Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Нови промени по Наредба Н-2 за фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск

В брой 29 от 09 април 2021 г. на Държавен вестник е обнародвана:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове
(обн., ДВ, бр. 10 от 2014 г.; изм., бр. 13 от 2016 г.)

§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България;
2. изискванията към фискалните контролни пунктове;
3. обхватът и редът за доброволно предварително деклариране на данни за превоз на стоки с висок фискален риск, тяхното коригиране или анулиране при неосъществен превоз, както и редът за уведомяване, когато стоките не са получени.“

§ 2. В чл. 7 се създава изречение второ: „В регистъра се вписват и предварително декларираните данни за превоза на стоката, данни за генерирания при предварителното деклариране уникален номер за превоза, коригираните предварително декларирани данни, както и уведомленията за неполучаване на стоката.“

§ 3. Създава се глава първа „а“ с чл. 7а – 7д:
„Глава първа „а“
ДОБРОВОЛНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРЕВОЗ НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК
Чл. 7а. (1) При всеки отделен превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на друга държава – членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната, получателят или купувачът/придобиващият в тристранна операция или крайният получател във верига последователни доставки на стоки може предварително да декларира данни за превоза до влизане на транспортно средство на територията на страната. Декларирането на превоза се извършва чрез подаване по електронен път на данни съгласно приложение № 4 чрез електронна услуга с квалифициран електронен подпис (КЕП), предоставена от Националната агенция за приходите.
(2) При превозите по ал. 1 предварително се декларират данни за:
1. получателя/купувача/придобиващ в тристранна операция или краен получател във верига от последователни доставки на стоки – идентификационен номер, имена/наименование;
2. превозвача – идентификационен номер, имена/наименование;
3. транспортното средство – регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а;
4. изпращача (изпращачите)/доставчика (доставчиците)/трето лице (трети лица) – идентификационен номер, имена/наименование;
5. превозваната стока – вид, количество, стойност, дата, час, място на получаване/разтоварване и предназначение на стоката; декларирането на стойност не е задължително;
6. лицето за контакт – имена, телефонен номер, електронен адрес; декларирането на електронен адрес не е задължително;
7. декларатора.
(3) Когато са декларирали предварително данни за превоз на стоки с висок фискален риск, но не са получили стоките, лицата по ал. 1 уведомяват за това органа по приходите и посочват причината, като подават уведомление по електронен път съгласно приложение № 5 чрез електронната услуга, предоставена от Националната агенция за приходите, най-късно до края на деня, следващ деня, в който се очаква стоката. Уведомлението се подава в случаите, когато е съставен протокол по чл. 4, ал. 3 при влизане на транспортното средство на територията на страната и не са поставени технически средства за контрол.
(4) Когато стоките с висок фискален риск ще се съхраняват от лице по ал. 1, което е получател при режим на складиране на стоки до поискване, но не са получени в склада на лицето, се прилага ал. 3.
Чл. 7б. (1) При всеки отделен превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, доставчикът или продавачът/прехвърлител в тристранна операция или първият доставчик във верига последователни доставки на стоки може предварително да декларира данни за превоза преди започване на натоварването на транспортното средство. Декларирането на превоза се извършва чрез подаване по електронен път на данните съгласно приложение № 6 чрез електронна услуга с КЕП, предоставена от Националната агенция за приходите.
(2) При превозите по ал. 1 предварително се декларират данни за:
1. доставчика/изпращача/прехвърлител в тристранна операция или първи доставчик във верига последователни доставки на стоки – идентификационен номер, имена/наименование;
2. превозвача – идентификационен номер, имена/наименование;
3. транспортното средство – регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а;
4. получателя (получателите)/купувача (купувачите)/трето лице (трети лица) – идентификационен номер, имена/наименование;
5. превозваната стока – вид, количество, стойност, дата, час, място на натоварване и предназначение на стоката; декларирането на стойността не е задължително;
6. лицето за контакт – имена, телефонен номер, електронен адрес; декларирането на електронен адрес не е задължително;
7. декларатора.
Чл. 7в. (1) Декларирането на превозите по чл. 7а и 7б се счита за извършено, ако подадените данни съдържат информацията по чл. 7а, ал. 2 и чл. 7б, ал. 2. В този случай на лицето се издава уникален номер за превоза, който се предоставя по електронен път. Уникалният номер за превоза е валиден 14 дни от предоставянето му.
(2) След предварителното деклариране, за което е предоставен по електронен път уникален номер за превоза на стоката, лицата по чл. 7а, ал. 1 и чл. 7б, ал. 1 го съобщават на водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката/превозвача или лицето, организиращо превоза. Когато уникалният номер за превоза е съобщен на превозвача или на лицето, организиращо превоза, те го предоставят на водача на транспортното средство.
(3) Уникалният номер за всеки отделен превоз се представя на органите по приходите при извършване на действия по фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск.
(4) Членове 7а и 7б се прилагат само в случаите, когато превозът се осъществява с транспортно средство с товароносимост над 3,5 тона.
(5) Предварителното деклариране не освобождава от задължението за съставяне на съответните транспортни, счетоводни и други документи във връзка с превоза и доставката на стоката.
Чл. 7г. (1) Лице, което предварително е декларирало данни за превоз на стоки с висок фискален риск, може да коригира данни за превоза чрез електронната услуга, предоставена от Националната агенция за приходите, в сроковете по чл. 7а, ал. 1 и чл. 7б, ал. 1. Корекцията се извършва чрез подаване по електронен път на данни съгласно приложение № 4 или приложение № 6.
(2) Когато по време на превоза след срока по чл. 7а се налага промяна на датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоката и/или смяна на транспортното средство, включително при претоварване на стоката, могат да се коригират данни само за номер на транспортното средство, датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоката, а при претоварване на стоката се посочва и дата, час и място на претоварването. Коригирането се извършва за валиден уникален номер за превоза чрез подаване на коригираща информация съгласно приложение № 4 и се счита за уведомяване по реда на чл. 13, ал. 4.
(3) Когато по време на превоза след срока по чл. 7б се налага корекция поради смяна на транспортното средство, включително и при претоварване на стоката, се коригират данни само за номер на транспортното средство, а при претоварване на стоката се посочва и дата, час и място на претоварването. Коригирането се извършва за валиден уникален номер за превоза чрез подаване на коригираща информация съгласно приложение № 6.
(4) В случаите на ал. 2 и 3, когато на транспортното средство е поставено техническо средство за контрол, то се отстранява на мястото на претоварване на стоката от органи по приходите, които присъстват на претоварването и поставят техническо средство за контрол на другото транспортно средство.
(5) В случаите по ал. 1 – 3 не се издава нов уникален номер за превоза.
Чл. 7д. Анулиране на уникалния номер на превоза се извършва при неосъществен превоз от лицата по чл. 7а – до влизане на транспортно средство на територията на страната, съответно от лицата по чл. 7б – до излизане на транспортното средство от територията на страната, когато не е съставен протокол по чл. 4, ал. 3. В тези случаи при подаване от лицето по електронен път на уведомление съгласно приложение № 7 чрез електронната услуга, предоставена от Националната агенция за приходите, генерираният уникален номер за превоза се анулира.“

