Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от Министерството на финансите
Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 29 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 3 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., доп. ДВ. бр.78 от 12 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 30 Април 2013г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.44 от 16 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2015г., доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.66 от 28 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 27 Октомври 2015г., доп. ДВ. бр.84 от 30 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр. 44 от 02 юни 2017 г.
 
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) С тази наредба се определят:
1. условията, редът и начинът за одобряване или отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация/дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискално устройство (ФУ) и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД);
2. сервизното обслужване, експертизите и контролът на ФУ и ИАСУТД, техническите и функционалните изисквания към тях;
3. изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка и подаването на данни към Националната агенция за приходите;
4. издаването на фискални касови бележки от ФУ и касови бележки от ИАСУТД и задължителните реквизити, които трябва да съдържат;
5. видът на подаваните данни, формата и сроковете на подаването им.
(2) Наредбата регламентира задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или касова бележка от ИАСУТД (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.
 
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) За целите на тази наредба "фискално устройство", "търговски обект", "интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност", "петролна база", "краен потребител", "краен разпространител", "фискална касова бележка (фискален бон)" и "касова бележка (системен бон)" са тези по § 1, т. 40, 41, 67, 68, 69 и 70 от допълнителната разпоредба и чл. 118, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
(2) Видове фискални устройства:
1. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП);
2. фискални принтери (ФПр);
3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) електронни системи с фискална памет (ЕСФП) за отчитане оборотите от продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, които са одобрени по смисъла на Закона за измерванията или са с оценено съответствие по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите;
4. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване (ФУВАС).

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Всяко лице по ал. 2 е длъжно да предава на НАП по установената дистанционна връзка и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия на течни горива. За тази цел като средство за измерване от одобрен тип се използва нивомерна измервателна система за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство на ЕСФП, която отговаря на изискванията, посочени в приложение № 19, и подлежи на метрологичен контрол.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) Не е задължително използването на ЕСФП при продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове или при продажби на керосин, предназначен за зареждане на граждански въздухоплавателни средства чрез летищен оператор или оператор по наземно обслужване, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Регистриране на зареждане чрез ЕСФП от лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС се приключва с вид плащане "резерв 2" - "вътрешно потребление".
(8) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, което извършва продажби на услуги с развлекателен характер или стоки чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез ФУВАС, като фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ.
(9) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, което извършва продажби на услуги чрез автомат на самообслужване, с изключение на услугите с развлекателен характер, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 1 или 2, което се вгражда в автомата, и се издава фискална касова бележка на хартиен носител.
(10) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, което извършва продажби на услуги с развлекателен характер чрез автомат на самообслужване, без електрическо захранване, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 1 или 2, което не се вгражда в автомата на самообслужване.
(11) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да подава данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива по реда на глава девета "б".
(12) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г.) Лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на ал. 2 и 3, с изключение зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.
(13) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) Алинея 12 не се прилага от лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от съд/съдове с обща вместимост до 1000 литра включително, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра. Алинея 12 не се прилага от лице, регистрирано като земеделски производител, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, от резервоари, които не са стационарни подземни резервоари.
(14) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г.) Лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), както и на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление, както и в случаите по ал. 13, подават данни за получените количества горива като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3.
Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва следните дейности:
1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2015 г.) продажби на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт, талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, и на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети за превоз на пътници, които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра - един за клиента и втори за лицето по чл. 3;
4. продажби на самолетни билети;
5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии - пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон;
8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;
9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите;
10. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби, извършвани от чуждестранни юридически и физически лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са регистрирани по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с изключение на мероприятия с развлекателен характер.
 
Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не са задължени да издават фискални касови бележки от ФУ или касови бележки от ИАСУТД:
1. държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
2. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) банките, когато извършват банкови или валутни сделки; доставчиците на платежни услуги, когато извършват платежни услуги по чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи; финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин, пенсионноосигурителните дружества, когато извършват услуга по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида от един фонд към друг, както и лицата, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл. 1, ал. 1, т. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Търговския закон.
 
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лице по чл. 3 може да регистрира и отчита извършваните от него продажби с ИАСУТД при условията и по реда на глава осма.
 
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП ФУ/ИАСУТД от датата на започване на дейността на обекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не се допуска извършване на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 3 без функциониращи ФУ/ИАСУТД, освен в случаите, посочени в тази наредба.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не се допуска работа с ФУ/ИАСУТД от лицата по чл. 3 без изградена дистанционна връзка с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.
 
Глава втора.
ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ТИПОВЕТЕ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 8. (1) Фискалните устройства трябва да отговарят на:
1. функционалните изисквания съгласно приложение № 1.
2. техническите изисквания съгласно приложение № 2.
(2) Фискално устройство от одобрен тип е устройство, което отговаря на техническите и функционалните изисквания съгласно ал. 1, има издадено свидетелство за одобрен тип и е вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9.
(3) За одобряване на типа ФУ производителите или вносителите предоставят в Българския институт по метрология (БИМ) (или в обекта, когато изпитването е в реални условия) за изпитване нефискализиран образец от съответния тип заедно с писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3, придружена от следните документи на български език:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) инструкция за монтаж и експлоатация, а при ФПр и инструкция за програмиране;
2. сервизно описание;
3. фирмен проспект;
4. паспорт;
5. тест-програма за функционална проверка на ФУ и на комплектоващите го технически средства;
6. ръководство за органа на НАП;
7. образец от фирмената пломба на ФУ и на модула фискална памет (ФП);
8. декларация за съответствие със съществените изисквания, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.) и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.);
9. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(4) За одобряване на програмни модификации на одобрен тип ФУ кандидатстването се извършва по реда на ал. 3.
(5) Заявката-декларация не се приема при отсъствие на някой от посочените документи или на нефискализиран образец от съответния тип ФУ, когато такъв се изисква.
(6) При кандидатстване за одобряване на типа ФУ производителите или вносителите предоставят в централното управление на НАП копие на следните документи на български език:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) инструкция за монтаж и експлоатация, а при ФПр и инструкция за програмиране;
2. фирмен проспект;
3. паспорт;
4. ръководство за органа на НАП.
 
Чл. 9. За одобряване на тип ФУ се извършва:
1. преглед на документите по чл. 8, ал. 3;
2. изпитване за съответствие с функционалните и техническите изисквания съгласно чл. 8, ал. 1;
3. издаване на свидетелство за одобряване на тип.
 
Чл. 10. (1) Изпитване за проверка на съответствие с функционалните и техническите изисквания съгласно чл. 8, ал. 1 се извършва от БИМ с участието на междуведомствената комисия по ал. 5 за:
1. електронните касови апарати с фискална памет и ФПр - в лабораторни условия в БИМ, като изпитването на ФПр се извършва в конфигурация с персонален компютър под управлението на софтуер;
2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) електронните системи с фискална памет - централното регистриращо устройство на ЕСФП се изпитва в лабораторни условия в БИМ, с помощта на симулатор на включеното в състава на ЕСФП измервателно средство за разход на течни горива и симулатор на нивомерна измервателна система, след което ЕСФП се изпитва в реални условия на обекта;
3. локална мрежа се изпитва функционално в реални условия на обекта, на мястото за експлоатация на мрежата, като се следи регистрацията на продажби да се извършва само чрез одобрени типове ФУ;
4. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване, се изпитва в лабораторни условия в БИМ с помощта на симулатори на разплащателен блок и управляващ блок на автомата на самообслужване и специализирано устройство за индикация и отпечатване на данни от фискалната памет и КЛЕН.
(2) За програмни модификации се провеждат само функционални изпитвания.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Ако към ФУ има възможност да се включват средства за измерване, те следва да са изпитани, одобрени и вписани в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване или да са с оценено съответствие.
(4) Ако към ФУ има възможност да се включат средства за измерване или други устройства за въвеждане вида и количеството на стоките, тези устройства не трябва да променят функциите на ФУ, което се доказва чрез функционални изпитвания.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Изпитванията се извършват от БИМ с участието на междуведомствена комисия с по един представител на Министерството на финансите и БИМ, определени със съвместна заповед на министъра на финансите и председателя на БИМ. В заповедта се определя и по един резервен член на комисията за съответното ведомство.
(6) За изпитването БИМ издава протокол в предварително съгласуван със заявителя срок, но не по-късно от 60 дни от датата на предоставяне на образеца от типа ФУ и документите по чл. 8, ал. 3. Комисията може да изисква допълнителна информация или да върне изпитвания образец за отстраняване на несъответствия с изискванията на наредбата. В тези случаи срокът за изпитване започва да тече от момента на предоставянето на допълнителната информация и/или образеца.
(7) Въз основа на резултатите от изпитването за съответствие на типа ФУ при наличие на обстоятелствата, изисквани от наредбата, комисията в 7-дневен срок от издаване на протокола представя на председателя на БИМ становище за съответствие на типа с изискванията на тази наредба.
(8) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице:
1. издава и вписва в регистъра по ал. 9 свидетелство за одобряване на типа ЕКАФП или ФПр съгласно приложение № 4 при положително становище на междуведомствената комисия;
2. издава и вписва в регистъра по ал. 9 свидетелство съгласно приложение № 5 за одобряване на локална мрежа от ФУ за обекта, в който е изпитана при положително становище на междуведомствената комисия;
2а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
2б. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) издава и вписва в регистъра по ал. 9 свидетелство за одобряване на типа ФУВАС съгласно приложение № 20а или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване съгласно приложение № 21а, в които се вписват типът на разплащателния блок и типовете комуникации, с които е изпитано;
3. мотивирано отказва издаване на свидетелство за одобряването на типа, когато комисията е изразила отрицателно становище във връзка с установено несъответствие с изискванията на наредбата.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Българският институт по метрология води публични регистри на одобрените типове:
1. фискални устройства (ЕКАФП, ФПр и ФУВАС);
2. електронни системи с фискална памет (ЕСФП);
3. локални мрежи от ФУ и ИАСУТД.
(10) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Изпитването на дистанционната връзка на ФУ в лабораторни условия в БИМ, както и на ЕСФП и ИАСУТД в реални условия на обекта, се извършва чрез обмен на данни със сървъра на НАП, съгласно приложение № 17.
 
Чл. 11. (1) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 за започване на изпитване в реални условия на ЕСФП комисията по чл. 10, ал. 5 съставя протокол съгласно приложение № 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) През периода на изпитване в книгата по чл. 39, ал. 5 се вписват показанията на броячите на средства за измерване преди пускане на всеки дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) В 20-дневен срок от започване на изпитването лицето по чл. 3 чрез производителя или вносителя на ЕСФП, предоставя на БИМ детайлен отчет на ФП за периода на изпитване заедно с книгата по чл. 39, ал. 5. Книгата се връща на лицето след проверка.
(4) При констатирани несъответствия с изискванията на наредбата комисията по чл. 10, ал. 5 изисква отстраняването им в срок 7 дни. В тези случаи срокът за изпитване по ал. 3 започва да тече от момента на отстраняване на несъответствието.
(5) Резултатите от извършеното изпитване се отразяват в протокола по чл. 10, ал. 6.
(6) Въз основа на резултатите от изпитването и положително становище на комисията по чл. 10, ал. 5 за съответствие на типа с изискванията по тази наредба председателят на БИМ издава или мотивирано отказва издаване на свидетелство за одобряването на типа ЕСФП съгласно приложение № 7 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване съгласно приложение № 8, в което вписва новото средство за измерване.
(7) При одобрена ЕСФП производителят или вносителят на ЕСФП демонтира ФП по реда на чл. 22 и монтира нова ФП.
(8) В срок 7 дни от издаване на свидетелство за одобряване на типа ЕСФП по реда на чл. 11 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване представител на сервизната фирма, с която лицето по чл. 3 има сключен договор за техническо обслужване и ремонт, въвежда ЕСФП в експлоатация и издава свидетелство за регистрация на ЕСФП.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За установени при изпитването некоректни записи във ФП се съставя протокол от БИМ, който лицето по чл. 3 съхранява в книгата за дневните финансови отчети.
(10) За изпитване на нов тип ЕСФП в обект за продажба на течни горива, в който е извършено изпитване по реда на този член, може да се кандидатства, ако е изтекла една година от приключване на предходното изпитване.
 
Чл. 12. (1) Свидетелството за одобряване се издава за срок 10 години или до промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ, произтичащи по силата на закон. Този срок може да бъде продължен при условията и по реда на чл. 9, 10 и 11 с допълнение към свидетелството, издадено от председателя на БИМ, когато производителят или вносителят подаде писмена заявка-декларация преди изтичане на срока, посочен в свидетелството.
(2) След изтичане на този срок или при промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ устройствата от съответния тип не са от одобрен тип.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2007 г.) Въведените в експлоатация фискални устройства, чийто срок на свидетелство за одобряване е изтекъл, се считат за устройства от одобрен тип, ако:
1. няма промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) се използват от лицето, което ги е въвело в експлоатация и регистрирало в НАП към датата на изтичане на срока.
 
Чл. 13. (1) Председателят на БИМ със заповед отменя одобряването на типа, когато:
1. се установи несъответствие на ФУ с изискванията съгласно чл. 8, ал. 1, което не може да бъде отстранено;
2. несъответствието подлежи на отстраняване, но производителят или вносителят не го е отстранил в срока по чл. 59, ал. 3.
(2) В 7-дневен срок от издаване на заповедта по ал. 1 БИМ уведомява производителя или вносителя и централното управление на НАП. Отмяната се вписва в регистъра по чл. 10, ал. 9.
(3) Разпространените и въведени в експлоатация ФУ, чийто тип е отменен, се считат от одобрен тип, освен ако несъответствието влияе на фискалните им функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите.
 
Чл. 14. (1) Експертиза на ФУ е проверка за съответствие на устройството с одобрения тип ФУ.
(2) Експертиза на ФУ се извършва по искане на държавен орган или на лицето по чл. 3.
(3) Възложителят изпраща мотивирано предложение за извършване на експертиза от БИМ с участието на производителя, като предава на БИМ с протокол устройството, а в случай че обектът на експертиза е част от конфигурация - и устройствата в конфигурацията. На БИМ се предава паспортът на устройството и други необходими документи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Срокът за извършване на експертиза е до 14 работни дни, считано от датата на предаване на устройството за експертиза.
(5) В заключението за извършената експертиза се посочват:
1. данните за възложителя на експертизата;
2. обектът на експертизата (тип, индивидуални номера на ФУ, собственик и др.);
3. опис на устройствата в конфигурацията, в случай че обектът на експертиза е част от конфигурация;
4. опис на документите, включени към експертизата;
5. състояние на устройството при започване на експертизата;
6. списък на използваните технически средства за експертизата;
7. извършените експертни действия;
8. констатациите на експертизата.
(6) След извършване на експертизата БИМ предава на възложителя на експертизата заключението заедно с устройството, обект на експертизата, и документите по ал. 3.
 
Чл. 15. (1) Производител или вносител на ФУ е длъжен да:
1. разпространява и/или продава ФУ само от одобрен тип и с определен гаранционен срок;
2. осигури сервизно обслужване на устройствата в продължение най-малко на 7 години от одобряването на типа, за което подава в БИМ декларация по образец съгласно приложение № 3;
3. осигури обучение на сервизните фирми за работа и техническа поддръжка на съответния тип ФУ, което се урежда в договорите със сервизните фирми;
4. подава заявка по образец съгласно приложение № 9 за даване на индивидуални номера на ФУ и на фискалните памети до централното управление на НАП; централното управление на НАП упражнява контрол върху броя на разпространените ФУ чрез заявените индивидуални номера;
5. въвежда със специализирана апаратура индивидуалните номера на ФУ във фискалната памет и да ги вписва в паспорта на ФУ;
6. обозначава върху трайно прикрепена от външната страна на корпуса на всяко ФУ табелка с данни за номера и датата на свидетелството за одобряване на типа ФУ, типа, индивидуалния номер и датата на производство на ФУ, както и други данни по негова преценка; табелката не трябва да е набръчкана, нагъната или набраздена и трябва да бъде видима, четлива и незаличима след:
- изтриване в продължение на 15 секунди с парче плат, потопено във вода;
- повторно изтриване в продължение на 15 секунди с парче плат, потопено в петролев етер;
7. в случай на промяна на данните по т. 6, изписани върху табелката, да постави нова табелка с променените данни и датата на промяната;
8. води списък на номерата на демонтираните модули фискална памет, като тези номера не могат да се използват повторно;
9. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) подава в НАП ежемесечно, до 15-о число, данни за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП;
10. оказва съдействие на БИМ при извършване на експертиза на ФУ по чл. 14.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
 
Глава трета.
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО И РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА И ИНТЕГРИРАНИ АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г., ДОП. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)

Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При въвеждане в експлоатация и работа с ФУ/ИАСУТД лицето по чл. 3 трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с регистрирана от БИМ сервизна фирма, която притежава удостоверение за сервизно обслужване на съответния тип ФУ/ИАСУТД.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При сключване на договор по ал. 1 за ФУ сервизната фирма вписва и заверява с подпис и печат в паспорта на ФУ следните данни:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) наименование, адрес, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и телефон на сервизната фирма;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер и дата на удостоверението за регистрация на сервизната фирма по чл. 45, ал. 4;
3. номер, дата и срок на валидност на договора.
 
Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Въвеждането в експлоатация на ФУ/ИАСУТД се извършва след попълване на заявление по образец съгласно приложение № 24, изготвено в 2 екземпляра, по един за лицето по чл. 3 и за сервизната фирма, която го съхранява в досието по чл. 50, ал. 1. Въвеждането се извършва в присъствието на лицето по чл. 3 от сервизен техник на вписаната в паспорта сервизна фирма, като техникът е длъжен да:
1. запише във фискалната памет датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3, съответно единния граждански номер, ако лицето по чл. 3 е физическо лице, с изключение на физическите лица - еднолични търговци;
2. впише в паспорта на ФУ данните по т. 1, наименованието на сервизната фирма и трите си имена, а при въвеждане в експлоатация на ЕСФП - и типа на работещите в обекта средства за измерване на разход на течни горива, както и типа на нивомерната система.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При въвеждане в експлоатация сервизната фирма издава свидетелство за регистрация на ФУ по образец съгласно приложение № 11 или издава свидетелство за регистрация на ИАСУТД по образец съгласно приложение № 11а. Свидетелството се издава в 2 екземпляра, по един за лицето по чл. 3 и за сервизната фирма, която го съхранява в досието по чл. 50, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Ново свидетелство за регистрация се издава при смяна на сервизната фирма, смяна на адреса на търговския обект, както и при загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството.
 
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При въвеждане в експлоатация от ФУ/ИАСУТД се изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) В обектите за продажба на течни горива, работещи с повече от една ЕСФП, предаването на данните за определяне на наличните количества горива се извършва само от една от тези ЕСФП, която се регистрира първа като базова за обекта (тип 31 - приложение № 17).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изменението и допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Устройството/системата получава и отпечатва отговор за успешна регистрация и FDRID или съобщение за грешка съгласно приложение № 17 за "статус на регистрация". Устройството или системата се считат за регистрирани при получаване от НАП на потвърждение за успешна регистрация по приложение № 17. При ФУВАС бонът се разпечатва чрез специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5 от КЛЕН в деня на настъпване на събитието. Бонът, издаден при успешна регистрация на ФУ, се прикрепва към паспорта на ФУ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лицето по чл. 3 няма право да отчита продажби чрез ФУ/ИАСУТД, въведени в експлоатация след закупуване или промяна на собствеността, без да са регистрирани в НАП.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не се допуска отчитане на продажби чрез ФУ/ИАСУТД от лицето по чл. 3 без получено потвърждение за успешна регистрация на ФУ/ИАСУТД в НАП.
 
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При промяна на обслужващата сервизна фирма в деня на настъпване на промяната новата сервизна фирма отбелязва това обстоятелство в паспорта на ФУ, когато промяната се отнася за ФУ, издава ново свидетелство за регистрация и променя данните за сервизната фирма във ФУ/ИАСУТД и изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.
(2) При промяна на търговския обект, в деня на настъпване на промяната, лицето по чл. 3 отразява на първа страница на книгата за дневните финансови отчети и в заглавната част на касовата бележка новия адрес на търговския обект и чрез фискалното устройство изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.
 
Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Извеждане от експлоатация на ФУ и прекратяване на регистрация на ФУ/ИАСУТД се извършва:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) по инициатива на лицето по чл. 3;
2. при бракуване на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3, при което се демонтира фискалната памет и устройството не може да бъде използвано.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на получаване на потвърждение от НАП на изпратеното съобщение за дерегистрация съгласно приложение № 17. Устройството отпечатва това съобщение, като отпечатаният бон за успешната дерегистрация се съхранява в книгата за дневните финансови отчети на страницата за деня на настъпване на събитието. При ФУВАС съобщението се отпечатва чрез специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5 от КЛЕН в деня на настъпване на събитието и се съхранява в паспорта на устройството.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) При техническа невъзможност за изпращане на съобщение поради повреда на ФУ за дата на извеждане от експлоатация се счита датата на издаване на протокол за демонтаж на фискалната памет. В този случай лицето по чл. 3 уведомява писмено в 3-дневен срок НАП, като прилага заверено от лицето по чл. 3 копие на протокола за демонтаж на фискалната памет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) В случаите по ал. 3 при извеждане от експлоатация на ФУ уведомяването може да бъде извършено от сервизната фирма чрез подаване на протокола за демонтаж на фискалната памет по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис в 3-дневен срок от датата на издаването му.
 
Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При загубване, повреждане или унищожаване на свидетелство за регистрация на ФУ/ИАСУТД лицето по чл. 3 е длъжно в срок до три работни дни от настъпване на събитието да уведоми писмено обслужващата сервизна фирма за издаване на ново свидетелство.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на ФУ се издава дубликат от производителя или вносителя по искане на лицето по чл. 3. Върху паспорта се отбелязва, че е дубликат.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
 
Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;
6. грешка в блок на фискалната памет;
7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
Преди демонтажа на фискалната памет от ФУ се изпраща съобщение за дерегистрация към НАП, съгласно приложение № 17.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Сервизен техник на вписаната в свидетелството за регистрация на ФУ сервизна фирма извършва демонтаж на фискалната памет. При смяна на ФП задължително се извършва и смяна на КЛЕН.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) В присъствието на лицето по чл. 3 сервизният техник съставя в три екземпляра протокол за демонтаж на фискалната памет съгласно приложение № 12, като отразява причината за демонтаж в протокола и в паспорта на ФУ.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(6) Лицето по чл. 3 съхранява екземпляр от протокола за демонтаж на фискалната памет в книгата за дневните финансови отчети на страницата на датата на съставяне на протокола, а другите екземпляри в еднодневен срок от датата на получаването им се предават на сервизния техник.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) В срок 3 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет сервизният техник предава екземпляр на производителя или вносителя на ФУ, а демонтираният модул фискална памет предава на:
1. производителя или вносителя на ФУ, ако няма нарушаване на фабричната пломба на фискалната памет и/или външно въздействие върху модула; или
2. Българския институт по метрология при нарушена фабрична пломба и/или външно въздействие върху модула фискална памет, а на производителя или вносителя на ФУ предава приемо-предавателен протокол за предадения модул фискална памет, издаден от БИМ.
(8) След смяна на фискалната памет сервизният техник отразява в паспорта на ФУ и в досието по чл. 50, ал. 1 данните за новата фискална памет.
(9) Производителят или вносителят е длъжен да:
1. осигури нов модул фискална памет в срок до 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет; нов модул фискална памет не се осигурява при бракуване на ФУ;
2. разчете фискалната памет в 14-дневен срок от предаването й по реда на ал. 7, да попълни втората част на протокола и да го съхрани заедно с разчетените данни в 5-годишен срок от разчитането, като при поискване да представи протокола за демонтаж на фискалната памет на органите по приходите.
(10) Правото да разчита фискалната памет принадлежи само на производителя или вносителя и е непрехвърлимо.
(11) Въвеждането в експлоатация на ФУ след смяна на фискалната памет се извършва по реда на чл. 17. Въвеждането в експлоатация се извършва на датата на монтиране на новата фискална памет във ФУ, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 1, т. 1 или при смяна на собственика.
 
Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Националната агенция за приходите създава и поддържа база данни за ФУ/ИАСУТД.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) 
 
Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
 
Глава четвърта.
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО И ИНТЕГРИРАНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата:
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1;
2. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) по чл. 3, ал. 2 - за всяко плащане, включително за платените чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1.
(2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка. При продажби по чл. 3, ал. 8 фискалната касова бележка се визуализира на контролния дисплей на ФУВАС.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Фискалната касова бележка от ФУ или касовата бележка от ИАСУТД се издават в един екземпляр за клиента. Копие на всяка отпечатана бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН).
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Контролната лента се формира едновременно с издаване на бележката, но без да се отпечатва, като се съхранява на енергонезависим електронен носител при условията и по реда на тази наредба, уреждащи работа с КЛЕН.
(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Фискалното устройство/интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност осигурява възможност в търговския обект да се отпечатва пълната информация от КЛЕН по начина и в последователността на отпечатване на боновата лента.
(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лицата по чл. 3 са задължени да поддържат показанията на часовника-календар на ФУ/ИАСУТД в съответствие с астрономическото време и да не допускат отклонения, по-големи от 2 часа.
 
Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Фискалната касова бележка от ФУ трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение № 1 и да съдържа задължително следните реквизити:
1. наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3;
2. наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект - текст "БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ";
3. пореден номер на касовата бележка;
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3;
5. идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;
6. име или номер на касиера;
7. наименование, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
8. обща сума за плащане;
9. дата и час на издаване;
10. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) графично фискално лого съгласно приложение № 18 и текст "ФИСКАЛЕН БОН";
11. индивидуални номера на ФУ и фискалната памет;
12. (нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г.) номер касово място за лицата по чл. 6, работещи с контролна лента на електронен носител (КЛЕН);
13. (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) номер на обекта при ЕСФП;
14. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) контролно число на документа;
15. (нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 01.08.2015 г.) номер и дата на фактура при плащане по доставка с непрекъснато изпълнение, за която има издадена фактура.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При регистриране и отчитане на автомобилни превози по чл. 39 от Закона за автомобилните превози издадените от фискални устройства или ИАСУТД билети съдържат освен реквизитите по ал. 1 и реквизитите по чл. 39, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всички регистрирани и натрупвани суми се изразяват в левове и стотинки.
 
Чл. 27. (1) Лицата по чл. 3, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл. 28, са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:
1. група "А" - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
2. група "Б" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
3. група "В" - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) група "Г" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 9 % данък върху добавената стойност.
(2) Лицето по чл. 3 независимо дали е регистрирано или не по ЗДДС задължително регистрира всички продажби по данъчни групи съгласно ал. 1.
(3) Задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:
1. отнасящи се към данъчна група А;
2. с фиксирани цени в нормативен акт;
3. представляващи горива, продавани чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход.
 
Чл. 28. При извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност небанковите финансови институции и обменните бюра са длъжни да регистрират всяка сделка по групи според вида й:
1. група "А" - за обмяна - продажба на чуждестранна валута, при която стойността на сделката е равна на получените от обменното бюро левове;
2. група "Б" - за обмяна на левове за чуждестранна валута - покупка, при която стойността на сделката е равна на получените от купувача левове. 
 
Чл. 29. (1) Когато лицето по чл. 3 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:
1. чрез ФУ на доверителя, или
2. чрез ФУ на лицето по чл. 3.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 продажбите се регистрират по общия ред.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За продажби, извършвани от заложни къщи, по реда на ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителите да се регистрират в един департамент с обобщено наименование "ЗАЛОЖЕНА ВЕЩ".
(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 в дневния финансов отчет на лицето по чл. 3 се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. 3 сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители, като продажбите по ал. 4 се вписват на един ред.
 
Чл. 30. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лицето по чл. 3 задължително прикрепва фискалните касови бележки за количествата гориво, издадени във връзка с вътрешен оборот, проверки на БИМ или ДАМТН, проби, обезвъздушаване и други служебни операции към регламентираните за тези събития документи. Тези документи са основание за намаляване на дневния оборот.
 
Чл. 31. (1) Корекция при връщане, рекламация на стока или при грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция) се документира:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) при използване на ФУ - чрез издаване на касова бележка от кочан или отпечатана по реда на чл. 35 на принтер, който не е или не влиза в състава на ФУ по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 2; второто копие на отпечатана на принтер бележка се прошнурова и се оформя като кочан в последователността на издаването на копието;
2. при използване на ИАСУТД - чрез касова бележка с надпис "сторно".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Документът по ал. 1, т. 1 съдържа реквизитите съгласно чл. 35, ал. 1 и надпис "СТОРНО", номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка, по повод на която се издава сторно документът, причината за сторно операцията и данни за клиента (идентификационен номер по чл. 84 ДОПК, наименование, седалище и адрес за кореспонденция), когато последният е едноличен търговец или юридическо лице.
(3) (Доп. - ДВ бр. 44 от 2017) При извършване на покупка от или под наблюдението на орган на НАП (контролна покупка) лицето по чл. 3 връща сумата, когато предметът на покупката може да бъде използван за търговска продажба и неговата потребителна стойност не е намаляла или услугата не е консумирана изцяло или частично. При издадена фискална касова бележка лицето по чл. 3 извършва сторно операция по реда на ал. 1 и 2, като отбелязва номера и датата на съставения протокол за проверка. Органите на НАП извършват контролни покупки при условия и по ред, определени от изпълнителния директор на НАП, като средствата се осигуряват от бюджета на НАП.
(4) Не се допуска сторно операция при продажби на горива, натрупани през ЕСФП, и на стоки или услуги, които не са програмирани и регистрирани с наименованието си и с единична цена, ако такова програмиране се изисква, съгласно чл. 27, ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Не се допуска сторно операция при продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Сторно операция по време на ремонт на ФУ се извършва по реда на ал. 1, т. 1.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Сторно операция за продажба, документирана с фактура по чл. 34 или чл. 58, ал. 2 се извършва чрез издаване на кредитно известие, на което освен задължителните реквизити по ЗДДС са отбелязани и индивидуалните номера на ФП и на ФУ, от което е издадена фактурата, по повод на която е съставен сторно документът.
 
Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При продажба по цена с отстъпка или надбавка регистрацията във ФУ/ИАСУТД се извършва по обявената цена, след което се извършва операция "процентна или стойностна отстъпка или надбавка".
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Когато по искане на клиента лицето по чл. 3 издава обща фактура за извършени покупки, документирани с отделни фискални касови бележки от ФУ или касови бележки от ИАСУТД, към екземпляра на фактурата за клиента се прикрепват всички издадени бележки за получените плащания по фактурата.
 
Чл. 33. (1) Извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми.
(2) За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при отчитане на продажби на стоки и услуги чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване.
 
Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалните касови бележки са и фактури по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.
 
Чл. 35. (1) Касова бележка от кочан, издавана в случаите, предвидени в тази наредба, се издава в два екземпляра, съдържа данните по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 9 и подпис на касиера.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Кочанът с касови бележки се прономерова и прошнурова от лицето по чл. 3. На първа страница в книгата по чл. 39, ал. 5 се посочват началният и крайният номер на касовите бележки в кочана. Не се допускат касови бележки с повтарящи се или липсващи номера.
 
Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Продажбите се документират с касови бележки от кочан в случаите на спиране на захранващото напрежение, извършване на експертиза на ФУ от БИМ или по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време. В тези случаи продажбите, отчитани чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване, не се документират с касови бележки от кочан, като работата на автомата следва да се блокира.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) При повреда на ФУ, включително нулиране на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM"), повреден КЛЕН или препълване на фискалната памет или на КЛЕН, лицето по чл. 3 е длъжно незабавно да повика сервизната фирма, с която има сключен договор за сервизно обслужване.
(3) За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството.
 
Чл. 37. При регистрирана от съответните органи кражба на ФУ регистрацията и отчитането на продажбите в обекта, където е извършена кражбата, се извършва с касови бележки от кочан за срок не по-дълъг от 7 дни.
 
Чл. 38. (1) В стационарен търговски обект лицето по чл. 3 е длъжно да постави на видно за клиента място до ФУ:
1. копие на актуално свидетелство за регистрация на ФУ;
2. съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, и телефон за контакт с ТД на НАП по местонахождение на търговския обект.
(2) Клиентът е длъжен да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект. Когато търговският обект се намира в общо помещение с други търговски обекти или на територията на пазар или тържище, за напускане на търговския обект се счита напускането на общото помещение, съответно пазара или тържището.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване лицето по чл. 3 съхранява копие на актуално свидетелство за регистрация на ФУ на адреса за кореспонденция.
 
