Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

СЧЕТОВОДСТВО НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ!

Добър ден,
интерсуват ме някои стойности от следната таблица:

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ РАЗХОДНА НОРМА ОБЩА СТОЙНОСТ:

1.ПРЕКИ РАЗХОДИ

1.1. ФРЗ
1.2. ДОО, ДЗПО, ЗО
2. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ:
2.1. АМОРТИЗАЦИЯ
2.2. ФРЗ за АУП
2.3.ДОО, ДЗПО,ЗО за АУП

2 отговори


на 31 Май. 2012
Отчитане на основните производствени разходи

Основните производствени разходи представляват онази част от разходите, която е непосредствено свързана с производството на материална и нематериална продукция, без извършването на която е невъзможно произвеждането на готов продукт или оказването на съответната услуга.

Основните производствени разходи могат да включват:

а преки технологични разходи и

б непреки технологични разходи.

Преките технологични разходи са разходи, които са свързани непосредствено със създаването на определен продукт. Такива могат да бъдат основните материали, горивата, заплатите, социалните осигуровки и надбавки и други. Към тези разходи могат да се включат и други разходи, ако те отговарят на условието да бъдат непосредствено свързани със създаването на определен продукт или услуга.

Непреките технологични разходи са разходите, свързани с определено производство, които не могат да бъдат отнесени непосредствено към определена продукция. Това са разходи, които се извършват при нормални производствени условия и без извършването на които е невъзможно производството на определен вид продукция или оказването на конкретна услуга. Към тези разходи могат да бъдат отнесени амортизацията на сгради, машини и оборудване, разходите за спомагателни материали, заплати, социални осигуровки и надбавки и други.За нормални производствени условия в дейността на предприятието се смятат тези, които са преобладаващи през настоящия и през минали периоди. Нормалните производствени условия в предприятието могат да зависят от много и разнообразни фактори, но основното в случая е тяхното влияние при отчитането на разходите. Промените в технологиите на производството и на оказване на услуги могат да доведат до съществена промяна в тези условия. Необходимо е непрекъснато да се следи влиянието на тези условия върху организацията на отчитането на разходите и конкретно при отчитането на непреките технологични разходи.

Обхватът на непреките технологични разходи зависи от конкретния характер на съответния начислен разход и от неговата технологична връзка с произвеждана продукция или оказвана услуга. Това на практика означава, че в зависимост от конкретните условия определен разход може да бъде класифициран като пряк или като непряк технологичен разход. Поради тази причина не може да съществува точна схема на разходи, които се отнасят само към преките или само към непреките технологични разходи.

Конкретният състав на преките и на непреките технологични разходи се определя в утвърдените от предприятието правила за отчитането на разходите, като се прилага списък на разходите, които се отнасят към преките и към непреките разходи.

Непреките технологични разходи подлежат на разпределение. Базите за разпределение на непреките технологични разходи се определят от ръководството на предприятието. Всяка база за разпределение трябва да се определя много внимателно от ръководството на предприятието от гледище на формирането на себестойността на съответното изделие или услуга. Тази база трябва да осигурява възможност за по-точно определяне себестойността на продукцията и услугите, както и тяхната рентабилност при сравняването й с продажната им цена.

При определянето на базата за разпределение трябва да се имат предвид конкретните особености на всяко производство и дейност. В таблицата по-долу са посочени примерни бази за разпределение на отделните видове разходи.


Вид разход База за разпределение
1. Амортизации

1. Отработени машиночасове;

производствена продукция в

кг., бройки, метри и т. н.;

изминати километри и т. н.
2. Заплати 2. Брой на основния персонал; сума на заплатите на основния персонал

3. Социални осигуровки
3. На същата база, както и заплатите
4. Материали 4. Стойност на основните материали; сума на преките разходи
5. Сумата от всички разходи и т. н. 5. Сума на преките разходиИзборът на базата на разпределение на непреките технологични основни производствени разходи се прави в началото на отчетния период. Това е част от разработването на счетоводната политика на предприятието.

Възприетата база за разпределение в началото на периода не може да се променя през годината, но следва да се прилага систематично в предприятието.

