Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Промени в правилника за прилагане на ЗАДС

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 13 и 80 от 2017 г.)
 
§ 1. В глава втора наименованието на раздел I се изменя така: „Ред за освобождаване от облагане с акциз и възстановяване на платен акциз по силата на международен договор“.
§ 2. В чл. 4б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 10:
„(2) В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 2 от закона освобождаването се извършва чрез възстановяване, когато акцизът е платен:
1. при внасяне на акцизни стоки на територията на страната;
2. при въвеждане на акцизни стоки на територията на страната от територията на друга държава членка;
3. при закупени акцизни стоки на територията на страната;
4. при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад;
5. когато акцизните стоки се продават от лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1 от закона.
(3) Възстановяването на акциза по ал. 2 се извършва въз основа на подадено искане по образец съгласно приложение № 1а.
(4) Към искането по ал. 3 се прилагат документи, удостоверяващи начисляването и/или плащането на акциза, като в случаите при закупени акцизни стоки на територията на страната се прилагат и данъчните фактури (оригинал или заверени копия) за извършените покупки и техен опис.
(5) Искането по ал. 3 ведно с документите по ал. 4 се подават до началника на митница Столична.
(6) Митница Столична проверява искането по ал. 3 за редовност и допустимост, както и приложените документи. В случай че се установят нередовности, органът, извършил проверката, уведомява лицето, подало искането, и му определя 14-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация считано от получаването на уведомлението. Началникът на митница Столична събира по служебен ред информация относно наличието на право на възстановяване по ал. 2.
(7) При неотстраняване на нередовностите или при непредоставяне на допълнителната информация в посочения срок началникът на митницата издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Органът по ал. 5 в едномесечен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него или предоставяне на исканата допълнителна информация, се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането – изцяло или частично, като възстановява или прихваща подлежащата на възстановяване сума. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ изцяло по направеното искане.
(9) Решението по ал. 8 може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(10) Подлежащата на възстановяване сума се превежда с платежно нареждане по сметка на лицето в 7-дневен срок от влизане в сила на решението по ал. 8.“
§ 3. В раздел 1б на глава втора се създава чл. 4д:
„Чл. 4д. (1) В случаите на освобождаване от плащане на акциз, предвидени в чл. 21, ал. 1, т. 16 от закона, лицата подават уведомление до компетентното митническо учреждение по:
1.местонахождение на данъчния склад или обекта на данъчнозадълженото лице;
2.седалище на лицето при внасяне на акцизните стоки на територията на страната.
(2) Уведомлението се подава преди започване на транспортирането до мястото, където ще се извършват научните изследвания или изследванията, свързани с качеството на продукцията.
(3) Уведомлението съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и ЕИК на лицата по ал. 1;
2. идентификационен номер на данъчния склад или обекта;
3. наименование и ЕИК на лицето, което ще извърши научните изследвания или изследванията, свързани с качеството на продукцията;
4. вид на акцизните стоки (цигари или тютюн за пушене);
5. код по КН;
6. количество (къса или кг);
7. дата на транспортиране;
8. цел на научните изследвания и/или изследванията, свързани с качеството на продукцията;
9. дата и подпис.
(4) Движението на акцизните стоки се съпровожда с копие от регистрираното уведомление.
(5) В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 16 от закона, когато стоките се изпращат за друга държава членка, се прилагат разпоредбите на режим отложено плащане на акциз или чл. 76а от закона.“
§ 4. В чл. 8, ал. 3 се създава т. 6:
„6. разходен диапазон на използвания етилов алкохол за почистване и/или дезинфекция в дейностите за производство на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност съгласно технологични инструкции или отраслови нормали.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Възстановяването по чл. 22, ал. 4, т. 1 – 3 от закона се прилага само за лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения, аптеки по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, институти за научни изследвания и лаборатории, които използват алкохол и алкохолни напитки с платен акциз.“
2. В ал. 2 след думите „чл. 22, ал. 4“ се поставя запетая и се добавя „т. 4“.
§ 6. В чл. 18, ал. 2 се създават т. 7 и 8:
„7. дата на връчване на удостоверението за освободен от акциз краен потребител;
8. дата на прекратяване на удостоверението за освободен от акциз краен потребител.“
§ 7. В чл. 23б, ал. 3, т. 2 думите „приложение № 9“ се заменят с „приложение № 10“.
§ 8. В чл. 26д, ал. 5 т. 3 се изменя така:
„3. в писмената декларация по т. 2 лицето посочва дейностите, в които ще се използват стоките, и се посочват лицата, които ще ги потребяват, с изключение на случаите на корабно снабдяване; в случаите, когато смазочните масла са предназначени за корабно снабдяване, лицата подават допълнителна писмена декларация с информация за наименованията на плавателните средства в срок до 7 дни след деня на извършване на доставката.“
§ 9. В чл. 26е ал. 3 се изменя така:
„(3) В писмената декларация по ал. 2 лицето посочва дейностите, в които ще се използват стоките, и се посочват лицата, които ще ги потребяват, с изключение на случаите на корабно снабдяване. В случаите, когато смазочните масла са предназначени за корабно снабдяване, лицата подават допълнителна писмена декларация с информация за наименованията на плавателните средства в срок до 7 дни след деня на извършване на доставката.“
§ 10. В чл. 33а, ал. 3 т. 2 се отменя.
§ 11. В чл. 37а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 – 3 от закона с изключение на лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, подават искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление преди започване на дейността по образец съгласно приложение № 7а.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, както и лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3а, 3б, 5 и 6 от закона подават искане за регистрация до началника на митницата по местонахождение на обекта, от който на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажбите, по образец съгласно приложение № 7а.“
3. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Когато с едно искане е поискано издаването на удостоверения за регистрация на повече от един обект, се издава едно удостоверение за регистрация, с изключение на лицата:
1. по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от закона, които от обекти за компресиране на природен газ продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво;
2. по чл. 57а, ал. 1, т. 3, 3а, 3б, 5 и 6 от закона.“
§ 12. В чл. 55а, ал. 6 т. 6 се изменя така:
„6. данни за акцизната стока в зависимост от нейната специфика – уникална референция на стоковия запис, търговско описание, код по КН, код на акцизния продукт, количество, брутно тегло, нетно тегло плътност при 15 °С, алкохолно съдържание по обем в проценти при 20 °С, градус плато, уникален идентификатор на контролна точка, номер на трансакция.“
§ 13. В чл. 55з се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и думите „съдържащ реквизитите на съобщение за износ“ се заменят със „съгласно приложение № 32“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите, когато компютърната система не работи и следва да бъде подаден документ на хартиен носител за:
1. съобщение за подаване на е-АД, документът се подава по образец съгласно приложение № 28;
2. съобщение за анулиране, документът се подава по образец съгласно приложение № 29;
3. съобщение за промяна на мястото на получаване, документът се подава по образец съгласно приложение № 30;
4. съобщение за разделяне, документът се подава съгласно приложение № 31.“
§ 14. Чл. 55к се изменя така:
„Чл. 55к. В случаите по чл. 75б от закона, когато установените липси са в рамките на нормите за пределните размери за естествените фири, в съобщението за получаване се посочва код -1, като в поле допълнителна информация (клетка 6с) се посочва количеството на установените фири.“
§ 15. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6, т. 2 думите „седалище и адрес на управление“ се заличават.
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите на промяна на срока на валидност на банковата гаранция същият не може да бъде по-малък от една година от датата на изтичането на срока на предходното обезпечение.“
§ 16. В чл. 66б, ал. 4 думата „Бандеролите“ се заменя с „Акцизните стоки с бандероли“ и думите „тяхната автентичност“ се заменят с „автентичността на бандеролите“.
§ 17. В чл. 68а, ал. 1 думите „данъчните представители на лица, регистрирани по ДДС в друга държава членка“ се заличават.
§ 18. В чл. 71, ал. 1 думите „чл. 29, ал. 3, т. 5“ се заменят с „чл. 29, ал. 4, т. 5“.
§ 19. В чл. 72б ал. 6 се отменя.
§ 20. Раздел ІІІа на глава четвърта се отменя.
§ 21. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Документът по ал. 2 се подава по електронен път едновременно с акцизната декларация за съответния данъчен период, когато акцизната декларация е подадена по електронен път.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Лицензираните складодържатели са длъжни да установяват загубите от естествените фири на енергийни продукти в края на всеки данъчен период, като ги документират с документа по образец съгласно приложение № 23. Фирите се вписват в регистър „Дневник на складовата наличност“ на датата на извършване на проверката (инвентаризация).“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Извън случаите по ал. 5 лицензираните складодържатели са длъжни да установяват загубите от естествените фири в края на всяка календарна година, като ги документират с документа по образец съгласно приложение № 23. Фирите се вписват в регистър „Дневник на складовата наличност“ на датата на извършване на проверката (инвентаризация).“
§ 22. В чл. 80а, ал. 2 думите „обемът на продадените количества природен газ е над 300 хиляди кубични метра, измерени при стандартни условия“ се заменят с „енергийната стойност на продадените количества природен газ е над 3 млн. киловатчаса (kWh)“.
§ 23. В чл. 85а се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 32а думите „обект, който представлява газостанция за компресиран природен газ“ се заменят с „обекти за компресиране на природен газ“.
2. Създава се т. 39а:
„39а. 540 – за стоки, предназначени за цели по чл. 21, ал. 1, т. 16 от закона;“.
3. Създава се т. 57г:
„57г. 905 – за смесване на енергийни продукти с добавки, с цел подобряване качеството на енергийните продукти;“.
§ 24. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 цифрата „3“ се заменя с „1“;
б) в т. 2 цифрата „3“ се заменя с „1“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При проверка за съответствие с изискванията за напълно денатуриран етилов алкохол се приемат резултати от лабораторни изпитвания в рамките на допустимите отклонения за съдържанието на веществата по ал. 1, определени в методите за изпитване.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 25. В чл. 108в, ал. 19, изречение второ думите „В случаите на ал. 10, т. 2, буква „а“ се заличават.
§ 26. В раздел III на глава шеста се създават чл. 111а – 111в:
„Чл. 111а. В случаите на чл. 99, ал. 6 от закона лицата, предоставящи услуги, свързани с публикуване на обяви и съобщения, са длъжни да уведомяват предварително техните податели за съответните забрани и административнонаказателна отговорност.
Чл. 111б. (1) В случаите на чл. 99а, ал. 3 от закона подателите попълват декларация по образец съгласно приложение № 26.
(2) Пощенските оператори изискват подаване на декларацията по ал. 1 във всички случаи на изпращане на акцизни стоки, както и когато е възникнало съмнение за изпращането на такива стоки. За удостоверяване на личните данни в декларацията пощенските оператори изискват документ за самоличност от лицата.
(3) Информация за забраните и изискванията, предвидени с чл. 99а, ал. 1 – 3 от закона, се поставя на видно място в съответното звено на пощенската мрежа. Служителите на пощенския оператор са длъжни да разясняват на лицата техните задължения и отговорност.
(4) Когато декларацията по ал. 1 се изземва като доказателство от митническите органи, на пощенския оператор се предоставя заверено копие от нея.
Чл. 111в. (1) В случаите на чл. 102б, ал. 2, т. 2 от закона при поискване от митническите органи лицата, управляващи транспортното средство, попълват декларация по образец съгласно приложение № 27.
(2) Декларацията по ал. 1 се попълва и в случаите на чл. 102в, ал. 1 от закона.“
§ 27. В чл. 114, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква „а“ от закона за лицата, които не са български граждани;“.
2. Точка 8 се отменя.
§ 28. Създава се ново приложение № 1а към чл. 4б, ал. 3:
„Приложение № 1а 
към чл. 4б, ал. 3
И С К А Н Е
от
………………………………………………………………………………………..................................................................................
          (наименование на лицето, което подава искането)
Представлявано от ………………………………………………………………………………………………………………..........................
         (имена на представляващия лицето, което подава искането)
………………………………………………………………………………………
(посочва се адрес за уведомлението по чл. 4б, ал. 7 и за връчване на решението по чл. 4б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове)
……………………………………………………………………………………….
(посочва се адрес на електронна поща за уведомлението по чл. 4б, ал. 7 и за връчване на решението по чл. 4б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове)
за възстановяване на акциз в размер на:
..................... лв. ……………...………………………………………..
за покупки на акцизни стоки за периода от ....................... 20 ... г. до …………….........…….. 20 ... г.,
съгласно международен договор .........................., обнародван в брой …….. от дата ............................. на „Държавен вестник“ и влязъл в сила от .............
Желая да бъде възстановен акцизът, който е заплатен при покупките на акцизни стоки за нуждите на …………………………………………………………………
(посочват се акцизни стоки, за които в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила по съответния ред, е предвидено освобождаване от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък)
Желая сумата да бъде преведена по сметка на ........................................................................................:
(посочва се сметката на лицето, подало искане за възстановяване на акциз по чл. 4б, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове)
Банка ……......................., сметка № .........................…
Към това искане прилагам документите, които се изискват съгласно чл. 4б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове: …………………………………………………………… и пълномощно с нотариална заверка, в случаи на подаване чрез пълномощник.
…………………………………………………………………………………………………..
(дата)                                                                                                        (подпис и печат на лицето, подало иска-
                                                                                                                   нето за възстановяване на акциз)
§ 29. В приложение № 3, в т. 2 думите „свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 24а, ал. 3, т. 3, буква „а“ от закона, а ако лицата не са български граждани – декларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 24а, ал. 3, т. 3, буква „а“ от закона, ако лицата не са български граждани“.
§ 30. В приложение № 5 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „свидетелство за съдимост на лицата, представляващи лицензирания складодържател – оригинал, издаден от съда, а ако лицата не са български граждани – декларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква „а“ от закона за лицата, които не са български граждани“.
2. Точка 9 се отменя.
3. В т. 15 думите „или специализирано одиторско предприятие“ се заличават.
§ 31. В приложение № 5а, в т. 1 думите „свидетелство за съдимост на лицата, представляващи лицензирания складодържател – оригинал, издаден от съда, а ако лицата не са български граждани – декларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква „а“ от закона за лицата, които не са български граждани“.
§ 32. В приложение № 5в преди думите „Седалище и адрес на управление“ се създава ред „Представляван от .....................................“.
§ 33. В приложение № 7а, в т. 1 думите „свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква „а“ от ЗАДС, а ако лицата не са български граждани – декларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква „а“ от ЗАДС, ако лицата не са български граждани“.
§ 34. В приложение № 7в, в т. 1 думите „свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква „а“ от ЗАДС, а ако лицата не са български граждани – декларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква „а“ от ЗАДС, ако лицата не са български граждани“.
§ 35. В приложение № 7г, в т. 3 думите „свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗАДС, а ако лицата не са български граждани – декларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗАДС, ако лицата не са български граждани“.
§ 36. В приложение № 7е, в т. 3 думите „свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗАДС, а ако лицата не са български граждани – декларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗАДС, ако лицата не са български граждани“.
§ 37. В приложение № 7ж, в т. 4 думите „свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 58а, ал. 1, т. 1, буква „б“, подбуква „аа“ от ЗАДС, а ако лицата не са български граждани – декларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 58а, ал. 1, т. 1, буква „б“, подбуква „аа“ от ЗАДС, ако лицата не са български граждани“.
§ 38. В приложение № 7и, в т. 1 думите „свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква „а“, а ако лицата не са български граждани – декларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква „а“, ако лицата не са български граждани“.
§ 39. В приложение № 7л, в т. 1 думите „свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква „а“, а ако лицата не са български граждани – декларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква „а“, ако лицата не са български граждани“.
§ 40. В приложение № 14, в т. 2.4а думите „кубичен метър (M3)“ се заменят с „киловатчас (kWh)“.
§ 41. В приложение № 14а, в т. 3.1.1 думите „обемът на продадените количества природен газ е над 300 хиляди кубични метра, измерени при стандартни условия“ се заменят с „енергийната стойност на продадените количества природен газ е над 3 млн. киловатчаса (kWh)“.
§ 42. Приложение № 17аб се изменя така:
„Приложение № 17аб
към чл. 85в, ал. 2
Таблица на съответствието на кодове по Комбинираната номенклатура и кодовете на акцизния продукт за енергийни продукти

