Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Доходи от друга стопанска дейност

Здравейте,
Лице което има доходи от граждански договори през годината,
осигурявало се е здравно като безработен, а в един от месеците като самоосигуряващо се - сбодна професия

1. В прил. 3 на ДД следва ли да приспадне осигуровките си като
самоосигуряващо се лице от свободна професия, при положение че
нама такива, тъй като доходите които е получило са от авторски
възнаграждения,
2. Приспада ли здравните си осигуровки като безработен?
3. В таблицата за изравняване на осигурителния доход, как трябва да се разпределят доходите от извънтрудови правоотношения:
- за периода за който са гражданските договори или за да се разпръснат за целия период в който се е осигурявал като безработен?
Добавена в   ЗДДФЛ

3 отговори


на 08 Февр. 2017
Здравейте,
По1 въпрос:
По смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права обект на авторско право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. Законът поставя изрично изискване за наличието на творчески елемент, което не оставя място за съмнение, че не се касае за изпълнение на трудови задължения. Цитираният текст съдържа примерно изброяване на обектите на авторско право. Като такива са посочени:
1. Литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми.
2. Музикални произведения.
3. Сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други.
4. Филми и други аудио-визуални произведения.
5. Произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти.
6. Произведения на архитектурата.
7. Фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския.
8. Проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката.
9. Графично оформление на печатно издание.
10. Кадастрални карти и държавни топографски карти.
Обект на авторско право са също:
1. Преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби.
2. Аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби.
3. Периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.
Носителите на права върху дотук посочените произведения имат изключителното право да разрешават срещу възнаграждение използването на същите.
Във връзка с това следва ясно да се разграничи използването на произведението от самата творческа дейност по създаването на същото.
Възнагражденията, получени срещу отстъпено право на използване на произведенията, обекти на правна закрила по ЗАПСП, не представляват доход от трудова дейност и върху тях не се дължат задължителни осигурителни вноски.
Дейността по създаване на произведението може да се упражнява по начин, какъвто творецът, работодателят му (възложителят) изберат или се договорят:
1. Самостоятелно, когато авторът (творецът) е лице, което упражнява професионална дейност за свой риск и за своя сметка.
2. Да бъде възложено с договор за поръчка (нетрудово правоотношение) или
3. В рамките на трудово правоотношение.
На тези различни основания едно лице може да получава за един и същ период различни по своя характер възнаграждения - за използване на произведението, респективно изпълнението, и възнаграждения като творец (изпълнител), в практиката това се определя в договора, който страните са подписали помежду си.
На основание гореизложеното задължение за определяне на окончателен размер на осигурителния доход, съответно попълване на таблици 1 и 2 от Справката към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, ще съществува, когато полученото възнаграждение е за изработване на самото произведение (доход от трудова дейност), а не за отстъпеното право на използване на произведението, обект на авторско право по ЗАПСП (нетрудов доход).
Самоосигуряващи се, получили авторски и лицензионни възнаграждения от отстъпено право на ползване, не посочват тези доходи в колони от 5.1 до 5.5 от таблици 1 и 2 от справката, тъй като за тези суми не се дължат вноски за ДОО и здравно осигуряване. Когато самоосигуряващите се нямат други облагаеми доходи, окончателният размер на осигурителния доход е равен на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен за съответната година, тъй като доходът от авторски възнаграждения не се счита за доход, получен от трудова дейност.
По 2 въпрос:
Да, приспада здравни осигуровки като безработен.
Изискването за изравняване на ЗОВ при безработните е регламентирано и от чл.40, ал.5 от ЗЗО
(5) Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване;
По въпрос 3:
Доходите по извънтрудови правоотношения се посочват за месеците, за които се отнасят.
Из указанията към Таблица 2:
5.6. Тази колона /5.6/ се попълва от лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за 2013 г. – 210 лв. и същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация.
В тези случаи, годишният осигурителен доход се формира, като на ред 13, колона 5.6 от Таблица 2 се вписва облагаемият доход, деклариран в Приложение 3, част ІІ, ред 1,Приложение 4, част ІІ, ред 1, Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 7 (и/или в Приложение 1а, част І, с вписан код 06 и код 07 в редове 1-3, Приложение 3а, част ІІ, ред 1, Приложение 4а, част ІІ, ред 1, Приложение 5а, част ІІ, ред 1 и Приложение 6а, част І, ред 7 в случай, че подлежи на задължително здравно осигуряване по реда на Закона за здравното осигуряване).
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 08 Февр. 2017
Здравейте,
- Здравните осигуровки, за целия период ли на осигуряване като безработен се приспадат или само за месеците, в които има доходи от извънтруудови правоотношения