След отразяване на разходите по сметките от група 60 Разходи по икономически елементи, те се отчитат по сметките 611 Разходи за основна дейност и 612 Разходи за спомагателна дейност. При отчитането на преките технологични разходи тази поредност се спазва, като се конкретизира отнасянето на разхода към съответния продукт или услуга.

При непреките технологични разходи отчитането може да бъде направено най-малко по два начина.

Първи вариант - непреките разходи се отчитат в отделна аналитична сметка към сметките 611 Разходи за основна дейност или 612 Разходи за спомагателна дейност. След това се разпределят на определена база и се отнасят към съответния продукт или услуга. При този вариант счетоводните записвания, например на начислени заплати ще бъдат:

1. Дебит сметка 604 Разходи за заплати

Кредит сметка 421 Персонал

2. Дебит сметка 611 Разходи за основна дейност

анал. сметка Производство А

анал. сметка Производство Б

анал. сметка Непреки разходи

статия Заплати

Дебит сметка 612 Разходи за спомагателна дейност

анал. сметка Цех 1

анал. сметка Цех 2

анал. сметка Непреки разходи

статия Заплати

Кредит сметка 604 Разходи за заплати

При разпределението на непреките разходи сумите от различните статии към аналитичните сметки Непреки разходи се отнасят по предназначение.

1. Дебит сметка 611 Разходи за основна дейност

анал. сметка Производство А

статия Непреки разходи

анал. сметка Производство Б

статия Непреки разходи

Кредит сметка 611 Разходи за основна дейност

анал. сметка Непреки разходи

2. Дебит сметка 612 Разходи за спомагателна дейност

анал. сметка Цех 1

статия Непреки разходи

анал. сметка Цех 2

статия Непреки разходи

Кредит сметка 612 Разходи за спомагателна дейност

анал. сметка Непреки разходи

Организацията за отчитане на разходите по отделни статии в аналитичната сметка Непреки разходи ще се определи от предприятието като се вземат под внимание конкретните управленски нужди.

При разпределението на непреките разходи сумите от аналитичните сметки Непреки разходи се отнасят по предназначение по посочения по-горе начин.

Втори вариант. При него непреките разходи се отнасят директно към съответния продукт или услуга - след начисляването им по сметките от група 60 Разходи по икономически елементи.

1. Дебит сметка 604 Разходи за заплати

Кредит сметка 421 Персонал2. Дебит сметка 611 Разходи за основна дейност

анал. сметка Производство А

анал. сметка Продукт 1

статия Непреки разходи

анал. сметка Продукт 2

статия Непреки разходи

анал. сметка Производство Б

анал. сметка Продукт 1

статия Непреки разходи

анал. сметка Продукт 2

статия Непреки разходи

Дебит сметка 612 Разходи за спомагателна дейност

анал. сметка Цех 1

статия Непреки разходи

анал. сметка Цех 2

статия Непреки разходи

Кредит сметка 604 Разходи за заплати

Себестойността на продукцията се определя задължително в края на отчетния период. Това се извършва на базата на фактически данни за отчетените разходи. Определянето на себестойността на произвежданата продукция текущо през годината по фактически данни може да се извършва по преценка на ръководството на предприятието. През годината предприятието може да определи нормативна отчетна стойност на произведената продукция. Тази стойност трябва да се коригира и сведе до фактическата стойност за произведената продукция. При тази технология се осигурява точно отчитане на направените отклонения, които се отнасят към конкретния вид продукция или услуга. Това е важно за определяне на отчетната стойност на произведената продукция, останала като салдо в края на отчетния период, както и за определяне на крайния финансов резултат от дейността на предприятието.

Предприятията сами определят организацията на отчитането на разходите и калкулирането на себестойността на продукцията. Тази организация трябва да бъде съобразена със спецификата на производството и с характера на произвежданата продукция. Тя трябва също да се конкретизира по отделните видове дейности и отрасли на производството.

