Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Данъчни облекчения, които може да се ползват с ГДД по чл. 50 - втора част

За първа част - кликнете тук >>
Данъчно облекчение за деца
 
Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи:
 
1. двеста лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете;
 
2. четиристотин лв. - при две ненавършили пълнолетие деца;
 
3. шестстотин лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.
 
ВНИМАНИЕ: Размерите на данъчното облекчение за деца само за придобити доходи през 2021 г. са 4500 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; 9000 лв. – за две ненавършили пълнолетие деца; или 13500 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца.
 
Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи.
 
Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия по отношение на детето за което ще се ползва данъчното облекчение:
 
- към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 
- детето не е навършило пълнолетие;
 
- към 31 декември на данъчната година детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.
 
Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:
 
1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
 
а) детето не е настанено извън семейството, и
 
б) не е учредено попечителство или настойничество, или
 
2. настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство, или
 
3. член на семействата на роднини или близки - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
 
4. приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
 
Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година.
 
Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.
 
Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице цитираните по-горе условия за ползване на данъчното облекчение.
 
Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.
 
Данъчното облекчение за деца може да се ползва и от еднолични търговци.
 
Всички обстоятелства и условия за ползването на данъчното облекчение за деца се декларират с декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005). 
 
Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице - местно на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.
 
Когато пълният размер на данъчното облекчение за деца е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.
 
Данъчно облекчение за деца с увреждания
 
Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган, като облекчението се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
 
ВНИМАНИЕ: Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания само за придобити доходи през 2021 г. е 9000 лв. за дете с увреждане.
 
Облекчението се ползва, когато едновременно са налице следните условия:
 
- към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 
- към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;
 
- към 31 декември на данъчната година детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.
 
Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:
 
1. родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
 
а) детето не е настанено извън семейството, и
 
б) не е учредено попечителство или настойничество, или
 
2. настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на настойничество или попечителство, или
 
3. член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
 
4. приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
 
Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година.
 
Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.
 
Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице цитираните по-горе условия за ползване на данъчното облекчение.
 
Данъчното облекчение за деца с увреждания може да се ползва и от еднолични търговци.
 
Всички обстоятелства и условия за ползването на данъчното облекчение за деца с увреждания се декларират с декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Когато облекчението се ползва чрез работодател по основно трудово правоотношение към тази декларация се прилага и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 
Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице - местно на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.
 
Когато пълният размер на данъчното облекчение за деца с увреждания е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.
 
ВНИМАНИЕ: Когато данъчните облекчения за дарения, за деца и за деца с увреждания, са ползвани в пълен размер при определянето на годишния размер на данъка за доходите от трудови правоотношения и необходимите за ползването им документи са представени пред работодателя по основното трудово правоотношение, към годишната данъчна декларация не се прилагат отново необходимите за съответното облекчение документи. 
 
Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
 
От това данъчно облекчение могат да се възползват физически лица за извършени от тях през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:
 
Данъчното облекчение за извършени безкасови плащания е уредено в чл. 22д от ЗДДФЛ. От това данъчно облекчение могат да се възползват физически лица, за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:
 
1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
 
2. сто на сто от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;
 
3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1.
 
Данъчното облекчение е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв., а обстоятелствата и условията за ползването му се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. 
 
Ново данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот 
 
Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение, като приспадат от общата годишна данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ направените през 2021 г. плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2000 лв., при наличието на следните условия:
 
- недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;
 
- физическото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;
 
- подобренията и/или ремонтът са извършени от физически или юридически лица, местни на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 
- недвижимият жилищен имот не е включен в дейността на предприятието в случай, че лицето извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;
 
- физическото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот. Документът трябва да е придружен от документ за плащането (фискален бон, когато е налице задължение за издаването му,  разписка, банков или друг документ);
 
- физическото лице не е свързано лице с лицето, извършило ремонта.
 
Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава максималния размер от 2000 лв.
 
Когато в нарушение е ползван по-голям общ размер на данъчното облекчение, всяко от лицата, ползвали облекчението, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.
 
Облекчението може да се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, където ще се декларира наличието на всички обстоятелства и условия за ползване на облекчението. За първи път това облекчение ще се приложи при деклариране на доходите за 2021 г. през 2022 г.
 
Всички данъчния облекчения ще могат да се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително и когато се подава коригираща декларация.
 
източник: nra.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679