Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Наредба № н-2 от 30 януари 2014 г.

За условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове
В сила от 04.02.2014 г.
Издадена от Министерството на финансите
Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове.
 
Чл. 2. Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск е съвкупност от действия на органи по приходите с цел предотвратяване укриването на данъци и на данъчни измами, които се извършват във връзка с движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България.
 
Чл. 3. (1) На фискален контрол подлежи движението на всички стоки с висок фискален риск независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката - територията на страната, територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или територията на трета страна.
(2) Алинея 1 не се прилага за стоките под митнически режим.
 
Чл. 4. (1) Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България се извършва от органи по приходите, оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, без да е необходимо изрично писмено възлагане.
(2) С фискалния контрол не се установяват задължения за данъци, но могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци.
(3) За всяко действие при извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск се съставя протокол.
 
Чл. 5. (1) Списъкът на стоките с висок фискален риск се утвърждава със заповед на министъра на финансите по мотивирано предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(2) Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страниците на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите в деня на издаването на заповедта.
(3) В заповедта по ал. 1 се определя срок за влизането й в сила, който не може да бъде по-кратък от 3 дни.
 
Чл. 6. (1) За целите на извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България се създават фискални контролни пунктове.
(2) Фискалните контролни пунктове по ал. 1 са обособени места, участъци от пътната мрежа или територии на железопътни гари, летища за обществено ползване и пристанища за обществен транспорт, включително прилежащи към тях части, в които органите по приходите могат да извършват фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск при условията и по реда на тази наредба.
 
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 16.02.2016 г.) Данните за вида и количеството на стоката, изпращача и получателя, мястото и датата на получаване на стоката, очаквания час на получаване/разтоварване, информацията за движението на стоките и действията по фискален контрол на органите по приходите се вписват в електронен регистър "Фискален контрол" при условията и по реда на тази наредба.
 
Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Раздел I.
Правомощия на органите по приходите за извършване на фискален контрол

Чл. 8. (1) Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България може да се извършва само от органи по приходите, оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(2) Правомощията на органите по приходите по ал. 1 се осъществяват на територията на цялата страна независимо от компетентността по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Чл. 9. При неизпълнение на задължение при фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите по приходите по чл. 8, ал. 1.
 
Раздел II.
Обезпечения при извършване на фискален контрол
Чл. 10. (1) При извършване на фискален контрол органът по приходите може да поиска от публичен изпълнител от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки по чл. 121а, ал. 1 и/или 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в случаите на:
1. нарушаване целостта на техническите средства за контрол;
2. неспазване на забраната по чл. 13, ал. 3, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката;
4. неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й;
5. установяване от органа по приходите, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.
(2) В случаите по ал. 1 органът по приходите предприема и действия за обезпечаване на доказателствата и изземва стоката и документите за нея при условията на чл. 121а, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) При предприети действия за обезпечаване на доказателства по чл. 121а, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освобождаването на иззетите стока и документи се извършва след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-малък от 6 месеца в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.
(4) Банковата гаранция по ал. 3 следва да бъде издадена от:
1. лице, което е получило лиценз за банка от Българската народна банка;
2. банка със седалище в трета държава, която е получила лиценз от Българската народна банка да осъществява дейност в Република България чрез клон;
3. банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на Република България.
 
Раздел III.
Действия по фискален контрол върху движението на стоките
Чл. 11. Действията по фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск включват:
1. спиране на транспортно средство, превозващо стока на територията на Република България;
2. проверка дали с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск;
3. проверка на самоличността на водача и на лицето/лицата, придружаващо/ придружаващи стоката;
4. проверка на документите, придружаващи стоката;
5. поставяне на технически средства за контрол на транспортното средство, превозващо стока с висок фискален риск;
6. отстраняване на поставените технически средства за контрол;
7. проверка и оглед на превозваната стока в транспортното средство и на мястото на получаването/разтоварването й.
 
Чл. 12. (1) Спирането на транспортно средство се извършва със стоппалка само на фискален контролен пункт от органи по приходите, снабдени с ясно различими и видими, включително през тъмната част на денонощието, обозначителни знаци и облекло по форма, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(2) Обозначителните знаци и облеклото по ал. 1 задължително съдържат надписи "НАП" или "Национална агенция за приходите" и "Фискален контрол" и логото на Националната агенция за приходите.
(3) Органите по приходите имат право да спират транспортни средства с товароносимост над 3 тона.
 