 

Комбинирана номенклатура, прилагана от 
1 януари 2002 г.
Комбинирана номенклатура, прилагана от 
1 януари 2018 г.
Код на акцизния продукт
от 1507 до 1518
от 1507 до 1518
Е200, E999
2701, 2702, 2704 и 2713 11 00
2701, 2702, 2704 и 2713 11 00
Е001
2705
2705
Е998
2706
2706
Е002
2707 10 10 и 2707 10 90
2707 10 00
E300
2707 20 10 и 2707 20 90
2707 20 00
E300
2707 30 10 и 2707 30 90
2707 30 00
E300
2707 40 00
2707 40 00
E999
2707 50 10 и 2707 50 90
2707 50 00
E300
2707 91
2707 91
Е003
2707 99, 2707 60 00
2707 99
Е003
2708
2708
Е003
2709
2709
Е004
2710 11 11
2710 12 11
E490
2710 11 15
2710 12 15
E490
2710 11 21
2710 12 21
E480, E490
2710 11 25
2710 12 25
E480, E490
2710 11 31
2710 12 31
Е410, Е420
2710 11 41
2710 12 41
E420
2710 11 45
2710 12 45
E420
2710 11 49
2710 12 49
E420
2710 11 51
2710 12 51
Е410
2710 11 59
2710 12 59
Е410
2710 11 70
2710 12 70
Е490
2710 11 90
2710 12 90
Е490
2710 19 11
2710 19 11
Е490
2710 19 15
2710 19 15
Е490
2710 19 21
2710 19 21
Е450, Е460
2710 19 25
2710 19 25
Е450, Е460
2710 19 29
2710 19 29
Е480
2710 19 31
2710 19 31
Е490
2710 19 35
2710 19 35
Е490
2710 19 41
2710 19 43
Е430, Е440
2710 19 41
2710 19 46
Е430, Е440
2710 19 41, 2710 19 45
2710 19 47
Е430, Е440
2710 19 45, 2710 19 49
2710 19 48
Е430, Е440
2710 19 41
2710 20 11
Е430, Е440
2710 19 41
2710 20 15
Е430, Е440
2710 19 41, 2710 19 45
2710 20 17
Е430, Е440
2710 19 45, 2710 19 49
2710 20 19
Е430, Е440
2710 19 61
2710 19 62
Е470
2710 19 61
2710 19 64
Е470
2710 19 63, 2710 19 65, 2710 19 69
2710 19 68
Е470
2710 19 61
2710 20 31
Е470
2710 19 61
2710 20 35
Е470
2710 19 63, 2710 19 65, 2710 19 69
2710 20 39
Е470
от 2710 19 71 до 2710 19 99, с изключение на консистентни смазки (греси)
от 2710 19 71 до 2710 19 99, с изключение на консистентни смазки (греси)
Е006
2710 19 51, 2710 19 55 и от 2710 19 71 до 2710 19 99
2710 19 51, 2710 19 55, от 2710 19 71 до 2710 19 99 и 2710 20 90
Е007, E016
2710 19 51
2710 19 51
Е490
2710 19 55
2710 19 55
Е490
2710 19 99
2710 19 99
Е998
2710 91
2710 91
Е008
2710 99
2710 99
Е008
2711 11 00
2711 11 00
Е009
2711 19 00
2711 19 00
Е009
2711 21 00
2711 21 00
Е009
2711 29 00
2711 29 00
Е009
2711 29 00
2711 29 00
Е010
2711 12 11
2711 12 11
Е500
2711 12 19
2711 12 19
Е500
2711 12 91
2711 12 91
E500
2711 12 93
2711 12 93
E500
2711 12 94
2711 12 94
E500
2711 12 97
2711 12 97
E500
2711 13 10
2711 13 10
E500
2711 13 30
2711 13 30
E500
2711 13 91
2711 13 91
E500
2711 13 97
2711 13 97
E500
2711 14 00
2711 14 00
E500
2711 19 00
2711 19 00
E500
2712
2712
Е998
2713
2713
Е998
2714
2714
Е998
2715
2715
Е998
2716
2716
Е012
2901 10 10, 2901 10 90
2901 10 00
E600
от 2901 21 до 2902 19
от 2901 21 до 2902 19
E011
2902 20 00
2902 20 00
E700
2902 30 00
2902 30 00
E700
2902 41 00
2902 41 00
E700
2902 42 00
2902 42 00
E700
2902 43 00
2902 43 00
E700
2902 44 00
2902 44 00
E700
от 2902 50 до 2902 90
от 2902 50 до 2902 90
Е998
2905 11 00
2905 11 00
E800
2909 19 00
2909 19 10 и 2909 19 90
E013
3403
3403
E998, E999
3811 11 10
3811 11 10
E930
3811 11 90
3811 11 90
E930
3811 19 00
3811 19 00
E930
3811 90 00
3811 90 00
E017, E930
3811 21 00
3811 21 00
E017, E998
3811 29 00
3811 29 00
E017, E998
3817
3817
E998, E999
3824 90 55, 3824 90 80, 3824 90 85 и 3824 90 99
3824 99 92*, 3824 99 93**, 3824 99 96***, 3824 99 55, 3824 99 80 и 3824 99 85
E920
3824 90 99
3826 00 10, 3826 00 90
E910

 

Забележки:
*Продукти на химическата промишленост или препарати, състоящи се предимно от органични съединения в течно състояние при 20° С, с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки, неупоменати или включени другаде.
**Продукти на химическата промишленост или препарати, състоящи се предимно от органични съединения, различни от тези в течно състояние при 20° С, с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки, неупоменати или включени другаде.
***Продукти на химическата промишленост или препарати, различни от тези, съставени предимно от органични съединения, с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки, и сложни неорганични разтворители и разредители на лакове и подобни продукти, неупоменати или включени другаде.“
§ 43. В приложение № 19а се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква „а“ от закона, а ако лицата не са български граждани – декларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква „а“ от закона, ако лицата не са български граждани“.
2. Точка 5 се отменя.
3. В забележката думите „по т. 5, 6, 7, 8 и 10“ се заменят с „по т. 6, 7, 8 и 10“.
§ 44. В приложение № 19в се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква „а“ от закона, а ако лицата не са български граждани – декларация“ се заменят с „декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква „а“ от закона“.
2. Точка 5 се отменя.
§ 45. Създава се приложение № 26 към чл. 111б, ал. 1:
„Приложение № 26 
към чл. 111б, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 99а, ал. 3 от Закона за акцизите и 
данъчните складове
Подписаният/ата …………………………………………….………...............................................,
живущ/а в гр./с. …………………………..........................., обл. ……………………...................,
ул./ж.к. ……………………………..……………………………………….........................................,
с ЕГН/ЛНЧ …........…..........................., в качеството ми на лице, изпращащо акцизни стоки/отпадъци от тютюн чрез пощенския оператор:
.……………………………………….. с ЕИК …………....…..………..
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Акцизните стоки, представляващи:
……………………………………………………………...…………...……………………………………............
….………………………………………………………..……………………………………………………...........
...…………………………….........................................................................................,
(описват се видът и количеството на акцизните стоки)
са собственост на:
…………………………………………………………………….………...… с 
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК …………………............................……...., и същите са с платен/начислен/обезпечен акциз,
          (вярното се подчертава)
за което прилагам следните документи: ………………............................................
……………………………………...……………………………………………..................................
……………………………………...…………………………………………….................................
……………………………………...……………………………………………. ………………………
……………………………………………. ………………………........................................
(посочват се видът на документите, техният номер и дата)
2. Акцизните стоки са с бандерол, когато такъв е задължителен.
3. Отпадъците от тютюн се изпращат във връзка с обичайната дейност на:
…………………………………………… с ЕИК ………..…………..…
(посочва се наименованието на търговеца изпращач)
…………………………………………… с ЕИК ………..…………..…
(посочва се наименованието на търговеца получател)
и същите са предназначени (ще бъдат използвани) за: ………..………….………………….
……………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………..............................
(описват се дейностите, които ще бъдат извършвани с отпадъците от тютюн)
Запознат/а съм, че изпращането чрез пощенската мрежа на акцизните стоки и отпадъци от тютюн по чл. 99, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2, т. 2 – 6 от Закона за акцизите и данъчните складове е забранено, освен в случаите на отпадъци от тютюн, изпращани между търговци във връзка с тяхната обичайна дейност.
Запознат/а съм със забраната, регламентирана с чл. 90, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските услуги.
Запознат/а съм, че в случай на декларирани неверни данни нося наказателната отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата………………….                                                                                                 Декларатор: ……….....……
                                                                                                                                                  (подпис)
гр./с. …………….…“
§ 46. Създава се приложение № 27 към чл. 111в, ал. 1:
„Приложение № 27 
към чл. 111в, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ ЛИЦЕТО, УПРАВЛЯВАЩО ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО
DECLARATION
FROM A PERSON HANDLING THE VEHICLE
Долуподписаният
I, the undersigned ………………………………..….....................,
(имена по документ за самоличност/names according to ID)
ЕГН/ЛНЧ/Citizen personal ID ……………………...….....
Адрес/Address …………….………………………..…………………………………………..........................................
Телефон за връзка/Phone for contact ……………………
В качеството ми на лице, управляващо транспортното средство, с което се осъществява превоз на акцизни стоки/отпадъци от тютюн