Глава пета.
ОТЧЕТНОСТ НА ОБОРОТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ

Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лицето по чл. 3 отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби. При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване лицето по чл. 3 няма задължение да отпечатва дневен финансов отчет, той се генерира автоматично и се записва във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа). Лице по чл. 3, използващо ИАСУТД, няма задължение за отпечатване на дневен финансов отчет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Данните от дневния финансов отчет с нулиране се записват в данъчния терминал (ДТ). При ЕСФП едновременно с това се записват данни от нивомерната измервателна система и броячите на колонките.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., отм. с Решение № 6046 от 26 май 2015 г. на ВАС по административно дело № 5547 от 2012 г. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лицето по чл. 3 съхранява отчетите по ал. 1 в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. На първа страница на книгата се отразяват данните на лицето по чл. 3, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект. При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване лицето по чл. 3 не води книга за дневните финансови отчети.
(6) (Отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) Дните, в които търговският обект не е работил, се вписват в книгата по ал. 5 с текст "неработен ден", удостоверено с подпис.
(7) (Отм., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) Дните, в които не са регистрирани продажби, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата по ал. 5 с текст "няма регистрирана продажба" за съответната дата, удостоверено с подпис.
(8) (Отм., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г.) В случай на загубване, кражба, унищожаване на ФУ и/или на книгата лицето по чл. 3 е длъжно в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието да уведоми за това сервизната фирма и НАП по реда на ДОПК.
(9) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) При отпадане на връзката между нивомерната система и централното регистриращо устройство (ЦРУ) на ЕСФП данъчният терминал изпраща автоматично генерирано съобщение към НАП. В деня на отпадане на връзката лицето по чл. 3, ал. 2 отбелязва часа на събитието в книгата за дневните финансови отчети и незабавно уведомява сервизната фирма, поддържаща нивомерната система.
(10) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.) Данъчният терминал служи за предаване на данните от ДТ към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор.
 
Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г.) Лицата, извършващи продажби съгласно чл. 4, т. 3, водят книга (регистър) за дневните продажби. Книгата (регистърът) съдържа вид и брой на продадените ценни книжа по чл. 4, т. 3, начален и краен номер от съответния вид, по номинали и общ оборот за деня.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Лицето по ал. 1 съхранява в търговския обект книгата (регистърът) по ал. 1 и копие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
 
Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Лицето по чл. 3 при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:
1. ремонт на ФУ - "ремонт";
2. спиране на захранващото напрежение за определен период - "спиране на напрежението", начален и краен час на периода;
3. кражба на ФУ - "кражба";
4. експертиза на ФУ от БИМ - "експертиза".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) При повреда на ФУ, водеща до нулиране на оперативната памет ("НУЛИРАН RAM"), ако след възстановяване работоспособността на ФУ данните в RAM не са възстановени, лицето по чл. 3 вписва на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 данните по ал. 1 и оборота, изчислен по КЛЕН от последния записан във фискалната памет дневен финансов отчет до настъпване на повредата.
(3) Времето, през което ФУ е било в ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от сервизната фирма данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчети от лицето по чл. 3.
(4) Ремонт без направено вписване в паспорта на ФУ от сервизния техник не се признава от органа по приходите, съответно лицето по чл. 3 се санкционира със санкцията за неизползване на ФУ за времето на ремонта.
 
Чл. 41. (1) В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3 отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период.
(2) Отчетите по ал. 1 се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на всяко устройство на страницата за датата на последния ден от периода.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при отчитане на продажби на стоки и услуги чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване.
 
Глава шеста.
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Чл. 42. (1) Лицето по чл. 3 със стационарен търговски обект съхранява в търговския обект:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) свидетелството за регистрация на ФУ/ИАСУТД;
2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;
3. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) КЛЕН - в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3;
4. книгата за дневните финансови отчети за текущата година, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 3 и чл. 14, ал. 3.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(3) Лицето по чл. 3 без стационарен търговски обект съхранява:
1. в търговския обект - свидетелството за регистрация на ФУ;
2. в търговския обект - паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) на адреса за кореспонденция - КЛЕН и книгите за дневните финансови отчети.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, извършващо продажби на стоки и услуги чрез автомати на самообслужване, съхранява на адреса за кореспонденция:
1. свидетелството за регистрация на ФУ;
2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;
3. КЛЕН - в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лицето по чл. 3 е длъжно да съхранява отчетните документи, включително книгите за дневните финансови отчети и КЛЕН, в 5-годишен срок.
 
Чл. 43. Лицата по чл. 3 са длъжни при поискване от органа на НАП да предоставят необходимите ключове и/или кодове/пароли за пускане на отчетите.
 
Глава седма.
РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕРВИЗНИТЕ ФИРМИ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА И ИНТЕГРИРАНИТЕ АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Сервизно обслужване на тип ФУ/ИАСУТД се извършва от регистрирана в БИМ сервизна фирма, притежаваща удостоверение за регистрация на сервизната фирма, издадено по реда на чл. 45, ал. 4 за сервизно обслужване на същия тип ФУ/ИАСУТД.
 
Чл. 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.)Кандидатите за регистрация като сервизна фирма на ФУ/ИАСУТД трябва да са търговски дружества и да имат сключен договор за сервизно обслужване за съответния тип ФУ/ИАСУТД с производителя или вносителя.
(2) Лицата по ал. 1 подават заявление за регистрация съгласно приложение № 13, към което прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) копие от сключения договор с фирмата производител или вносител за сервизно обслужване на посочените в договора типове ФУ/ИАСУТД;
2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
3. графично изображение на сервизната пломба;
4. списък на сервизните техници.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Производителите/вносителите на ФУ/ИАСУТД се регистрират като сервизни фирми за произвежданите от тях ФУ/ИАСУТД, без да представят документа по ал. 2, т. 1.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице издава удостоверение съгласно приложение № 14 за регистрация на сервизна фирма с вписани в него номера на свидетелствата за одобряване на тип ФУ/ИАСУТД, посочени в договора по ал. 2, т. 1, или мотивирано отказва, когато не са спазени изискванията по ал. 2.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Българският институт по метрология води публичен регистър на фирмите по чл. 44.
 
Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Сервизната фирма уведомява писмено БИМ при промяна на вписаните в удостоверението за регистрация на сервизната фирма данни за сервизната фирма и/или в списъка на сервизните техници в 7-дневен срок от промяната.
 
Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При неспазване изискванията по чл. 45 или при системни закъснения при ремонта на фискалните устройства и фискалните памети, установени при контрола от БИМ, или по предложение на органите по приходите или на производителя/вносителя председателят на БИМ или упълномощено от него лице със заповед прекратява регистрацията на сервизна фирма. Заповедта подлежи на вписване в регистъра по чл. 45, ал. 5 и се уведомява сервизната фирма в 7-дневен срок от издаването й.
(2) Сервизна фирма, за която е издадена заповед по ал. 1, има право да кандидатства за издаване на удостоверение за сервизна фирма, ако е изтекла една година от издаване на заповедта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Българският институт по метрология изпраща копие на заповедта в срок до 3 работни дни от издаването й на ЦУ на НАП.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При прекратяване на дейността по инициатива на сервизната фирма БИМ уведомява ЦУ на НАП за това в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието.
 
Чл. 48. В случаите на прекратяване на регистрацията по чл. 47, ал. 1 или ал. 4 сервизната фирма е длъжна да уведоми за това обстоятелство в 14-дневен срок от издаване на заповедта лицата по чл. 3, с които има сключен договор за сервизно обслужване.
 
Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Сервизното обслужване по време на експлоатация на ФУ/ИАСУТД се извършва от регистрирана в БИМ сервизна фирма при сключен писмен договор с лицето по чл. 3. Допуска се отпечатване на предупредителен текст преди и след изтичане на срока на сервизния договор в дневния финансов отчет с нулиране.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не се допуска извършване на ремонт на ФУ/ИАСУТД от сервизна фирма, различна от посочената в договора.
(3) Сервизното обслужване по време на гаранционния срок е безплатно в рамките на поетите от производителя или вносителя гаранции.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Изискването по ал. 1 не се отнася за сервизна фирма при обслужване на собствените ФУ/ИАСУТД, с които регистрира и отчита собствените продажби.
 
Чл. 50. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяка сервизна фирма води на отчет ФУ/ИАСУТД, като открива за всяко устройство сервизно досие, в което съхранява документите, получени или издадени във връзка с регистрацията и сервизното обслужване. Профилактичните проверки и/или ремонти се вписват в досието в таблична форма.
(2) Датата и часът на приемане за ремонт се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 в момента на приемането.
(3) Датата и часът на завършване на ремонта, както и описание на дефекта се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 при завършване на ремонта.
(4) Вписванията в паспорта се заверяват с подпис на сервизния техник и печат на сервизната фирма.
(5) След всеки ремонт ФУ задължително се пломбира.
(6) При приемане на ФУ за ремонт в сервизна фирма сервизният техник съставя протокол в два екземпляра, в който задължително посочва датата, часа и причината за приемане. В този случай паспортът придружава ФУ.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Сервизните фирми са длъжни да съхраняват досиетата на ФУ/ИАСУТД, за които договорите за сервизно обслужване са прекратени, в 5-годишен срок от датата на прекратяването.
 
Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяка сервизна фирма е длъжна да подава ежемесечно до 15-о число в НАП данни за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
 
Чл. 52. (1) Срокът за ремонт на ФУ, с изключение на смяна на ФП по чл. 22, е не повече от 2 работни дни на територията на градовете и не повече от 4 работни дни на територията на селата от момента на повредата, съответно от уведомяването на сервиза.
(2) Срокът за ремонт при повреда на фискална памет е не повече от 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет от сервизния техник на производителя/вносителя по реда и в сроковете по чл. 22, ал. 9.
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Срокът за ремонт при повреда на сонда или на нивомерна система е не повече от 45 дни от настъпване на повредата. Датата и часът на началото и края на ремонта се вписват в паспорта на ЕСФП. При повторна повреда на една и съща сонда или нивомерна система в рамките на една календарна година срокът за ремонт е не повече от 20 дни.
 
Глава осма.
ОСОБЕНИ РЕЖИМИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Чл. 53. (1) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1. регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена за съответния търговски обект ИАСУТД;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) има реализирана дистанционна връзка с НАП за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 на търговския обект, за който е одобрена системата;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро.
(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ и лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1. регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена ИАСУТД с един централен сървър и разположена на него КЛЕН, свързани в мрежа с всички търговски обекти, от които се извършват продажбите;
2. има реализирана дистанционна връзка на централния сървър на системата с НАП за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 за всеки търговски обект в мрежата от търговски обекти, за които е одобрена системата;
3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ., бр. 44 от 2017 г.) разполага с повече от 500 търговски обекта или има реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро, или извършва транспортни услуги чрез вътрешни и международни превози на повече от 1 500 000 пътници годишно и има над 50 броя превозни средства за осъществяване на тези услуги.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Лицата по чл. 6 са длъжни да монтират и използват ИАСУТД от одобрен тип от датата на започване на дейността на обекта.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Не се допуска регистрирането на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 6 без функционираща ИАСУТД и без изградена и функционираща дистанционна връзка на ИАСУТД с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) Лицата по ал. 2, използващи ИАСУТД, не са задължени да свързват в мрежата търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Допуска се лицата по ал. 2, използващи ИАСУТД, при невъзможност за изграждане и осъществяване на връзка между обект и централния сървър да регистрират и отчитат продажбите в тези обекти чрез фискални устройства. Обектите се включват в списък, съгласуван с НАП, и техният брой не може да превишава 5 на сто от всички търговски обекти на лицето.
 
Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност от одобрен тип е система, която има издадено свидетелство за одобрен тип съгласно приложение № 5, вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9, за:
1. ИАСУТД по чл. 53, ал. 1 за обекта, в който е изпитана; или
2. ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 за цялата система с един централен сървър, свързан в мрежа с всички търговски обекти.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Право да използва ИАСУТД по чл. 53, ал. 1 за всеки отделен обект има лице по чл. 6, което:
1. за съответния обект притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на системата с изискванията по тази наредба;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Право да използва ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 има лице по чл. 6, което притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на система с един централен сървър с изискванията по тази наредба.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) При неизпълнение на някое от условията по чл. 53, ал. 1 или 2 или при установено нарушение на наредбата с влязъл в сила акт правото по ал. 2 или 3 се отнема със заповед на председателя на БИМ, издадена по реда на чл. 13.
 
Чл. 55. Интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност трябва да отговаря на техническите и функционалните изисквания съгласно чл. 8, ал. 1.
 
Чл. 56. (1) За одобряване на ИАСУТД лицата по чл. 6 предоставят в БИМ писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3, придружена от следните документи на български език:
1. пълно техническо и функционално описание на системата;
2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3 от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган, когато лицето заявява за одобряване ИАСУТД по чл. 53, ал. 1;
3. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(2) В централното управление на НАП лицата предоставят:
1. пълно техническо и функционално описание на системата;
2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3 от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган, когато лицето заявява за одобряване ИАСУТД по чл. 53, ал. 1;
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Изпитването на ИАСУТД се извършва в реални условия - на мястото за експлоатация на системата в обекта или на мястото на експлоатация на сървъра и най-малко в 5 на сто от свързаните с него обекти, избрани на случаен принцип, като се следи за осъществяване на пълен контрол върху продажбите на стоки или услуги и изпълнението на изискването за ежедневно автоматично предаване на данни при дневното приключване към НАП по реализираната дистанционна връзка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Одобряването на ИАСУТД и издаването на свидетелство за съответствие съгласно приложение № 5 и вписването му в регистъра по чл. 10, ал. 9 или издаването на мотивиран отказ се извършва по реда на чл. 10.
 
Чл. 57. (1) (Предишен текст на чл. 57 - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г.) Лицата по чл. 6 регистрират продажба и издават документ от ИАСУТД в съответствие с изискванията и по реда на глава четвърта.
(2) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
 
Чл. 58. (1) Документите за регистрирани продажби, издадени от ИАСУТД, имат надпис "СИСТЕМЕН БОН".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Системни бонове за регистрирани продажби, издадени от ИАСУТД, са и фактури по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.
 
 
Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
 
Глава девета.
КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ОДОБРЕНИТЕ ТИПОВЕ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 59. (1) Контролните изпитвания на одобрените типове ФУ и на единични бройки ФУ се извършват от БИМ по предложение на органите на НАП или на лица по чл. 3, когато възникнат съмнения за несъответствие на ФУ с изискванията. Резултатите от изпитванията се предават на комисията по чл. 10, ал. 5 за изразяване на становище.
(2) При установено чрез изпитвания несъответствие на типа ФУ с изискванията, което може да бъде отстранено, председателят на БИМ издава заповед за временно спиране на разпространението на ФУ до отстраняване на несъответствието.
(3) Със заповедта по ал. 2 председателят на БИМ задължава производителя или вносителя да отстрани несъответствието, като определя подходящ срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 месеца. Отстраняване на несъответствия в продадените ФУ се извършва от производителя или вносителя в срок, предложен от същото лице, съгласуван от комисията по чл. 10, ал. 5, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.
(4) Срокът по ал. 3 тече от съобщаване на производителя или вносителя на заповедта, издадена от председателя на БИМ.
(5) При констатирано несъответствие на отделно ФУ с одобрения тип, което влияе върху фискалните функции и не подлежи на отстраняване, БИМ уведомява за това ЦУ на НАП, а упълномощен от изпълнителния директор на НАП орган указва на лицето по чл. 3 да замени в 7-дневен срок ФУ с друго.
(6) При установено неотстраняемо несъответствие комисията по чл. 10, ал. 5 изготвя отрицателно становище и предлага на председателя на БИМ да отмени одобряването на типа ФУ, при което производителят или вносителят спира производството и разпространението на този тип ФУ.
(7) Когато несъответствието по ал. 6:
1. не влияе на фискалните функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите, разпространените и въведени в експлоатация ФУ, чийто тип е отменен, се считат от одобрен тип;
2. влияе на фискалните функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите в 3-месечен срок от отмяна на одобряването на типа ФУ, производителят или вносителят е длъжен да осигури за своя сметка ФУ от друг одобрен тип на клиентите си, закупили устройство от отменения тип, и да уреди отношенията си с търговците и дистрибуторите на ФУ, произтичащи от окончателното спиране и изтеглянето на дефектните ФУ от търговската мрежа.
 
Глава девета "а".
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ В НАП ЗА ДОСТАВЕНИТЕ/ПОЛУЧЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕЧНИ ГОРИВА (НОВА - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)

Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ. 44 от 2017, в сила от 01 юли 2017 г.) Лицата по чл. 118, ал. 9 и 10 ЗДДС подават в НАП данни чрез електронен документ за доставка (ЕДД) – приложение № 22, или електронен документ за получаване (ЕДП) – приложение № 23, за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях, отнасяща се до цялото количество гориво или до част от него, в случаите, когато данните не са декларирани с електронен акцизен данъчен документ (еАДД)/единен административен документ (ЕАД) и са задължителни за подаване съгласно наредбата. Всеки ЕДД, ЕДП, както и подадените данни за доставени количества горива по документ, въведени чрез ЕСФП, съдържат задължително уникален контролен номер (УКН) на еАДД или митнически референтен номер (МРН) на ЕАД. Въвеждането на УКН на еАДД за доставени количества горива по документ, въведени чрез ЕСФП, се извършва чрез баркод четец.
(2) Лице по ал. 1 - доставчик по доставка на течни горива, подава ЕДД съгласно приложение № 22 при продажба на гориво.
(3) Лице по ал. 1 - получател по доставка на течни горива:
1. подава ЕДП съгласно приложение № 23 за потвърждаване на полученото гориво с изключение на случаите, когато горивото се доставя в обект с ЕСФП;
2. подава ЕДД за промяна на местоназначение спрямо посочено в еАДД/EАД или предходно ЕДД с изключение на случаите, когато горивото отива в обект с ЕСФП и няма смяна на собственост;
3. подава ЕДД за престой на горивото повече от 24 часа;
4. подава ЕДД за промяна в превоза (превозвач, транспортно средство и/или водач), посочен в еАДД/ЕАД или предходен ЕДД.
(4) Данните по ал. 2 и 3 се подават за всяка настъпила промяна в декларираните в еАДД, ЕАД данни, като лицето:
1. при подаване на ЕДД за продажба може да подаде и данни за промяна на местоназначението и/или на превоза;
2. при подаване на ЕДД за промяна на местоназначението може да подаде и данни за промяна на превоза;
3. при подаване на ЕДД за промяна на превоза не може да подава други данни за промяна;
4. при подаване на ЕДД за престой на транспортното средство без разтоварване може да подаде и данни за промяна на превоза.
(5) (Изм. - ДВ бр. 44 от 2017 г.) Лицата по ал. 1, изпълнили изискванията на чл. 176в, ал. 8 ЗДДС, не подават в приложение № 22 и приложение № 23 данни за стойността на данъчната основа в поле „Данъчна основа на доставката в левове“. Данни по ал. 2 и 3 не се подават в случаите по чл. 118, ал. 11 ЗДДС.
 
