Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Обезщетения от бюрото по труда

Лице получава обезщетение от БТ , поради съкращение.
Намерило си е работа, може да бъде назначено от 1,11,2012л Кога трябва да уведоми бюрото по труда и какъв е начина.
Благодаря!

1 отговор


на 31 Окт. 2012
Прекратяване изплащането на паричните обезщетения за безработица
Съгласно чл. 54д, ал.1, т.1 от КСО, изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 от КСО.Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4, която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението – ал.5 от същата разпоредба.
Изплащането на обезщетението за безработица се прекратява при условията на чл. 54д, ал. 1 КСО от датата на настъпване на съответното обстоятелство. За прекратяване изплащането на паричното обезщетение лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5 и съответните доказателства към нея в срок до 7 календарни дни от датата на настъпване на съответното обстоятелство – чл.1, ал.6 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица


Приложение № 5
към чл. 3
(Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г.,
в сила от 1.01.2009 г.,
бр. 67 от 2009 г.,
изм., бр. 13 от 2011 г.,
изм. и доп., бр. 16 от 2012 г.,
в сила от 1.01.2012 г.)


Вх. № ....................../20........г. ДО

ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО

УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“

ГР. …………………........………….................……….

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за

промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица

От ...........................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ......................................

постоянен/настоящ адрес ....................................................................................................................................

(вписва се адресът, по който е отпуснато обезщетението)

адрес за кореспонденция ....................................................................................................................................

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ..................................................…………………………… ………………………….......................................................................................................................................................

Във връзка с изплащане на парично обезщетение за безработица ДЕКЛАРИРАМ за настъпване на след­ните обстоятелства:

1. Упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване, както и трудова дейност в друга държава, считано от .................................................................

(дд/мм/гггг)

2. Правоотношението ми с ....................................................................…..............................................…………....

(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК по БУЛСТАТ)

......................……………............................... е прекратено считано от ........................................................………….

(дд/мм/гггг)

3. Регистрацията ми като безработен в Агенцията по заетостта или в службата по заетостта на друга държава е прекратена/нова считано от .........................

(дд/мм/гггг)

4. Придобил съм право на пенсия за ....................................................................................................................................,

(посочва се видът на пенсията)

считано от ....................................................................................................................................................................................

(дд/мм/гггг)

в Република България/друга държава – .............................................................................................................................

(посочва се държавата)

5. Получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването за периода от .......................................... до..............................

(дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг)

6. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител или чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование за периода от .........…..............…...........…............….......до ..........................…............….......................…

(дд/мм/гггг)
(дд/мм/гггг)

7. Договорът за военна служба на съпруга/съпругата ми е прекратен считано от ......................................

(дд/мм/гггг)

8. Съпругът/съпругата ми се е завърнал/а от международна операция или мисия на ..........................…….

(дд/мм/гггг)

9. Подал съм заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица в ........................................

(посочва се държавата)

на ............................

(дд/мм/гггг)

10. Други: ..................................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва настъпилото обстоятелство и се попълват съответните данни. Ненужното се зачертава.

ПРИЛАГАМ като доказателства следните документи:

1. .............................................................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................................................................

ИЗВЕСТНО МИ Е, че:

1. За деклариране на неверни данни нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО и наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

Дата .......................................
Декларатор: ..................................

(подпис)

Гр. (с.) ..................................
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679