As a person controlling/driving the means of transport carrying excise goods/tobacco refuse
МПС марка/модел
Motor vehicle brand/model …………………………………………
Идентификационен номер на МПС/влекача (VIN)
Vehicle identification number (VIN) …………………….……
Рег. № на влекача
License plate number (tractor) …...…………………………..
Рег. № на ремаркето
License plate number (trailer) ………...…..…………………….
Друго транспортно средство, различно от МПС. Вид и идентификационни данни:
Another means of transport other than a motor vehicle. Type of vehicle and identification data: 
…………………………………………………………………………………......……............................................
……………………………………...……………………………………………......................................................
……………………………………...…………………………………………….....................................................
Във връзка с извършваната от митническите органи проверка на превоза на акцизни стоки/отпадъци от тютюн декларирам следната информация:
With regard to a check performed by the customs authorities on excise goods/tobacco refuse transportation, I declare the following:
ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА/ИЗПРАЩАЧА
INFORMATION ABOUT THE SUPPLIER/CONSIGNOR
Име/наименование
Name …………………………………….………..…………………………
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/Идентификационен номер по ДДС
Citizen/Trader personal ID/VAT Indentification number …………..................................……………………………
Издаден електронен административен документ (е-АД), акцизен (АДД) или електронен акцизен данъчен документ (е-АДД), опростен придружителен документ (ОПД), фактура или друг документ, придружаващ стоките:
Electronic administrative document (e-AD), excise (ETD) or electronic excise tax document (e-ETD), simplified accompanying document (SAD), invoice or another document issued, accompanying the goods:
Вид на документа
Document type .………….……………………………………….……
№ на документа
Document No .................................................................
Дата на документа (ДД.ММ.ГГГГ)
Date of document (DD.MM.YYYY) ….........................
ДАННИ ЗА ПОЛУЧАТЕЛЯ/КУПУВАЧА НА СТОКАТА
INFORMATION ABOUT CONSIGNEE/BUYER OF THE GOODS
Име/наименование
Name ………………………………………….…………………..…………..
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/ Идентификационен номер по ДДС
Citizen/Trader personal ID/VAT Indentification number ……….….................................……………...…………..
ДАННИ ЗА ПРЕВОЗВАЧА
INFORMATION ABOUT THE CARRIER
Име/наименование
Name ………………………………………………….…………...………..
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/ Идентификационен номер по ДДС
Citizen/Trader personal ID/VAT Indentification number ……....................................….……………………………
Адрес за кореспонденция
Mailing address ........................................................................................................................
Транспортен документ/Transportation document
Вид на документа
Document type …………………….…………………………………...
№ на документа
Document No …………………………………….………………………
Дата на документа (ДД.ММ.ГГГГ)
Date of document (DD.MM.YYYY) ….......................
ДАННИ ЗА ПРЕВОЗВАНИТЕ СТОКИ
INFORMATION ABOUT THE GOODS TRANSPORTED
Вид на стоката
Type of goods ……………………………………………………………
Количество
Quantity (volume) ………………………………...……..……………
Мерна единица:
Measure unit ………………………………………………………….....
Присъствах/не присъствах при товареното на стоките (вярното се подчертава)
I was present/was not present during the loading of the goods (the correct one to be highlighted)
Подробно описание на мястото на товарене/Detailed description of the place of loading
…………………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Дата на товарене (ДД.ММ.ГГГГ)
Date of loading (DD.MM.YYYY) …….…………………………
Час на товарене (ЧЧ:СС)
Time of loading (HH:SS) ….………………………...….........
Подробно описание на мястото на получаване/разтоварване
Detailed description of the place of delivery/unloading
…………………………………………………..……………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Дата на получаване/разтоварване (ДД.ММ.ГГГГ)
Date of delivery/unloading (DD.MM.YYYY) ………..….
Час на получаване/разтоварване (ЧЧ:СС)
Time of delivery/unloading (HH:SS) …….……....……….
Запознат съм с правомощията на митническите органи и моите задължения съгласно чл. 102а и 102б от Закона за акцизите и данъчните складове.
I am acquainted with the powers of the customs authorities and my obligations under аrt. 102a and art. 102b of the Excise Duties and Tax Warehouses Act.
Чл. 102а. (1) Техническите устройства по чл. 102, ал. 3, т. 1 се използват за:
1. проследяване, позициониране и спиране на транспортни средства;
2. наблюдение и/или заснемане на транспортни средства и места, на които се извършват дейности или се държат акцизни стоки;
3. получаване на данни и/или определяне на показатели, имащи значение за акцизното облагане;
4. предотвратяването на нарушения.
(2) Контролът върху движението на акцизни стоки на територията на страната чрез използване на технически устройства се осъществява независимо от мястото на товарене или разтоварване на стоките. При обоснован риск от отклоняване от облагане с акциз или нарушаване на закона митническите органи могат да определят подходящ маршрут за движение на транспортните средства на територията на страната. Маршрутът се определя по начин, който да не създава предпоставки за неоправдани транспортни разходи или за забавяне на превоза.
(3) При инсталиране, използване и демонтиране на техническите устройства митническите органи могат да изискват деклариране на конкретни факти и обстоятелства за акцизните стоки, както и за дейностите, свързани с тях.
(4) При инсталиране, използване и демонтиране на техническите устройства подлежащите на контрол лица, както и техните работници и служители са длъжни да оказват необходимото съдействие (включително с осигуряване на достъп до електрозахранване) и да ги пазят от повреждане или унищожаване. Митническите органи могат да отправят писмени предписания, които са задължителни за лицата.
(5) Лицата, които със свои действия или бездействия са причинили или допуснали причиняването на щети или унищожаване на устройствата по ал. 1, възстановяват направените от Агенция „Митници“ разходи в едномесечен срок от получаването на поканата.
(6) Разпоредбите на ал. 1 – 5 се прилагат и за контрола върху отпадъците от тютюн.
Чл. 102б. (1) Подлежащите на контрол лица, които са уведомени от митническите органи, че ще бъдат инсталирани и използвани техническите устройства по чл. 102а, ал. 1, т. 1 и/или че ще бъдат поставени технически средства за контрол с цел ограничаване на достъпа до товара, са длъжни да задържат транспортното средство до предприемане на съответните действия, но за не повече от три часа от уведомяването.
(2) При инсталиране и използване на технически устройства за контрол на движението на акцизни стоки и/или на технически средства за контрол на достъпа до товара лицето, управляващо транспортното средство, е длъжно:
1. да представи на митническите органи документ за самоличност и всички документи, свързани с товара, с които разполага;
2. да декларира пред митническите органи данни за вида и количеството на акцизните стоки, за изпращача и получателя, за мястото и датата на получаване на стоките, както и да заяви очаквания час на получаване/разтоварване, в случай че липсват документи или документите не съдържат тези данни;
3. да уведоми лицето, посочено като получател и/или изпращач на стоките, за инсталираните технически устройства и/или поставените технически средства за контрол и за задължението на получателя да присъства на мястото на получаване/разтоварване на стоките на територията на страната;
4. да запази целостта и да не допуска повреждането, манипулирането или въздействието по друг неправомерен начин върху техническите устройства и техническите средства за контрол, поставени от митническите органи;
5. да не се отклонява от маршрута, определен по реда на чл. 102а, ал. 2, освен в случаите на непреодолима сила, за които е уведомил митническите органи предварително на телефон за връзка, посочен от тях;
6. да достави превозваните акцизни стоки на мястото на получаването/разтоварването им в страната или на мястото, през което транспортното средство трябва да напусне територията на страната, като присъства при демонтиране на техническите устройства и/или отстраняване на техническите средства за контрол.
Забележка на редакцията: виж в PDF-а на броя
 
