Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Разходи за бъдещи периоди и допусната счетоводна грешка през предходна година

Здравейте!
През месеците ноември и декември 2016 г. фирмата е изпращала трима човека в чужбина на обучение за работа с машини във връзка с предстоящо въвеждане на производство. Това производство ще влезе в действие април-май 2017 година. Има извършени разходи за командировки-самолетни билети, дневни, квартирни и т.н. Тези разходи не са пряко свързани с дейността през 2016 г. Могат ли да се отнесат като разходи за бъдещи периоди в сметка 651 вместо да се осчетоводят в сметка 609? Една част от документите са откраднати и няма как да се докажат документално. Сумата е за около 18 000 лв. Тази сума кога се отразява в ГДД в увеличение на дан.фин.резултат съгл.чл.26, т.1,2 от ЗКПО в 2016 г. или в 2017 г.?
Има и извършени разходи през 2016 г. за транспорт за доставка на една част от машините за производството. Могат ли да се отнесат в сметка 651 вместо в сметка 602?
През 2015 г. е била извършена продажба на стока, но счетоводителят не е изписал стоката. Сметка 304 стои като салдо в оборотната ведомост.
Как трябва да се процедира този случай, каква счетоводна статия трябва да се вземе и следователно къде в ГДД по ЗКПО да се отрази сумата за 14 000 лв? Тази сума трябва да промени Отчета за собствения капитал като се попълни на ред „Грешки“ в "Салдо в началото на отчетния период" или греша.
Предварително благодаря!

1 отговор


на 08 Март. 2017
Здравейте,
Съгласно СС 36 разходите, които предприятието е извършило през текущия отчетен период, но не са свързани с финансовия резултат и са свързани с получаването на икономическа изгода през следващите отчетни периоди са извънредни разходи.
В тази връзка е правилно да отчетете разходите за командировки, като разходи за бъдещи периоди.
Относно откраднатите документи:
Доказването на счетоводен разход за данъчни цели е регламентирано в чл. 10 от Закона за корпоративното и подоходно облагане /ЗКПО/. Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.
Следователно във Ваш интерес е да си набавите дубликати или копия на документите, които сте получавали и издавали през годината от вашите контрагенти.
Следва да имате предвид, че на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от ДОПК документите за данъчно осигурителния контрол се съхраняват 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани.
Съгласно регламентираните в чл. 12, ал. 1 от ДОПК компетентности на органите по приходите, те могат да упражняват контрол относно спазване разпоредбите на действащата данъчно-осигурителна нормативна уредба, както и да налагат административни наказания, в случаите на установени нарушения, за които законът предвижда санкция.
Освен това за непризнати разходи за данъчни цели по ЗКПО се счетат разходите, които не са документално обосновани по смисъла на този закон- чл. 26, т. 2.
Отразяването на откраднатата сума в ГДД ще за 2016 г., независимо от това, че тя е свързана с очаквана икономическа изгода за бъдещ период, тъй като е невъзможно документално да установите това поради кражбата.
Относно транспортните разходи във връзка с доставката на част от машините:
тук в пълна сила важи правилото и условията за определяне на даден разход, като такъв за бъдещ период, так, че смело ги отнесете като разходи за бъдещипериоди.
Относно допуснатата счетоводна грешка:
Чл. 75 от ЗКПО гласи:
(1) При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.
(2) При определяне на данъчното задължение върху коригирания по ал. 1 данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година.
(3) (3) В случаите по ал. 1 при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация. В останалите случаи по ал. 1 данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.
Явно сте изпуснали срока, през който сте могли да коригирате грешката през текущия отчетен период и в срока до 30 септември да подадете нова декларация. Ако е така и не греша, то трябва да уведомите писмено компетентните органи по приходите. Това означава, че компетентен да коригира допуснати счетоводни грешки по общия ред на чл. 75 ЗКПО е съответния орган по приходите (НАП).
ВАЖНО: При открита счетоводна грешка данъчно задълженото лице уведомява писмено НАП, която предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период. Съответно по преценка на органа по приходите може да се извърши ревизия и задължението да бъде променено с ревизионен акт или проверка.
Чл. 75,ал. (5) Данъчната временна разлика, която би възникнала през минала година, ако грешката не е била допусната, се смята за възникнала през съответната минала година и се признава за данъчни цели по общия ред на закона.

(7) Всички счетоводни приходи и разходи, отчетени през текущата година във връзка с открита счетоводна грешка от минали години, не се признават за данъчни цели.

Така, че постъпки относно отразяването на счетоводната грешка счетоводно и за данъчни цели може да направите, едва след компетентно становище на НАП.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679