Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Промени в Наредба Н-5 от 29.09.2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Р. България

В брой 36 от 23 април 2024 г. на Държавен вестник е обнародвана:
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
(ДВ, бр. 83 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. превозвача, лицето, организиращо превоза – идентификационен номер, имена/наименование, в случаите, когато са известни;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. превозваната стока – вид, количество, договорена стойност, дата, място на получаване/разтоварване, предназначение на стоката и очакван час, в случай че същият е известен;“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато при получаването се констатира разлика във вида или количеството на стоката, лицето по ал. 1 не потвърждава доставката и е длъжно:
1. да уведоми Националната агенция за приходите за отклонението незабавно чрез подаване на уведомление на електронен адрес fisc.control@nra.bg;
2. да спре дейностите по връщане/приемане на СВФР и да уведоми за разликата НАП; дейностите могат да се възобновят не по-рано от 4 часа след уведомяването или след получено обратно уведомление за това от орган по приходите.“
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) Действията по ал. 5 не се предприемат, когато разликата не превишава 3 % от декларираното по ал. 2, т. 4 количество на стоката или разликата е вследствие на естествени фири, промени поради физико-химичните свойства на стоката, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 2. В чл. 9, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. превозвача, лицето, организиращо превоза – идентификационен номер, имена/наименование, в случаите, когато са известни;“.

§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При превозите по ал. 1 задължените лица предоставят собствени данни – идентификационен номер, имена/наименование на доставчика/продавача, и данни за:
1. превозвача, лицето, организиращо превоза – идентификационен номер, имена/наименование, в случаите, когато са известни;
2. транспортното средство – регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а;
3. получателя (получателите)/купувача (купувачите) – идентификационен номер, имена/наименование;
4. превозваната стока – вид, количество, договорена стойност, дата, място на получаване/разтоварване, предназначение на стоката и очакван час, в случай че същият е известен;
5. лицето за контакт – имена, телефонен номер;
6. адрес за кореспонденция на задълженото лице за производствата по фискален контрол;
7. декларатора.
Когато превозът се извършва/организира от лице по ал. 4, същото следва да предостави на лицето по ал. 1 данните по чл. 10, ал. 2, т. 1 – 4 в срока за деклариране.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато при получаването се констатира разлика във вида или количеството на стоката, лицето по ал. 4 не потвърждава доставката и е длъжно:
1. да уведоми Националната агенция за приходите за отклонението незабавно чрез подаване на уведомление на електронен адрес fisc.control@nra.bg;
2. да спре дейностите по връщане/приемане на СВФР; дейностите могат да се възобновят не по-рано от 4 часа след уведомяването или след получено обратно уведомление за това от орган по приходите.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Действията по ал. 5 не се предприемат, когато разликата не превишава 3 % от декларираното по ал. 2, т. 4 количество на стоката или разликата е вследствие на естествени фири, промени поради физико-химичните свойства на стоката, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери.“

§ 4. В чл. 11, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. превозвача или лицето, организиращо превоза – идентификационен номер, имена/наименование, в случаите, когато са известни;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. превозваната стока – вид, количество, договорена стойност, дата, място на получаване/разтоварване, предназначение на стоката и очакван час, в случай че същият е известен;“.

§ 5. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Анулиране на УНП се извършва при неосъществен превоз и при подадено от лицето по електронен път уведомление съгласно приложение № 8 по реда на чл. 48:
1. от лицата по чл. 8 – до влизане на транспортно средство на територията на страната;
2. от лицата по чл. 9 – до излизане на транспортното средство от територията на страната, когато не е съставен протокол по чл. 7;
3. от лицата по чл. 10 – до започване на натоварването на транспортното средство;
4. от лицата по чл. 11 – при невъзможност за продължаване на превоза на територията на страната;
5. от лицата по чл. 12 – преди претоварването в зависимост от вида на превоза.
(2) В случай на осъществен превоз, когато получателят откаже изцяло/частично получаване на стоката, превозът се потвърждава. За отказаната изцяло/частично стока се декларира нов превоз от съответното задължено лице.“

§ 6. В чл. 23 изречение първо се изменя така:
„Право на доброволно деклариране на данни за превоз по реда на чл. 19, ал. 3, т. 2 и 3 имат и фактическите получатели/изпращачи на стоките при претоварване/претоварни операции – превозвачът и лицето, организиращо превоза.“

§ 7. В чл. 25 думите „чл. 19, ал. 3“ се заменят с „чл. 23“.

