Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Промени в Правилника за прилагане на ЗАДС

В брой 65 от 12-ти август 2022 г. на Държавен вестник е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
(обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 13 и 80 от 2017 г., бр. 60 от 2018 г., бр. 25 и 60 от 2019 г., бр. 53 и 82 от 2020 г. и бр. 27 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 4а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 6“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 6“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Освобождаването от плащане на акциз по ал. 1 се извършва въз основа на удостоверение за освобождаване от акциз по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432 на Съвета от 15 март 2022 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на удостоверението за освобождаване от ДДС и/или акциз (OB L 88 от 16 март 2022 г.) при:
1. въвеждане на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от територията на друга държава членка, предназначени за ползване на територията на страната;
2. извеждане на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от данъчен склад, предназначени за ползване на територията на страната.“
3. В ал. 4, т. 2 и ал. 5 думите „чл. 21, ал. 1, т. 3“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 3 и 3а“.

§ 2. В чл. 4б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 6“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 6“.
2. В ал. 2 в основния текст думите „чл. 21, ал. 1, т. 2 и 3“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 2 – 3а“.
3. В ал. 5 думата „Югозападна“ се заменя с „Митница София“.
4. В ал. 6 навсякъде думата „Югозападна“ се заменя с „Митница София“.

§ 3. В глава втора се създава раздел IIв с чл. 12в:
„Раздел IIв
Ред за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка с електронен опростен административен документ
Чл. 12в. (1) Искането за възстановяване на акциз в случаите на изпратени акцизни стоки с електронен опростен административен документ се подава до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето по чл. 76ж, ал. 4 от закона по образец съгласно приложение № 2в.
(2) Към искането по ал. 1 се прилага копие от фактура за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесени акцизни стоки с платен акциз.
(3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 при отчитане на съответната специфика.“

§ 4. В глава втора се създава раздел IIг с чл. 12г:
„Раздел IIг
Ред за възстановяване на заплатен акциз в случаите на извършена дистанционна продажба
Чл. 12г. (1) Искането за възстановяване на акциз в случаите на извършена дистанционна продажба на акцизни стоки се подава до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето по чл. 57а, ал. 1, т. 4а от закона по образец съгласно приложение № 2г.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документите, доказващи извършена дистанционна продажба на територията на друга държава членка;
2. копие от документите, доказващи, че е обезпечен/заплатен акцизът в другата държава членка.
(3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 при отчитане на съответната специфика.“

§ 5. В глава втора се създава раздел IIд с чл. 12д:
„Раздел IIд
Ред за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени до територията на друга държава членка, в която не подлежат на облагане с акциз
Чл. 12д. (1) Искането за възстановяване на акциз в случаите по чл. 76к, ал. 1 от закона се подава до директора на териториалната дирекция по седалище на лицето, изпратило акцизните стоки, по образец съгласно приложение № 2д.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документите, доказващи вътреобщностна доставка на акцизните стоки;
2. копие от документ, удостоверяващ, че акцизните стоки не подлежат на облагане с акциз в държавата членка, в която са изпратени, или акцизът за тях е обезпечен/заплатен.
(3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 при отчитане на съответната специфика.“

§ 6. В чл. 28 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „използват за производство“ се добавя „преработка, държане“.
2. В ал. 3 след думите „които се използват за складиране“ се добавя „държане“.

§ 7. В чл. 33а, ал. 3, т. 3 след думата „декларация“ се добавя „по образец съгласно приложение № 5ба“.

§ 8. В чл. 33г се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите, когато лице, получило удостоверение за независима малка пивоварна, е подало искане по образец съгласно приложение № 5да за издаване на годишен сертификат по чл. 89а, ал. 1, т. 1 от закона, директорът на териториалната дирекция по местонахождение на обекта в 7-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняване на непълнотите в тях, издава годишен сертификат по образец съгласно приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2266 на Комисията от 17 декември 2021 г. за установяване на правила за прилагане на Директива 92/83/ЕИО на Съвета по отношение на издаването на удостоверения и самостоятелни удостоверения за независимите малки производители на алкохолни напитки за целите на акцизите (ОВ L 455 от 20 декември 2021 г.).“

§ 9. В глава трета в наименованието на раздел II след думите „обекти за винопроизводство на“ се добавя „независими“.

§ 10. В чл. 34 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „обекти за винопроизводство на“ се добавя „независими“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „а когато искането е за издаване на регистрация на обект за независим малък винопроизводител и декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 8а и 9 от закона по образец съгласно приложение № 6аа“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случаите, когато независим малък винопроизводител е подал искане по образец съгласно приложение № 6аб за издаване на годишен сертификат по чл. 89а, ал. 1, т. 2 от закона, е длъжен да предостави декларация, съдържаща информация за произведеното вино през предходната година по образец съгласно приложение № 6ав.
(5) Въз основа на искането по ал. 4 директорът на териториалната дирекция по местонахождение на обекта в 7-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняване на непълнотите в тях, издава годишен сертификат по образец съгласно приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2266 на Комисията от 17 декември 2021 г. за установяване на правила за прилагане на Директива 92/83/ЕИО на Съвета по отношение на издаването на удостоверения и самостоятелни удостоверения за независимите малки производители на алкохолни напитки за целите на акцизите.“

§ 11. В чл. 35 ал. 2 се изменя така:
„(2) За специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител се издава удостоверение за регистрация само на един собственик/наемател. Удостоверение за регистрация се издава на независим малък винопроизводител само за един обект за винопроизводство.“

§ 12. В чл. 36, ал. 1 след думите „обектите за винопроизводство на“ се добавя „независими“.

§ 13. В чл. 37, ал. 1 след думите „обектите за винопроизводство на“ се добавя „независими“.

§ 14. В чл. 37а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата:
1. по чл. 57а, ал. 1, т. 4 от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по постоянен адрес, съответно по седалище и адрес на управление на данъчния представител, по образеца, посочен в ал. 1;
2. по чл. 57а, ал. 1, т. 4а от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление на данъчния представител по образеца, посочен в ал. 1.“
2. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) За лицата по ал. 3 в сроковете, определени в закона, директорът на компетентната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация по образец съгласно приложение № 7б или отказва с мотивирано решение издаването му. Отказът за издаване на удостоверение за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(13) Удостоверение за регистрация се връчва на данъчния представител след представяне в компетентната териториална дирекция на обезпечение в размера, определен с решението по чл. 83д, ал. 1 от закона, учредено с депозит в пари и/или банкова гаранция по образец съгласно приложение № 9з.“

§ 15. В чл. 46, ал. 3 след думите „обект за винопроизводство на“ се добавя „независим“.

§ 16. В чл. 55г навсякъде думите „чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а“.

§ 17. В чл. 55д думите „чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а“.
 
 
Всички промени вижте тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679