§ 47. Създава се приложение № 28 към чл. 55з, ал. 2, т. 1:
„Приложение № 28
към чл. 55з, ал. 2, т. 1
Забележка на редакцията: виж приложениeтo в PDF-а на броя
Обяснителни бележки
Подаване на е-АД

 

Клетка 1.
Номер на страницата и общ брой страници.
Клетка 1.a:
Посочете мястото на получаване за движението, като използвате една от следните стойности: 1 = Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО), 2 = Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) от Директива 2008/118/ЕО), 3 = Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО), 4 = Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО), 5 = Освободен получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка iv) от Директива 2008/118/ЕО), 6 = Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от Директива 2008/118/ЕО), 8 = Неизвестно място на получаване (неизвестен получател; член 22 от Директива 2008/118/ЕО).
Клетка 1.b:
Впишете обичайното времетраене на пътуването предвид на транспортното средство и разстоянието; изразява се в часове (H) или дни (D), следвани от двуцифрено число (примери: H12 или D04). Стойността на „H“ следва да бъде по-малка или равна на 24. Стойността на „D“ следва да бъде по-малка или равна на 92.
Клетка 1.c:
Посочете лицето, отговарящо за организацията на първия превоз, като използвате една от следните стойности: 1 = Изпращач, 2 = Получател, 3 = Собственик на стоките, 4 = Друго.
Клетка 1.d:
Вж. списък на кодовете № 2 в приложение II за АРК или впишете националния номер на аварийната процедура.
Клетка 1.e:
Посоченото време е местно време.
Клетка 1.f:
При първоначалното утвърждаване поредният номер получава стойност 1, след което нараства с 1 при всеки е-АД, издаден от компетентните органи на държавата членка на изпращане при всяка промяна на мястото на получаване.
Клетка 1.g:
Посоченото време е местно време.
Клетка 1.h:
Впишете националния референтен номер.
Клетка 2.a:
Впишете валиден регистрационен номер по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания изпращач.
Клетка 2.b:
Впишете пълното наименование на лицензирания складодържател или регистрирания изпращач.
Клетка 2.c:
Впишете наименованието на улицата на лицензирания складодържател или регистрирания изпращач.
Клетка 2.d:
Впишете номера на улицата на лицензирания складодържател или регистрирания изпращач. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 2.e:
Впишете пощенския код на лицензирания складодържател или регистрирания изпращач.
Клетка 2.f:
Впишете града на лицензирания складодържател или регистриранияизпращач.
Клетка 2.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 3.a:
Впишете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на изпращане.
Клетка 3.b:
Впишете пълното наименование на данъчния склад на изпращане.
 
Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.c:
Впишете наименованието на улицата на данъчния склад на изпращане.
 
Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.d:
Впишете номера на улицата на данъчния склад на изпращане. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.e:
Впишете пощенския код на данъчния склад на изпращане. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.f:
Впишете града на данъчния склад на изпращане. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 4.a:
Впишете кода на митническото учреждение, което отговаря за допускането за свободно обращение. Вж. списък на кодовете № 5 в приложение II. Въведете код на митническо учреждение от списъка на митническите учреждения.
Клетка 5.a:
За код за вида на мястото на получаване: 1, 2, 3 и 4: впишете валиден регистрационен номер по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател, 6: впишете идентификационния номер за целите на ДДС на лицето, представляващо изпращача пред учреждението на износ. Не се прилага за код за вида на мястото на получаване 5.
Клетка 5.b:
Впишете пълното наименование на субекта от клетка 5.a.
Клетка 5.c:
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 5.a.
Клетка 5.d:
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 5. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 5.e:
Впишете пощенския код на субекта от клетка 5.a.
Клетка 5.f:
Впишете града на субекта от клетка 5.a.
Клетка 5.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 5.h:
Впишете EORI номера на лицето, отговарящо за подаването на декларацията за износ съгласно член 21, параграф 5 от Директива 2008/118/ЕО. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 6.a:
Впишете държавата членка на получаване, като използвате кода на държавата членка от списък на кодовете № 3 в приложение II. Задължително за код за вида на мястото на получаване 5.
Клетка 6.b:
Изисква се, ако в удостоверението за освобождаване от акциз, предвидено в Регламент (ЕО) № 31/96 на Комисията(1), е посочен сериен номер.
Клетка 7.a:
За код за вида на мястото на получаване: 1: впишете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на получаване; 2, 3 и 5: впишете идентификационния номер за целите на ДДС или друг идентификационен код.
Клетка 7.b:
Впишете пълното наименование на субекта от клетка 7.a.
Клетка 7.c:
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 7.a.
Клетка 7.d:
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 7.a. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 7.e:
Впишете пощенския код на субекта от клетка 7.a.
Клетка 7.f:
Впишете града на субекта от клетка 7.a.
Клетка 7.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 8.a:
Впишете кода на учреждението на износ, в което ще бъде подадена декларацията за износ. Вж. списък на кодовете № 5 в приложение II. Въведете код на митническо учреждение от списъка на митническите учреждения, извършващи формалности по износа.
Клетка 9.a:
Единен пореден номер, определен за е-АД от изпращача, с който пратката се идентифицира в отчетността на изпращача.
Клетка 9.b:
Впишете номера на фактурата, отнасяща се до стоките. Ако фактурата все още не е съставена, следва да се впише номерът на известието за доставка или на друг транспортен документ.
Клетка 9.c:
Датата на документа от клетка 9b. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 9.d:
Възможните стойности за произхода на движението са: 1 = Произход – данъчен склад (в случаите по член 17, параграф 1, буква а) от Директива 2008/118/ЕО), 2 = Произход – внос (в случая по член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО).
Клетка 9.e:
Датата, на която започва движението в съответствие с член 20, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО. Тази дата не може да бъде по-късна от 7 дни след датата на подаване на проекта на е-АД. Датата на изпращане може да бъде минала дата в случая по член 26 от Директива 2008/118/ЕО.
Клетка 9.f:
Часът, в който започва движението, в съответствие с член 20, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО. Посоченото време е местно време. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 9.g:
АРК, който трябва да бъде посочен, е АРК от заменения е-АД.
Клетка 9.1.a:
Впишете номера или номерата на единния(те) административен(ни) документ(и), използван(и) за допускането за свободно обращение на съответните стоки.
Клетка 10.a:
Впишете кода на учреждението на компетентните органи в държавата членка на изпращане, отговарящо за акцизния контрол на мястото на изпращане. Вж. списък на кодовете № 5 в приложение II.
Клетка 11.a:
Посочете лицето или лицата, отговарящо(и) за предоставяне на обезпечението, като използвате кода за вида на обезпечителя от приложение II, списък на кодовете № 6.
Клетка 12.a:
Впишете валиден регистрационен номер по SEED или идентификационен номер за целите на ДДС на превозвача или собственика на акцизните стоки. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 12.b:
Впишете валиден регистрационен номер по SEED или идентификационен номер за целите на ДДС на превозвача или собственика на акцизните стоки. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 12.c:
Впишете пълното наименование на превозвача или собственика на акцизните стоки.
Клетка 12.d:
Впишете наименованието на улицата на превозвача или собственика на акцизните стоки.
Клетка 12.e:
Впишете номера на улицата на превозвача или собственика на акцизните стоки. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 12.f:
Впишете пощенския код на превозвача или собственика на акцизните стоки.
Клетка 12.g:
Впишете града на превозвача или собственика на акцизните стоки.
Клетка 12.h:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 13.a:
Посочете вида на транспорта към момента на започване на движението, като използвате кодовете от приложение II, списък на кодове № 7.
Клетка 13.b:
Представете словесно описание на вида на транспорта, ако кодът за вида на транспорта е „Друг“.
Клетка 13.c:
Впишете кода на езика; вж. списък на кодовете № 1 в приложение II, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 14.a:
Впишете номера за целите на ДДС на лицето, отговарящо за организацията на транспорта. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 14.b:
Впишете пълното наименование на лицето, отговарящо за организацията на транспорта.
Клетка 14.c:
Впишете наименованието на улицата на лицето, отговарящо за организацията на транспорта.
Клетка 14.d:
Впишете номера на улицата на лицето, отговарящо за организацията на транспорта. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 14.e:
Впишете пощенския код на лицето, отговарящо за организацията на транспорта.
Клетка 14.f:
Впишете града на лицето, отговарящо за организацията на транспорта.
Клетка 14.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 15.a:
Впишете номера за целите на ДДС на лицето, извършващо първия превоз. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 15.b:
Впишете пълното наименование на лицето, извършващо първия превоз.
Клетка 15.c:
Впишете наименованието на улицата на лицето, извършващо първия превоз.
Клетка 15.d:
Впишете номера на улицата на лицето, извършващо първия превоз.
Клетка 15.e:
Впишете пощенския код на лицето, извършващо първия превоз.
Клетка 15.f:
Впишете града на лицето, извършващо първия превоз.
Клетка 15.g:
Впишете кода на езика; вж. списък на кодовете № 1 в приложение II, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 16.a:
Впишете кода или кодовете на транспортната единица, които отговарят на вида на транспорта, отбелязан в клетка 13a. Вж. списък на кодовете № 8 в приложение II.
Клетка 16.b:
Впишете регистрационния номер на транспортната единица или единици, когато кодът на транспортната единица е различен от 5.
Клетка 16.c:
Впишете идентификационните данни на търговските пломби, ако такива пломби са използвани за пломбиране на транспортната единица.
Клетка 16.d:
Представете всякаква допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби). Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 16.e:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 16.f:
Представете всякаква допълнителна информация за транспорта, например идентификационните данни на всеки следващ превозвач, информация за следващи транспортни единици. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 16.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 17.a:
Впишете единен пореден номер, започвайки от 1.
Клетка 17.b:
Впишете приложимия код на акцизния продукт, като използвате кодовете от приложение II, списък на кодовете № 11.
Клетка 17.c:
Впишете кода по КН, приложим към датата на изпращане. Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.
Клетка 17.d:
Впишете количеството (изразено в мерната единица, отговаряща на кода на продукта – вж. приложение II, списъци на кодовете № 11 и № 12). При движение към регистриран получател по член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО количеството не може да превишава количеството, което той има право да получи. При движение към освободена от акциз организация по член 12 от Директива 2008/118/ЕО количеството не може да превишава количеството, вписано в удостоверението за освобождаване от акциз. Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.
Клетка 17.e:
Впишете брутното тегло на пратката (акцизните стоки с опаковката). Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 17.f:
Посочете теглото на акцизните стоки без опаковката (за алкохола и алкохолните напитки, за енергийните продукти и за всички тютюневи продукти с изключение на цигарите). Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.
Клетка 17.g:
Впишете алкохолното съдържание (в обемни проценти при 20 °C), ако е приложимо в съответствие с приложение II, списък на кодовете № 11. Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.
Клетка 17.h:
За бирата посочете градус Плато, ако държавата членка на изпращане и/или държавата членка на получаване облагат с акциз бирата на тази база. Вж. списък на кодовете № 11 в приложение II. Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.
Клетка 17.i:
Представете всякаква допълнителна информация относно фискалните обозначения, изисквани от държавата членка на получаване. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 17.j:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 17.k:
Впишете „1“, ако стоките носят или съдържат фискални обозначения, или „0“, ако стоките не носят или не съдържат фискални обозначения.
Клетка 17.l:
Тази клетка може да се използва за удостоверяване, както следва:
 
1. При определени вина – по отношение на защитеното наименование за произход (ЗНП) или защитеното географско указание (ЗГУ) и годината на производство или винения сорт (или сортове) лоза, съгласно членове 24 и 31 от Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията(2). Удостоверението е под формата на следния текст: „С настоящото се удостоверява, че описаният продукт е произведен съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета(3) и делегираните актове и актовете за изпълнение към него.“ Ако продуктът е ЗНП или ЗГУ, след текста се вписват съответното защитено наименование или указание и регистрационният му номер в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията(4).
 
