Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Данъци

Здравейте,

Първо да се извиня, че въпроса които ми е зададен от управителя на фирмата непълен.
Ще го цитирам : Облагат ли се в България доходи от продадени акции в страна от ЕС - където там са необлагаеми.
Моля, поне ме насочете къде да търся отговора.
Добавена в   ЗДДФЛ

1 отговор


на 24 Ноем. 2013
Ще Ви цитирам един отговор на НАП и се надявам да Ви насочи за отговора

Изх№ 940053 / 29.03.2011

" ОТНОСНО: Облагане на доходи от търговия с акции и
други финансови активи, извършвана
самостоятелно посредством платформа


В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ …… от 19.03.2011г. при Дирекция „ОУИ”……………….., Ви уведомяваме за следното:
Описана фактическа обстановка:
Работите по трудово правоотношение. Пишете, че от месец юни сте започнали търговия с акции и CFD, като сте оперирали на Виенската, Ню Йоркската и Американската стокова борса с първоначално салдо 12 000 EU.
От изложеното в писмото става ясно, че регистрацията на платформата за търговия е направена в български посредник на „ ….Bank”. Търговията извършвате самостоятелно посредством платформата. Освен реализираната „печалба”/за която пишете частично неизтеглена/ имате получени дивиденти, като са удържани комисионни и такси при изплащането / от USA and Austria /съгласно предоставена Ви справка, която не прилагате/.
Според изложената фактическа обстановка могат да се формулират следните въпроси:
1. Кой образец на Годишна данъчна декларация следва да попълните?
2. Как да определите дължимия данък?
3. Върху каква част от получените суми дължите данък предвид естеството на Форекс търговията?
4. Предвид обстоятелството, че част от сумата е прехвърлена по сметка на съпругата Ви, счита ли се същото за заем и следва ли да се декларира?
Изразяваме следното становище:
На основание чл.13,ал.1,т.3 от ЗДДФЛ не са облагаеми с данък доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1,т.11 от допълнителните разпоредби, като в "Разпореждане с финансови инструменти" за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 се включват сделките:
а/ с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
б/ сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в/ сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Съгласно чл. 73, ал.1 от Закона за пазарите на финансови инструменти «регулиран пазар» е многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговия съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му. Чл.73, ал.2 от същия закон гласи, че регулиран пазар е и всяка многостранна система, която е лицензирана и функционира в съответствие с изискванията на Дял ІІІ от Директива 2004/39/ЕО.
При изпълнение на горните правни норми полученият доход от продажбата не е облагаем с данък, и на основание чл.52,т.2 от ЗДДФЛ не се декларира в Годишната данъчна декларация.
Когато доходите от сделки не са реализирани чрез регулиран пазар, същите не са в обхвата на цитираните по-горе законови норми и подлежат на облагане по реда чл.33, ал.3 и свързаните с него разпоредби на ЗДДФЛ.
Съгласно чл.50, ал.1, т.1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ местните физически лица подават Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.
Нормата на чл.17 от ЗДДФЛ определя общата годишна данъчна основа като сбор от годишните данъчни основи по чл.25 /за доходите от трудови правоотношения/, чл.30 /за доходите от друга стопанска дейност/, чл.32 /за доходите от наем/, чл.34 /за доходите от прехвърляне на права или имущество/ и чл.35 / за доходите от други източници/.
Предвид на изложената фактическа обстановка източниците на доходи през данъчната 2010 година в конкретния случай са два: доходи от трудови правоотношения и доходи от прехвърляне на права или имущество.
Годишният данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя. /чл.49,ал.1 ЗДДФЛ/. А на основание чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ при поискване от лицето работодателят издава не по-късно от 31 януари на следващата година служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък. Ако служебната бележка по ал.1 не е поискана от работника/ служителя до 31 януари следващата година, такава се издава при поискване и след определения в ал.1 срок /чл.45, ал.5 ЗДДФЛ/.
Определянето на облагаемите доходи от продажба на акции и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута е регламентирано в раздел V “Доходи от прехвърляне на права или имущество” на ЗДДФЛ.
Съгласно чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.
По отношение на определянето на понятието «други финансови активи» следва да се има предвид, че в правната норма на чл.3,т.2 от Закона за пазарите на финансови инструменти /Обн.ДВ бр.52 от 29.06.2007г. в сила от 01.11.2007г.,посл.изменение в ДВ бр.95 от 2009г./ предмет на регламентиране са инструменти, различни от ценни книжа, които могат да бъдат инструменти на паричния пазар, дялове на предприятия за колективно инвестиране, фючърси, опции, валута, лихвени проценти и други деривативни инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане или чрез доставка, когато се търгуват на регулиран пазар и /или на многостранна система за търговия.
Съгласно §1,т.3 от ДР на ЗКПО финансов актив е активът,определен в приложимите счетоводни стандарти,в т.ч.компенсаторните инструменти по смисъла на чл.2 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти. Когато лицето не е предприятие по смисъла на ЗС, за целите на изречение първо приложимите счетоводни стандарти са международните счетоводни стандарти, приложими в страната за съответната година.
Съгласно т.11 от МСС 32 “Финансови инструменти”-финансов актив е всеки актив който е: парични средства; договорно право да се получават парични средства или друг финансов актив от друго предприятие или договорно право да се разменят финансови активи с друго предприятие при условия, които са потенциално благоприятни за предприятието;капиталов инструмент на друго предприятие
В т.14 от МСС 32 е посочено, че за целите на дефинициите от стандарта термина “предприятие” включва: физически лица, търговски дружества,юридически лица, фондове и правителствени агенции.
Съгласно чл.33,ал.4 от ЗДДФЛ - реализираната печалба/ загуба по ал.3 за всяка сделка се определя,като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглена цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател.
Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/чл.33, ал.5/.
Цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване /чл.33,ал.6/.
Следователно за доходите Ви по трудови правоотношения на основание на предоставената от работодателя Служебна бележка следва да попълните Приложение 1 към Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ образец 2001.
Доходите от продажба на акциите и другите финансови активи се декларират чрез попълване на Приложение №5, таблица 5 със съответните кодове, като от акции – с код 05, от финансовите активи –с код 09. При липса на достатъчно място се прилага към годишната декларация списък с допълнителни редове, което се отбелязва на р.5.2. на таблицата.
По отношение на изтеглените суми, прехвърлени по сметка на Вашата съпруга и въпроса Ви подлежат ли на деклариране дадените суми следва да имате предвид, че съгласно чл.50, ал.1,т.5 от ЗДДФЛ, с годишна данъчна декларация се декларират предоставените/получените парични заеми.
Независимо че към писмото си не прилагате документи, удостоверяващи получените от Вас доходи, следва да имате предвид разпоредбата на чл.9 от ЗДДФЛ, която урежда въпросите за документалната обоснованост и отчитането на реализираните доходи.
На основание чл.38,ал.1, т.3 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, документите за данъчно осигурителния контрол се съхраняват от задължените лица в срок от 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани.
"
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679