§ 4. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „В протокола за фискален контрол се посочва, че продължава действието на забраната по чл. 13, ал. 4, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и се определя размер на обезпечението, което следва да бъде предоставено.“
2. В ал. 3 след думите „30 на сто от пазарната стойност на стоката“ се добавя „или при предоставено обезпечение по реда на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност – 10 на сто от пазарната стойност на стоката,“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Обезпечението, предоставено в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция, се освобождава от компетентната териториална дирекция по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

§ 5. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „включително за наличието на уникален номер за превоз“.
2. В т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „включително проверка за съответствие с предварително декларираните данни“.

§ 6. В чл. 12, ал. 3 думите „3 тона“ се заменят с „3,5 тона“.

§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с оглед дали с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск“ се заменят със „след оглед на транспортното средство дали се превозва стока с висок фискален риск, както и установяват дали предварително са декларирани данни за превоза на стоката“.
2. В ал. 2, в основния текст думите „да установят/идентифицират“ се заменят с „наличието на уникален номер за превоза и за съответствие на предварително декларираните данни за превоза, при която установят/идентифицират“.
3. В ал. 3 след думата „Когато“ се добавя „липсват данни за предварително деклариране на превоз на стоки,“.
4. В ал. 4 се създава изречение трето: „Искане се подава и когато по време на превоза се налага смяна на транспортното средство, включително при претоварване на стоката, като се посочва регистрационният номер на другото транспортно средство, данните за мястото на претоварване, датата, часът и мястото на получаване/разтоварване на стоката.“

§ 8. В чл. 17 думите „3 тона“ се заменят с „3,5 тона“.