2. При някои категории спиртни напитки, при които предлагането на пазара е свързано с категорията или категориите, географското указание (ГУ) или възрастта на продукта съгласно приложимите законодателни разпоредби на Съюза за спиртните напитки (по-конкретно член 4, член 12, параграф 3 и член 15, както и приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5), удостоверението е под формата на следния текст: „С настоящото се удостоверява, че описаният продукт или продукти са предлагани на пазара и етикетирани съгласно изискванията по член 4, член 12, параграф 3 и член 15 и по приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 110/2008, както и делегираните актове и актовете за изпълнение към него.“
 
3. При бирата, която е произведена в независима малка пивоварна съгласно определението в Директива 92/83/ЕИО на Съвета(6) и за която се очаква да бъде поискана намалена ставка на акциза в държавата членка на получаване, удостоверението следва да бъде под формата на следния текст: „С настоящото се удостоверява, че описаният продукт е произведен от независима малка пивоварна.“
 
4. При етиловия алкохол, който е произведен от малък обект за дестилиране съгласно определението в Директива 92/83/ЕИО и за който се очаква да бъде предявено искане за намалена ставка на акциза в държавата членка на получаване, удостоверението следва да бъде под формата на следния текст: „С настоящото се удостоверява, че описаният продукт е произведен от малък обект за дестилиране.“
Клетка 17.m:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 17.n:
За бирата или спиртните напитки, за които е представено удостоверение в поле 17l (наименование за произход), впишете годишното производство за предходната година в хектолитри бира или съответно в хектолитри чист алкохол. Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 17.o:
Посочете плътността при 15 °C, ако е приложимо, в съответствие с приложение II, списък на кодовете № 11. Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.
Клетка 17.p:
Представете търговското описание на стоките с цел идентифициране на превозваните продукти. При превоз в наливно състояние на вината, посочени в част II, точки 1 – 9, точки 15 и 16 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1308/2013 на Съвета, описанието на продукта следва да съдържа незадължителните данни по член 120 от посочения регламент, при условие че са указани или е планирано да бъдат указани на етикета. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 17.q:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 17.r:
Впишете търговската марка на стоките, ако е приложимо. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 17.s:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 17.1.a:
Посочете вида на опаковките, като използвате един от кодовете в приложение II, списък на кодовете № 9.
Клетка 17.1.b:
Впишете броя на опаковките, ако са преброими, в съответствие с приложение II, списък на кодове № 9.
Клетка 17.1.c:
Впишете идентификационните данни на търговските пломби, ако такива пломби са използвани за пломбиране на опаковките.
Клетка 17.1.d:
Представете всякаква допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби). Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 17.1.e:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 17.2.a:
За лозаро-винарските продукти, включени в част XII от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013, впишете една от следните стойности: 1 = Вино без ЗНП/ЗГУ, 2 = Сортово вино без ЗНП/ЗГУ, 3 = Вино със ЗНП или ЗГУ, 4 = Вносно вино, 5 = Друго.
Клетка 17.2.b:
Посочете лозарската зона, от която произхожда превозваният продукт, в съответствие с допълнение 1 към приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Клетка 17.2.c:
Впишете „кода на държавата“ от изброените в приложение II, списък на кодовете № 4, но нефигуриращи в приложение II, списък на кодовете № 3, и с изключение на код на държавата „GR“.
Клетка 17.2.d:
Всякаква друга информация за лозаро-винарския продукт. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 17.2.e:
Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.
Клетка 17.2.1.a:
Впишете един или няколко кода за енологичната манипулация в съответствие със списъка в част Б, точка 1.4, буква б) от приложение VI към Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията.
Клетка 18.a:
Представете описание на всяко удостоверение, свързано с превозваните стоки, например удостоверенията, свързани с наименованието за произход, вписано в клетка 17l.
Клетка 18.b:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 18.c:
Впишете референтните данни на всяко удостоверение, което е свързано с превозваните стоки.
Клетка 18.d:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 19
Клетки 1 – 18 правилно попълнени.“

 

 
1Регламент (ЕО) № 31/96 на Комисията от 10 януари 1996 г. относно удостоверението за освобождаване от акциз (ОВ L 8, 11.1.1996 г., стр. 11).
2Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор (ОВ L 128, 27.5.2009 г., стр. 15).
3Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 67).
4Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 г. за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60).
5Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).
6Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21).
§ 48. Създава се приложение № 29 към чл. 55з, ал. 2, т. 2:
„Приложение № 29
към чл. 55з, ал. 2, т. 2
Забележка на редакцията: виж приложениeтo в PDF-а на броя
Обяснителни бележки
АНУЛИРАНЕ

 

Клетка 1
Номер на страницата и общ брой страници.
Клетка 1.a:
Посоченото време е местно време.
Клетка 2.a:
Впишете АРК или посочете националния номер на аварийната процедура на е-АД, за който се изисква анулиране.
Клетка 2.b:
Впишете националния референтен номер.
Клетка 3.a:
Посочете причината за анулиране на е-АД, като използвате кодовете от приложение II, списък на кодовете № 10.
Клетка 3.b:
Впишете всякаква допълнителна информация за анулирането на е-АД.
Клетка 3.c:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 4
Клетки 1 – 3 правилно попълнени.“

 

§ 49. Създава се приложение № 30 към чл. 55з, ал. 2, т. 3:
„Приложение № 30
към чл. 55з, ал. 2, т. 3
Забележка на редакцията: виж приложениeтo в PDF-а на броя
Обяснителни бележки
ПРОМЯНА НА МЯСТОТО НА ПОЛУЧАВАНЕ

 

Клетка 1
Номер на страницата и общ брой страници.
Клетка 1.a:
Посоченото време е местно време.
Клетка 2.a:
Първоначалното утвърждаване на е-АД се обозначава с номер 1, след което се увеличава с 1 при всяка промяна на мястото на получаване.
Клетка 2.b:
Впишете АРК или посочете националния номер на аварийната процедура на е-АД, за който се променя мястото на получаване.
Клетка 2.c:
Впишете обичайното времетраене на пътуването предвид на транспортното средство и разстоянието; изразява се в часове (H) или дни (D), следвани от двуцифрено число (примери: H12 или D04). Стойността на „H“ следва да бъде по-малка или равна на 24. Стойността на „D“ следва да бъде по-малка или равна на 92.
Клетка 2.d:
Посочете лицето, отговарящо за организацията на транспорта, като използвате една от следните стойности: 1 = Изпращач, 2 = Получател, 3 = Собственик на стоките, 4 = Друго.
Клетка 2.e:
Впишете номера на фактурата, отнасяща се до стоките. Ако фактурата все още не е съставена, следва да се впише номерът на известието за доставка или на друг транспортен документ.
Клетка 2.f:
Датата на документа от клетка 2e. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 2.g:
Впишете вида на транспорта, като използвате един от кодовете от приложение II, списък на кодовете № 7.
Клетка 2.h:
Представете словесно описание на вида на транспорта, ако кодът за вида на транспорта е „Друг“.
Клетка 2.i:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 2.j:
Впишете националния референтен номер.
Клетка 3.a:
Посочете новото място на получаване при движението, като използвате една от следните стойности: 1 = Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО); 2 = Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) от Директива 2008/118/ЕО); 3 = Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО); 4 = Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО); 6 = Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от Директива 2008/118/ЕО).
Клетка 4.a:
За код за вида на мястото на получаване: 1, 2, 3 и 4: впишете валиден регистрационен номер по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател, 6: впишете идентификационния номер за целите на ДДС на лицето, представляващо изпращача пред учреждението на износ.
Клетка 4.b:
Впишете пълното наименование на субекта от клетка 4.a.
Клетка 4.c:
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 4.a.
Клетка 4.d:
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 4.a. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 4.e:
Впишете пощенския код на субекта от клетка 4.a.
Клетка 4.f:
Впишете града на субекта от клетка 4.a.
Клетка 4.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 4.h:
Впишете EORI номера на лицето, отговарящо за подаването на декларацията за износ съгласно член 21, параграф 5 от Директива 2008/118/ЕО. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 5.a:
За код за вида на мястото на получаване: 1: впишете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на получаване; 2 и 3: впишете идентификационния номер за целите на ДДС или друг идентификационен код.
Клетка 5.b:
Впишете пълното наименование на субекта от клетка 5.a.
Клетка 5.c:
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 5.a.
Клетка 5.d:
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 5.a. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 5.e:
Впишете пощенския код на субекта от клетка 5.a.
Клетка 5.f:
Впишете града на субекта от клетка 5.a.
Клетка 5.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 6.a:
Впишете кода на учреждението на износ, в което ще бъде подадена декларацията за износ съгласно член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92. Вж. списък на кодовете № 5 в приложение II. Въведете код на митническо учреждение от списъка на митническите учреждения, извършващи формалности по износа.
Клетка 7.a:
Задължително за идентифициране на лицето, отговарящо за организацията на транспорта, ако стойността в клетка 2d е „3“ или „4“. Впишете номера за целите на ДДС. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 7.b:
Впишете пълното наименование на субекта от клетка 7.a.
Клетка 7.c:
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 7.a.
Клетка 7.d:
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 7.a. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 7.e:
Впишете пощенския код на субекта от клетка 7.a.
Клетка 7.f:
Впишете града на субекта от клетка 7.a.
Клетка 7.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 8.a:
Посочете новото лице, извършващо превоза. Впишете номера за целите на ДДС. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 8.b:
Впишете пълното наименование на субекта от клетка 8.a.
Клетка 8.c:
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 8.a.
Клетка 8.d:
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 8.a. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 8.e:
Впишете пощенския код на субекта от клетка 8.a.
Клетка 8.f:
Впишете града на субекта от клетка 8.a.
Клетка 8.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 9.a:
Посочете кода или кодовете на транспортната единица, отговарящи на вида на транспорта, отбелязан в клетка 2g (вж. приложение II, списък на кодовете № 8). Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 9.b:
Впишете регистрационния номер на транспортната единица или единици, когато кодът на транспортната единица е различен от 5.
Клетка 9.c:
Впишете идентификационните данни на търговските пломби, ако такива пломби са използвани за пломбиране на транспортната единица.
Клетка 9.d:
Представете всякаква допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби). Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 9.e:
Впишете кода на езика, вж. списък на кодовете № 1 в приложение II.
Клетка 9.f:
Представете всякаква допълнителна информация за транспорта, например идентификационните данни на всеки следващ превозвач, информация за следващи транспортни единици.
Клетка 9.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 10
Клетки 1 – 9 правилно попълнени.“