Чл. 13. (1) След спиране на транспортното средство по чл. 12, ал. 1 органите по приходите извършват проверка на самоличността на водача и на всички лица в транспортното средство, придружаващи стоката, и установяват по документи и/или с оглед дали с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск.
(2) В случаите по ал. 1, когато с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск, органите по приходите извършват проверка на документите, придружаващи стоката, за да установят/идентифицират:
1. вида и количеството на стоката;
2. доставчика/продавача на стоката;
3. получателя/купувача на стоката;
4. датата и мястото на получаване/разтоварване на стоката, а при преминаване на транспортното средство през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава членка - датата и мястото, през което транспортното средство следва да напусне територията на страната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 16.02.2016 г.) Когато липсват документи, придружаващи стоката, или същите не съдържат данните по ал. 2 и/или данни за очаквания час на получаване/разтоварване, водачът на транспортното средство и/или лицето, придружаващо стоката, попълва/попълват декларацията по образец съгласно приложение № 1.
(4) Посочените в документите или декларирани дата и място на получаване/разтоварване на стоката, както и заявеният час за получаване/разтоварване могат да бъдат променени от получателя/купувача чрез подаване по електронен път на искане по образец съгласно приложение № 3. Искането се подава на електронен адрес fisc.control@nra.bg и се смята за получено след потвърждаване за неговото получаване.
 
Чл. 14. При осъществяване на контрола по чл. 11, когато с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск, органите по приходите имат право да поставят технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис "висок фискален риск" върху превозния документ. 
 
Чл. 15. (1) Отстраняването на поставените технически средства за контрол се извършва от органи по приходите:
1. при вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск - на мястото на получаване/разтоварване на стоката;
2. при стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава членка - преди излизане на транспортното средство от територията на страната;
3. при движението на стоки с висок фискален риск във вътрешността на страната - на мястото на получаване/разтоварване на стоката.
(2) Органите по приходите могат да отстраняват поставени технически средства за контрол и на места, различни от посочените в ал. 1:
1. в случаите по чл. 16, ал. 1;
2. при неизпълнение на задължение по чл. 13, ал. 2, т. 6 или 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Чл. 16. (1) Когато от транспортно средство, върху което е поставено техническо средство за контрол, следва да се разтовари стока на няколко различни места, на всяко от местата на разтоварване техническото средство за контрол се отстранява и след разтоварване на стоката се поставя ново техническо средство за контрол.
(2) В случаите по ал. 1, когато с транспортното средство се превозва освен стока с висок фискален риск и друга стока, при разтоварване на другата стока не се изисква присъствието на нейния получател/купувач. 
 
Чл. 17. В случаите на съмнение, че за превоз на стоки с висок фискален риск се използват транспортни средства с товароносимост под 3 тона с цел заобикаляне на контрола, се прилагат разпоредбите за извършване на фискален контрол.
 
Раздел IV.
Фискален контрол при вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск
Чл. 18. (1) В случаите на вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск след влизане на транспортното средство на територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, да извърши оглед на стоката и да постави технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис "висок фискален риск - вътреобщностно придобиване" върху превозния документ.
(2) За поставените технически средства за контрол се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.
(3) Органът по приходите, поставил техническите средства за контрол, въвежда в регистър "Фискален контрол" данни за:
1. изпращача на стоката;
2. получателя на стоката;
3. вида и количеството на стоката;
4. мястото на получаване/разтоварване на стоката;
5. датата и очаквания час на получаване/разтоварване на стоката;
6. контролния номер на поставените технически средства за контрол;
7. датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
8. номера и датата на протокола по ал. 2;
9. други данни от протокола по ал. 2.
(4) Техническите средства за контрол се отстраняват от орган по приходите на мястото на получаване/разтоварване на стоката.
(5) Техническите средства за контрол се отстраняват не по-късно от 4 часа от заявения от водача/лицето, придружаващо стоката, час, а когато е подадено искане по образец съгласно приложение № 3, отстраняването на техническите средства за контрол се извършва не по-късно от 24 часа от подаване на искането.
(6) След отстраняване на техническите средства за контрол органът по приходите отразява в протокол съответствието между вида и количеството на стоката по придружителни документи, установени при поставяне на техническите средства за контрол или декларирани от водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката, и действителния вид и количество на стоката на мястото на нейното получаване/разтоварване, като:
1. при установяване на съответствие то се отразява в протокола, екземпляр от който се връчва на получателя/купувача или на негов упълномощен представител;
2. при установяване на несъответствие то се отразява в протокола, екземпляр от който се връчва на получателя/купувача или на негов упълномощен представител.
(7) В случаите по ал. 6, т. 2, както и в други случаи на предприети действия по чл. 10, ал. 2 за обезпечаване на доказателства органът по приходите освобождава стоката само след предоставяне на обезпечение в размер на данъчните задължения, които биха могли да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на несъответстващата стока по вид и количество. Обезпечението може да бъде в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция.
(8) Органът по приходите, отстранил техническите средства за контрол, въвежда в регистър "Фискален контрол" данни за:
1. датата и часа на отстраняване на техническите средства за контрол;
2. номера и датата на протокола по ал. 6;
3. други данни от протокола по ал. 6;
4. номера и датата на протокола за обезпечаване;
5. размера на наложеното обезпечение по ал. 7.
 