 
Чл. 59б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) Електронният документ за доставка и електронният документ за получаване се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата, при съблюдаване на инструкциите за подаване от законните представители или от специално упълномощени представители за подаване на данни по чл. 118, ал. 10 ЗДДС.
(2) Когато доставката е предназначена за повече от един обект, с изключение на случаите, когато горивото отива в обект с ЕСФП и няма смяна на собственост или се извършва с повече от едно транспортно средство, ЕДД се подават за всеки обект или транспортно средство.
(3) При подаване на данни се посочва само един УКН на еАДД/ЕАД. Кодът по КН на горивото в подаваните данни трябва да съответства на кода по КН на горивото, посочен в еАДД/ЕАД.
(4) Несъответствия в подадени ЕДД или ЕДП се отстраняват чрез подаване на нови ЕДД или ЕДП не по-късно от деня, следващ деня на първоначално подадените данни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) При подготовката за подаване на ЕДД и ЕДП се допуска зареждане на данните в тях от файл в XML формат.
(6) (Нова - ДВ. бр. 44 от 2017 г. )След изтичане на срока по ал. 4 в подадени ЕДД за продажба на гориво и ЕДП се допуска да се извърши корекция на подадени данни за стойността на данъчната основа на доставката, но не по-късно от 10 дни от първоначално подадените данни. Коригирането се извършва с подаване на нови ЕДД/ЕДП.
 
Глава девета "б".
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ В НАП ЗА НАЛИЧНИТЕ СЪДОВЕ/СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ЗАРЕЖДАНЕ С ТЕЧНИ ГОРИВА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ (НОВА - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)

Чл. 59в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1) Лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подава данни по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП.
(2) За всички съдове и съоръжения за съхранение и/или зареждане с течно гориво лицето по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подава следните данни:
1. идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование/име, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ);
2. постоянен адрес/адрес на управление;
3. код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008;
4. общо изразходвано количество гориво за предходната година;
5. местонахождение на съда/съоръжението;
6. вид на съда/съоръжението;
7. обем/вместимост на съда/съоръжението по т. 6;
8. вид на горивото и мерна единица;
9. предназначение на горивото;
10. регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна за зареждане;
11. дата (година), от която се стопанисва съдът/съоръжението.
(3) Коригиране на подадени данни се извършва с подаване на нови данни.
(4) При настъпила промяна в обстоятелствата, за които са подадени данни за наличните съдове/съоръжения, с изключение на данните по ал. 2, т. 6 и 7, както и при придобиване на нови съдове/съоръжения или отписване на съдове/съоръжения, се подават нови данни в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
 
Глава десета.
КОНТРОЛ

Чл. 60. Контролът за спазване на наредбата се осъществява от органите на НАП и БИМ.
 
Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "разносна търговия" е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка; за разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания;
2. "касова бележка от кочан" е хартиен документ от прономерован и прошнурован от лице по чл. 3 кочан с касови бележки, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, издавана в случаите, предвидени в тази наредба
3. "високопланински населени места" са населени места над 1000 метра надморска височина;
4. "труднодостъпни населени места" са населени места с труднопроходими пътища и без регулярен транспорт;
5. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) "течни горива" са горивата и енергийните продукти, посочени в чл. 32, 33 и 33а от Закона за акцизите и данъчните складове, продавани чрез средства за измерване на разход;
6. "контролна покупка" е тази, която се извършва от или под контрола и наблюдението на органите на НАП и се документира с протокол за проверка; чрез контролната покупка се констатира спазването от лицата по чл. 3 изискванията по тази наредба за регистриране на продажби на стоки или услуги с изискуемия документ за конкретния случай;
7. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) "лица, упражняващи свободна професия" са тези по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
8. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) "Международни мероприятия с краткотраен характер" са мероприятия с международно участие с продължителност до 14 дни, като например панаири, изложби, изложения и други подобни;
9. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) "Мероприятия с развлекателен характер" са концерти, постановки, прожекции, спортни състезания и мероприятия, циркови спектакли и други с подобен характер;
10. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
11. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
12. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) "автомат на самообслужване" е устройство, позволяващо на потребител да получи от автомата срещу заплащане на принципа на самообслужване стоки и/или услуги, включително и услуги с развлекателен характер;
13. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) "специализирано устройство" по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 5 е входно-изходно спомагателно устройство за въвеждане и извеждане на информация, както и позволяващо отпечатването й на хартиен носител. 
 
§ 2. За целите на тази наредба компетентната ТД на НАП е тази по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (обн., ДВ, бр. 16 от 1999 г.; изм., бр. 55 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 113 от 1999 г., бр. 4 от 2000 г.; доп., бр. 16 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г.; изм. с Решение № 9774 от 2002 г. на ВАС на РБ - бр. 107 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2003 г.; изм. с Решение № 6797 от 2003 г. на ВАС на РБ - бр. 62 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2003 г., бр. 64 от 2004 г.; доп., бр. 12 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г., бр. 76 от 2006 г.).
 
§ 4. Одобряване на типа на ФУ, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява. 
 
§ 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2007 г.) Лицата по чл. 3 могат да продължат да използват одобрените по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, като се прилага съответно чл. 12 за промени във функционалните изисквания към ФУ, настъпили след обнародване на тази наредба.
(2) Ако към датата на обнародването на тази наредба и към датата на влизане в сила на ЗДДС лицата, извършващи продажби, които се регистрират в данъчната група по чл. 27, ал. 1, т. 4 и не разполагат с въведено в експлоатация ФУ, което позволява отчитане на продажбите в четирите данъчни групи, те отчитат продажбите си с касова бележка от кочан по чл. 35 за срок от един месец от обнародването на тази наредба. След изтичането на този срок продажбите се отчитат чрез ФУ, което позволява отчитане в четирите данъчни групи по чл. 27, ал. 1.
(3) Лицата по чл. 6 са длъжни да използват ИАСУТД, която позволява отчитането на продажби в четирите данъчни групи по чл. 27, ал. 1 от деня на влизането в сила на ЗДДС (ДВ, бр. 63 от 2006 г.).
(4) След 1 януари 2007 г. фактурите, издадени от одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ запазват поредността на номерацията си независимо от § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) До 30.09.2007 г.:
1. производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл;
2. лицата по чл. 3 могат да въвеждат в експлоатация типове ФУ, одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл.
(6) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Български пощи" - ЕАД, за продажбите, по които плащанията не се извършват по банков път, следва да приведе дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31.03.2007 г.
 
§ 6. Свидетелствата за регистрация на фискални устройства, издадени до влизане в сила на тази наредба, са валидни до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.
 
§ 7. С влизане в сила на § 10 от Закона за търговския регистър навсякъде в наредбата "код по БУЛСТАТ" се заменя с "единен идентификационен код (ЕИК)".
 
§ 8. В чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността (ДВ, бр. 77 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:
"2. установено на територията на страната минимум от две години;".
 
§ 9. В чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-11 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността (ДВ, бр. 75 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:
"2. установено на територията на страната минимум от две години;".
 
§ 10. В чл. 9, ал. 1 от Наредба № Н-12 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Общността (ДВ, бр. 75 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:
"2. установено на територията на страната минимум от две години;".
 
 
§ 11. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 118, ал. 2 и 4 от ЗДДС и чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 
 
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на влизането в сила на Закона за данък върху добавената стойност.
 
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
 
§ 17. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.
 
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 29.09.2009 Г.)
 
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 2 и 7, които влизат в сила от 1 октомври 2009 г.
 
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г.)
 
§ 45. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. В раздел V се правят следните изменения и допълнения:
а) навсякъде в образците на боновете:
аа) думата "БУЛСТАТ" се заменя с "ЕИК";
бб) в края на всеки бон се отпечатва контролно число по SHA-1 алгоритъм;
вв) думата "ЕКЛ" се заменя с "КЛЕН";
гг) думите "ИЗТРИТА ЕКЛ" се заменят с "ПОВРЕДЕН КЛЕН";
дд) пред думите "ФИСКАЛЕН БОН" се добавя графично фискално лого съгласно приложение № 18;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
§ 57. Навсякъде в наредбата и приложенията, с изключение на образците на боновете, думите "код по БУЛСТАТ", "кодът по БУЛСТАТ", "ЕИК по БУЛСТАТ", "единен идентификационен код по БУЛСТАТ", "идентификационен код по БУЛСТАТ" се заменят с "идентификационен номер по чл. 84 ДОПК".
 
§ 58. Навсякъде в наредбата и приложенията, с изключение на чл. 38, ал. 1, т. 2 и приложение № 15, т. 1, ред 5, думите "компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)", "компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите", "компетентната ТД на НАП", "ТД на НАП" се заменят с "НАП".
 
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 48 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2011 Г., ДОП. - ДВ, БР. 27 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 03.04.2012 Г., ИЗМ. С РЕШЕНИЕ № 6046 ОТ 26 МАЙ 2015 Г. НА ВАС ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 5547 ОТ 2012 Г., ДОП. - ДВ, БР. 83 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.10.2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 30.10.2015 Г.)
 
§ 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) Лицата по чл. 3 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в следните срокове:
1. Лицата, задължени да използват ЕСФП - в срок до 31 декември 2010 г.;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1:
а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - в срок до 31 август 2011 г.;
б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно - в срок до 30 ноември 2011 г.;
в) всички останали - в срок до 31 март 2012 г.;
3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи в т. 1 или 2 - в срок до 31 март 2012 г.;
4. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) Независимо от сроковете по т. 1 - 3 лицата, по отношение на които се констатира нарушение на тази наредба, изразяващо се в неиздаване на фискална касова бележка (фискален бон), нарушение на реда и начина на регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация на фискалните устройства или реда на отчитане на оборотите от извършените продажби - в десетдневен срок от съставяне на акта за нарушение.
(2) До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея, лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.
(3) (Отм. с Решение № 6046 от 26 май 2015 г. на ВАС по административно дело № 5547 от 2012 г. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.)
(4) След срока по ал. 1 се допуска използване на одобрените до влизане в сила на тази наредба ФУ, след доработка в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП, преминали одобрение по реда на глава втора. Доработката на ФУ и инсталиране на данъчния терминал се извършва от производителя или от упълномощена от производителя сервизна фирма.
(5) В случаите на ал. 4 не е задължително използването на КЛЕН. По отношение на изискванията към контролната лента се прилага досегашният ред.
(6) Фискални устройства, попадащи в ал. 4, се допуска да се използват до изтичане на срока по чл. 12, ал. 1. Член 12, ал. 2 не се прилага.
(7) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) След сроковете по ал. 2 извеждането от експлоатация на ФУ се извършва по досегашния ред.
(8) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) В случаите по ал. 9 и 7 при извеждане от експлоатация на ФУ уведомяването може да бъде извършено от сервизната фирма чрез подаване на протокола за демонтаж на фискалната памет в деня на издаването му по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис. Националната агенция за приходите заверява или отказва да завери протокола в 3-дневен срок от получаването му по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.
(9) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.) При постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация, до осигуряване на покритие.
§ 60. Одобряване на типа на ФУ, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.
 
§ 61. Свидетелство за регистрация на фискални устройства, издадено до влизане в сила на тази наредба, е валидно до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.
 
§ 62. (1) В срок до 31 декември 2010 г. включително производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават типове ФУ, одобрени преди влизане в сила на тази наредба.
(2) В сроковете по § 59, ал. 1 лицата по същата разпоредба могат да въвеждат в експлоатация и типове ФУ, одобрени преди влизане в сила на тази наредба.
 
 
§ 63. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на § 11 и 37, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.
 
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 7 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.01.2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 111 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)
 
§ 28. Лицата по чл. 3, ал. 2 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 март 2012 г.
 
§ 29. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г.) В срок до две години след изтичане на срока по § 28:
1. при проверка на нивомерните измервателни системи могат да се приемат калибровъчни таблици на резервоарите от неакредитирани лаборатории или от производителя им;
2. резервоарите се оборудват с отвор за измерване;
3. проверката на електронните автоматични нивомери до монтирането на отвор за измерване се извършва след демонтирането им.
 
§ 30. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 24.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Нивомерните измервателни системи подлежат на първоначална проверка до 31 декември 2014 г. и на последваща периодична проверка всяка година.
 
§ 31. Първоначалната проверка на вече монтирани електронни автоматични нивомери от одобрен тип нивомерни измервателни системи се извършва само в монтирано положение на функциониращ резервоар
 
§ 32. Рекалибриране на резервоарите се извършва:
1. на пет години;
2. след ремонт на резервоара;
3. при последваща проверка на нивомерната измервателна система, показала грешка, по-голяма от максимално допустимата грешка, и грешката на електронния автоматичен нивомер е в границите на максимално допустимата грешка.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
 
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА 

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2011 Г.)
 
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
 
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.01.2012 Г.)
 
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
 
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА 

(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 03.04.2012 Г., ДОП. - ДВ, БР. 78 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 12.10.2012 Г.)
 
§ 8. (1) Лице по чл. 3, което отговаря на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3, продължава да регистрира и отчита извършваните продажби по реда, приложим до 31 март 2012 г., в случай че писмено уведоми Централното управление на НАП в срок до 30 април 2012 г. за избора си да регистрира и отчита извършваните от него продажби чрез ИАСУТД по чл. 53, ал. 2. Към уведомлението се прилагат доказателства за наличието на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) В случаите по ал. 1 лицето привежда дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 30 септември 2012 г. В този случай лицето използва за регистриране и отчитане ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 за свързаните в мрежа търговски обекти, като се допуска да използва и ФУ съгласно ал. 1 в срок до 31 май 2013 г.
(3) Независимо от разпоредбите на ал. 1 и 2, когато се установи неизпълнение на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3 или уведомлението по ал. 1 бъде оттеглено, регистрирането и отчитането на продажбите се извършва по общия ред на наредбата, като ал. 2 не се прилага.
 
 
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
 
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2012 Г.)
 
§ 19. В тридневен срок от влизане в сила на тази наредба мобилните оператори подават заявка за получаване на номенклатурен код.
 
§ 20. Лицата по чл. 3, извършващи продажби чрез автомати на самообслужване, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 октомври 2012 г.
 
§ 21. Лицата по чл. 3, ал. 2 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 17, т. 1.3 от тази наредба в срок до 31 декември 2012 г., като това не се счита за доработка на ФУ и същото се смята за такова от одобрен тип, съответно не се изисква преодобряване на типа на вече одобрените до влизането в сила на изменението ФУ.
 
 
§ 22. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
 
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 12.10.2012 Г.)
 
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
 
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА 

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2012 Г.)
 
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
 
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)
 
§ 43. Лицата по § 3, т. 2 и по § 33 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срока, предвиден в § 15б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност.
 
 
§ 44. (1) Лицата по чл. 3, които извършват автомобилни превози по чл. 39 от Закона за автомобилните превози, привеждат дейността си в съответствие с § 20, т. 2 в сроковете, предвидени в § 2 от заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г. и бр. 23 от 2013 г.).
(2) До изтичането на сроковете по ал. 1 се прилага досегашният ред за регистриране и отчитане на продажбите.
 
 
§ 45. Петролните бази и неданъчните складове изготвят оборотна ведомост за наличните количества горива към 1 май 2013 г., като при поискване са длъжни да я предоставят на органите по приходите.
 
 
§ 46. ФУ/ИАСУТД, одобрени до влизане в сила на тази наредба, се считат за одобрени и не се изисква преодобряване.
 
 
§ 47. Всички издадени до 8 март 2013 г. от ДАМТН удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни.
 
 
§ 48. Одобряването на ФУ/ИАСУТД, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила, се извършва по досегашния ред.
 
