Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Лихви по непогасен заем

Здравейте,

На 12.06.2012г. фирмата ми, в качеството си на Заемодател, сключва Договор за заем с юридическо лице. Сумата е преведена на Заемополучателя по банков път. Срокът на този договор е 1 месец ( т.е до 11.07.2012г. сумата трябва да ни бъде върната), като уговорената лихва за този месец е в размер на 1% от сумата. Към днешна дата (03.04.2013г.), главницата не е върната от Заемополучателя. Изобщо не може да бъде осъществен контакт с него.

Въпросите са ми следните:

1. Следва ли да начислявам лихва като приход за всеки един просрочн месец? Ако да, като текущ приход ли трябва да го отчета или като приход за бъдещ период?

2. Следва ли да плащам 10% корпоратичен данък за лихви, които не са ми изплатени и никога няма да бъдат и до кога?

3. Как следва да се процедира с този казус, за да са изрядни документите и начисленията в Баланса на фирмата ми?

Ще очаквам компетентния Ви отговор!
Добавена в   ЗКПО

3 отговори


на 04 Апр. 2013
Съгласно НСФОМСП, СС-18, приходът, създаден от ползването на активи на предприятието от други лица във вид на лихви, лицензионни такси и дивиденти, се признава, когато:
-сумата на приходите може да бъде надеждно изчислена;
-предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката.
Текущото признаване на прихода от лихви се извършва пропорционално на времевата база, която отчита ефективния доход от актива
Когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, КРЕДИТОРЪТ може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма.
Кредиторът може да заяви на длъжника, че разваля договора и без да даде срок, ако изпълнението е станало невъзможно изцяло или отчасти, ако поради забава на длъжника то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, става по съдебен ред. Ако ответникът предложи изпълнение в течение на процеса, съдът може да даде според обстоятелствата срок за това Разваляне на договора не се допуща, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на кредитора.
Правото да се разваля договорът се погасява с петгодишна давност- чл. 87 от ЗЗД


Развалянето има обратно действие освен при договорите за продължително или периодично изпълнение. Кредиторът има право на обезщетение за вредите от неизпълнението на договора.
Развалянето на договори, които подлежат на вписване, не засяга правата, придобити от трети лица преди вписване на исковата молба - чл. 88 от ЗЗД


Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 04 Апр. 2013
В Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ са предвидени специални разпоредби за данъчно третиране на разходи и приходи от сделки, търговски и финансови взаимоотношения, които биха довели до отклонение от данъчно облагане.
От информацията в запитването е видно, че в случая е налице сделка между две дружества, които са СВЪРЗАНИ лица по смисъла на §1, т.3 ДР от ДОПК. Съгласно чл.15 от ЗКПО, когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчния финансов резултат, отличаващи се от условията между несвързани лица, ДАНЪЧНИЯТ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица.
Според чл.16, ал.2, т.3 от ЗКПО за отклонение от данъчно облагане СЕ СМЯТА И получаването или предоставянето на кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва към момента на сключване на сделката, включително в случаите на безлихвени заеми или друга временна безвъзмездна финансова помощ, както и опрощаването на кредити или изплащането за своя сметка на кредити, несвързани с дейността.
Понятието „пазарна лихва” е определено в § 1, т.32 от ДР на ЗКПО и това е лихвата, която би била платена при същите условия за предоставен или получен кредит под каквато и да е форма по сделка между лица, които не са свързани. Пазарната лихва се определя според условията на пазара, като се отчитат всички количествени и качествени характеристики на сделката - форма, размер и валута на предоставените средства, срок на предоставянето им, вид, размер и ликвидност на обезпечението, кредитният риск и други рискове, свързани със сделката, профил на кредитополучателя или лизингополучателя, както и всички други условия и обстоятелства, влияещи върху размера на лихвата. В случая лихвата, определена от заемодателя и заемателя следва да отговаря на цитираното определение за „пазарна лихва”.
Съгласно чл.16, ал.1 от ЗКПО когато една или повече сделки, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕЖДУ НЕСВЪРЗАНИ ЛИЦА, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение.
За данъчни цели отклонението от данъчно облагане следва да се елиминира като се определи данъчна основа, т.е.да се определи данъчна основа, включваща пазарната лихва.За целите на определяне на данъчния финансов резултат в годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО, Приложение №1, на ред №29 /шифър 1290/ в увеличение на счетоводния финансов резултат се посочват сумите, произтичащи от търговски и финансови взаимоотношения, определени съгласно чл.15 от ЗКПО, а на ред №26 /шифър 2260/ в намаление на счетоводния финансов резултат се посочват съответните суми, произтичащи от търговски и финансови взаимоотношения, определени съгласно чл.15 от ЗКПО.
Следва да имате предвид, че при извършване на последващ данъчен контрол по реда на чл.110 от ДОПК според конкретната фактическа обстановка и съответните доказателства органите по приходите ще преценят доколко законосъобразно е определена данъчната основа по ЗКПО за съответната година.*

*по становища на НАП
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 05 Апр. 2013
Не мисля, че тук има отклонение от данъчно облагане, защото лихвения процент е много над пазарния. Посоченият процент в запитването е 1%, но той е уговорен за 1 месец. Тоест на годишна база ще бъде 12%. При това положение как ще се тълкуват лихвите? Ще има ли възможност за преобразуване в данъчната декларация, за да не се плаща 10 % корпоративен данък за лихвите, които явно съм длъжна да начисля до окончателното разваляне на договора?

Благодаря Ви за отговорите по-горе!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679