Раздел V.
Фискален контрол при вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск
Чл. 19. (1) В случаите на вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск преди излизане на транспортното средство от територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, и да извърши оглед на стоката.
(2) Проверката по ал. 1 включва задължително и проверка в системата за валидността на ДДС номера на доставчика/продавача, посочен във фактурата.
(3) Органът по приходите въвежда в регистър "Фискален контрол" данни за:
1. изпращача на стоката;
2. получателя на стоката;
3. вида и количеството на стоката;
4. държавата по дестинация на стоката;
5. други данни по извършения фискален контрол.
Раздел VI.
Фискален контрол върху стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава членка
Чл. 20. (1) В случаите на преминаване на стоки с висок фискален риск през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава членка след влизане на транспортното средство на територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, да извърши оглед на стоката и да постави технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис "висок фискален риск - преминаване" върху превозния документ.
(2) За поставените технически средства за контрол се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.
(3) Органът по приходите въвежда в регистър "Фискален контрол" данни за:
1. държавата по дестинация на стоката;
2. мястото (граничен контролно-пропускателен пункт), през което транспортното средство следва да напусне територията на страната;
3. контролния номер на техническите средства за контрол;
4. датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
5. номера и датата на протокола по ал. 2;
6. други данни от протокола по ал. 2.
(4) Отстраняването на поставените технически средства за контрол по ал. 1 се извършва от орган по приходите преди излизане на транспортното средство от територията на страната.
(5) Действията по отстраняването на техническите средства за контрол и удостоверяването на тяхната цялост се отразяват в протокол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката.
(6) Органът по приходите, отстранил техническите средства за контрол, въвежда в регистър "Фискален контрол" данни за:
1. датата и часа на отстраняване на техническите средства за контрол;
2. номера и датата на протокола по ал. 5;
3. други данни от протокола по ал. 5.
Раздел VII.
Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск във вътрешността на страната
Чл. 21. (1) Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск се извършва и във вътрешността на страната.
(2) В случаите на движение на стоки с висок фискален риск във вътрешността на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да провери дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, да извърши оглед на стоката и да постави технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис "висок фискален риск - вътрешна доставка" върху превозния документ.
(3) За поставените технически средства за контрол се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.
(4) Органът по приходите, поставил техническите средства за контрол, въвежда в регистър "Фискален контрол" данни за:
1. изпращача на стоката;
2. получателя на стоката;
3. вида и количеството на стоката;
4. мястото на получаване/разтоварване на стоката;
5. датата и очаквания час на получаване/разтоварване на стоката;
6. контролния номер на техническите средства за контрол;
7. датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
8. номера и датата на протокола по ал. 3;
9. други данни от протокола по ал. 3.
(5) Отстраняването на поставените технически средства за контрол по ал. 2 се извършва от орган по приходите на мястото на разтоварване на стоката.
(6) След отстраняване на техническите средства за контрол органът по приходите отразява в протокол съответствието между вида и количеството на стоката по придружителни документи, установени при поставяне на техническите средства за контрол или декларирани от водача на транспортното средство/от лицето, придружаващо стоката, и действителния вид и количество на стоката на мястото на нейното получаване/разтоварване, като:
1. при установяване на съответствие то се отразява в протокола, екземпляр от който се връчва на получателя/купувача или на негов упълномощен представител;
2. при установяване на несъответствие то се отразява в протокола, екземпляр от който се връчва на получателя/купувача или на негов упълномощен представител.
(7) В случаите по ал. 6, т. 2, както и в други случаи на предприети действия по чл. 10, ал. 2 за обезпечаване на доказателства органът по приходите освобождава стоката само след предоставяне на обезпечение в размер на данъчните задължения, които биха могли да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на несъответстващата стока по вид и количество. Обезпечението може да бъде в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция.
(8) Органът по приходите, отстранил техническите средства за контрол, въвежда в регистър "Фискален контрол" данни за:
1. датата и часа на отстраняване на техническите средства за контрол;
2. номера и датата на протокола по ал. 6;
3. други данни от протокола по ал. 6;
4. размера на наложеното обезпечение по ал. 7.
Глава трета.
ФИСКАЛНИ КОНТРОЛНИ ПУНКТОВЕ