 

§ 50. Създава се приложение № 31 към чл. 55з, ал. 2, т. 4:
„Приложение № 31
към чл. 55з, ал. 2, т. 4
Забележка на редакцията: виж приложениeтo в PDF-а на броя
Обяснителни бележки
РАЗДЕЛЯНЕ

 

Клетка 1
Номер на страницата и общ брой страници.
Клетка 1.a:
Впишете АРК или посочете националния номер на аварийната процедура на е-АД, който следва да бъде разделен. Вж. списък на кодовете № 2 в приложение II.
Клетка 1.b:
Впишете националния референтен номер.
Клетка 2.a:
Посочете държавата членка, на чиято територия се извършва разделянето на движението, като използвате кода на държавата членка от приложение II, списък на кодовете № 3.
Клетка 3.a:
Единен пореден номер, определен за е-АД от изпращача, с който пратката се идентифицира в отчетността на изпращача.
Клетка 3.b:
Впишете обичайното времетраене на пътуването предвид на транспортното средство и разстоянието; изразява се в часове (H) или дни (D), следвани от двуцифрено число (примери: H12 или D04). Стойността на „H“ следва да бъде по-малка или равна на 24. Стойността на „D“ следва да бъде по-малка или равна на 92.
Клетка 3.c:
Посочете лицето, отговарящо за организацията на първия превоз, като използвате една от следните стойности: 1 = Изпращач, 2 = Получател, 3 = Собственик на стоките, 4 = Друго.
Клетка 3.1.a:
Посочете мястото на получаване за движението, като използвате една от следните стойности: 1 = Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО), 2 = Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) от Директива 2008/118/ЕО), 3 = Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО), 4 = Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО), 6 = Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от Директива 2008/118/ЕО), 8 = Неизвестно място на получаване (неизвестен получател; член 22 от Директива 2008/118/ЕО).
Клетка 3.2.a:
За код за вида на мястото на получаване: 1, 2, 3 и 4: впишете валиден регистрационен номер по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател, 6: впишете идентификационния номер за целите на ДДС на лицето, представляващо изпращача пред учреждението на износ. Не се прилага за код за вида на мястото на получаване 8.
Клетка 3.2.b:
Впишете пълното наименование на субекта от клетка 3.2.a.
Клетка 3.2.c:
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 3.2.a.
Клетка 3.2.d:
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 3.2.a. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.2.e:
Впишете пощенския код на субекта от клетка 3.2.a.
Клетка 3.2.f:
Впишете града на субекта от клетка 3.2.a.
Клетка 3.2.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 3.2.h:
Впишете EORI номера на лицето, отговарящо за подаването на декларацията за износ съгласно член 21, параграф 5 от Директива 2008/118/ЕО. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.3.a:
За код за вида на мястото на получаване: 1: впишете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на получаване, 2 и 3: впишете идентификационния номер за целите на ДДС или друг идентификационен код.
Клетка 3.3.b:
Впишете пълното наименование на субекта от клетка 3.3.a.
Клетка 3.3.c:
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 3.3.a.
Клетка 3.3.d:
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 3.3.a. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.3.e:
Впишете пощенския код на субекта от клетка 3.3.a.
Клетка 3.3.f:
Впишете града на субекта от клетка 3.3.a.
Клетка 3.3.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 3.4.a:
Впишете кода на учреждението на износ, в което ще бъде подадена декларацията за износ съгласно член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92. Вж. списък на кодовете № 5 в приложение II. Въведете код на митническо учреждение от списъка на митническите учреждения, извършващи формалности по износа.
Клетка 3.5.a:
Впишете номера за целите на ДДС на ТЪРГОВЕЦ Нов организатор на транспорта. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.5.b:
Впишете пълното наименование на субекта от клетка 3.5.a.
Клетка 3.5.c:
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 3.5.a.
Клетка 3.5.d:
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 3.5.a. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.5.e:
Впишете пощенския код на субекта от клетка 3.5.a.
Клетка 3.5.f:
Впишете града на субекта от клетка 3.5.a.
Клетка 3.5.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 3.6.a:
Впишете номера за целите на ДДС на ТЪРГОВЕЦ Нов превозвач. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.6.b:
Впишете пълното наименование на субекта от клетка 3.6.a.
Клетка 3.6.c:
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 3.6.a.
Клетка 3.6.d:
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 3.6.a. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.6.e:
Впишете пощенския код на субекта от клетка 3.6.a.
Клетка 3.6.f:
Впишете града на субекта от клетка 3.6.a.
Клетка 3.6.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 3.7.a:
Впишете кода или кодовете на транспортните единици. Вж. списък на кодовете № 8 в приложение II.
Клетка 3.7.b:
Впишете регистрационния номер на транспортната единица или единици, когато кодът на транспортната единица е различен от 5.
Клетка 3.7.c:
Впишете идентификационните данни на търговските пломби, ако такива пломби са използвани за пломбиране на транспортната единица.
Клетка 3.7.d:
Представете всякаква допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби). Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.7.e:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 3.7.f:
Представете всякаква допълнителна информация за транспорта, например идентификационните данни на всеки следващ превозвач, информация за следващи транспортни единици. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.7.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 3.8.a:
Впишете единния референтен номер на стоковия запис за продукта в първоначалния разделен е-АД. Единният референтен номер на стоковия запис трябва да бъде единен (уникален) за всеки запис „Данни за разделянето на е-АД“. Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.
Клетка 3.8.b:
Впишете приложимия код на акцизния продукт, като използвате кодовете от приложение II, списък на кодовете № 11.
Клетка 3.8.c:
Впишете кода по КН, приложим към датата на подаване на данни за операцията по разделяне. Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.
Клетка 3.8.d:
Впишете количеството (изразено в мерната единица, отговаряща на кода на продукта – вж. приложение II, списъци на кодовете № 11 и № 12). При движение към регистриран получател по член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО количеството не може да превишава количеството, което той има право да получи. При движение към освободена от акциз организация по член 12 от Директива 2008/118/ЕО количеството не може да превишава количеството, вписано в удостоверението за освобождаване от акциз. Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.
Клетка 3.8.e:
Впишете брутното тегло на пратката (акцизните стоки с опаковката). Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.
Клетка 3.8.f:
Впишете теглото на акцизните стоки без опаковката. Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.
Клетка 3.8.i:
Представете всякаква допълнителна информация относно фискалните обозначения, изисквани от държавата членка на получаване. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.8.j:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 3.8.k:
Впишете „1“, ако стоките съдържат или носят фискални обозначения, или „0“, ако стоките не съдържат или не носят фискални обозначения.
Клетка 3.8.o:
Посочете плътността при 15 °C, ако е приложимо, в съответствие с таблицата в приложение II, списък на кодовете № 11. Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.
Клетка 3.8.p:
Представете търговското описание на стоките с цел идентифициране на превозваните продукти. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.8.q:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 3.8.r:
Впишете търговската марка на стоките, ако е приложимо. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.8.s:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 3.8.1.a:
Посочете вида на опаковките, като използвате един от кодовете в приложение II, списък на кодовете № 9.
Клетка 3.8.1.b:
Впишете броя на опаковките, ако са преброими, в съответствие с приложение II, списък на кодове № 9.
Клетка 3.8.1.c:
Впишете идентификационните данни на търговските пломби, ако такива пломби са използвани за пломбиране на опаковките.
Клетка 3.8.1.d:
Представете всякаква допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби). Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.8.1.e:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни
Клетка 4
Клетки 1 – 3 правилно попълнени.“

 

§ 51. Създава се приложение № 32 към чл. 55з, ал. 1:
„Приложение № 32
към чл. 55з, ал. 1
Забележка на редакцията: виж приложениeтo в PDF-а на броя
Обяснителни бележки
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ/СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗНОС

 