§ 8. В чл. 32, ал. 2 след думите „посочения в декларацията час“ се добавя „или след заплащане/обезпечение на задълженията, или след разрешение/уведомление за това от орган по приходите“.

§ 9. В чл. 36, ал. 3 след думите „средства за контрол“ се добавя „когато това е посочено в издаден протокол за фискален контрол или“.

§ 10. В чл. 37, ал. 1 след думите „претоварване/претоварни операции“ се добавя „както и при дотоварване“.

§ 11. В чл. 38 след думите „фискален контрол“ се добавя „или в получено уведомление от Националната агенция за приходите“.

§ 12. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 след думата „съответствието“ се добавя „или несъответствието“.
2. В ал. 7 думите „т. 2“ се заменят с „при установено несъответствие“.

§ 13. В чл. 41 се създава ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 127и от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, когато органът по приходите установи, че лицето по чл. 9, ал. 1 не е спазило реда за предварително деклариране на данни за превоз на стока, или установи несъответствие между предварително декларираното и установеното при проверката вид и/или количество на стоката, се предприемат действия по чл. 28, ал. 2 за обезпечаване на доказателствата и освобождаване на стоката по реда и при условията на чл. 40, ал. 7.“

§ 14. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) След отстраняване на техническите средства за контрол органът по приходите отразява в протокол съответствието или несъответствието между вида и количеството на стоката по придружителни документи, установени при поставяне на техническите средства за контрол или декларирани от водача на транспортното средство/от лицето, придружаващо стоката, и действителния вид и количество на стоката на мястото на нейното получаване/разтоварване, екземпляр от който се връчва на получателя/купувача или на негов упълномощен представител.“
2. В ал. 7 думите „т. 2“ се заменят с „при установено несъответствие“.

§ 15. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 2, след ред „Име/наименование“ се създава ред:
„* Забележка. Данните по т. 2 не са задължителни за попълване.“
2. В т. 5, след ред „Дата и час на получаване/разтоварване на стоката“ се създава ред:
„* Забележка. Попълването на час на получаване/разтоварване на стоката не е задължително.“
3. В т. 5, на ред „Рекламация на стоката“ след думите „(посочва се № на протокола за осъществен фискален контрол при вътреобщностната доставка на стоката“ се добавя „или УНП, по който е рекламацията)“.

§ 16. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след ред „Име/наименование“ се създава ред:
„* Забележка. Данните по т. 2 не са задължителни за попълване.“
2. В т. 2.1 след ред „Име/наименование“ се създава ред:
„* Забележка. Данните по т. 2.1 не са задължителни за попълване.“
3. В т. 5, на ред „Рекламация на стоката“ след думите „(посочва се № на протокола за осъществен фискален контрол при вътреобщностното придобиване на стоката“ се добавя „или УНП, по който е рекламацията)“.

§ 17. В приложение № 4 към чл. 10, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 след ред „Име/наименование“ се създава ред:
„* Забележка. Данните по т. 3 не са задължителни за попълване.“
2. В т. 3.1 след ред „Име/наименование“ се създава ред:
„* Забележка. Данните по т. 3.1 не са задължителни за попълване.“
3. В т. 6 след ред „Дата и час на получаване/разтоварване на стоката“ се създава ред:
„* Забележка. Попълването на час на получаване/разтоварване на стоката не е задължително.“
4. В т. 6 на ред „Рекламация на стоката“ се добавя „(посочва се УНП при доставката на стоките)“.

§ 18. В приложение № 5 към чл. 11, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 след ред „Име/наименование“ се създава ред:
„* Забележка. Данните по т. 4 не са задължителни за попълване.“
2. В т. 4.1 след ред „Име/наименование“ се създава ред:
„* Забележка. Данните по т. 4.1 не са задължителни за попълване.“
3. В т. 7 след ред „Дата и час на получаване/разтоварване на стоката“ се създава ред:
„* Забележка. Попълването на час на получаване/разтоварване на стоката не е задължително.“

§ 19. Приложение № 6 към чл. 14, т. 1 се изменя така:

„Приложение № 6 към чл. 14, т. 1


ДЕКЛАРАЦИЯ
DECLARATION
ОТ ВОДАЧ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО/ЛИЦЕ, ПРИДРУЖАВАЩО СТОКА
FROM A TRANSPORT VEHICLE DRIVER/PERSON ACCOMPANYING THE GOODS
Долуподписаният ...............................................................................................................................................
I, the undersigned (имена по документ за самоличност/names according to the ID document)
адрес ...................................................................................................................................................................
address
телефон: ..............................................................................................................................................................
telephone
в качеството си на                                        (водач на ТС, лице, придружаващо стоката)
........................................................,                     (transport vehicle driver, person accompanying the goods)
in my capacity of
превозващ стока/придружаващ стока, превозвана с
transporting goods with/accompanying goods that are transported with
МПС марка ..............................….. с рег. № на МПС
..............................................................................................................................................................................
motor vehicle model motor vehicle registration number (VIN)
с рег. № на ремарке ...........................................,
trailer registration number (VIN)
във връзка с извършена проверка на превоз на стока декларирам следната информация:
with regard to an examination performed of goods transportation, declare the following information:

