Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Промени в Наредба 2 за воденето и съхраняването на имотния регистър

В брой 56-ти на Държавен вестник от дата 02.07.2024 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър
(обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2020 г.)

 
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Агенцията по вписванията създава и поддържа обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.“
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „на електронен носител“ се заменят с „в електронна форма“.
§ 3. В чл. 7 ал. 3 се отменя.
§ 4. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Службата по вписванията в съдебния район на съответния районен съд въвежда информацията по чл. 58б, ал. 1, т. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър в електронните партиди със съдържанието по чл. 59 – 64 от Закона за кадастъра и имотния регистър и вписаните актове с приложените към тях документи в електронните партидни дела.
(2) Службите по вписванията водят още:
1. входящ регистър съгласно приложение № 1;
2. книга, която се образува от подреждането на нотариалните актове;
3. книга, която се образува от подреждането на останалите актове по чл. 27 и 28;
4. азбучен указател.“
§ 5. В чл. 9, ал. 3 след думата „има“ се добавя „самостоятелен“.
§ 6. В чл. 10 се създават ал. 5 и 6:
„(5) До влизането в сила на заповедта по чл. 73 от Закона за кадастъра и имотния регистър имотна партида със съдържанието по чл. 59 – 64 от Закона за кадастъра и имотния регистър се води независимо дали за имота има създаден идентификатор.
(6) До издаването на заповед по чл. 70 от Закона за кадастъра и имотния регистър Агенцията по вписванията изготвя електронна партида със съдържанието по чл. 59 – 64 от Закона за кадастъра и имотния регистър и електронно партидно дело при всяко вписване, отбелязване или заличаване на акт по чл. 110 – 115 от Закона за собствеността, засягащ имот с идентификатор. Електронната партида се изготвя въз основа на съществуващите персонални партиди с наличните данни по вписания акт и предоставените данни за имота от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и има значение на помощно средство за последващото изготвяне на имотните партиди по ал. 5 и по чл. 59 от Закона за кадастъра и имотния регистър.“
§ 7. В чл. 15 думите „на електронен носител“ се заменят с „ в електронна форма“.
§ 8. В чл. 24, ал. 2 думите „на електронен носител“ се заменят с „в електронна форма“.
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 7, ал. 3, т. 2“ се заменят с „чл. 7а, ал. 2, т. 2“.
2. В ал. 2 думите „чл. 7, ал. 3, т. 3“ се заменят с „чл. 7а, ал. 2, т. 3“.
§ 10. В чл. 26, ал. 3, изречение второ думите „на електронен носител“ се заменят с „в електронна форма“.
§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3, 4 и 5:
„(2) Съдията по вписванията разпорежда да се извърши вписването, след като провери дали са спазени изискванията на закона, както и предвидената от закон форма на акта, с който се признава, учредява, прехвърля, изменя или прекратява вещното право.
(3) Определенията по чл. 82, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър се извършват и по електронен път с квалифициран електронен подпис.
(4) При извършване на проверката по чл. 82, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър съдията по вписванията извършва служебно справки по чл. 55, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър, в т.ч. за кадастрални карти и схеми.
(5) При извършване на проверката по чл. 82, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър съдията по вписванията не изисква прилагане на документ за платена такса в случаите, когато таксата е платена по електронен път. За документ за платена такса се смята съвкупността от данните за полученото плащане по сметка на Агенцията по вписванията.“
§ 12. В чл. 41 думата „компютърна“ се заменя с „електронна“.
§ 13. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. Вписването се удостоверява и с квалифициран електронен времеви печат по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.).“
§ 14. В чл. 50, ал. 3 думите „на електронен носител“ се заменят с „в електронна форма“.
§ 15. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) След издаване на заповедта по чл. 70, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър при сделка с недвижим имот:
1. службата по вписванията въвежда информацията в партидата по чл. 65, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и вписаните актове с приложените към тях документи в електронното партидно дело;
2. съдията по вписванията едновременно с вписването проверява съдържанието, идентичността на електронната форма с хартиения носител, подписва партидата по чл. 65, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър на имота и записва в подлежащия на вписване акт нейния номер.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думата „Предварителна“ се заменя с „Електронна“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „Предварителните“ се заменя с „Електронните“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 16. Член 53 се отменя.
§ 17. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електронна партида се изготвя със съдържанието по чл. 59 – 64 от Закона за кадастъра и имотния регистър.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 18. В чл. 56 навсякъде думата „предварителна“ се заменя с „електронна“.
§ 19. В чл. 57 думата „предварителната“ се заменя с „електронната“.
§ 20. В чл. 58 думата „предварителната“ се заменя с електронната“.
§ 21. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „предварителните“ се заменя с „електронните“.
2. В ал. 2 думата „предварителната“ се заменя с „електронната“.
3. В ал. 3, в изречение първо думата „Предварителна“ се заменя с „Електронна“, а в изречение второ думата „предварителната“ се заменя с „електронната“.
4. В ал. 4 думата „предварителната“ се заменя с „електронната“.
§ 22. В чл. 60 думата „предварителна“ се заменя с „електронна“.
§ 23. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „на електронен носител“ се заменят с „в електронна форма“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В партидното дело на хартия и в електронна форма се съхраняват:
1. актовете, послужили като основание за вписване;
2. скицата на имота и схемата на самостоятелния обект в сграда;
3. документите по чл. 77 от Закона за кадастъра и имотния регистър и други документи, предвидени в закон.“
§ 24. В чл. 63 думите „чл. 7, ал. 3, т. 1“ се заменят с „чл. 7а, ал. 2, т. 1“, а думите „на електронен носител“ се заменят с „в електронна форма“.
§ 25. В чл. 64 думите „чл. 7, ал. 3, т. 2 и 3“ се заменят с „чл. 7а, ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 26. В чл. 66, ал. 1 думите „на електронен носител“ се заменят с „в електронна форма“.
§ 27. В преходните и заключителните разпоредби в § 1, ал. 1 думата „предварителни“ се заменя с „електронни“.
§ 28. В приложение № 2 по чл. 52, ал. 3 се правят следните изменения:
1. Наименованието се изменя така: „Приложение № 2 по чл. 52, ал. 4“.
2. В текста думата „предварителна“ се заменя с „електронна“.
Заключителна разпоредба
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на § 11, т. 2 по отношение на ал. 3, 4 и 5 и § 13, които влизат в сила от 29 януари 2025 г.
Министър: Мария Павлова
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679