Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Определяне на годишна данъчна основа при граждански договор със самоосигуряващо лице

Здравейте, казуса е следния самоосигуряващо лице има сключен граждански договор за услуги различни от това за което се осигурява като собственик на ЕТ. Лицето декларира пред възложителя, че е самоосигуряващо лице и издава разписка за извършената услуга и протокол за приета работа. При определянето на годишната данъчна основа за ЕТ са приспаднати внесените осигуровки през годината и тези, които ще се довнасят. При определяне на годишната данъчна основа по граждански договори по ГДД следва ли да се приспадат осигуровки?

Предварително благодаря!
Добавена в   ЗДДФЛ

4 отговори


на 03 Апр. 2013
Приемам, че т.н. граждански договори при изпълнението им формират доходи по чл.29 от ЗДДФЛ, т.е. такива от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.
На основание чл.30 от ЗДДФЛ, годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 29 от закона, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се - с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 03 Апр. 2013
Много е вероятно данъчната основа за гражданския договор да се образува по реда на чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ, а не по чл.29 от закона, т.е. данъчната основа за придобитите доходи по гражданския договор, ще се определи като доходи от възнаграждение по извънтрудови правоотношения, придобити в качеството на едноличен търговец, като облагаемият доход от дейност като едноличен търговец се явява формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба, така че в този ред би следвало с осигуровки да се намалява данъчната основа само по начина посочен на чл.28 от ЗДДФЛ.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 04 Апр. 2013
Благодаря за изчерпателните отговори, но не разбрах все пак дали следва да приспада осигуровки по гражданския договор. В качеството си на ЕТ лицето осъществява търговия на едро и е регистрирано по ДДС с Булстат различен от ЕГН, а услугата която предоставя в качеството на изпълнител по граждански договор с външен възложител е като преподавател. Сега ми възниква и още един въпрос, ако следва да се определя годишната данъчна основа по реда на чл. 28 от ЗДДФЛ, следва ли лицето да начислява ДДС при извършване на такава услуга по граждански договор?
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 09 Апр. 2013
За осигуровките, моля подайте вашето запитване на http://clubtrznormativi.bg/


3_ 850/23.02.2009 г.

ЗДДС, чл. 94, ал. 2, чл. 113
ППЗДДС, чл. 112, чл. 113

Относно: документиране на извършени доставки от регистрирано по ЗДДС физическо лице, регистрирано като едноличен търговец

Според изложената фактическа обстановка физическо лице е регистрирано като ЕТ и през течение на 2008 г. не извършва дейност чрез търговското си предприятие. През м.януари 2009 г. набира облагаем оборот от наем и подава заявление за задължителна регистрация по ЗДДС.
С оглед гореизложеното е поставен въпроса ако ЕТ започне да извършва сделки от търговското си предприятие, следва ли да се тълкува, че предприятието на ЕТ не е отделен субект и физическото лице е задължено да отразява в своите дневници за продажби издадените данъчни документи за наем като физическо лице и отчети за извършените продажби като ЕТ?

С оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС, обн. ДВ бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 13.02.2009г./ и Правилника за приложението му /ППЗДДС, обн. ДВ, бр.76 от 15 септември 2006г., посл. изм. ДВ, бр.4 от 16.01.2009 г./ изразяваме следното становище:
Едноличният търговец като субект на търговското право е физическо лице, което се регистрира под определено наименование, за да има право да извършва търговска дейност. С вписването на едно лице в търговския регистър като едноличен търговец не се появява нов правен субект и не се придобива нова правосубектност, различна от тази на физическото лице, а лицето получава възможността да действа като търговец в стопанския оборот и търговските сделки, но страна и субект в правоотношенията с контрагентите и администрацията продължава да бъде физическото лице.
Съгласно разпоредбата на §1, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ППЗДДС "идентификационен номер" за целите на правилника е:
а) единен идентификационен код по търговския регистър - на вписаните в търговския регистър лица;
б) единният идентификационен код по БУЛСТАТ - на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;
в) единният граждански номер или личният номер на чужденец - на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ;
г) служебният номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс за лицата, различни от тези по букви "а" - "в" и които са задължени лица по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Видно от разпоредбата на чл. 94 от ЗДДС вписването на лицата в специалния регистър за целите на облагането с ДДС е особено регистрационно производство, извършвано от органите на НАП, във връзка с което регистрираните лица получават отделен идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът "ВG". А на основание §1, ал. 1, точка 4 от ДР на ППЗДДС идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по §1, ал. 1, т. 1 от ДР на ППЗДДС, пред който е поставен знакът "ВG".
В този аспект трябва да се подчертае, че физическите лица, които подлежат на регистрация по реда на ЗДДС, следва да имат само един идентификационен номер за целите на ЗДДС, независимо от броя на наличните вписвания по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ или вписването им в търговския регистър по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). От друга страна, регистрационното производство по реда на ЗДДС се извършва от органите на приходната администрация, за да бъде идентифициран еднозначно правният субект, който извършва облагаеми доставки и неговия статус във връзка с прилагането на данъчните режими за облагане на лицата с данък върху добавената стойност.
Ето защо в случаите, когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност - търговец, селскостопански производител, свободна професия, частен съдебен изпълнител и т.н., за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС. В този смисъл е и разпоредбата на §1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС, според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.
За основа на идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС на физическите лица - еднолични търговци, следва да бъде използван единният идентификационен код, посочен в §1, ал. 1, т. 1 от ДР на ППЗДДС, издаден на физическите лица с оглед на тяхната търговска правосубектност, съответно пред който следва да бъде поставен знакът "ВG".
Във връзка с документирането на доставки, извършвани от физическо лице, което е вписано в търговския регистър като едноличен търговец следва да се отбележи, че в този случай, независимо от това в какво качество физическото лице извършва доставките, представляващи независима икономическа дейност - като търговец или само като физическо лице, то е длъжно да издава фактура по чл. 113 от ЗДДС (освен в изрично предвидените в закона случаи, когато издаването на фактурата не е задължително) и да посочва във фактурата единствено идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС, имащ за основа идентификационният код, получен във връзка с регистрацията си като едноличен търговец.
В случаите, когато издаването на фактура не е задължително, за извършените доставки се съставя отчет за извършените продажби съгласно чл. 119 от ЗДДС по реда на чл.112 от ППЗДДС.
На основание чл. 113, ал. 1 от ППЗДДС регистрираните лица водят задължително отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона: дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или правилника за приложението му.
Следователно независимо от това в какво точно качество се извършват доставките – като ЕТ или физическо лице, издадените данъчни документи и съставените отчети следва да бъдат включвани в дневника за продажбите за данъчния период, през който данъкът за доставката е станал изискуем.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679