- Осигуровките които лицето е направило за месеците, в които се е осигурявало като
самоосигуряващо се лице следва ли да се приспаднат при формиране на данъчната основа
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Февр. 2017
Указание на НАП 2_344/ 27.03.2014 г.
ЗЗО - чл. 40, ал. 5, т. 1


ОТНОСНО: определяне на окончателния размер на осигурителния доход за лице подлежащо на здравно осигуряване по реда на чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/

Според изложеното през 2012 г., сте осигурен социално и здравно от 01.01.2012 г. до 21.05.2012 г., като самоосигуряващо се лице, а от 21.05.2012 г. до 01.10.2012 г. по договор за управление в „…………….” ООД. За периода от 01.10.2012 г. до 31.12.2012 г. сте осигурен само здравно, по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО, като лице неподлежащо на здравно осигуряване на друго основание. През годината сте получили доходи от наем, както следва:
За 01.2012 г. - 160.00 лв. от физическо лице;
07.2012 г. –1050.00 лв. от „………….” ООД;
10.2012 г. – 1125.00 лв. от „…………..” ООД и от физически лица;
11.2012 г. - 850.00 лв. от физически лица;
12.2012 г. – 1180.00 лв. от физически лица.
Във връзка с изложеното е поставен въпроса: какъв доход следва да се посочи в Справката за окончателния размер на осигурителния доход – колона 5.6 от Таблица 2 за периода, през който се дължат вноски по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО за 2012 г. ?
При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база, свързана с осигурителното законодателство, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/, в сила от 01.01.2013 г., лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3 от същия член, са длъжни да внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) - до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят (до 31.12 2012 г. срокът е до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят) и извършват годишно изравняване на осигурителния доход, съгласно данните от данъчната декларация като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване.
В горния смисъл, ако за лице подлежащо на осигуряване по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО в годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е деклариран облагаем доход от наеми, съответното лице следва да извърши годишно изравняване на осигурителния си доход за здравно осигуряване на база този доход.
За лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО окончателният размер на осигурителния доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски се определя в Таблица 2 от Справка за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация.
Според изложената фактическа обстановка, считаме, че Таблица 2 следва да се попълни по следния начин:
В колона 4 се попълва осигурителният доход, върху който лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО дължат авансови осигурителни вноски, в случая за м.10, м.11 и м.12.2012 г.;
Колона 5.6 се попълва от лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО /за 2012 г. – 210 лв./ и същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация.
За лицата подлежащи на осигуряване по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО, облагаемият доход деклариран в Приложение № 4, част ІІ, ред 1 – „доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество”, се посочва на ред 13 на колона 5.6 от таблицата.
В конкретния случай тъй като от м.01 до м.09.2012 г. лицето е подлежало на здравно осигуряване на друго основание, съответно по чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО до 21.05.2012 г. и чл.40, ал.1, т.1 от ЗЗО до 30.09.2012 г., за тези месеци не следва да се извършва изравняване на осигурителния доход върху получените доходи от наем, съответно полученият доход за тези месеци не следва да се включва в Таблица 2, ред 13, колона 5.6. от справката.
С оглед на това, че лицето подлежи на здравно осигуряване по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО само за месеците октомври, ноември и декември 2012 г. на ред 13, колона 5.6 от Таблица 2 следва се посочи пропорционално изчислен размер, определен съобразно декларираният облагаем доход. Той се определя като полученият през годината облагаем доход от наем се раздели на броя на месеците в годината /12 месеца/ и така определеният средно месечен доход се посочва в колона 5.6 за месеците, през които лицето е подлежало на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО/м.10,11 и м.12.2012 г./.
Следващите колони, които се попълват в Таблица 2 са: колона 6, която е равна на колона 4 и колона 7, равна на колона 5.6.
Годишният осигурителен доход, върху който се довнасят здравноосигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите на ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 и се записва в т. 1 под таблицата. При положение, че разликата е положителна /каквато е в случая/ върху нея се довнасят осигурителни вноски, като дължимата осигурителна вноска за осигуреното лице се изчислява в размер 8 на сто от сумата в т. 1 под Таблица 2 и се попълва в т. 2 под таблицата.
Когато разликата е отрицателна са налице, надвнесени осигурителни вноски, които се прихващат и/или възстановяват по реда на ДОПК, освен когато осигурителния доход в колона 5.6 е по-малък от минималния осигурителен доход по ЗЗО. Осигурителни вноски не се довнасят в случай, че сумите на ред 13 в колони 6 и 7 са равни.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679