 
Данни за получателя/купувача на стоката
Information about the goods recipient/buyer
 
ЕИК/ЕГН/VIN/ЛНЧ
BULSTAT Unified Identification Code/Bulgarian Citizen Personal No./VIN/
Foreign Citizen Personal No.
Име
Name

 
Адрес за кореспонденция
Mailing address

 
 
       
       

 
Данни за превозвача
Information about the carrier
ЕИК/ЕГН/VIN/ЛНЧ Име Адрес за кореспонденция № на транспортен документ Дата на транспортен документ
BULSTAT Unified Identification Code/Bulgarian Citizen Personal No./VIN/
Foreign Citizen Personal No.
Name Mailing address Transportation document No. Transportation document date
         
 
Данни за доставчика/изпращача Издадена фактура ЕИК/ЕГН/VIN на получателя/купувача на стоката
Information about the supplier/sender Invoice issued BULSTAT Unified Identification Code/ Bulgarian Citizen Personal No., VIN of goods recipient/buyer
VIN/ ЕИК/ЛНЧ Име Дата  
VIN/ BULSTAT Unified Identification Code/ Foreign Citizen Personal No. Name   Date  
         
         
 
Данни за превозваната стока
Information about the goods transported
EИК/ЕГН/ЛНЧ на получателя/купувача на стоката BULSTAT Unified Identification Code/Bulgarian Citizen Personal No./ Foreign Citizen Personal No. of goods recipient/buyer Вид
Type
Количество
Quantity (volume)
Мерна единица
Unit of measure
Стойност Value Място на получаване/ разтоварване
Place of delivery/ unloading
Дата на получаване/ разтоварване
Date of delivery/ unloading

 
Час на получаване/разтоварване
Time of delivery/ unloading
               
               
               
 
При преминаване през територията на Република България  
When passing across the territory of the Republic of Bulgaria  
Държава по дестинация на стоката:  
Country of goods, destination:  
Място, през което транспортното средство ще напусне страната:  
Point where the transport vehicle shall leave Bulgaria:  
 
Данни за претоварване на стоката/претоварни операции/дотоварване на стоката Information about the goods transhipment/ reloading operations/ loading of goods
Място на претоварване/претоварни операции/дотоварване
Place of transhipment/ reloading operations/ loading of goods
Дата на претоварване/претоварни операции/дотоварване
Date of transhipment/ reloading operations/ loading of goods
Час на претоварване/часове на претоварни операции/час на дотоварване
Time of transhipment/ reloading operations/ loading of goods
     

* В случаите на претоварване/претоварни операции/дотоварване органите по приходите:

In the case of transhipment/ reloading operations/ loading of goods the revenue officials shall:
– отстраняват техническите средства за контрол не по-късно от 4 часа от заявения час, а при уведомление за промяна на часа – не по-късно от 24 часа от изменения час;
remove the technical devices for control not later than 4 hours from the time announced, and if a change of the time was notified – not later than 24 hours from the changed time;
– извършват съпоставка на посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката и могат да налагат предварителни обезпечителни мерки.
compare the type and/or quantity of goods as per the information contained in the documents with the type and/or quantity established during the examination; if needed, the revenue officials may impose security measures.

Запознат съм с процедурата за поставяне и отстраняване на техническото средство и правата и задълженията за превоз и доставка на стоката.
I am familiar with the procedure of technical device,s installation and removal, as well as with the rights and liabilities regarding goods transportation and delivery.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
I am aware that I shall be liable under Art. 313 of the Penal Code for declaring incorrect information.

Дата:
Date:
Час:                                                                                                                      Подпис:
Time:                                                                                                                     Signature: ...................
* В таблиците „Данни за получателя/купувача на стоката“, „Данни за превозвача“, „Данни за доставчика/изпращача“, „Данни за превозваната стока“ в колона първа се посочва ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ или ЛН/служебен номер от регистъра на НАП.
* Дотоварване – когато по време на превоза се извършва товарене на друга стока.“

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Людмила Петкова

източник: dv.parliament.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679