Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Болнични

Здравейте,
Налага ми се да изляза 14 дни болнични от утре,след като има нов закон за изплащане на болничните,въпросът ми е-Кога ще ми бъде изплатен болничния и върху каква сума ще се изчислява?
Добавена в   Счетоводство

1 отговор


на 02 Ян. 2013
НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ В КСО ЗА 2013 Г.
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЛАЩАНЕТО НА
ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА
НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ

Нели Вангелова,
държавен експерт по осигуряването в отдел “Парични обезщетения”,
дирекция “Осигуряване и кроткосрочни плащания”

С § 47 от Преходните и заключителните раз-
поредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за данък върху добавената стойност са
изменени разпоредбите на чл. 40а, чл. 48б и чл.
52б от Кодекса за социално осигуряване (КСО),
касаещи сроковете за представяне в съответното
ТП на НОИ на необходимите документи за из-
плащане на паричните обезщетения при временна
неработоспособност, бременност и раждане и за
отглеждане на малко дете. Измененията са обнарод-
вани в държавен вестник брой 94 от 30.11.2012 г. и
влизат в сила от 1 януари 2013 г. Съгласно измене-
ните разпоредби се въвежда единен краен срок за
представяне на документите в съответното ТП на
НОИ - 15-то число на месеца, който не е обвързан с
изплащането, начисляването или неначисляването
на трудовите възнаграждения и с подаването на
данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО. Промяната се
налага заради определянето на нов срок за внасянето
на осигурителни вноски, който също не е обвързан с
изплащането, начисляването или неначисляването на
трудовите възнаграждения - до 25-о число на месеца,
следващ месеца, през който е положен трудът, и има за
цел по-бързото изплащане на паричните обезщетения
на правоимащите лица.
След 1 януари 2013 г. осигурителите, техните
клонове и поделения, осигурителните каси и са-
моосигуряващите се лица са длъжни да представят
в ТП на НОИ необходимите документи в новите
срокове, а те са следните:
- от осигурителите, техните клонове и поде-
ления и осигурителните каси – до 15-то число на
месеца, следващ този, през който осигуреното лице
е представило пред осигурителя документите за
изплащане на съответното обезщетение (болничен
лист и/или заявление-декларация);
- от самоосигуряващите се лица - до 15-то чис-
ло на месеца, следващ този, през който е издаден
болничният лист, съответно до 15-то число на
месеца, следващ този, от който се иска изплащане
на обезщетението за бременност и раждане по чл.
50-51 от КСО или обезщетението за отглеждане на
малко дете по чл. 53 и чл. 54 от КСО.
Във връзка с това, след 1 януари 2013 г. и до из-
менението в образеца на придружителното писмо,
приложение № 8 към Наредбата за изчисляване и
изплащане на паричните обезщетения и помощи
от държавното обществено осигуряване (НИИ-
ПОПДОО) не следва да се попълват реквизитите,
свързани с изплащането/начисляването на възна-
гражденията и с подаването на данните по чл. 5, ал.
4, т. 1 КСО в компетентната териториална дирекция
на Националната агенция за приходите.
Важно е да се отбележи, че тъй като закон-
ноопределеният срок – 15-то число на месеца, е
краен, документите за изплащане на паричните
обезщетения могат да се представят в ТП на НОИ
преди изтичането му. Например, ако служител е
във временна неработоспособност през периода
от 7 януари до 11 януари 2013 г. вкл., за което е
издаден болничен лист и е уведомен осигурителят,
и болничният лист е представен на осигурителя
на 14 януари 2013 г., този болничен лист следва да
се представи в съответното ТП на НОИ най-късно
до 15 февруари 2013 г. Няма пречка същият да се
представи от осигурителя в ТП на НОИ, заедно с
другите необходими документи, още на 14 януари
2013 г., като паричното обезщетение по него ще
бъде изплатено в срока по чл. 23 от Наредбата за из-
числяване и изплащане на паричните обезщетения
и помощи от държавното обществено осигуряване,
най-късно до 4 февруари 2012 г. (15-я работен ден
след представяне на документите).
Неспазването на крайния срок за представяне
на необходимите документи в ТП на НОИ води
до търсене на административно-наказателна отго-
ворност от осигурителя/самоосигуряващия по чл.
349 от КСО.
С преходните и заключителните разпоредби
на Закона за бюджета на ДОО за 2013 г. се правят
изменения и допълнения в Кодекса за социално
осигуряване (КСО), касаещи изплащането на
паричните обезщетения при временна неработо-
способност.
С изменението на чл. 40, ал. 5 от КСО, анти-
кризисната мярка, според която работодателят
заплаща на осигуреното лице за първите три ра-
ботни дни от временната неработоспособност 70
на сто от среднодневното брутно възнаграждение
за месеца, в който е настъпила временната нерабо-
тоспособност, но не по-малко от 70 на сто от сред-
нодневното уговорено възнаграждение, се залага
като постоянна разпоредба в КСО. Изменението е
съобразено с действащото законодателство в мно-
го страни-членки на Европейския съюз, съгласно
което заплащането от страна на работодателя е
за значително по-дълги периоди или съществу-
ва гратисен период, през който на лицата не се
изплащат обезщетения. Освен това се създава и
заинтересованост у работодателите да контролират
основателността на издаваните болнични листове,
особено за по-кратки периоди.
С новата разпоредба на чл. 40, ал. 7 от КСО се
създава нормативно основание осигурените лица
да възстановяват получените от тях парични обез-
щетения за временна неработоспособност поради
общо заболяване за периода, за който им е отпус-
ната пенсия за инвалидност за същото заболяване.
Независимо че в тези случаи обезщетенията са
получени добросъвестно, те следва да бъдат въз-
становени, тъй като за един и същ осигурен риск
– общо заболяване, не могат да се получават две
различни осигурителни плащания от ДОО. Това
произтича от разпоредбите на чл. 73 от КСО и чл.
12, т. 6 от Наредбата за медицинската експертиза
(НМЕ). Разпоредбата на чл. 12, т. 6 от НМЕ, “за-
бранява” издаването на болничен лист за временна
неработоспособност на лица, за заболяване, за
което ТЕЛК/НЕЛК е определила 50 и над 50 на сто
трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане, тъй като тези лица са с право на пенсия
за инвалидност поради общо заболяване. Съгласно
чл. 73 от КСО правото на пенсия за инвалидност се
поражда от датата на инвалидизиране, а за слепите
по рождение и за ослепелите преди постъпване на
работа – от датата на заявлението, като пенсията за
инвалидност се отпуска за срока на инвалидността.
Така предвид разпоредбите на чл. 73 от КСО и на
чл. 12, т. 6 от НМЕ лице, което е с право на пенсия
за инвалидност поради общо заболяване, не може
да получава и парично обезщетение за временна
неработоспособност за същото заболяване, за което
ще получава пенсия.


Източник: НОИ
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679