Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Командировъчно

Здравейте, Аз от скоро имам фирма . Въпросът е следния: Мога ли да се командировам до обекта в който работя с личния си автомобил и ако мога има ли тарифа за разхода на гориво на автомобила за да го оформя в командировъчното ? То признава ли ми се за разход на фирмата ? Благодаря !
Добавена в   Счетоводство

2 отговори


на 09 Февр. 2013
Считам, че това становище е доста изчерпателно:
№ Д-24-28-328 от 4.10.2001 г.
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ
Относно признаването на разходите за гориво

Документирането и отчитането на транспортните разходи следва да се извършва при стриктно спазване на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и НСС 2 Отчитане на основните производствени разходи и на разходите по доставките. Основен счетоводен принцип е документалната обоснованост (чл. 5, т. 11 ЗСч), който в този случай се обвързва с видовете документи, опосредстващи отчитането на транспортните разходи и в частност - разходите за гориво.
Фактурата е основният първичен документ, доказващ придобиването на горивата. Наличието й е задължителен елемент в процеса на формиране на запасите и съответно изписването им в разход. Задължителните реквизити на първичния счетоводен документ (фактурата) са регламентирани в чл. 8, ал. 1 от ЗСч. Съгласно чл. 11 от ЗСч, счетоводен документ, който не съдържа посочените в закона реквизити, няма доказателствена сила.
При закупуването на горивото, респективно при счетоводното отразяване на фактурата за доставка, горивото все още има характер на материален запис. Отчитането му в момента на покупката следва да се отрази по счетоводните сметки за материали.
За изписването на разходите за гориво обаче фактурата не е единствено необходимият документ. За целта е необходимо съставянето на пътен лист (форма, утвърдена с Албум на първичните счетоводни документи). Последният дава изчерпателна информация за разхода на горивата, но не и за доставката им.
Както счетоводният, така и данъчният закон визират правилото, че като разход следва да се отчита само стойността на фактически изразходваните горива и смазочни материали. Аргумент в подкрепа на това е и характеристиката на счетоводна сметка 601 Разходи за материали от Националния сметкоплан, където изрично е определено, че по нея се отчита стойността на изразходваните материали.
Данъчният закон (ЗКПО) поставя допълнително изискване за документирането на разходите - наличие на фискален бон от ЕКАФП и ЕСФП, в случай че плащането е извършено в брой.
Ако са отчетени разходи, за които не са спазени изискванията на нормативните актове, се прилагат разпоредбите на чл. 23, ал. 2, т. 13 от ЗКПО.
За целите на отчитането на разходите за гориво и признаването на тези разходи при данъчното им третиране е налице нормативен акт - Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите. Същата е издадена от министъра на транспорта и е обнародвана в ДВ, бр. 93 от 1.12.1989 г.
Наредбата регламентира нормирането на разхода на горива и смазочни материали на всички автомобили и мотоциклети. По смисъла на чл. 3 от наредбата норменият разход на гориво и смазочни материали е пределна величина, определяща се от изминатия пробег и експлоатационните условия на работа на автомобилите и мотоциклетите. Норменият разход на горива на 100 км пробег се образува от основна норма и допълнителни корекции за специфични експлоатационни условия на работа. При ревизия на разходите за горива и смазочни материали за данъчни цели се признават разходите, лимитирани с Наредба № 3 от 25.09.1989 г.
Наредбата е издадена на основание § 3 от Закона за движение по пътищата. Съгласно чл. 24 от същата Министерството на транспорта дава допълнителни разяснения и указания за определяне на нормения разход на гориво и смазочни материали.
Компетентността на главния данъчен директор съгласно чл. 237, ал. 1, т. 10 от ДПК е обвързана с разясняване на данъчното законодателство и повишаване на данъчната култура на данъчните субекти.
Предвид изложеното в писмото, следва да се разграничат отчетените разходи в зависимост от критериите за извършване и/или не на `дейност по занятие`. В този смисъл е необходимо да се разграничават разходите за гориво за фирмените леки автомобили по реда на ЗКПО по следните критерии:
- когато с тях се извършва дейност по занятие;
- когато с тях не се извършва дейност по занятие;
- когато с тях се извършва и двата вида дейност.
Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗКПО разходите за поддръжка, ремонти и експлоатация на леките автомобили, когато с тях не се осъществява дейност по занятие, се облагат с данък при източника, който е окончателен.
Съгласно § 1, т. 27 от ДР на ЗКПО `дейност по занятие`, във връзка с прилагането на чл. 36, ал. 2, е извършването на производствена или търговска дейност (включително услуги и сервизна дейност), доколкото леките автомобили не се ползват за обслужване на административно-управленска дейност.
Документирането и отчитането на разходите за експлоатация, поддръжка и ремонт на леките автомобили е необходимо да се извършва при спазване на ЗСч и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Това се отнася както за случаите, при които тези разходи подлежат на облагане по реда на чл. 36, ал. 2 от ЗКПО, така и за случаите, когато същите не са обект на облагане.

ГЛАВЕН ДАНЪЧЕН ДИРЕКТОР: (п) не се чете

Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите е мълчаливо отменена с приемането на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 20 от 1999 г.) въпреки, че според § 10 от преходните и заключителни разпоредби на закона подзаконовите актове по прилагането на отменения Закон за движението по пътищата запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон.
Следователно, най-приложим е фактическия разход на гориво, а нормирането може да се извърши съобразно техническите характеристики на автомобила и специфичните условия - сезон, терен и маршрут/градско и извънградско движение/
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Февр. 2013
Съобразно чл. 33, ал. 1 от ЗКПО за данъчни цели се признават счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, когато едновременно са изпълнени следните условия:
- пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице,
- разходите са за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ с данъчно задълженото лице или
- разходите са за пътуване и престой на физически лица, които са наети от предприятието по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице.

Както за работниците, така и за Вас, трябва да се определи къде е местоработата и следва да се съобразите с разпоредбата на чл.6, т.2 от НКС че не се считат за командировани лицата, които изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение.
Съгласно чл. 13, ал.1 от Наредбата за командировките в страната, (НКС)когато в заповедта за командировка е посочено командированият да пътува с лично моторно превозно средство, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.

Тази информация е за обща предства. Понякога съпоставянето на едни и други моменти е объркващо, за лица които за пръв път се запознават с тази материя.
В този случай,най-бързо ще се изяснят постановките ако ги обсъдите с Вашия счетоводител и разисквате хипотезите които възникват.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679