Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

В брой 39-ти на Държавен вестник от дата 1.5.2024 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители.
УКАЗ № 128
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, приет от 49-ото Народно събрание на 24 април 2024 г.
Издаден в София на 29 април 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Мария Павлова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

(обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18 и 77 от 2018 г., бр. 51 и 98 от 2019 г., бр. 21, 63 и 103 от 2020 г., бр. 13 и 23 от 2021 г., бр. 61 и 102 от 2022 г. и бр. 66 и 102 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 10б, ал. 2 след думите „обнародват в“ се добавя „официалния раздел на“.
§ 2. В чл. 10в, ал. 3 след думите „обнародват в“ се добавя „официалния раздел на“.
§ 3. В чл. 20а, ал. 4 след думите „чл. 2д, ал. 2“ се добавя „както и на основание чл. 84, ал. 2“.
§ 4. В чл. 41, ал. 5 се създава т. 4:
„4. имоти от държавния и общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади на ползватели, които не отговарят на условията по чл. 37и, ал. 1 и 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.“
§ 5. В чл. 47а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „2023 г.“ се заменят с „2026 г.“.
2. В ал. 3 думите „2015 до 2023 г.“ се заменят с „2024 до 2026 г.“.
§ 6. В чл. 47в, ал. 1, т. 6 думите „схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане“ се заменят с „интервенцията за основно подпомагане на доходите за устойчивост и интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите“ и думите „схемите за обвързано подпомагане“ се заменят с „интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите“.
§ 7. В чл. 52, ал. 1, т. 2 думите „на проектни предложения“ се заменят с „по заявления за подпомагане“.
§ 8. В чл. 54, ал. 1, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „а“ думите „определен в Търговския регистър“ се заличават, а след думите „Националния статистически институт“ се добавя „за година, предхождаща годината на кандидатстване“.
2. В буква „б“ думите „регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт“ се заменят с „Кода на икономическата му дейност, удостоверен от Националния статистически институт, за година, предхождаща годината на кандидатстване“.
3. В буква „в“:
а) в подбуква „аа“ думите „най-малко една трета“ се заменят с „минимум 10 на сто“;
б) в подбуква „бб“ цифрата „5“ се заменя с „2“.
§ 9. В чл. 55, ал. 4 след думите „обнародват в“ се добавя „официалния раздел на“.
§ 10. В чл. 57, ал. 3, изречение трето думите „към датата на подаване на заявлението“ се заменят със „за годината, предхождаща годината на кандидатстване“.
§ 11. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. Земеделските стопани, които са подали заявление за подпомагане, отговарят на изискванията за подпомагане по ОПДУ и са заявили площи до 600 хектара включително, може да получат допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост за първите до 30 хектара.“
§ 12. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „проекти“ се заменя със „заявления за подпомагане“.
2. В ал. 3 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят със „Стратегическия план“.
3. В ал. 4 думите „проектното предложение“ се заменят със „заявлението за подпомагане“.
4. В ал. 5, изречение първо думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят със „Стратегическия план“, а в изречение трето думата „проектите“ се заменя със „заявленията за подпомагане“.
5. В ал. 6 накрая се добавя „като оспорването не спира тяхното изпълнение“.
§ 13. В чл. 71, ал. 4 думите „проектното предложение“ се заменят със „заявлението за подпомагане“.
§ 14. В чл. 84, ал. 2 накрая се добавя „а на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – да издава актове по неговото изпълнение“.
§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ, L 150/1 от 14 юни 2018 г.)“.
2. В т. 18 след думата „схеми“ се добавя „и интервенции“.
3. В т. 30 се създава изречение второ: „Ангажименти са и задълженията по интервенциите по чл. 70 от Регламент (ЕС) 2021/2115, които се изпълняват от ползвателите на финансовата помощ от началото на календарната година на подаване на заявлението за подпомагане.“
4. В т. 56 думите „схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано“ се заменят с „интервенцията за основно подпомагане на доходите за устойчивост и интервенциите за обвързано с производството“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. (1) За кампания 2023 г. се прилагат условията за допустимост по досегашния чл. 54.
(2) За 2024 г. бенефициентът по интервенция по чл. 78 от Регламент (ЕС) 2021/2115 относно предоставянето на съветнически услуги се избира от министъра на земеделието и храните по реда на чл. 14, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. В този случай не се утвърждават насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти. Условията и редът за изплащане, за отказ за изплащане и намаления на плащанията, и за оттегляне на изплатената финансова помощ се определят в наредбата по чл. 68, ал. 1, т. 1.
(3) За кампания 2025 г. кандидатите и бенефициентите може да подадат до Държавен фонд „Земеделие“ заявление за подпомагане по интервенциите по чл. 52, ал. 1, т. 1 и без удостоверяване с квалифициран електронен подпис.
§ 17. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решение № 7 и Решение № 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 42, 55 и 77 от 2018 г., бр. 61 от 2019 г., бр. 79 от 2020 г., бр. 13 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г., бр. 102 от 2023 г. и бр. 33 от 2024 г.) в чл. 37в, ал. 15 т. 1 се отменя.
§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 5, който влиза в сила от датата на получаване на окончателния номер на схемата за държавна помощ в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 24 април 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Росица Кирова
 
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679