Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Прехвърляне на ЕТ на родител пенсионер

Здравейте!
Каква е процедурата за да прехвърля Е Т на родител пенсионер?От предишните ми въпроси сте разбрали,че ми предстои да съм в майчинство през 2017година.Кое като вариант ще е по- безболезнено да прехвърля фирмата на родител пенсионер,да се откажа от майчинство или да прекратя дейност?Другият ми въпрос е:пенсионер с телково решение с инвалидност 51% какви облекчения има право
да ползва (отстъпки от данъци,социлни помощи)и други?Много Ви благодаря за всички отговори!Бяхте доста изчерпателно и полезни!1 отговор


на 08 Дек. 2016
ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЕТ

Съгласно чл. 15 от Търговския закон търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите.

Сделката по прехвърлянето подлежи на вписване в Търговския регистър. Самото вписване се осъществява чрез подаване на заявление по образец В1, като прехвърлянето се извършва едновременно по партидата на отчуждителя, т.е. Вие и правоприемника- майка Ви. Едновременно с вписването на B1 се заявява и висване на новия едноличен търговец, като за целта се прилагат и всички документи за първоначална регистрация.

ВАЖНО: Преди подаването на заявлението образец В1, на основание чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс трябва да уведомите съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите за намерението Ви по прехвърлянето на ЕТ и да приложите издадените Ви Удостоверения към заявлението.

Търговският закон предвижда специална защита на кредиторите на отчуждителя и на правоприемника на търговското предприятие. Това означава, че ако при прехвърлянето на предприятието нямате изрично споразумение с кредиторите, то Вие като отчуждител ще отговаряте за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените от последния права.

Правоприемникът е длъжен да управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца от вписването на прехвърлянето. В рамките на този срок всеки кредитор на отчуждителя или правоприемника, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на вписването на прехвърлянето, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. В случаите, когато искането не бъде удовлетворено, кредиторът се ползва с право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник.

Нормативна база- Търговски закон:

Чл. 15. (1) Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне.

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Когато се прехвърля цялото предприятие на търговско дружество, за прехвърлянето е необходимо решение, взето съгласно чл. 262п.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) При прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието.

Чл. 60. (1) Фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му. Съгласието за прехвърлянето на фирмата трябва да бъде дадено съобразно чл. 15, ал. 1.

(2) Наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието, могат да запазят неговата фирма.

(3) В случаите по предходните алинеи към фирмата трябва да се добави името на новия собственик.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) Прехвърлянето се вписва в търговския регистър.

Необходими документи за Вас, като прехвърлител:

• Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането;

• Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя на представените за обявяване актове;

• Договор за прехвърляне на търговското предприятие с нотариална заверка на подписите;

• Документ за внесена държавна такса;

• Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 ДОПК

Необходими документи за правоприемника:

• Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ;

• Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането;

• Декларация , че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя на представените за обявяване актове;

• Документ за внесена държавна такса;

• Образец от подписа на търговеца;

• Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 ДОПК;

Имайте предвид, че срокът за издаване на удостоверението по чл. 77 от НАП е 60 дни.

ОТНОСНО НАЙ- БЛАГОПРИЯТНИЯ ВАРИАНТ:

Тъй, като по проблема ЕТ и майчинство има много и противоречива практика, обикновено провокирана от органите на НОЙ, моята препоръка е да се консултирате с адвокат за най- благоприятния вариант във Вашия случай. Аз ще се опитам в общи линии и да Ви посоча различните варианти, но не мога да поема отговорност за вземане на окончателното решение от Вас.

Съгласно чл. 46, ал. 3 от КСО условието майката да получава обезщетение е да не упражнява трудова дейност през периодите, за които са издадени актове от здравните органи.

Нормативните актове не обвързват прекъсването на трудовата дейност от самоосигуряващие се лица - ЕТ за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете със сключване и вписване в Търговския регистър на договор за прокура или управление с трето лице. Така, че не сте длъжни да доказвате с договор за прокура (или вписване на нов управител) прекъсването на трудовата си дейност.

Задължението за доказване на извършване на трудова дейност е на контролните.

Дори и при работещо ЕТ не е задължително НОИ да успее да докаже, че Вие осъществявате дейност, ако през този период не подписвате никакви документи - платежни, договори, декларации.

Ако все пак реално няма как да се предотврати осъществяването на дейност по управлението, трябва да имате лице, различно от Вас, което да я извършва. Такова лице може да бъде прокурист или външен управител, без да получава възнаграждение за това и съответно, ако не е пенсионер, да се осигурява по реда на чл. , ал. 3, т. 2 от КСО.

Също може ЕТ да не извършва дейност за периода спорния период или както, Ви писах в предишните отговори- да се върнете на работа, като получавате половината обезщетение по чл. 53 и 54 от КСО.

Пак Ви подчертавам, че обикновено проблеми с НОИ и връщане на обезщетенията имат майки, за които НОИ счита, че извършват дейност по време на получаване на обезщетението - било като работят лично по предмета на дейност на фирмата, било като установят, че през периода фирмата е отчитала приходи и разходи, които НОИ приема като осъществяване на дейност като ЕТ.

ОТНОСНО ПРАВАТА, ОТ КОИТО СЕ ПОЛЗВА ЛИЦЕ, ПРИТЕЖАВАЩО ТЕЛКОВО РЕШЕНИЕ С 51% ИНВАЛИДНОСТ:

• Право на труд, освен противопоказния, посочен в решението на ТЕЛК;

• Право на предварителна закрила при уволнение. – уволнението може да бъде осъществено само с предварително разрешение от Инспекцията по труда и мнение на ТЕЛК;

• Право по-голям годишен отпуск – не по-малко от 26 работни дни;

• Право на едновременно получаване на пенсия за инвалидност и трудово възнаграждение;

• Право на обезщетение при трудоустрояване в случаите, когато поради вида на заболяването работникът не може да изпълнява възложената му работа, но може да изпълнява същата работа при облекчени условия или друга подходяща по предписание на здравните органи;

• Право на едновременно получаване на пенсия за инвалидност и обезщетение за безработица;

• Право на участие в различни програми за насърчаване на заетостта на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта;

• Право на целева помощ за инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня, проходилка и четири броя опорни бастуни за лица, които са трудно подвижни;

• Право на инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня, антидекубитален дюшек и антидекубитална възглавница и други помощни средства за лежащо болни;

• Право на слухов апарат и батерии за него за загубили слуха си;

• Право на гръдна епитеза за жени, които са загубили гърдата си;

• Право на пътни разходи, ако лицето е получило целевеа помощ за закупуване на помощни средства;

• Право на субсидия за започване на собствен бизнес;

• Освобождаване от потребителска такса при личен лекар;

• Право на намаление при закупуване на карта за градския транспорт в зависимост от населеното място;

• Право на намаление при придвижване чрез БДЖ;

• Право на по- висок коефициент при изчисляване на диференцирания минимален доход във връзка с отпускане на помощи по Закона за социално подпомагане;

• Право на безплатна годишна винетка;

• Право на намаляване на сумата от Годишните данъчни основи;

• Право на по- ниска данъчна ставка за трудово възнаграждение;

• Право на намаление при заплащане на различни държавни такси;

• Право на намаление на данъците за жилище и автомобил;

• Право на намален размер на наем за ползване на общинско жилище;

• Право на намален наем за общински площи, предназначени за търговско ползване;

• Права по Закона за движени по пътищата.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679