§ 9. В наименованието на раздел ІV на глава втора след думата „придобиване“ се добавя „и складиране до поискване“.

§ 10. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите на вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск и при режим на складиране до поискване след влизане на транспортното средство на територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, наличието на предварително декларирани данни за превоза на стоката, включително наличието на уникален номер за превоза, да извърши оглед на стоката и да постави технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск“ върху превозния документ.“

§ 11. В наименованието на раздел V на глава втора след думата „доставка“ се добавя „и складиране до поискване“.

§ 12. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите на вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск и при режим на складиране до поискване на стоки с висок фискален риск преди излизане на транспортното средство от територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, наличието на предварително декларирани данни за превоза на стоката, включително наличието на уникален номер за превоза и да извърши оглед на стоката.“

§ 13. В чл. 20, ал. 1 думите „надпис „висок фискален риск – преминаване“ се заменят с „надпис „висок фискален риск“.

§ 14. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „надпис „висок фискален риск – вътрешна доставка“ се заменят с „надпис „висок фискален риск“.
2. В ал. 7, изречение първо накрая се добавя „или не по-малко от 10 на сто от пазарната стойност на стоката при предоставено обезпечение по реда на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност“.

§ 15. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 1 се изменя така:
„1. „Транспортно средство“ е транспортното средство по смисъла на § 1, т. 53 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

§ 16. В § 2 от заключителните разпоредби след думите „чл. 127з“ се добавя „и чл. 127и, ал. 8“.

§ 17. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 3 накрая се добавя: „*В таблиците „Данни за получателя/купувача на стоката“, „Данни за превозвача“, „Данни за доставчика/изпращача“, „Данни за превозваната стока“ в колона първа се посочва ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ или ЛН/служебен номер от регистъра на НАП.“

§ 18. Приложение № 3 към чл. 13, ал. 4 и чл. 18, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 13, ал. 4 и чл. 18, ал. 5

ИСКАНЕ
ОТ ПОЛУЧАТЕЛ/КУПУВАЧ НА СТОКА С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК
................................................................................................
 ...............................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/сл. номер от регистъра на НАП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес за кореспонденция: ...................................................
Адрес по чл. 8 от ДОПК: ...................................................
Представлявано от ..............................................................
(имена на представителя/пълномощника)
І. На основание чл. 13, ал. 3, т. 1, изречение първо от ДОПК и във връзка с проверка на превоз на стока с висок фискален риск, обективирана в протокол № ……… от ............... 20........................ г., или деклариран превоз с Уникален номер за превоза            ,
моля да бъдат променени данните за дата, час и място на получаване/разтоварване на стоката, както следва:

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/сл. номер на НАП/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ на получателя на стоката
Вид
Количество
Мерна единица
Стойност
Място на получаване
Дата на получаване
Час на получаване
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІІ. В случаите на претоварване на стоката на основание чл. 13, ал. 3, т. 1, изречение второ от ДОПК освен информацията по т. І посочвам регистрационния номер на транспортно средство, на което се претоварва стоката, рег. № …………..……, място     , дата …………………. и час ……………… на претоварване на стоката.
Дата:
Час:
Подпис:“.

§ 19. Създава се приложение № 4 към чл. 7а, ал. 1 и чл. 7г, ал. 1 и 2:
„Приложение № 4 към чл. 7а, ал. 1 и чл. 7г, ал. 1 и 2
Предварително декларирани данни при превоз на стока с висок фискален риск за превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на друга държава – членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната, от лицата по чл. 7а, ал. 1 от Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове
1. Данни за получател/купувач/придобиващ в тристранна операция или краен получател във верига от последователни доставки на стоки:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/ служебен номер от регистъра на НАП;
• Име/наименование.
2. Данни за превозвач:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП/VIN номер/друг номер;
• Име/наименование.
3. Данни за транспортното средство:
• Регистрационен № на основно пътно превозно средство;
• Когато превозът се извършва от комбинация от превозни средства: регистрационен № на допълнително/и пътно/и превозно/и средство/а.
4. Данни за изпращач (изпращачи)/доставчик (доставчици)/трето лице (трети лица):
• Идентификационен номер/VIN номер (Идентификационни номера/VIN номера);
• Име/наименование.
*Забележка. Данните по т. 2, 3 и 4 за чуждестранните лица и за транспортните средства се попълват на латиница.
5. Данни за превозваната/превозваните стока/стоки. За всяка стока поотделно се декларират следните данни:
• Вид на стоката/стоките – код и описание от Комбинираната номенклатура на ЕС (КН);
• Мерна единица по КП за стоката/стоките с висок фискален риск;
• Количество на стоката:
– Бруто количество;
– Нето количество;
• Стойност на стоката в лв.
*Забележка. Данните за бруто количество и стойността на стоката не са задължителни за попълване.
• Адрес/и на получаване/разтоварване на стоката;
• Дата и час на получаване/разтоварване на стоката;
• Предназначение на превозваната стока с висок фискален риск:
– Доставка на стоката;
– Рекламация на стоката (посочва се № на протокола за осъществен фискален контрол при вътреобщностната доставка на стоката);
– Дарение на стоката;
– Обработка на стоката;
– Режим складиране на стоката до поискване;
– Друго.
6. Данни за лице за контакт:
• Имена;
• Телефонен номер;
• Електронен адрес.
7. Данни за декларатора:
8. Декларация:
„Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.“