 
§ 49. Свидетелство за регистрация на ФУ, издадено до влизане в сила на тази наредба, е валидно до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.
 
 
§ 50. Изискванията на § 35, т. 1 и § 39, т. 1 от тази наредба се отнасят за ФУ/ИАСУТД, одобрявани след влизане в сила на тази наредба.
 
 
§ 51. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
 
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 111 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)
 
§ 22. Получените номенклатурни кодове от мобилните оператори съгласно приложение № 17 са валидни и след влизане в сила на тази наредба.
 
 
§ 23. Лицата по чл. 3, извършващи продажби чрез автомати на самообслужване, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 януари 2014 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
§ 25. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 21, който влиза в сила от 1 април 2014 г.
 
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)
 
§ 3. В 14-дневен срок от влизане в сила на тази наредба лицата по чл. 118, ал. 8 ЗДДС подават данни по чл. 59в в Националната агенция за приходите.
Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2015 Г.)
 
§ 3. Лицата, които не са били задължени да регистрират и отчитат извършените от тях продажби в търговски обекти чрез ФУ/ИАСУТД до влизането в сила на тази наредба, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в едномесечен срок от влизането й в сила.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 66 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.08.2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 30.10.2015 Г.)
 
§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г., в сила от 28.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) Лицата по чл. 3, ал. 12 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 ноември 2015 г.
§ 5. В срок до две години след изтичане на срока по § 4:
1. при проверка на нивомерните измервателни системи могат да се приемат калибровъчни таблици на резервоарите от неакредитирани лаборатории или от производителя им;
2. резервоарите се оборудват с отвор за измерване;
3. проверката на електронните автоматични нивомери до монтирането на отвор за измерване се извършва след демонтирането им.
§ 6. Нивомерните измервателни системи подлежат на първоначална проверка до 31 декември 2016 г.
§ 7. Първоначалната проверка на вече монтирани електронни автоматични нивомери от одобрен тип нивомерни измервателни системи се извършва само в монтирано положение на функциониращ резервоар.
§ 8. Параграф 2 влиза в сила в едномесечен срок от деня на обнародване на наредбата в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.08.2015 Г.)
 
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.10.2015 Г.)
 
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 30.10.2015 Г.)
 
§ 3. Лице по чл. 3, ал. 11, регистрирано като земеделски производител, е длъжно в едномесечен срок от влизането в сила на тази наредба да подаде еднократно данни в Националната агенция за приходите за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди по реда на глава девета "б", независимо от предходно подадените данни.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1
 
(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изменението и допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 6046 от 26 май 2015 г. на ВАС по административно дело № 5547 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.)
 
Функционални изисквания
 
I. Общи функционални изисквания към фискалните устройства
1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Да имат разработен фърмуер, изпълняващ стандартни касови функции за регистриране на търговски операции при продажба на стоки и услуги, управление на печата и управление на записа на данни във фискалната памет (ФП)и КЛЕН според изискванията на наредбата. Този фърмуер да бъде изграден като самостоятелен модул, записан на енергонезависим носител за еднократен запис, осигуряващ невъзможност за корекция и/ или изтриване на фърмуера.
2. Да осигуряват отчитане на реализираните обороти дневно, месечно и годишно в съответствие със Закона за счетоводството и общо и по данъчни групи според вида на продажбите съгласно ЗДДС.
3. Да осигуряват надеждна защита на информацията, съхранявана във ФП, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни.
4. Да осигуряват възможност за пряк достъп на органите по приходите чрез клавиатура и печат до информацията във ФП.
5. Наличие на контролен тест за проверка на изправността на ФП и свързаните с нея функции на фискалното устройство и индикация на контролната сума на фърмуера.
6. Всяка прекъсната операция при отпадане на захранването да продължава автоматично след възстановяване на захранващото напрежение. При отпадане на захранването по време на печат да се отпечатва ред "спад напрежение" и да се повтаря печатът на прекъснатия ред.
7. Да осигурява възможност за работа с цели или дробни (от вида 0,00) числа за цени и стойности при регистриране на продажбите.
8. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалното устройство трябва да има възможност за автоматично отпечатване на наименованието, цената и буквата на съответната данъчна група за минимум 100 вида артикули (стоки и услуги), предварително въведени в оперативната памет. При продажба на стоки и услуги със свободно въвеждане на цени (непрограмирани) продажбата се причислява автоматично към данъчна група. Свободен текст в рамките на фискална касова бележка се маркира със знак "#" на първата и последната позиция на реда.
9. Не се разрешава извършването на "Сторно" операция след приключване сметката на клиента. Това изискване следва да се доказва от всеки тип фискално устройство, подложен на изпитвания за съответствие с тази наредба.
10. При корекция на текущата дата фискалното устройство трябва да контролира коректността на въведената дата, която не може да бъде по-ранна от датата на запис на последния блок във фискалната памет или датата на въвеждане в експлоатация. При опит за въвеждане на по-ранна дата фискалното устройство да се блокира до въвеждане на правилна дата. При въвеждане на дата, която се отличава с повече от един ден напред, фискалното устройство да е осигурено против случайна грешка при въвеждането.
11. Всички броячи във фискалните устройства, с изключение на брояча на документите по чл. 34, започват да броят от "1" до запълване на разрядността си с "9", след което преминават към "1". Да има възможност за брояча на документите по чл. 34 да се задава диапазон на броене. Освен първоначално въвеждане такъв диапазон да може да се задава след настъпване на събитие "НУЛИРАН RAM" и при изчерпване на диапазона. Документите по чл. 34 да имат десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски номера, издадени по реда на чл. 78 от правилника за прилагане на ЗДДС.
12. (нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г.) При поставяне на нов носител КЛЕН да се извършва инициализация на носителя, която еднозначно идентифицира устройство, на което е инсталиран КЛЕН.
13. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Блокировка на работа на ФУ до получаване на положителен отговор за регистрация на ФУ в НАП.
 
II. Изисквания към фискалната памет
1. Фискалното устройство трябва да съдържа конструктивно отделен модул ФП, пломбиран като възел и към конструкцията на фискалното устройство. Този модул трябва да осигурява енергонезависимо съхранение на записаната в него информация за период на регистрация не по-малък от 3 години. Производителят/вносителят е длъжен да осигури технически и/или програмни средства за извеждане на информацията, записана в този модул.
2. Обемът на ФП трябва да осигурява запис на не по-малко от 1000 отделни отчета.
3. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Фискалното устройство трябва да осигурява отпечатване в дневния финансов отчет предупредително съобщение за броя на оставащите отчети, които могат да се запишат във фискалната памет, когато броят им стане по-малък от 50. При ФУВАС да се визуализира съобщение за това на контролния дисплей след всяка касова бележка.
4. Въвеждането на фискалното устройство в експлоатация трябва да става само след запис във ФП на следната задължителна информация:
а) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3 (13 символа);
б) индивидуалния номер на фискалната памет (8 разряда);
в) индивидуалния номер на фискалното устройство (2 букви, идентифициращи производителя, и 6 разряда);
г) дата, час и минута на въвеждане в експлоатация.
В процеса на експлоатация смяната на тази информация трябва да е невъзможна.
5. Индивидуалният номер на фискалното устройство и индивидуалният номер на ФП се записват във ФП от производителя/вносителя на специализирана апаратура.
6. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За случаите на ЕСФП за отчитане на продажби на течни горива, когато ЕСФП включва повече от едно устройство с ФП, всяко устройство има различни индивидуални номера на ФУ и ФП;
7. Фискалната памет трябва да съхранява следната задължителна информация, свързана с дневния отчет:
а) номер на отчета (ХХХХ - 4 разряда);
б) дата на отчета (XX XX XX - 6 разряда), във формат ден, месец, година;
в) стойностите на оборотите от продажбите за стоки за деня за не по-малко от:
- 8 данъчни групи (ХХХХХХ.ХХ - 8 разряда) - за ЕКАФП и ФПр;
- 8 данъчни групи (ХХХХХХХ.ХХ - 9 разряда) - за ЕСФП;
г) стойност на общия оборот от продажбите за деня, както следва:
- за ЕКАФП и ФПр - 8 разряда (ХХХХХХ.ХХ);
- за ЕСФП - 9 разряда (ХХХХХХХ.ХХ);
при достигане на максималната разрядност фискалното устройство да се блокира до пускане на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП;
д) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер на последния издаден документ за деня;
е) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредния номер на КЛЕН;
8. Фискалната памет трябва да съхранява информация, позволяваща отчитане на даден период, със следната задължителна информация за отчета:
а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация;
б) номерата на отчетите за зададения период;
в) датите на отчетите за периода;
г) стойността на оборота от продажбите за всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата), както следва:
- за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.XX);
- за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);
д) стойността на общия оборот от продажбите за периода, както следва:
- за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.ХХ);
- за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);
е) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет;
ж) (зал. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
з) стойностите на данъчните ставки;
и) вида на цени и стойности (цели или дробни числа);
к) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер на последния отпечатан документ за периода;
л) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредните номера на първата и последната отпечатана КЛЕН за периода.
9. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на дневния оборот, след възстановяване на работоспособността във ФП автоматично да се записва информация за дата, час и минута на възстановяването и брояч на събитието. При периодичен отчет на ФП за това събитие трябва да се отпечатва "НУЛИРАН RAM" брояч ХХХХ, дата, час, минута.
10. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
11. Записът на всяка информация във ФП трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.
12. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Записът на всяка информация в КЛЕН трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение с оперативната памет за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.
 
III. Изисквания за изобразяване и отпечатване на информацията при работа с фискално устройство
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалното устройство трябва да има буквено-цифрово печатащо устройство с бонова лента за осигуряване на яснота при работа на информацията във ФП. Копие на всеки издаден документ се съхранява в КЛЕН след неговото отпечатване.
2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
3. Всеки документ, издаван от фискалното устройство, трябва да има:
а) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) заглавна част, включваща: име, адрес и идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица, реализиращо продажбата, име и адрес на търговския обект;
б) (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) в края се отпечатва: контролно число съгласно раздел IIIа, т. 4 и 5, пореден номер на документа (брояч - но не по-малко от ХХХХ - 4 разряда), дата, час и минута на издаване, индивидуален номер на фискалното устройство и индивидуален номер на ФП; до въвеждане в експлоатация на фискалното устройство на всеки документ да се отпечатва съобщение "НЕФИСКАЛЕН БОН". След въвеждане в експлоатация върху клиентските касови бележки, отчетите на ФП и дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП да се отпечатва съобщение "ФИСКАЛЕН БОН" и фискално лого, а на останалите документи да се отпечатва съобщение "СЛУЖЕБЕН БОН";
в) в случай на необходимост е допустимо издаването на не повече от един дубликат за всяка касова бележка, означен с надпис "ДУБЛИКАТ", отпечатан на отделен ред с букви с двойна широчина; издаденият дублиращ бон е служебен бон.
4. Фискалната касова бележка, издавана на клиента, трябва да съдържа реквизитите по чл. 26, ал. 1.
5. Дневният финансов отчет с нулиране и запис във ФП трябва да включва:
а) брояч и стойност на направените отстъпки;
б) брояч и стойност на направените надбавки;
в) брояч и стойност на извършените корекции;
г) брояч и стойност на служебно изведени суми;
д) брояч и стойност на служебно въведени суми;
е) сумите по различните видове плащания;
ж) последователен номер, под който ще бъде записан отчетът във ФП;
з) стойностите на оборотите от продажбите за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка данъчна група;
и) стойност на общия оборот от продажбите за деня;
й) общите стойности на оборотите по данъчни групи и общия оборот, натрупани от началото на фискалната памет до последния записан блок;
к) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредният номер на КЛЕН за деня;
л) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номера на последния издаден документ за деня;
м) натрупванията за всеки вид течно гориво поотделно (цена, продадено количество, стойност и данъчна група) само за отчетите, издавани от ЕСФП;
н) (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) графично фискално лого съгласно приложение № 18 и текст "ФИСКАЛЕН БОН";
o) (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет;
п) (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) за ЕСФП тип 31 - данни от нивомерната система за доставка и за налични количества и данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход.
6. Всеки отчет на ФП трябва да включва:
а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация и съобщение "въведена в експлоатация";
б) началния и крайния номер на отчета в границите на периода;
в) началната и крайната дата на отчета за периода;
г) данъчните ставки за всяка данъчна група;
д) стойността на оборота от продажби по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
е) стойността на данъчните отчисления по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
ж) стойността на общия оборот от продажбите за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
з) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет, ако е имало такива в отчетния период;
и) съобщение за смяна на вида цени и стойности (цели или дробни числа), ако е имало такава промяна в отчетния период;
й) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) поредните номера на първата и последната записани КЛЕН за периода;
к) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер на последния издаден документ за периода.
7. Възможност за отпечатване в детайлен или съкратен вид на периодичен отчет на ФП по дата или по номер блок. Детайлният отчет да включва печат на данни за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет да се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им.
 
IIIa. Контролна лента на електронен носител (КЛЕН) (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
1. Процедура по инициализация на КЛЕН:
а) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) контролната лента на електронен носител се активира от момента на въвеждане в експлоатация на ФУ от сервизен техник на вписаната в паспорта сервизна фирма; при въвеждане в експлоатация се отпечатва бон с текст "въвеждане в експлоатация" и "КЛЕН №: ХХХХ" и атрибутите съгласно чл. 26, ал. 1 с изключение на точки 7 и 8; този бон се съхранява в паспорта на ФУ;
б) активирането на КЛЕН след смяна на КЛЕН се извършва по същия ред; активирането на КЛЕН се извършва на датата на монтиране на новата КЛЕН, при което сменената КЛЕН се дезактивира автоматично;
в) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) при смяна на КЛЕН се отпечатва бон с текст "нова КЛЕН №:" и се съхранява в паспорта на ФУ;
г) техникът е длъжен да отрази събитието в паспорта и в досието на ФУ.
2. Изисквания към КЛЕН:
а) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) носителят на КЛЕН, реализиран като енергонезависима памет, която не позволява извършване на корекция или изтриване на записи, като например EPROM, EEPROM, флаш ЕЕPROM, SD карта, да съхранява информация за не по-малко от 150 000 отделни печатни реда; фискалното устройство да не позволява извършване на корекция или изтриване на записи в КЛЕН;
б) (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) да съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатки на КЛЕН при продажби на услуги по чл. 3, ал. 5 ФУВАС съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква, независимо че информацията не е била отпечатвана; при продажби на стоки по чл. 3, ал. 8 ФУВАС съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква, независимо че информацията не е била отпечатвана; при продажби на услуги по чл. 3, ал. 9 ФУ в автомати на самообслужване съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква независимо от това, дали е отпечатана, или не;
в) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да осигурява надеждна хардуерна и фърмуерна защита на информацията, съхранявана в КЛЕН, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни;
г) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да осигурява възможност за отпечатване на всеки буфериран в КЛЕН документ по реда на неговото издаване за зададен период от време. Фискален бон, разпечатан от КЛЕН, носи надпис "ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ".
3. При невъзможност за запис на документ в КЛЕН работата на ФУ се блокира, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН и на отчети на фискалната памет.
4. При създаването на всеки документ се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, специално контролно число на всяка отделна бележка. Това число се записва и отпечатва в края на документа.
5. При стартиране на дневен финансов отчет с нулиране се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет. Това число се отпечатва в края на дневния отчет.
6. При създаването на контролно число по SHA-1 в края на дневния отчет то да се записва в служебна област на ФП. По това число може да се извършва верификация на записана вече на същото устройство КЛЕН чрез сравняване на контролните числа от дневните отчети в КЛЕН и записаните в служебната област на ФП.
7. Носителите на КЛЕН следва да имат поредна номерация, като номерът на текущата КЛЕН се отпечатва в дневния финансов отчет.
8. При демонтаж на КЛЕН върху него се поставя етикет с номера и датите на първия и последния запомнен върху тази КЛЕН документи.
9. При опит за работа с КЛЕН, различна от последната инициализирана (активирана) за това работно място, се блокира записът на данни в КЛЕН. В този случай е допустимо инициализация на нова КЛЕН и извършване на справки от други КЛЕН, формирани на същия тип устройства.
10. Електронните носители на КЛЕН се съхраняват по реда и в сроковете, определени в чл. 42.
11. При повреда на устройството, която не позволява разчитане на КЛЕН, разчитането се извършва на друго устройство от същия тип или от сервизната организация по чл. 49, ал. 1, обслужваща ФУ.
12. При препълване на КЛЕН работата на ФУ се блокира до извършване на смяна на носителя на КЛЕН.
13. При оставащи по-малко от 30 000 свободни реда в КЛЕН в края на всеки дневен финансов отчет да се появява съобщение "НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН", което е индикация, че се налага смяна на КЛЕН.
14. При оставащи по-малко от 500 свободни реда в КЛЕН да не се допуска стартирането на нова фискална касова бележка, а в стартирана касова бележка да се забранява регистриране на продажби. След приключване на бележката автоматично се пуска дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет. Работата на ФУ се блокира до смяна на КЛЕН.
15. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на оперативната памет, в КЛЕН автоматично да се записва информация за дата, час, минута и брояч на събитието. При печат на КЛЕН за това събитие да се отпечатва "НУЛИРАН RAM", брояч ХХХХ, дата, час и минута".
16. При неуспешно прехвърляне на данни към КЛЕН процедурата по прехвърляне се повтаря до успешен запис в КЛЕН, освен ако има повреда. След като повредата бъде отстранена, процедурата по трансфера да бъде повторена, докато трансферът приключи успешно със запис в КЛЕН. Ако повредата е на КЛЕН и не може да бъде отстранена, се поставя нов КЛЕН и във ФП се записва съобщение "ПОВРЕДЕН КЛЕН", дата, час и минута.
17. Примерна структура на КЛЕН
пореден № на КЛЕН -хххх;
----------------
Пореден № на контролна лента за първи ден (отговаря на номер блок във ФП за деня);
- Отпечатани документи за първи ден:
Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за първи ден
----------------
……………
----------------
Пореден № на контролна лента за последен ден на КЛЕН (отговаря на номер блок във ФП за деня);
- Отпечатани документи за последен ден на КЛЕН:
Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за последен ден на КЛЕН
----------------
 
