Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Гражданско дружество до договор за консорциум

РЕГИСТРИРАНО Е ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДОГОВОР ЗА КОНСОРЦИУМ МЕЖДУ ДВЕ ООД-ТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩА ДЕЙНОСТ.
ТОВА ГР. ДРУЖЕСТВО ЩЕ ИМА БУЛСТАТ, НО НЯМА ДА БЪДЕ ВПИСАНО В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА. ОТДЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО ЛИ СЕ ВОДИ НА КОНСОРЦИУМА? АКТИВИТЕ, КОИТО СА СОБСТВЕНОСТ НА ДВЕТЕ ДРУЖЕСТВА И С КОИТО ВЛИЗАТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА, ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ЗАВЕЖДАТ КАТО АКТИВИ НА КОНСОРЦИУМА И АКО НЕ - КАК СЕ ОТЧИТАТ В ОТДЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА? КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБАТА? СЪБИРАТ ЛИ СЕ ОБОРОТИТЕ В КОНСОРЦИУМА? РЕГИСТРИРА ЛИ СЕ И НОВОТО ГР. ДРУЖЕСТВО ОТДЕЛНО ПО ДДС, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ООД СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС? БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!

4 отговори


на 26 Окт. 2012
1.Дружеството се вписва в Агенцията по вписванията.
1.Агенцията по вписванията.към министъра на правосъдието води и поддържа регистър БУЛСТАТ като единен национален административен регистър и осъществява дейности по вписванията в него, както и издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.Агенцията по вписванията води и поддържа специален регистър по Закона за защита на класифицираната информация на регистър БУЛСТАТ за регистрация на субекти, чиито данни съдържат класифицирана информация.
Информацията в регистър БУЛСТАТ се съхранява в единна информационна система, която поддържа национална база данни.
2.ДЗЗД е неперсонифицирано дружество и като такова осъществява самостоятелно счетоводство, както всички предприятия по Закона за счетоводството.
3. Цит: НАП, 2011г.„Организирането на консорциумите като отделни данъчни субекти в българското данъчно законодателство предполага обособяването на счетоводен и данъчен резултат, които се реализират посредством дейността, за нуждите на която те са учредени. От това следва, че резултатът от дейността на консорциума не трябва да се образува на ниво съдружници в консорциума. Следователно същите не би следвало да образуват печалба за услугите и стоките, които влагат като съвместно усилие съгласно договора за консорциум. Същевременно обаче, за нуждите на счетоводната отчетност на консорциума, всяка една икономическа операция, отразяваща взаимоотношенията на консорциума с неговите съдружници следва да бъде документирана с издаване на първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството /ЗСч/ /фактура или друг документ/. За вложените стоки или услуги от съдружниците в консорциума същите следва да издават фактури, в които стойността на "престацията" не следва да включва печалба. Едно различно третиране би довело до изместване на данъчната тежест върху друг данъчен субект /различен от консорциума/, което от своя страна е в противовес с логиката на българската данъчна система.
Следователно издаваните фактури от съдружниците към консорциума би следвало да обслужват нуждите на аналитичното счетоводство на последния, като от една страна служат като елемент за определяне резултата от дейността му /най-общо разликата между прихода от дейността и себестойността на вложените стоки и услуги от съдружниците/, а от друга, отразят участието на всеки един от съдружниците в предвидените общи усилия, които трябва да положат съгласно договора за консорциум.
Що се отнася до операции между консорциума и съдружниците, надхвърлящи или намиращи се извън договореното съгласно договора за консорциум, същите следва да се смятат за сделки между свързани лица /между данъчно задължено лице и съдружник в него/ и за целите на данъчното облагане същите следва да се отчитат по пазарни цени.
Разходите на съдружниците, отговарящи на тази част от тяхната дейност, която те обединяват за постигането на обща цел, следва да се отчитат от гражданското дружество по тяхната нетна стойност. В противен случаи, доколкото цялата дейност се осъществява чрез съдружниците, при правните ограничения относно дейността на гражданските дружества, в тях никога няма да е възможно да се формира данъчна основа за облагане, която да отговаря на осъществяваната за постигането на общата цел дейност.”
Следва продължение
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 29 Окт. 2012
Консорциумът под формата на ДЗЗД , като субект извършващ независима икономическа дейност отговаря на изискванията за данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1 от ЗДДС и като такова формира облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 или чл. 99, ал. 2 от закона.

За начисляване на амортизация на внесеното имущество/остава собственост на ООД/ от съдружник /в случая ЮЛ - дружеството/важи определението за амортизируем актив /според СС 4/. Това е дълготраен материален или нематериален актив, който:
а) се очаква да бъде използван през повече от един отчетен период;
б) има ограничен срок на годност;
в) се държи от предприятието за целите на производството или доставката на стоки и услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 30 Окт. 2012
На основание чл. 9, ал.2 от ДОПК, в производствата по този кодекс неперсонифицираните дружества и осигурителните каси се приравняват на юридически лица. Принудителното събиране се извършва срещу участващите в неперсонифицираните дружества и в осигурителните каси лица съобразно тяхното участие, т.е. от данъчна гледна точка, консорциума – гражданско дружество по ЗЗД следва да се третира като самостоятелен правен субект, носител на данъчни права и задължения.

За целите на ЗКПО неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридическите лица - чл. 2, ал.2 от закона. Следователно като приравнено на местно юридическо лице, консорциума – гражданско дружество по ЗЗД е данъчно задължено лице по реда на ЗКПО - чл.2, ал.1, т.1 от закона.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 30 Окт. 2012
Дивиденти - консорциум по ЗЗД

1. Определение: Предвид § 1, т. 4, б. ”б” от ДР на ЗКПО, "дивидент" означава, разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително:
а) доходи от акции;
б) доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
в) скрито разпределение на печалба.
Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е отчетено при разпределящото лице като разход, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата.


2. Без данък.Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО, не се признават за данъчни цели счетоводни приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, т.е. когато приход (печалба) не е признат за данъчни цели, с този приход (печалба) се намалява счетоводният финансов резултат в годината на счетоводното отчитане на прихода (печалбата) и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през следващите години.


3.Със данък.На основание чл. 194, ал.1 от ЗКПО с данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на:
1. чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
2. местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.
Данъкът е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи дивиденти или ликвидационни дялове.
Алинея 1 от разпоредбата не се прилага, когато дивидентите и ликвидационните дялове са разпределени в полза на:
1. местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;
2. договорен фонд;
3. чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба.


Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679