§ 20. Създава се приложение № 5 към чл. 7а, ал. 3 и 4:

„Приложение № 5 към чл. 7а, ал. 3 и 4

Вх. № .......................
Дата .........................
УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 7а, ал. 3 и 4 от Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове
от ...........................................................................................           
................................................................................................
                (име/наименование на лицето)

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП
                   

 

Уведомявам Ви, че не съм получил стоката/стоките,
декларирана/и с Уникален номер за превоза .................           
................................................................................................
Причини:
..........................................................................................  
..........................................................................................  
..........................................................................................
..........................................................................................  
Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Подпис:“.

§ 21. Създава се приложение № 6 към чл. 7б, ал. 1 и чл. 7г, ал. 1 и 3:
„Приложение № 6 към чл. 7б, ал. 1 и чл. 7г, ал. 1 и 3
Предварително декларирани данни при превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, от лицата по чл. 7б, ал. 1 от Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове
1. Данни за доставчик/продавач/прехвърлител в тристранна операция или първи доставчик във верига последователни доставки на стоки:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП;
• Име/наименование.
2. Данни за превозвач:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП/VIN номер/друг номер;
• Име/наименование.
3. Данни за транспортното средство:
• Регистрационен № на основно пътно превозно средство;
• Когато превозът се извършва от комбинация от превозни средства: регистрационен № на допълнително/и пътно/и превозно/и средство/а.
4. Данни за получател (получатели)/купувач (купувачи)/трето лице (трети лица):
• Идентификационен номер/VIN номер (Идентификационни номера/VIN номера);
• Име/наименование.
*Забележка. Данните по т. 2, 3 и 4 за чуждестранните лица и за транспортните средства се попълват на латиница.
5. Данни за превозваната/ите стока/и. За всяка стока поотделно се декларират следните данни:
• Вид на стоката – код и описание от Комбинираната номенклатура на ЕС (КН);
• Мерна единица по КП за стоката с висок фискален риск;
• Количество на стоката:
– Бруто количество;
– Нето количество;
• Стойност на стоката в лв.
*Забележка. Данните за бруто количество и стойността на стоката не са задължителни за въвеждане.
• Адрес/и на натоварване на стоката;
• Дата и час на натоварване на стоката;
• Предназначение на превозваната стока с висок фискален риск:
– Доставка на стоката;
– Рекламация на стоката (посочва се № на протокола за осъществен фискален контрол при вътреобщностното придобиване на стоката);
– Дарение на стоката;
– Обработка на стоката;
– Режим складиране на стоката до поискване;
– Друго.
6. Данни за лице за контакт:
• Имена;
• Телефонен номер;
• Електронен адрес.
7. Данни за декларатора:
8. Декларация:
„Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.“

§ 22. Създава се приложение № 7 към чл. 7д:
„Приложение № 7 към чл. 7д

Вх. № .......................
Дата .........................
УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 7д от Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове
от ...........................................................................................  
................................................................................................
           (име/наименование на лицето)

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК поЗТРРЮЛНЦ/ЕИК поБУЛСТАТ/служебен номерот регистъра на НАП
                   

 

Уведомявам Ви, че желая да анулирам подадените данни за превоз на стоки с висок фискален риск, деклариран с УНП ……………………….………….................., тъй като превозът няма да бъде осъществен.
Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:
Подпис:“.
 
Заключителна разпоредба

§ 23. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2021 г.

Министър: Кирил Ананиев
 
източник:

Целия брой 29 на ДВ вижте тук >>>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679