Раздел I.
Местоположение на фискалните контролни пунктове
Чл. 22. (1) Местоположението на фискалните контролни пунктове се определя със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите след съгласуване с Агенция "Пътна инфраструктура".
(2) Местоположението на фискалните контролни пунктове трябва да бъде съобразено с особеностите на пътната мрежа или с инфраструктурата на територията, на която са разположени железопътните гари, летищата за обществено ползване и пристанищата за обществен транспорт, включително прилежащи към тях части.
(3) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.
 
Раздел II.
Организация на дейността на фискалните контролни пунктове
Чл. 23. (1) Дейността на фискалните контролни пунктове се организира по начин, който не затруднява движението на транспортните средства, включително превозващи стоки с висок фискален риск.
(2) Органите по приходите, извършващи фискален контрол на фискален контролен пункт, при изпълнение на служебните си задължения носят обозначителните знаци и облекло по чл. 12, ал. 2.
(3) Спирането на транспортните средства и поставянето на технически средства за контрол се извършва от екип в състав не по-малко от двама служители.
 
 
Чл. 24. Моторните превозни средства, използвани за извършване на фискален контрол, задължително се обозначават с надписи и логото на Националната агенция за приходите.
 
Глава четвърта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ВЕДОМСТВА
Чл. 25. Координацията и взаимодействието между Националната агенция за приходите и държавните и общинските органи във връзка с фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България се осъществява по ред и начин, определени със съвместна инструкция по чл. 26 от Закона за Националната агенция за приходите.
 
Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Транспортно средство" означава всеки вид шосейно моторно превозно средство (включително мотопед, ремарке и полуремарке и комбинации от превозни средства), плавателен съд (включително лихтер и шлеп, независимо от това, дали се пренася на кораб, както и хидроплан), хеликоптер, самолет, и железопътен подвижен състав, заедно с присъщите им резервни части, принадлежности и оборудване, пренасяни с транспортното средство (включително специално оборудване за товарене, разтоварване, манипулация и защита на товара).
2. "Товароносимост" е максималната обща маса на товара или максималният брой пътници, които пътното превозно средство конструктивно е предназначено да превозва.
3. "Стоки под митнически режим" са стоките, поставени под един от следните митнически режими: транзит, митническо складиране, активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, временен внос, пасивно усъвършенстване, износ или временен износ.
 
Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 127з от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
 
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-2 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ФИСКАЛНИТЕ КОНТРОЛНИ ПУНКТОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 16.02.2016 Г.)
 
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
 
 
Приложение № 1 към чл. 13, ал. 3
 
(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 16.02.2016 г.)
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
DECLARATION
ОТ ВОДАЧ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО/ЛИЦЕ, ПРИДРУЖАВАЩО СТОКА
FROM A TRANSPORT VEHICLE DRIVER/PERSON ACCOMPANYING THE GOODS
Долуподписаният ...................................................................................................................... ,
I, the undersigned (имена по документ за самоличност/names according to the ID document)
адрес ............................................................................................................................................ ,
address
телефон: ...................................................................................................................................... .,
telephone
в качеството си на                                        (водач на ТС, лице, придружаващо стоката)
........................................................,              (transport vehicle driver, person accompanying the
in my capacity of                                              goods)
превозващ стока/придружаващ стока, превозвана с
transporting goods with/accompanying goods that are transported with
МПС марка ..............................….. с рег. № на МПС
......................................................................................................................................................
motor vehicle model motor vehicle registration number (VIN)
с рег. № на ремарке ...........................................,
trailer registration number (VIN)
във връзка с извършена проверка на превоз на стока декларирам следната информация:
with regard to an examination performed of goods transportation, declare the following information:
 
 
Данни за получателя/купувача на стоката
Information about the goods recipient/buyer
ЕИК/ЕГН/VIN/ЛНЧ Име Адрес за кореспонденция
BULSTAT Unified Identification Code/Bulgarian Citizen Personal No./VIN/ Name Mailing address
Foreign Citizen Personal No.    
     