При производството на копулирана взаимносвързана продукция себестойността й се определя на базата на основните производствени разходи. Тези разходи се групират по отделните етапи на производството и се разделят на базата на продажната стойност на продукцията. Това разпределение може да бъде направено и на базата на предварително разработени коефициенти. Разпределението на базата на тези коефициенти следва да отговаря в максимална степен на съотношението на начислените основни производствени разходи през отделните етапи на производството.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 31 Май. 2012
Отчитане на основните производствени разходи

Основните производствени разходи представляват онази част от разходите, която е непосредствено свързана с производството на материална и нематериална продукция, без извършването на която е невъзможно произвеждането на готов продукт или оказването на съответната услуга.

Основните производствени разходи могат да включват:

а преки технологични разходи и

б непреки технологични разходи.

Преките технологични разходи са разходи, които са свързани непосредствено със създаването на определен продукт. Такива могат да бъдат основните материали, горивата, заплатите, социалните осигуровки и надбавки и други. Към тези разходи могат да се включат и други разходи, ако те отговарят на условието да бъдат непосредствено свързани със създаването на определен продукт или услуга.

Непреките технологични разходи са разходите, свързани с определено производство, които не могат да бъдат отнесени непосредствено към определена продукция. Това са разходи, които се извършват при нормални производствени условия и без извършването на които е невъзможно производството на определен вид продукция или оказването на конкретна услуга. Към тези разходи могат да бъдат отнесени амортизацията на сгради, машини и оборудване, разходите за спомагателни материали, заплати, социални осигуровки и надбавки и други.За нормални производствени условия в дейността на предприятието се смятат тези, които са преобладаващи през настоящия и през минали периоди. Нормалните производствени условия в предприятието могат да зависят от много и разнообразни фактори, но основното в случая е тяхното влияние при отчитането на разходите. Промените в технологиите на производството и на оказване на услуги могат да доведат до съществена промяна в тези условия. Необходимо е непрекъснато да се следи влиянието на тези условия върху организацията на отчитането на разходите и конкретно при отчитането на непреките технологични разходи.

Обхватът на непреките технологични разходи зависи от конкретния характер на съответния начислен разход и от неговата технологична връзка с произвеждана продукция или оказвана услуга. Това на практика означава, че в зависимост от конкретните условия определен разход може да бъде класифициран като пряк или като непряк технологичен разход. Поради тази причина не може да съществува точна схема на разходи, които се отнасят само към преките или само към непреките технологични разходи.

Конкретният състав на преките и на непреките технологични разходи се определя в утвърдените от предприятието правила за отчитането на разходите, като се прилага списък на разходите, които се отнасят към преките и към непреките разходи.

Непреките технологични разходи подлежат на разпределение. Базите за разпределение на непреките технологични разходи се определят от ръководството на предприятието. Всяка база за разпределение трябва да се определя много внимателно от ръководството на предприятието от гледище на формирането на себестойността на съответното изделие или услуга. Тази база трябва да осигурява възможност за по-точно определяне себестойността на продукцията и услугите, както и тяхната рентабилност при сравняването й с продажната им цена.

При определянето на базата за разпределение трябва да се имат предвид конкретните особености на всяко производство и дейност. В таблицата по-долу са посочени примерни бази за разпределение на отделните видове разходи.


Вид разход База за разпределение
1. Амортизации

1. Отработени машиночасове;

производствена продукция в

кг., бройки, метри и т. н.;

изминати километри и т. н.
2. Заплати 2. Брой на основния персонал; сума на заплатите на основния персонал

3. Социални осигуровки
3. На същата база, както и заплатите
4. Материали 4. Стойност на основните материали; сума на преките разходи
5. Сумата от всички разходи и т. н. 5. Сума на преките разходиИзборът на базата на разпределение на непреките технологични основни производствени разходи се прави в началото на отчетния период. Това е част от разработването на счетоводната политика на предприятието.

Възприетата база за разпределение в началото на периода не може да се променя през годината, но следва да се прилага систематично в предприятието.

След отразяване на разходите по сметките от група 60 Разходи по икономически елементи, те се отчитат по сметките 611 Разходи за основна дейност и 612 Разходи за спомагателна дейност. При отчитането на преките технологични разходи тази поредност се спазва, като се конкретизира отнасянето на разхода към съответния продукт или услуга.