IIIб. Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. с Решение № 6046 от 26 май 2015 г. на ВАС по административно дело № 5547 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.)
1. Дистанционна връзка:
а) дистанционната връзка между ФУ и НАП се осъществява чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа; лицето по чл. 3 избира мобилния оператор, посредством който да му бъде предоставена услугата;
б) мобилен оператор по буква "а" осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП посредством наземна оптична линия; операторът осигурява и резервна алтернативна свързаност, която се използва в случай на техническа неизправност на връзката по наземната линия; мобилният оператор е задължен да предава на НАП ежедневно информация за IMSI и MSISDN и статус на data SIM карти по електронен път;
в) фискалните устройства са снабдени с data SIM карти, чрез които получават задачи чрез SMS-и и изграждат IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП; допуска се ИАСУТД да върне отговор на задачата по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал;
г) НАП изпраща SMS-и към фискалните устройства през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори;
д) след отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор; резултатът от теста да се индицира; при констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира;
е) фискалните устройства подават по установената дистанционна връзка:
• данни за вписване на устройството при въвеждане в експлоатация;
• данни за промяна на регистрационни данни;
• дневен отчет с нулиране на ФУ за всеки ден на определен от НАП период; първоначално зададеният период от време е 30 дни за ЕКАФП, ФПр и ФУВАС, а за ЕСФП - ежедневно;
• дневните отчети без нулиране на ФУ с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време;
• данни за отписване на ФУ (дерегистрация).
ЕСФП тип 31 за продажби на течни горива подава и:
• данни за регистрация на средствата за измерване: нивомерната измервателна система, резервоарите, конфигурация на пистолетите на колонките (въведени ръчно през ЕСФП);
• данни за промяна на регистрационните данни на средствата за измерване на ЕСФП;
• данни от нивомерната система за доставка на горива, коригирани с продадените количества по време на доставката, и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);
• данни за доставени количества горива по документ, въведени през ЕСФП;
• данни за продадени количества горива от сумарните броячи на колонките (автоматично от електронните броячи или ръчно от механичните броячи);
• автоматично подаване на данни за нарушаване и възстановяване на комуникация с колонка и/или нивомерна система;
ж) форматът на данните и комуникационният протокол са съгласно приложение № 17;
з) не се допуска коригиране на вече подадени данни;
и) сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; след 5 минути данните се изпращат повторно; ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа;
к) запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП;
л) при предаване на дневен финансов отчет с нулиране и наличие за грешка в отговора от сървъра на НАП, отнасяща се за коректността на данните, ФУ/ИАСУТД да изпраща запитване за основни данни (FDINFO); ФУ/ИАСУТД разчита и анализира грешката и формира и изпраща коректни данни; след три отговора за една и съща грешка, отнасяща се до коректността на данните, работата на ФУ/ИАСУТД се блокира, с изключение на получен отговор за грешки с код 98 и 99.
2. Данъчен терминал (ДТ):
а) данъчният терминал е задължителна съставна част от ФУ, която служи за осъществяване на дистанционна връзка с НАП; допуска се ДТ да не е конструктивно вграден във ФУ; в този случай модулът ДТ се пломбира самостоятелно;
б) след приключване на всяка касова бележка се проверява връзката на ДТ с ФУ и съответствието на SIM картата и индивидуалните номера на ФУ и ФП с подадените номера при регистрация или промяна съгласно раздел IIIб, т. 1, буква "е"; при несъответствие на номерата, отсъствие, повреда на ДТ или прекъсване на връзката му с устройството работата на последното се блокира;
в) данъчният терминал е модул, който съдържа задължително: процесор, енергонезависима памет за съхранение на трансферираните данни, GPRS модем; обемът на енергонезависимата памет да е не по-малко от 1000 дневни финансови отчета с нулиране; данъчният терминал работи с времето на часовник-календара на ФУ;
г) смяна на SIM картата в данъчния терминал е допустима само при изпращане на съобщение за промяна на обстоятелства към НАП съгласно приложение № 17; устройството не трябва да може да работи, преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна.
3. Видове данни за определяне на наличните и продадените количества горива, предавани от ЕСФП по установената дистанционна връзка:
а) данни от нивомерната система за доставка на горива и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);
б) данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход (автоматично от електронните броячи или ръчно въведени от ЕСФП показания на механичните броячи при липса на електронни броячи);
в) данни за доставени количества горива по документ за доставка при приключване на доставката.
 
IV. Специфични функционални изисквания към фискалните устройства
Електронните системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива трябва да осигуряват:
а) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) автоматично подаване на достоверна информация към централно регистриращо устройство с ФП от измервателни средства за разход на течни горива за реализирания оборот от продажби на течните горива и от нивомерната система;
б) (зал. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
 
V. (*) Задължителна форма и клавишна последователност (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
Фискалните устройства да отговарят на изискването за задължителна форма, клавишна последователност и минимална информация, съдържаща се във фискалните бонове, съгласно следните образци:
а) стандартна клиентска фискална касова бележка
 
"ПЕТРОЛ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
 
5634 Б. Иванов ........................ 9
Бензин А93
ед. цена ............................. 20.50
количество ...................... 100.00
сума*В ........................... 2005.00
Масло М-10
ед. цена ............................. 85.00
количество .......................... 2.00
сума*Б ............................. 170.00
ОБЩА СУМА ............... 2175.00
В БРОЙ .......................... 2175.00
0077 ........................ 02 артикула
18-05-99 ............................. 12:50
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
 

При стандартна касова бележка се допуска обединяване на информацията за име, цена, количество и стойност (при единично количество) на един ред.
"ПЕТРОЛ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
 
5634 Б. Иванов ........................ 9
..2 X .................................. 760.00
Бензин А93*В ............... 1520.00
Масло М-10*Б ................ 850.00
ОБЩА СУМА ............... 2370.00
В БРОЙ .......................... 2370.00
0077 ........................ 02 артикула
18-05-99 ............................. 12:50
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
 

Бонове за отделните поръчки и стандартна клиентска фискална касова бележка, издавани от фискално устройство, предназначено за използване в ресторанти.
"ЗАХАРИ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 173
ЕИК 123456789
РЕСТОРАНТ "КУБАН"
бул. "Витоша" № 52
ЗДДС № BG123456789
 
3834 В. Георгиев ..................... 5
МАСА/КЛИЕНТ .................... 10
ПОРЪЧКА .............................. 01
СТАРО САЛДО ................. 0.00
Салата домати
ед. цена .............................. 15.00
количество ............................... 2
сума*Б ............................... 30.00
Хляб ед. цена ...................... 5.00
количество ............................... 8
сума*А ............................... 40.00
СУМА ................................ 70.00
НОВО САЛДО ................. 70.00
*****************
0051 ........................ 02 артикула
18-05-99 12:50
СЛУЖЕБЕН БОН
ХХ000077 01000077
 
"ЗАХАРИ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 173
ЕИК 123456789
РЕСТОРАНТ "КУБАН"
бул. "Витоша" № 52
ЗДДС № BG123456789
 
3834 В. Георгиев ..................... 5
МАСА/КЛИЕНТ .................... 10
ПОРЪЧКА ............................. 02
СТАРО САЛДО ............... 70.00
Вино
ед. цена ............................. 20.00
количество ............................... 1
сума*Б ............................... 20.00
Св. филе с гъби
ед. цена ............................. 55.00
количество ............................... 2
сума*Б ............................. 110.00
Хляб
ед. цена ............................... 5.00
количество ............................... 2
сума*A ............................... 10.00
СУМА .............................. 140.00
НОВО САЛДО ............... 210.00
*************
0052 ........................ 03 артикула
18-05-99 12:55
СЛУЖЕБЕН БОН
ХХ000077 01000077
 
"ЗАХАРИ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 173
ЕИК 123456789
РЕСТОРАНТ "КУБАН"
бул. "Витоша" № 52
ЗДДС № BG123456789
 
3834 В. Георгиев ..................... 5
МАСА/КЛИЕНТ .................... 10
БР. ПОРЪЧКИ ....................... 02
****************
ЗАКРИТА СМЕТКА
Салата домати
ед. цена .............................. 15.00
количество ............................... 2
сума*Б ............................... 30.00
Хляб
ед. цена ............................... 5.00
количество ............................... 1
сума*А ................................. 5.00
Св. филе с гъби
ед. цена .............................. 55.00
количество ............................... 2
сума*Б ............................. 110.00
Вино ед. цена .................... 20.00
количество ............................... 1
сума*Б ............................... 20.00
СУМА .............................. 210.00
В БРОЙ ............................ 110.00
КУПОН ........................... 100.00
0053 ........................ 04 артикула
18-05-99 12:57
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000077 01000077
 

б) разширена клиентска фискална касова бележка
"ПЕТРОЛ" - АД, София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
 
ОРИГИНАЛ
Фактура № 0005600012
5634 Б. Иванов ........................ 9
Бензин А93
ед. цена .............................. 20.50
количество ...................... 100.00
сума *В .......................... 2005.00
Масло М-10
ед. цена .............................. 85.00
количество .......................... 2.00
сума*Б ............................. 170.00
ОБЩА СУМА ............... 2175.00
всичко .............................. 170.00
ДДС *Б .............................. 28.33
Б = 20.00 %
нето ст-ст ........................ 141.67
всичко ............................ 2005.00
ДДС*В ............................. 334.17
В = 20.00 %
нето ст-ст ...................... 1670.83
В БРОЙ .......................... 2175.00
Продавач:
*****************
Получател:
Купувач:
Адрес:
Идент. №
*****************
0077 ........................ 02 артикула
18-05-99 12:50
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
 

Забележка. За една клиентска сметка може да се издава фискална касова бележка само от един вид (стандартна или разширена).
в) четене на дневен финансов отчет - пуска се с клавиш ТL с ключ Х
"ПЕТРОЛ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 702
ул. "П. Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
 
5634
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
Бензин А93
цена ................................... 20.50
кол-во .............................. 100.00
оборот *В ...................... 2005.00
Бензин А86
цена ................................... 18.00
кол-во .............................. 150.00
оборот *В ...................... 2700.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ОТСТЪПКИ 0002
.......................................... 50.00
НАДБАВКИ 0001
.......................................... 50.00
КОРЕКЦИИ 0010
........................................ 300.00
СЛУЖ. ВЪВЕДЕНИ 0001
........................................ 200.00
СЛУЖ. ИЗВЕДЕНИ 0002
........................................ 200.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
В БРОЙ .............................. 5.00
ЧЕК ................................... 70.00
КРЕДИТ ........................ 4800.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
******************
ДДС *А % = 0.00
оборот .................................. 0.00
нето ст-ст ............................ 0.00
ДДС ..................................... 0.00
ДДС *Б % = 20.00
........................................ 170.00
........................................ 141.67
.......................................... 28.33
ДДС *В % = 20.00
....................................... 4705.00
....................................... 3920.83
......................................... 784.17
ДДС *Г % = 7.00
.......................................... 00.00
.......................................... 00.00
.......................................... 00.00
ОБЩ ОБОРОТ ............ 4875.00
КЛЕН N XXX, XXX, XXX
№ ПО СЛ. ДОК XXX
*****************
0078
18-05-99 12:55
СЛУЖЕБЕН БОН
ХХ000065 01000065
 

г) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП - пуска се с клавиш ТL с ключ Z
"ПЕТРОЛ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 702
ул. "П. Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
 
5634
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
Бензин А93
цена ................................... 20.50
кол-во .............................. 100.00
оборот *В ...................... 2005.00
Бензин А86
цена ................................... 18.00
кол-во .............................. 150.00
оборот *В ...................... 2700.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ОТСТЪПКИ 0002
.......................................... 50.00
НАДБАВКИ 0001
.......................................... 50.00
КОРЕКЦИИ 0010
........................................ 300.00
СЛУЖ. ВЪВЕДЕНИ 0001
........................................ 200.00
СЛУЖ. ИЗВЕДЕНИ 0002
........................................ 200.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
В БРОЙ .............................. 5.00
ЧЕК .................................. 70.00
КРЕДИТ ....................... 4800.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
*******************
ДДС *А % = 0.00
оборот ................................. 0.00
нето ст-ст ........................... 0.00
ДДС .................................... 0.00
ДДС *Б % = 20.00
........................................ 170.00
........................................ 141.67
.......................................... 28.33
ДДС *В % = 20.00
...................................... 4705.00
...................................... 3920.83
........................................ 784.17
ДДС *Г % = 7.00
.......................................... 00.00
.......................................... 00.00
.......................................... 00.00
ОБЩ ОБОРОТ ............ 4875.00
КЛЕН N ХХХ,ХХХ,ХХХ
N ПОСЛ. ДОК XXX
******************
СУМА ОБОРОТ ..... 10 987.00
СУМА НЕТО СТ-СТ
....................................... 9155.83
СУМА ДДС .................. 1831.17
№ блок фиск. памет 0003
НУЛИРАНЕ Z0013
0079
18-05-99 12:57
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
Сервиз 111111111 до 20-06-12
 

Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за дните, когато не е работено с фискалното устройство
"ПЕТРОЛ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
 
5634
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
ОБЩ ОБОРОТ .................... 0.00
КЛЕН N ХХХ, ХХХ, ХХХ
N ПОСЛ. ДОКXXX
***************
СУМА ОБОРОТ ........ 10 987.00
СУМА НЕТО СТ-СТ
....................................... 9155.83
СУМА ДДС .................. 1831.17
***************
№ блок фиск. памет 0005
НУЛИРАНЕ Z0015
0079
19-05-99 c 12:57
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
Сервиз 111111111 до 20-06-12
 

д) детайлен отчет на ФП за период от дата до дата - пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х/Z-1-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD
начална дата крайна дата
"ПЕТРОЛ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
 
5634
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ,
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
15-05-99 14:32
от 17-05-99 до 22-05-99
% ДДС 15-05-99
А = 0.00 Б = 20.00
В = 20.00 Г = 7.00
0002 17-05-99
ОБОРОТ *А .................... 10.00
ОБОРОТ *Б .................... 70.50
ОБОРОТ *В .................1000.00
ОБОРОТ *Г ..................... 00.00
ОБЩ ОБОРОТ ............ 1080.50
КЛЕН N ХХХХ МД ХХХХ
ПОВРЕДЕН КЛЕН 0001
17-05-99 08:10
0003 18-05-99
ОБОРОТ *А ...................... 0.00
ОБОРОТ *Б ................... 170.00
ОБОРОТ *В ................. 4705.00
ОБОРОТ *Г ..................... 00.00
ОБЩ ОБОРОТ ............ 4875.00
КЛЕН N ХХХХ МД ХХХХ
НУЛИРАН RАМ 0001
20-05-99 08:10
0004 20-05-99
ОБОРОТ *А ....................... 2.35
ОБОРОТ *Б ........................ 0.00
ОБОРОТ *В ............... 12 050.00
ОБОРОТ *Г ...................... 00.00
ОБЩ ОБОРОТ .......... 12 052.35
КЛЕН N ХХХХ МД ХХХХ
ЦЕЛИ ЧИСЛА
22-05-99 08:00
0005 22-05-99
ОБОРОТ *А ..................... 55.00
ОБОРОТ *Б ................... 600.00
ОБОРОТ *В .............. 18 000.00
ОБОРОТ *Г ..................... 00.00
ОБЩ ОБОРОТ ......... 18 655.00
КЛЕН N ХХХХ NД ХХХХ
******************
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ *A ..................... 67.35
ДДС *А .............................. 0.00
ОБОРОТ *Б ................... 840.50
ДДС *Б .......................... 140.08
ОБОРОТ *В .............. 35 755.00
ДДС *В ........................ 5959.17
ОБОРОТ *Г ..................... 00.00
ДДС *Г ............................ 00.00
*********************
256
25-05-99 12:55
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
 

е) съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата - пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х/Z-11-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD
начална дата крайна дата
"ПЕТРОЛ" - АД - София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 7102
ул. "Петко Напетов" № 11
ЗДДС № BG123456789
 
5634
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА
ПАМЕТ,
ВЪВЕДЕНА В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
15-05-99 14:32
от 17-05-99 до 22-05-99
0002 17-05-99
ПОВРЕДЕН КЛЕН 0001
17-05-99 08:10
0003 18-05-99
НУЛИРАН RАМ 0001
20-05-99 08:10
0004 20-05-99
0005 22-05-99
% ДДС 15-05-99
А = 0.00 Б = 20.00
В = 20.00 Г = 7.00
ЦЕЛИ ЧИСЛА
22-05-99 08:00
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ *А ..................... 67.35
ДДС *А ............................... 0.00
ОБОРОТ *Б .................... 840.50
ДДС *Б ............................ 140.08
ОБОРОТ *В ............... 35 755.00
ДДС *В ......................... 5959.17
ОБОРОТ *Г ...................... 00.00
ДДС *Г .............................. 00.00
N ПОСЛ. ДОК. ХХХХ
0257
25-05-99 12:53
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 0100006
 

ж) детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок - пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х / Z-2-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD
начален блок краен блок
Видът на отчета е същият както при детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на реда:
от 17-05-99 до 22-05-99
който в този случай е:
от 0002 до 0005

з) съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок - пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х/Z-12-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD
начален блок краен блок
Видът на отчета е същият както при съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на реда:
от 17-05-99 до 22-05-99
който в този случай е:
от 0002 до 0005
 

Забележки:
Кодиращи ключове: Х - ключ за пускане на отчети, свързани само с четене на информацията;
Z - ключ за пускане на отчети, свързани с четене и нулиране на информацията.
При изпълнение на системата без операционна ключалка достъпът до тези режими се установява с пароли.
Задължителни клавиши:
ТL - клавиш за приключване на сметката на клиента с плащане в брой;
STL - клавиш за индикация и печат на междинна сума;
QTY ( X, *) - клавиш количество;
VD - клавиш за войдиране (корекция).
Въвеждането и отпечатването на дати в системата става във формат ДДММГГ, където ДД - ден, ММ - месец, ГГ - година.
Броячът на блоковете във фискалната памет, броячът на нулиранията на оперативната памет и броячът на КЛЕН задължително се поддържат във ФП в състава на съответния блок, а не в оперативната памет.
В случаите, когато общата разрядност на текста и стойността надхвърля разрядността на принтера, се преминава към печат на два реда.
Например:
СУМА НЕТО СТ-СТ.12.77
при сума, по-голяма от 99.99
СУМА НЕТО СТ-СТ
................................. 9312.54
 
VІ. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявен за нищожен с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
 
VІа. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Специфични функционални изисквания към ФУВАС
1. ФУВАС да регистрира с фискален бон всяка продажба или постъпил кредит, който не е последван от реализиране на продажба поради техническа невъзможност от страна на автомата да подаде информация за нея.
2. ФУВАС да регистрира и съхранява всеки документ с пълното му съдържание в КЛЕН, без да го отпечатва в момента.
3. При регистрация на фискален бон ФУВАС да визуализира на контролен дисплей следната информация:
а) наименование и ЕИК по БУЛСТАТ на задълженото лице;
б) обща сума на продажбата;
в) номер, дата и час на фискалния бон, под който е регистрирана продажбата;
г) индивидуален номер на ФУВАС;
д) код за верификация на ФУВАС и бона.
Всеки производител на ФУВАС е задължен да обяви в НАП и БИМ начина за проверка истинността на индицирания код за верификация.
4. При блокиране или повреда на ФУВАС или прекъсване на връзката му с автомата на самообслужване работата на последния да се блокира.
5. ФУВАС трябва да има възможност в режими "Програмиране", "Отчети на ФП" и "Справки КЛЕН" да работи свързано с входно-изходен пулт за управление - специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5, съдържащо модули клавиатура, индикация и печатащо устройство; преносим или стационарен компютър, с помощта на който се извършва програмиране и регистрация/дерегистрация на ФУВАС в НАП, отпечатване на отчетите на ФП и документите от КЛЕН.
6. След успешна регистрация на ФУВАС в НАП да преминава автоматично в режим "Регистрация", когато входно-изходният пулт за управление не е свързан към него.
 
VII. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Изисквания към ИАСУТД
1. Функционални изисквания към ИАСУТД
1.1. Да има разработен софтуер, изпълняващ стандартни касови функции за регистриране на търговски операции при всяка продажба на стоки и услуги, управление на печата, управление на дистанционната връзка, управление на записа на продажбите в системата и невъзможност за корекция или изтриване на записа.
1.2. Да осигурява достоверна информация за реализирания оборот общо и по данъчни групи. За целта да има възможност да отпечатва дневни отчети, включващи данните от приложение № 17.
1.3. Да осигурява задължителното регистриране и отпечатване на всички извършени продажби на стоки и услуги на място и по време на извършване на плащането.
1.4. Да осигурява синхронна работа на часовник-календарите на всички модули на системата.
1.5. Да осигурява автоматичен контрол върху движението на стоката от постъпване в обекта до счетоводното отчитане на реализацията й.
1.6. Всеки документ, издаден от ИАСУТД за реализирана продажба на стоки и услуги, да съдържа:
а) реквизитите на чл. 26, ал. 1, с изключение на втората част на т. 10, 11 и 13;
б) индивидуален номер на системата; клиентските документи да завършват с надпис "системен бон".
1.7. Дневният финансов отчет на ИАСУТД се предава по реализираната дистанционна връзка в НАП при дневното приключване и трябва да съдържа:
а) брояч и стойност на направените отстъпки;
б) брояч и стойност на направените надбавки;
в) брояч и стойност на извършените корекции;
г) сумите по различните видове плащания;
д) стойностите на оборотите от продажбите за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка от осемте данъчни групи;
е) стойност на общия оборот от продажбите за деня.
При необходимост дневният финансов отчет може да се отпечатва.
1.8. ИАСУТД да не допуска загуба на данни за продажбите и натрупания оборот при аварийна ситуация в който и да е модул на системата.
1.9. В случай на необходимост да издава не повече от един дубликат за всяка клиентска бележка, на който ясно е отпечатано
"ДУБЛИКАТ" на отделен ред с букви с двойна широчина.
1.10. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Ако към ИАСУТД има възможност да се включат средства за измерване, то те трябва да са изпитани, одобрени и вписани в държавния регистър на средствата за измерване или да са с оценено съответствие.
2. Технически изисквания към ИАСУТД
2.1. Да е предназначена за денонощен режим на работа.
2.2. Модулите на ИАСУТД в мястото на извършване на плащането да имат буквено-цифрово печатащо устройство с бонова лента, като при липса на хартиена лента работата на модула да се блокира. Копие на всеки издаден документ да се съхранява в контролна лента на електронен носител (КЛЕН) след неговото отпечатване.
2.3. Модулите на ИАСУТД в мястото на извършване на плащането да имат индикации за оператора и клиента с минимум 8 десетични разряда.
2.4. Модулите на ИАСУТД в мястото на извършване на плащането да имат часовник-календар, запазващ работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване.
2.5. Модулите, изграждащи ИАСУТД, да отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г., и изискванията за електробезопасност, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2001 г., като съответствието се удостоверява с декларация или документ, издаден от акредитиран орган за контрол. Техническите изисквания за радиосмущения, акустичен шум и вибрации се определят съгласно стандартите за този клас устройства.
3. Изисквания към данъчния терминал (ДТ) и дистанционната връзка
3.1. Дистанционната връзка между ИАСУТД и НАП да се осъществява чрез използване на преносната мрежа на мобилен оператор, по изградена за целта VPN мрежа. Изборът на конкретен мобилен оператор е на лицето по чл. 6.
3.2. ИАСУТД да е снабдено с data SIM карта, чрез която получава задачи чрез SMS-и и изгражда IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП. Допуска се ИАСУТД да върне отговор по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал.
НАП изпраща SMS-и към ИАСУТД през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори.
3.3. ДТ е задължителна съставна част от ИАСУТД. В него се записват данните от дневния финансов отчет с нулиране. Той служи за предаване на данните към НАП по дистанционната връзка. Допуска се ДТ да не е конструктивно вграден в ИАСУТД, като в този случай се пломбира самостоятелно.
3.4. Обемът на енергонезависимата памет за съхранение на трансферирани данни на ДТ да е не по-малко от 1000 дневни отчета с нулиране. ДТ работи с времето на часовник- календара.
3.5. Смяна на SIM картата в данъчния терминал се допуска само при изпращане на съобщение за промяна на данни. ИАСУТД не трябва да може да работи, преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна.
3.6. След пускане на дневен финансов отчет с нулиране задължително да се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. Резултатът от теста да се индицира. При констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ИАСУТД се блокира.
3.7. ИАСУТД подава по установената дистанционна връзка:
- данни за вписване на системата при въвеждане в експлоатация;
- данни за промяна;
- дневен отчет с нулиране на ИАСУТД за всеки работен ден;
- дневни отчети без нулиране на ИАСУТД с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време;
- данни за отписване (дерегистрация) на ИАСУТД.
Форматът на данните и комуникационният протокол са съгласно приложение № 17 на наредбата. Коригиране на вече подадени данни не се допуска.
3.8. Сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение. При отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор. След 5 минути данните се изпращат повторно. Ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа.
3.9. Не се допуска отчитане на продажби чрез ИАСУТД без получено потвърждение за успешна регистрация на системата в НАП. Устройството получава и отпечатва отговор за "статус на регистрация".
4. Изисквания към КЛЕН
4.1. Носителят на КЛЕН, реализиран като енергонезависима памет, напр. EPROM, EEPROM, флаш EEPROM, SD карта да съхранява информация за не по-малко от 15 0000 отделни печатни реда. Системата да не позволява извършване на корекция или изтриване на записи в КЛЕН. Физически той да се намира под корпуса на системата.
4.2. КЛЕН да се активира в момента на въвеждане в експлоатация на ИАСУТД, при което се отпечатва системен бон с текст "въвеждане в експлоатация" и "КЛЕН №: ХХХХ" и атрибутите съгласно чл. 26, ал. 1 с изключение на т. 7 и 8.
4.3. Да съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на разпечатки на КЛЕН.
4.4. Да има осигурена възможност за отпечатване на всеки буфериран в КЛЕН документ по реда на неговото издаване за зададен период от време.
4.5. При невъзможност за запис на документ в КЛЕН работата на системата се блокира, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН.
4.6. При създаването на всеки документ се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, контролно число на всеки отпечатан документ. Това число се записва и отпечатва в края на документа.
4.7. При създаването на контролно число по SHA-1 в края на дневния отчет, в което се включват всички издадени документи за деня, то да се записва в системата. По това число може да се извърши верификация на записана на същата система КЛЕН чрез сравняване на контролните числа от определен дневен отчет в КЛЕН и получения в сървъра на НАП.
4.8. Активирането на нова КЛЕН след смяна се извършва по описания ред, при което сменената КЛЕН да се дезактивира автоматично.
4.9. При смяна на КЛЕН да се отпечатва бон с текст "нова КЛЕН №:".
4.10. Носителите на КЛЕН да имат поредна номерация, като номерът на текущия КЛЕН се отпечатва в дневния финансов отчет.
4.11. При опит за работа с КЛЕН, различна от последната активирана за това работно място, да се блокира записът на данни в КЛЕН. В този случай е допустимо активиране на нова КЛЕН и извършване на справки от други КЛЕН, формирани на същото или на други устройства от същия тип.
4.12. При оставащи по-малко от 30 000 свободни реда в КЛЕН в края на всеки дневен отчет да се появява съобщение "НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН", което е индикация, че се налага смяна на КЛЕН.
4.13. При оставащи по-малко от 500 свободни реда в КЛЕН да не се допуска стартиране на нова фискална касова бележка, а в стартирана - да се забранява регистрирането на продажби. След приключване на бележката автоматично се пуска дневен финансов отчет с нулиране. Работата на ИАСУТД се блокира до смяна на КЛЕН.
4.14. При неуспешно прехвърляне на данни към КЛЕН процедурата по прехвърляне се повтаря до успешен запис в КЛЕН, освен ако има повреда. След като повредата бъде отстранена, процедурата по трансфера да бъде повторена, докато приключи успешно със запис в КЛЕН. Ако повредата е на КЛЕН и не може да бъде отстранена, в системата се записва съобщение "ПОВРЕДЕН КЛЕН", дата, час и минута. Поставя се нова КЛЕН.
 
 
Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 2
 
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 
Технически изисквания към фискалните устройства
 
I. Общи технически изисквания
1. Фискалните устройства трябва да имат енергонезависима ФП.
2. Фискалните устройства трябва да са предназначени за работа при денонощен режим.
3. Фискалните устройства трябва да имат часовник календар, запазващ работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване.
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалните устройства да имат буквено-цифрово печатащо устройство. При липса на хартиена лента фискалното устройство да се блокира.
5. Фискалните устройства да имат индикации за оператора и клиента с минимум 8 десетични разряда.
6. Фискалните устройства трябва да осигуряват минимум 100 натрупващи регистри за запис на артикули, включително за видовете течни горива, програмирани с име, цена и принадлежност към данъчна група. При отчет на артикули да се отпечатва буквата на данъчната група, към която е програмиран артикулът.
7. Фискалните устройства да са работоспособни в температурния диапазон от 0 - 45°С. ЕКАФП, предназначени за работа на открито, да са работоспособни в температурния диапазон от минус 15 до плюс 45 °С.
8. Фискалната памет трябва да бъде монтирана в отделен модул с плътни непрозрачни стени, маркиран трайно с индивидуален номер и с осигурена възможност за надеждно пломбиране, като възел и към общата конструкция на фискалното устройство (за ЕСФП към конструкцията на централното регистриращо устройство). Монтажът на модула на ФП трябва да осигурява проверката на индивидуалния му номер без нарушаване на пломбите на модула ФП.
9. Фискалното устройство трябва да осигурява самостоятелни натрупващи регистри за департаменти и данъчни групи. При отчет на департаменти и асортименти да се отпечатва буквата на данъчната група, към която са програмирани департаментите и асортиментите.
10. Вътрешните натрупващи регистри с минимум 9 десетични разряда за ЕСФП и минимум 8 десетични разряда за всички други видове фискални устройства.
11. Конструкцията на корпуса на фискалното устройство трябва да позволява пломбиране, гарантиращо достъпа само на сервизния техник до всички възли, неизискващи текуща поддръжка.
12. Пломбата на фискалното устройство да бъде поставена на видно място, позволяващо лесен визуален контрол. Пломбите на ФП трябва да бъдат поставени на такова място вътре в конструкцията на корпуса на фискалното устройство, осигуряващо възможност за визуален контрол за неразрушаване.
13. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Техническите изисквания към фискалните устройства за електромагнитна съвместимост и електробезопасност се определят в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.), и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.). Техническите изисквания за радиосмущения, акустичен шум и вибрации се определят съгласно стандартите за този клас устройства, като съответствието с тези изисквания се удостоверява с документ, издаден от акредитиран орган за контрол.
 
II. Специфични технически изисквания към компютърни ЕКАФП
1. Персонален компютър, изпълняващ функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:
а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на тази наредба;
б) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) да има разработен софтуер, изпълняващ стандартни касови функции, осигуряващ запис във фискалната памет (ФП) и управление на буквено-цифрово печатащо устройство, съгласно изискванията на тази наредба; записът на софтуера да се реализира върху енергийно независима полупроводникова памет, осигуряваща невъзможност за корекция или изтриване; софтуерът, фискалната памет, схемата за управление на печатащия механизъм да бъдат обединени в самостоятелен конструктивен модул, който да подлежи на пломбиране;
в) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) при наличие на периферно устройство - носител на данни, да е осигурена забрана за запис на данни от това устройство на твърдия диск;
г) по всички останали функционални и технически изисквания да отговаря на тази наредба.
2. Одобряването на персонален компютър с функции на касов апарат става по реда, посочен в тази наредба.
3. Издаденото свидетелство за одобряване на компютърен ЕКАФП се отнася само за изпитаната конфигурация и не се разпростира върху фамилията компютри от изпитания тип.
 
III. Специфични изисквания към локална мрежа от фискални устройства (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
1. Компютърна мрежа, използвана в търговски обекти, трябва да има в точките на извършване на продажбите фискализирани терминали с възможност за управление на буквено-цифрово печатащо устройство и управление на запис на данни във ФП според изискванията на тази наредба.
2. Такава мрежа се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването регистрация на продажби да се извършва само чрез фискализирани терминали.
 
