и след вземане на всички мерки, които разумно могат да бъдат изисквани от него, не може да предостави този идентификационeн номер, но предоставя друга информация, която в достатъчна степен може да докаже, че придобиващото лице е данъчнозадължено лице, действащо в това качество в разглежданата сделка."


В нашия закон текстът в чл.13 ал.1 гласи “когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка” Тук няма изискване за предоставяне на VAT номер. От друга страна чл. 45 от ППЗДДС изисква едно от доказателствата за ВОД да е посочването на идентификационният номер по ДДС на получателя. Това в случая разбирам, че ще се осъществи и са взети необходимите мерки, но преценката и доказателствата се падат на доставчика. Той трябва да прецени дали има основание да се довери на клиента си и да счете, че може да докаже ВОД с наличните документи
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Дек. 2012
Идентификационния номер по ДДС е предоставен с копие от документа за регистрация на фирмата.При съставяне на фактурата единствено трябва да се добави едно ES пред NIF на фирмата получател(Número de identificación fiscal) и така се получава VAT номера.Аргументите на фирмата доставчик са,че ще изпадне в нарушение на ЗДДС след като не открива VAT номера в VIES регистъра.Въпроса ми е...основателно ли е притеснението им и при евентуална ревизия,ако номера все още не е в системата,но се приложи копието от Испанската данъчна служба и съответно ЧМР за износа на стоката на територията на испания не е ли достатъчно доказателство за ВОД.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Дек. 2012
Смятам, че копие от регистрацията на фирмата не е достатъчно. Бихте могли да приложите олигинално свидетелство, че фирмата е регистрирана по ДДС в Испания и притежава съответния VAT. Според нашия закон НАП издава такива удостоверения - Приложение № 5 от ППЗДДС. Убедена съм, че и другите държави членки издават подобни удостоверения. Ако доставчикът се снабди с такова няма да има проблем да признае ВОД дори VAT номера да излиза невалиден в системата за проверка.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Дек. 2012
Всички фирми в Испания са регистрирани по ДДС по презумпция.Няма такова нещо като доброволна или задължителна регистрация.В момента на регистрация на фирмата,тя започва да работи по ДДС.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Дек. 2012
До колкото знам в Полша и Испания търговците оперират с 2 идентификационни номера за целите на ДДС – единият те следва да използват при търговските си взаимоотношения на вътрешния пазар, а другият ДДС номер им се издава и служи за целите на вътреобщностната търговия.
Според указание на НАП по този въпрос българските търговци трябва да изискват ДДС номера на своя контрагент, валиден за търговия в рамките на Общността.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Дек. 2012
Това също не е така. NIF номера на фирмата е данъчния номер. VAT номера се състои от ES+NIF. Примерно NIF е А1234567К то VAT e ESA1234567K.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Дек. 2012
Възможно е да е така, както казвате.

За българските търговци обаче е невъзможно да познават законодателството на всички държави членки, но трябва да се съобразят с нашия закон. В случая риска се поема от българския доставчик и преценката е негова. Той може да поиска допълнителна гаранция, а може и да приеме, че няма нужда от такава. Негово право е да приложи нулева ставка или да не я прилага при липса на достатъчно условия за нея.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Дек. 2012
Така е.И за да приключим темата,бих искал да ви помоля да цитирате частта от закона,която уточнява условията необходими за начисляване на нулева ставка на ДДС при ВОД.Задължителна ли е проверката на VAT номера в регистъра или е достатъчно да се приложи документ от съответната служба на държавата,че фирмата е данъчно задължено лице.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Дек. 2012
Основните нормативни текстове за извършване на ВОД са следните :

От ЗДДС

Чл. 7. (1) Вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.


Деклариране на данъка
Чл. 125. (1) За всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, с изключение на случаите по чл. 157.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период.

От ППЗДДС

Документи, удостоверяващи извършването на вътреобщностна доставка на стоки
Чл. 45. За доказване на вътреобщностна доставка на стоки доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) документ за доставката:
а) фактура за доставката, в която, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, се посочва идентификационният номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката;
б) протокол по чл. 117, ал. 2 от закона - в случаите на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от закона;
в) документ по чл. 168, ал. 8 от закона - когато доставчикът е физическо лице, което не е едноличен търговец и не е регистрирано по закона;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка:
а) (доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките;
б) транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика.

Корекции при вътреобщностни доставки

Чл. 46. (1) В случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл. 45 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.
(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 2 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.
(4) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.
(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.


Условие за проверка на VAT номера няма в самите нормативи. Има само в указания и в практиката на НАП. Също така декларацията VIES най-вероятно няма да бъде подадена с невалиден номер. Следващите текстове са от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 904/2010 НА СЪВЕТА от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност

(16) Потвърждаването онлайн на валидността на идентификационните номера за целите на ДДС е все по-често използвано от операторите средство. Системата за потвърждаване на валидността на идентификационните номера за целите на ДДС следва да осигурява на операторите автоматизирано потвърждаване на необходимата информация.


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА
Член 31
1. Компетентните органи на всяка държава-членка гарантират, че на лицата, участващи във вътреобщностна доставка на стоки или на услуги, както и на неустановените данъчно задължени лица, доставящи далекосъобщителните услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и услуги, извършвани по електронен път, и по-специално посочените в приложение II към Директива 2006/112/ЕО, е разрешено да получават за целите на този вид сделки потвърждение по електронен път на валидността на идентификационния номер за целите на ДДС на което и да е конкретно лице, както и на съответните имена и адрес. Тази информация трябва да съответства на данните по член 17.
2. Всяка държава-членка потвърждава по електронен път името и адреса на лицето, на което е бил издаден идентификационен номер за целите на ДДС в съответствие с приложимите национални разпоредби за защита на данните.
Естествено има срок за предоставянето на тази информация и той е максимум 3 месеца.


Не е достатъчно да се приложи документ от съответната служба на държавата,че фирмата е данъчно задължено лице. Достатъчно ще бъде да се приложи документ, че това данъчно задължено лице е регистрирано по ДДС.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Дек. 2012
Именно тук е разминаването при нас.Както казах,в Испания не съществува понятието регистриран по ДДС.Всички фирми работят с ДДС.Единствено тези които работят с ВОД,подават молба за вписване в общия регистър. И като поставя въпроса по този начин,че искам удостоверение за регистрация по ДДС ме гледат странно.Казват ми,че документа за регистрация на фирмата е напълно достатъчен, тъй като в него фигурира и датата на която съм декларирал,че започвам да работа по ВОД.Благодаря за изчерпателния отговор :)
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679