При непреките технологични разходи отчитането може да бъде направено най-малко по два начина.

Първи вариант - непреките разходи се отчитат в отделна аналитична сметка към сметките 611 Разходи за основна дейност или 612 Разходи за спомагателна дейност. След това се разпределят на определена база и се отнасят към съответния продукт или услуга. При този вариант счетоводните записвания, например на начислени заплати ще бъдат:

1. Дебит сметка 604 Разходи за заплати

Кредит сметка 421 Персонал

2. Дебит сметка 611 Разходи за основна дейност

анал. сметка Производство А

анал. сметка Производство Б

анал. сметка Непреки разходи

статия Заплати

Дебит сметка 612 Разходи за спомагателна дейност

анал. сметка Цех 1

анал. сметка Цех 2

анал. сметка Непреки разходи

статия Заплати

Кредит сметка 604 Разходи за заплати

При разпределението на непреките разходи сумите от различните статии към аналитичните сметки Непреки разходи се отнасят по предназначение.

1. Дебит сметка 611 Разходи за основна дейност

анал. сметка Производство А

статия Непреки разходи

анал. сметка Производство Б

статия Непреки разходи

Кредит сметка 611 Разходи за основна дейност

анал. сметка Непреки разходи

2. Дебит сметка 612 Разходи за спомагателна дейност

анал. сметка Цех 1

статия Непреки разходи

анал. сметка Цех 2

статия Непреки разходи

Кредит сметка 612 Разходи за спомагателна дейност

анал. сметка Непреки разходи

Организацията за отчитане на разходите по отделни статии в аналитичната сметка Непреки разходи ще се определи от предприятието като се вземат под внимание конкретните управленски нужди.

При разпределението на непреките разходи сумите от аналитичните сметки Непреки разходи се отнасят по предназначение по посочения по-горе начин.

Втори вариант. При него непреките разходи се отнасят директно към съответния продукт или услуга - след начисляването им по сметките от група 60 Разходи по икономически елементи.

1. Дебит сметка 604 Разходи за заплати

Кредит сметка 421 Персонал2. Дебит сметка 611 Разходи за основна дейност

анал. сметка Производство А

анал. сметка Продукт 1

статия Непреки разходи

анал. сметка Продукт 2

статия Непреки разходи

анал. сметка Производство Б

анал. сметка Продукт 1

статия Непреки разходи

анал. сметка Продукт 2

статия Непреки разходи

Дебит сметка 612 Разходи за спомагателна дейност

анал. сметка Цех 1

статия Непреки разходи

анал. сметка Цех 2

статия Непреки разходи

Кредит сметка 604 Разходи за заплати

Себестойността на продукцията се определя задължително в края на отчетния период. Това се извършва на базата на фактически данни за отчетените разходи. Определянето на себестойността на произвежданата продукция текущо през годината по фактически данни може да се извършва по преценка на ръководството на предприятието. През годината предприятието може да определи нормативна отчетна стойност на произведената продукция. Тази стойност трябва да се коригира и сведе до фактическата стойност за произведената продукция. При тази технология се осигурява точно отчитане на направените отклонения, които се отнасят към конкретния вид продукция или услуга. Това е важно за определяне на отчетната стойност на произведената продукция, останала като салдо в края на отчетния период, както и за определяне на крайния финансов резултат от дейността на предприятието.

Предприятията сами определят организацията на отчитането на разходите и калкулирането на себестойността на продукцията. Тази организация трябва да бъде съобразена със спецификата на производството и с характера на произвежданата продукция. Тя трябва също да се конкретизира по отделните видове дейности и отрасли на производството.

При производството на копулирана взаимносвързана продукция себестойността й се определя на базата на основните производствени разходи. Тези разходи се групират по отделните етапи на производството и се разделят на базата на продажната стойност на продукцията. Това разпределение може да бъде направено и на базата на предварително разработени коефициенти. Разпределението на базата на тези коефициенти следва да отговаря в максимална степен на съотношението на начислените основни производствени разходи през отделните етапи на производството.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679