Клетка 1
Впишете номер на страницата и общ брой страници.
Клетка 1.a:
Посоченото време е местно време.
Клетка 2.a:
Впишете АРК или посочете националния номер на аварийната процедура на е-АД. Вж. списък на кодовете № 2 в приложение II.
Клетка 2.b:
Впишете поредния номер на е-АД. Първоначалното утвърждаване на е-АД се обозначава с номер 1, след което се увеличава с 1 при всяка промяна на мястото на получаване.
Клетка 2.c:
Впишете националния референтен номер.
Клетка 3.a:
За код за вида на мястото на получаване: 1, 2, 3 и 4: впишете валиден регистрационен номер по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател, 6: впишете идентификационния номер за целите на ДДС на лицето, представляващо изпращача пред учреждението на износ.
Клетка 3.b:
Впишете пълното наименование на субекта от клетка 3.a.
Клетка 3.c:
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 3.a.
Клетка 3.d:
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 3.a. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 3.e:
Впишете пощенския код на субекта от клетка 3.a.
Клетка 3.f:
Впишете града на субекта от клетка 3.a.
Клетка 3.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 3.h:
Впишете EORI номера на лицето, отговарящо за подаването на декларацията за износ съгласно член 21, параграф 5 от Директива 2008/118/ЕО. Попълването на това поле не е задължително за код за вида на мястото на получаване 6, а в противен случай не се прилага.
Клетка 4.a:
За код за вида на мястото на получаване: 1: впишете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на получаване, 2, 3 и 5: впишете идентификационния номер за целите на ДДС или друг идентификационен код.
Клетка 4.b:
Впишете пълното наименование на субекта от клетка 4.a.
Клетка 4.c:
Впишете наименованието на улицата на субекта от клетка 4.a.
Клетка 4.d:
Впишете номера на улицата на субекта от клетка 4.a.
Клетка 4.e:
Впишете пощенския код на субекта от клетка 4.a.
Клетка 4.f:
Впишете града на субекта от клетка 4.a.
Клетка 4.g:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 5.a:
Впишете кода на учреждението на компетентните органи в държавата членка на получаване, отговарящи за акцизния контрол на мястото на получаване. Вж. списък на кодовете № 5 в приложение II.
Клетка 6.a:
Датата, на която движението завършва в съответствие с член 20, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО.
Клетка 6.b:
Възможните стойности са: 1 = Получаването е прието и задоволително, 2 = Получаването е прието, въпреки че е незадоволително, 3 = Получаването е отказано, 4 = Получаването е частично отказано, 21 = Напускането е прието и задоволително, 22 = Напускането е прието, въпреки че е незадоволително, 23 = Напускането е отказано.
Клетка 6.c:
Впишете всякаква допълнителна информация за получаването на акцизните стоки. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 6.d:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 7.a:
Впишете единния референтен номер на стоковия запис за съответния е-АД (клетка 17а от таблица 1), отговарящ на същия акцизен продукт като в съответния е-АД, за който е приложим един от кодовете, различни от 1 и 21. Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.
Клетка 7.b:
Възможните стойности са: S = липса, E = излишък.
Клетка 7.c:
Впишете количеството (изразено в мерната единица, отговаряща на кода на продукта – вж. списъци на кодовете № 11 и № 12). Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.
Клетка 7.d:
Впишете приложимия код на акцизния продукт, като използвате кодовете от приложение II, списък на кодовете № 11.
Клетка 7.e:
Впишете количеството за всеки стоков запис, за който има отказани акцизни стоки (изразено в мерната единица, отговаряща на кода на продукта – вж. приложение II, списъци на кодовете № 11 и № 12). Стойността на този елемент от данни трябва да е по-голяма от нула.
Клетка 7.1.a:
Възможните стойности са: 0 = Друго, 1 = Излишък, 2 = Липса, 3 = Повредени стоки, 4 = Счупена пломба, 5 = Отчетено от системата за контрол на износа (ECS), 7 = Количеството превишава посоченото във временното разрешение.
Клетка 7.1.b:
Впишете всякаква допълнителна информация за получаването на акцизните стоки. Попълването на това поле не е задължително.
Клетка 7.1.c:
Впишете кода на езика от приложение II, списък на кодовете № 1, за да посочите кой език е използван в тази група данни.
Клетка 8
Клетки 1 – 7 правилно попълнени.“

 

Преходни и заключителни разпоредби
§ 52. Уведомленията по чл. 4д могат да се подават по електронен път считано от 1 януари 2019 г.
§ 53. Ваучерите по чл. 72е, за които е отпаднало нормативното основание за използването им и са приключили всички производства, се унищожават от комисия, определена със заповед на началника на митницата или оправомощено от него длъжностно лице, в която са налични.
§ 54. Количествата етилов алкохол, денатурирани съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1112 на Комисията от 2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз (ОВ L 162 от 23 юни 2017 г.), могат да бъдат реализирани до изчерпване на количествата.
§ 55. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 21, който влиза в сила от 1 октомври 2018 г.
Министър: Владислав Горанов
 
източник: dv.parliament.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

22 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Queella 18 Юни. 2024
Do not confuse this with Maracyn One which contains Erythromycin Sulfate which is rarely effective for Aeromonas although Erythromycin Phosphate which is ONLY found in AAP Myacin LINK is MORE EFFECTIVE generic 5mg cialis best price
bropeldep 17 Юни. 2024
PesquidouxLe paiement en liquide cialis coupon
Queella 10 Юни. 2024
Mutations in the NPC1 protein are implicated in 95 of patients with NPC disease buying cialis online Molecular observations supported the beneficial effects of EC extract and Curcumin, as treatment with either reduced the levels of pro inflammatory cytokines such as TNF О±, IL 1ОІ, and IL 6 in DSS treated mouse sera
bropeldep 08 Юни. 2024
Wagner EF, Nebreda AR brand name cialis online Patients from Uruguay, Brazil, and Argentina infected with the closely related SFG rickettsia R
enjoype 08 Юни. 2024
000000 C 75 M 0 Y 75 K 0 CMYK PROCESS 75 generic cialis no prescription This retrospective, cohort study included 11, 512 perioperative patients with shock from 2009 to 2012
thactiolo 03 Юни. 2024
cialis price Stevie CaKNBwTSOfoQ 6 20 2022
bropeldep 03 Юни. 2024
cialis 20mg for sale Using this pharmacodynamic model, we assessed the effect of ACET administered once daily on serum HCO 3 levels under various conditions of serum chloride level and coprescription of furosemide or glucocorticoids Figures 3A, B and 3C
bropeldep 03 Юни. 2024
8, 2017; 6 pages cheap cialis online pharmacy darunavir will increase the level or effect of ombitasvir paritaprevir ritonavir by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism
enjoype 02 Юни. 2024
The CYP2D6 5 gene deletion and CYP2D6 UM gene duplication variants were identified using a biplex Taqman real time quantification assay as per the Schaeffeler and colleagues protocol 45 canadian pharmacy cialis 20mg Гў Tommie UNkAJmUbZJjTi 6 27 2022
thactiolo 02 Юни. 2024
In addition to drug regimens that patients find convenient, other strategies to improve adherence include improved communication between physicians, caregivers, and patients; clear instruction and encouragement; peer support groups; advice about reminders to take medication and incorporating medication into daily routines; and the use of positive reinforcement to improve attitudes to medication 66 cialis coupon
affinojef 02 Юни. 2024
Don t keep putting off your diet because you want to enjoy one more week of junk, get started nice and early, oxandrolone and testosterone best generic cialis
thactiolo 02 Юни. 2024
buy cialis pills has no way to use the law contained in this holy tablet for the time being
thactiolo 01 Юни. 2024
Lynette VandeVenter, DVM of First Harmony 4 24 14 cialis cheapest online prices
thactiolo 31 Май. 2024
onabotulinumtoxinA and hyoscyamine spray both decrease cholinergic effects transmission is there a generic cialis available
affinojef 29 Май. 2024
generic cialis for sale Hypercalcemia from 25 vitamin D intoxication lasts longer as the half life of 25 vitamin D is 15 days
affinojef 29 Май. 2024
after he sentenced to 2 Г‚ years in prison for illegally spending 750, 000 in campaign funds on personal items buy cialis online us
thactiolo 29 Май. 2024
cialis online without Yuka Sato, Waichi Sato, Shoichi Maruyama, Christopher S
thactiolo 24 Май. 2024
Mineralocorticoid receptor antagonism prevents hedonic deficits induced by a chronic sodium appetite buy cialis daily online
affinojef 22 Май. 2024
that cannot be fully reversed by conventional nutrition support and leads to progressive functional impairment cialis generic tadalafil 97 ng mL have been associated with favourable disease outcome
Индира 07 Февр. 2024
Ищете способ увеличить посещаемость, чтобы ваш сайт занял ТОП поиска Yandex? Например, за одну-две недели? Это и правда возможно, читайте далее. Результат гарантирован благодаря опыту с 2019 года и 400+ успешных кейсов на канале t.me/top1boost Надежное сотрудничество — мы работаем по договору для вашей уверенности. Оплата только в случае достижения роста позиций, в следствии успешного бесплатного теста. Никакого двойного дна, если рост позиции отсутствуют — вы ничего не должны. Интересует подробная информация? Оставьте заявку — Telegram: t.me/top1booster или WhatsApp: wa.clck.bar/79802050964 Доверьте раскрутку своего сайта профессионалам и достигните ТОП 10 Яндекса!Мы уверены в своих навыках и инструментах, поэтому предлагаем вам бесплатный тест. Вы ничего не теряете, пишите по ссылкам выше =)
WrxihK 01 Ноем. 2023
proscar no script 1995; 35 597 600
Amespopsy 13 Юни. 2023
How should I use Furocot what does female viagra do Please forgive me for breaking our oath to never leave, is 50 mg of metoprolol a lot A tear fell and wet the letter
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679