     
     
 
 
 
Данни за превозвача
Information about the carrier
ЕИК/ЕГН/VIN/ЛНЧ Име Адрес за кореспонденция № на транспортен документ Дата на транспортен документ
BULSTAT Unified Identification Code/Bulgarian Citizen Personal No./VIN/ Foreign Citizen Personal No. Name Mailing address Transportation document No. Transportation document date
         
 
 
 
Данни за доставчика/изпращача Издадена фактура ЕИК/ЕГН/VIN на получателя/купувача на стоката
Information about the supplier/sender Invoice issued BULSTAT Unified Identification Code/ Bulgarian Citizen Personal No., VIN of goods recipient/buyer
VIN/ ЕИК/ЛНЧ Име Дата  
VIN/ BULSTAT Unified Identification Code/ Foreign Citizen Personal No. Name   Date  
         
         
 
 
 
Данни за превозваната стока
Information about the goods transported
ЕИК/ЕГН/ЛНЧ на получателя/купувача на стоката BULSTAT Unified Identification Code/Bulgarian Citizen Personal No./ Foreign Citizen Personal No. of goods recipient/buyer Вид Type Количество Quantity (volume) Мерна единица Unit of measure Стойност Value Място на получаване/разтоварване
Place of delivery/ unloading
 
Дата на получаване/разтоварване
Date of delivery/ unloading
 
Час на получаване/разтоварване
Time of delivery/unloading
 
               
               
               
               
               
 
 
 
При преминаване през територията на Република България  
When passing across the territory of the Republic of Bulgaria  
Държава по дестинация на стоката:  
Country of goods, destination:  
Място, през което транспортното средство ще напусне страната:  
Point where the transport vehicle shall leave Bulgaria:  
 
 
 
Данни за претоварване на стоката/Information about the goods transhipment/
Място на претоварване
Place of transhipment
Дата на претоварване
Date of transhipment
Час на претоварване
Time of transhipment
     
 
 
 
* В случаите на претоварване органите по приходите:
In the case of transhipment the revenue officials shall:
    Ö   отстраняват техническите средства за контрол от не по-късно от 4 часа от заявения час, а при уведомление за промяна на часа - не по-късно от 24 часа от изменения час;
      remove the technical devices for control not later than 4 hours from the time announced, and if a change of the time was notified - not later than 24 hours from the changed time;
  Ö   извършват съпоставка на посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката и могат да налагат предварителни обезпечителни мерки.
     compare the type and/or quantity of goods as per the information contained in the documents with the type and/or quantity established during the examination; if needed, the revenue officials may impose security measures.
Запознат съм с процедурата за поставяне и отстраняване на техническото средство и правата и задълженията за превоз и доставка на стоката.
I am familiar with the procedure of technical device,s installation and removal, as well as with the rights and liabilities regarding goods transportation and delivery.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
I am aware that I shall be liable under Art. 313 of the Penal Code for declaring incorrect information.
Дата:  
Date:  
Час:                                                                                                  Подпис:
Time:                                                                                                 Signature: ...................
 
Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3
 
(Отм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 16.02.2016 г.)
 
 
Приложение № 3 към чл. 13, ал. 4 и чл. 18, ал. 5
 
 
ИСКАНЕ  
ОТ ПОЛУЧАТЕЛ/КУПУВАЧ НА СТОКА С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК  
   
......................................................................................................................................................................................................................................................................................  
(име/наименование на задълженото лице)  
   
ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП       
ЕИК по БУЛСТАТ        
Адрес за кореспонденция ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес по чл. 8 от ДОПК ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Представлявано от .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(имена на представителя/пълномощника)
На основание чл. 13, ал. 3, т. 1 от ДОПК и във връзка с проверка на превоз на стока с висок фискален риск, обективирана в протокол № .................... от ..................... 201... г., моля да бъдат променени данните за дата, час и място на получаване/разтоварване на стоката, както следва:
ЕИК/ЕГН на получателя на стоката Вид Количество Мерна единица Стойност Място на получаване Дата на получаване Час на получаване  
                 
                 
                 
                 
                 
     
Дата:    
Час:    
  Подпис:  
     
                       
 
източник: nap.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679