IV. Специфични изисквания към интегрирана автоматизирана система
1. Интегрираната автоматизирана система за управление и отчет на търговски обект трябва да отговаря на следните условия:
а) всички извършени продажби на стоки и услуги да се регистрират и отчитат задължително чрез одобрена за обекта интегрирана автоматизирана система за управление;
б) да осигурява автоматичен контрол върху движението на стоката от постъпване в обекта до счетоводното отчитане на реализацията й;
в) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) да има реализирана дистанционна връзка с НАП;
г) (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Такава система се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването предаваните данни при дневното приключване да включват информация за всички операции, свързани с продажби на стоки и услуги. В обекта се проверява и изискването за блокировка на системата при невъзможност за предаване на данните. В НАП се проверява правилното получаване на данни за дневното приключване.
 
V. Специфични изисквания към фискалните принтери
1. Фискален принтер, който работи в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:
а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на настоящата наредба;
б) да има вградени: печатащо устройство, часовник календар за реално време и оперативна памет за съхранение на информацията за реализирания оборот, общо и по данъчни групи;
в) да има един канал за връзка с персонален компютър;
г) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) да има фърмуер, записан на енергонезависим носител, осигуряващ невъзможност за корекция и/ или изтриване на фърмуера; фърмуерът да изпълнява стандартни касови функции за управление на буквено-цифрово печатащо устройство, управление на запис и четене на данни от ФП според изискванията на тази наредба и самостоятелно четене на данни от ФП без наличие на система с персонален компютър.
2. Изпитването на фискален принтер се извършва в система с персонален компютър под управлението на софтуер за проверка на функционалните изисквания.
3. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Изпитването на фискални принтери, вградени в автомати на самообслужване, се извършва със симулатор, работещ с оригиналното програмно осигуряване на автомата.
 
VI. Специфични изисквания към ЕСФП:
Електронната система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива да отговаря на следните специфични технически изисквания:
а) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да представлява комплекс от технически и програмни средства за автоматично подаване на информация от измервателните средства за обем и разход на течни горива към централно регистриращо устройство, извършващо отпечатване на клиентска фискална касова бележка и съхранение във ФП на реализирания оборот от всички продажби;
б) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да бъде изградена на модулен принцип, който включва задължително следните компоненти:
- статична измервателна система (нивомерна измервателна система) за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство, която е средство за измерване от одобрен тип;
- (доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) измервателни средства за разход на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство; типът измервателни средства за разход на течни горива, включени в състава на системата, да е одобрен като средство за измерване на разход на течни горива съгласно стандартите или да е с оценено съответствие;
- централно регистриращо устройство с фискална памет, отговарящо на общите технически изисквания от т. 1 до т. 13;
- технически съоръжения за връзка между централното регистриращо устройство и измервателните средства за разход на течни горива.
 
VIІ. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявен за нищожен с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.)
 
VIІа. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Специфични изисквания към ФУВАС
1. ФУВАС да представлява пломбиран блок, закрепен в корпуса на автомата, съдържащ всички основни модули на обикновено фискално устройство с КЛЕН и дистанционна връзка с НАП с изключение на клавиатура, индикация за клиента и печатащо устройство.
2. Пломбираният блок да има най-малко три интерфейса, разположени под заключения корпус на автомата:
а) първи - за връзка с входно-изходен пулт за управление (специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5);
б) втори - за връзка с контролен изнесен дисплей, монтиран върху корпуса на автомата на самообслужване;
в) трети - за приемане и препредаване на обменяната информация между разплащателния и управляващия блок на апарата на самообслужване.
3. Връзката между ФУВАС и автомата на самообслужване да се осъществи с помощта на вграден в устройството интерфейсен адаптер, съответстващ на типа на разплащателния блок на автомата на самообслужване.
 
 
Приложение № 3 към чл. 8, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1
 
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
 
 
ДО  
БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ  
ПО МЕТРОЛОГИЯ  
   
ЗАЯВКА
за изпитване на тип фискално устройство съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г.
 
1. Лице производител ........................................................................................,
(юридическо наименование)
...............................................................................................................................,
(адрес за кореспонденция)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК .....................................................................................
телефон/факс ........................................................................................................,
e-mail .....................................................................................................................,
.........................................................................................................................................................................
(трите имена на ръководителя)
2. Фирма вносител ..............................................................................................,
(юридическо наименование)
................................................................................................................................,
(адрес за кореспонденция)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК .......................................................................................
телефон/факс ........................................................................................................,
e-mail .....................................................................................................................,
3. Тип на фискалното устройство или системата
................................................................................................................................,
(ЕКАФП, ФПР, ПСФП, мрежа, интегрирана автоматизирана система)
.............................................................................................................................................................................
(наименование и означение на модела)
4. Централно регистриращо устройство (попълва се само за ЕСФП)
...........................................................................................................................................................................
(наименование и означение на типа)
5. Средства за измерване на разход (бензино-/газоколонки, нивомерна система и др.) (попълва се само за ЕСФП)
...........................................................................................................................................................................
(наименование и означение на типа)
6. Изпитвателен обект (попълва се за ЕСФП, мрежа и система)
.......................................................................................................................................................................
(наименование и адрес на обекта, на който се извършва изпитването)
 
Заявител: ..........................................................................................................................................................
(фамилия, длъжност, подпис, печат)
 
гръб
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
От името на производителя/вносителя декларирам, че са ми известни всички изисквания към фискалните устройства съгласно Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г.
Гарантирам наличието на достатъчно фирмени сервизи на територията на Република България,осигуряващи обслужването на въведените в експлоатация фискални устройства в продължение на най-малко 7 години от датата на продажбата. Удостоверявам, че продаваните от нас фискални устройства автоматично се блокират при неизправна фискална памет и издават служебно съобщение в случаите, когато остават по-малко от 50 свободни участъка за запис на дневни финансови отчети във фискалната памет.
Декларирам, че фискалните устройства тип:
................................................................................................................................,
(ЕКАФП, ФПР, ЕСФП, мрежа, интегрирана автоматизирана система)
модел .....................................................................................................................,
(наименование и означение на модела)
съхраняват информацията в оперативната си памет и в часовника календар в продължение най-малко на 1500 часа. Декларирам, че съм запознат с условието, че получавам право на разпространение на представения от мен тип фискално устройство след производство и лабораторни изпитвания на минимална серия от 50 броя устройства от този тип. Уведомен съм, че официалното оповестяване на одобряването на представения от мен тип фискално устройство ще стане след представяне на документ от изпитването на тази серия. За фискални устройства от внос официалното оповестяване става след представяне на документ за внос на минимум 50 броя. (Условието за минимум 50 броя не се отнася за ЕКАФП на базата на персонален компютър, за ЕСФП, мрежи, системи и за одобрените програмни модификации). Известни са ми санкциите, предвидени за нарушаване на Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. Декларирам, че съм запознат с изискването при прекратяване дейността на фирмата да предоставя на комисията по чл. 10, ал. 5 нотариално заверени документи за прехвърляне правата и задълженията по разпространение и сервизиране на лице правоприемник.
 
Дата ........................................................................ Декларатор: ........................................................................................  
гр. ...................................................................... (фамилия, длъжност, подпис, печат)  
     
       
 
 
Приложение № 4 към чл. 10, ал. 8, т. 1
 
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
 
 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
 
СВИДЕТЕЛСТВО
№ ..................................................................................................................................................................................
 
за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства
 
Фискално устройство тип ...................................................................................,
(ЕКАФП, ФПР)
модел .....................................................................................................................,
(наименование и означение на модела)
произведен от .......................................................................................................,
(юридическо наименование)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ......................................................................................................
телефон/факс .........................................................................................................,
е-mail ......................................................................................................................,
внесен от ...............................................................................................................,
(юридическо наименование)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ..................................................................................................,
телефон/факс .........................................................................................................,
е-mail ..............................................................................................................................................................................
С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство: ..........................................................................................................................................
С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет: ..................................................................................................................................................
Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства и може да бъде използвано на територията на Република България за отчитане на оборотите от продажби в търговски обекти.
 
Свидетелството е валидно до................... г.
 
Дата ...................................................................... Председател на БИМ: ....................................................................................................  
София (подпис, печат)  
     
 
 
Приложение № 5 към чл. 10, ал. 8, т. 2, чл. 54, ал. 1, чл. 56, ал. 4
 
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
 
 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
 
СВИДЕТЕЛСТВО
№ ........................................................................................................................................................................................
 
за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства
 
Интегрираната автоматизирана система/локална мрежа от фискализирани устройства тип: ...........................................................................................................
................................................................................................................................,
вписани в регистъра на одобрените типове ФУ под № ..................................,
(попълва се само за локална мрежа)
работещи в локална мрежа в ..............................................................................,
................................................................................................................................,
(наименование на обекта, в който е изпитана системата)
................................................................................................................................,
(номер на обекта, населено място и точен адрес на обекта)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ................................................................................................,
телефон/факс .........................................................................................................,
е-mail ........................................................................................................................................................................
Идентификатор на системата: ...........................................................................................................................................................................
отговаря на изискванията на наредбата и може да се използва на територията на Република България в смисъла на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност.
 
Дата: ................ г. Председател: .......................................................................................................................  
  (подпис и печат)  
     
 
 
Приложение № 6 към чл. 11, ал. 1
 
(Доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
 
 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ
ПО МЕТРОЛОГИЯ
 
Главна дирекция
"МЕРКИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ"
 
 
П Р О Т О К О Л
№ ......../............... г.
за започване на изпитвания на ЕСФП в реални условия
 
1. Обект: ................................................................................................................,
гр./с ...................................................................................................................,
адрес: .................................................................................................................................................................
Фирма - собственик на обекта: ...........................................................................................................................................................................
2. Тип ЕСФП: ..................................................................................................................................................
3. Тип колонки: ...........................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................  
4. Нивомерна система .............................................................................................................................................  
При приключване на изпитването:  
1. Записват се броячите в момента на последния дневен Z-отчет (със запис във ФП).  
2. Разпечатва се подробен отчет на ФП за изпитвания период.  
3. Предават се в лаборатория "Фискални устройства" касовата книга с дневните Z-отчети, ежедневните записи на броячите (механични или електронни) и отчета на фискалната памет за периода.  
Комисия: 1. ........................................................................................................................................................  
  2. ........................................................................................................................................................  
  3. ........................................................................................................................................................  
     
         
 
 
Приложение № 7 към чл. 11, ал. 6
 
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
 
 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ
ПО МЕТРОЛОГИЯ
 
СВИДЕТЕЛСТВО
№ ........ FS
за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства
 
Електронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива модел: ............................................................................
............................................................................................................................................................
(наименование и означение на модела)
с централно регистриращо устройство: ...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................,
(наименование и означение на типа)
произведена от: ....................................................................................................................................
(юридическо наименование)
...............................................................................................................................,
(адрес на фирмата)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ...............................................................................,
телефон/факс .........................................................................................................,
е-mail ..........................................................................................................................................................
С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство: ..........................................................................................................................................
С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет: ..................................................................................................................................................
Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства и може да се използва на територията на Република България в смисъла на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност.
Свидетелството е валидно до ...........................................................................................................................................................................
 
Дата: ................ г. Председател: ..............................................................................  
  (подпис и печат)  
     
   
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО  
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № ........ FS  
   
Издадено на ......................................................................................................................  
(юридическо наименование на производителя)  
Относно: ..............................................................................................................................  
(наименование и означение на модела ЕСФП)  
ЕСФП е изпитана и одобрена да работи със следните типове средства за измерване:  
1. ............................................................................., ДР№ .....................................................................  
(тип на средството за измерване)    
2. ............................................................................., ДР№ .....................................................................  
(тип на средството за измерване)    
3. ............................................................................., ДР№ .....................................................................  
(тип на нивомерната система)    
     
           
 
 
Приложение № 8 към чл. 11, ал. 6
 
(Доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
 
 
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ  
ПО МЕТРОЛОГИЯ  
   
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО  
№ ..... FS/ .................................................................................................................................................................  
   
Електронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива модел: .............................................................................  
(наименование и означение на модела)  
с централно регистриращо устройство: .............................................................,  
(наименование и означение на типа)  
произведена от: ....................................................................................................,  
(юридическо наименование)  
................................................................................................................................,  
(адрес на фирмата)  
е изпитана и одобрена да работи със следните средства за измерване:  
1. ............................................................................., ДР№ ....................................
(тип на средството за измерване)  
2. ............................................................................., ДР№ ....................................
(тип на средството за измерване)  
3. ............................................................................., ДР№ .....................................
(тип на средството за измерване)  
4. ............................................................................., ДР№ ....................................
(тип на средството за измерване)  
   
Дата....................................................................................................... Председател: ..............................................
  (подпис, печат)
5. ............................................................................., ДР№ .................................................
(тип на нивомерната система)  
   
     
 
 
Приложение № 9 към чл. 15, ал. 1, т. 4
 
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
 
 
Вх. № ......./.............г.  
  ДО  
  Централното управление на  
  Националната агенция по  
  приходите  
  София  
     
ЗАЯВКА  
№.........../..................г.  
   
от ...........................................................................................................................................................................  
(юридическо наименование на фирмата)  
ЕГН/ЛНЧ/Служебен №  
от регистъра на НАП   
идентификационен номер по чл. 84 ДОПК   
Адрес за кореспонденция ......................................................................................  
  .......................................................................................  
Представлявано от .......................................................................................  
  (трите имена на ръководителя на фирмата)  
     
В съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства моля да ни бъдат дадени:  
1. Индивидуални номера на фискално устройство за .............................. броя (последно получен номер ........................), и  
2. Индивидуални номера на фискални памети за ..................................... броя (последно получен номер ........................).  
   
Дата: .................................................................................................... Заявител: ..............................................
гр. .................................................................................................. (фамилия, подпис и печат)
   
               
 
 
Приложение № 10 към чл. 15, ал. 1, т. 9
 
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишно Приложение № 10 към чл. 15, ал. 1, т. 8, изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.)
 
 
Формат и параметри на данните, предавани от фирмите производители/вносители на ФУ в НАП  
   
Общи положения  
За периода, определен в наредбата, данните от разчитане на фискалните памети от фирмите производители/вносители на ФУ, както и данните за фискалните памети, които не са могли да се разчетат, се представят в текстов файл FISKAL.PRV, стандарт WINDOWS-1251.  
Файлът започва с идентификационен запис, след който следват записите с данни за всяка разчетена, респ. неразчетена, фискална памет. Файлът завършва със запис за край на файл. Всички записи започват с фиксиран идентификатор - константа, който е задължителен.  
   
1. Общо описание на файл FISKAL.PRV  
   
№ на Иденти- Общо описание на записа (структурата и формата  
запис фикатор на отделните записи са дадени в т. 2)  
1 00 Данни за фирмата, разчела фискалните памети, Идентификационен запис за
    отчетен период и брой записи за фискални памети файла
    в предавания файл  
2 01 Данни от разчитането на фискална памет, респек- Запис за 1-ва фискална
    тивно за неразчетена фискална памет памет
....................... ............................ ....................................................................... .............................
....................... ........................... ...................................................................... ............................
  01 Данни от разчитането на фискалната памет, Запис за последна фискална
    респективно за неразчетена фискална памет памет
  99 Запис за край на файл Последен запис във файла
   
Когато за периода няма данни от разчитане на фискални памети, вкл. данни за неразчетени такива, фирмата производител/вносител не подава данни  
   
2. Структура и формат на записите във файл FISKAL.PRV  
   
Запис с идентификатор 00  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор за начало 2 константа "00" да  
  на файл        
2 Резервирано 10 символен    
      (10 цифри) празно  
3 Единен идентификационен 9 символен да  
  идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на фирмата,   (9 цифри)    
  разчела фискалните памети        
4 Наименование на фирмата, 50 символен да  
  разчела фискалните памети        
5 Адрес - населено място, 80 символен да  
  ул. №, ж.к.        
6 Телефон 15 символен    
7 Е-mail 30 символен    
8 Период, за който се отнасят 10 дата да  
  данните - начална дата   (дд.мм.гггг)    
9 Крайна дата 10 дата да  
      (дд.мм.гггг)    
10 Брой фискални памети, за 4 цифров да  
  които се подават записите във файла        
   
Запис с идентификатор 01  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор 2 константа "01" да  
2 Модел на ФУ /ЕКАФП/ 30 символен да  
  ФПр, ЕСФП/        
3 № на свидетелство от БИМ 6 символен да  
4 Дата на свидетелството 10 Дата да  
  от БИМ   (дд.мм.гггг)    
5 Индивидуален номер на ФУ 8 символен да  
6 Индивидуален номер на 8 символен да  
  ФП(фискална памет)        
7 Флаг за разчетена 1 Цифрови стойности: да  
  фискална памет   1 - при разчетена ФП    
      0 - при неразчетена ФП    
8 Дата на първи блок 10 дата Да -  
  във ФП   (дд.мм.гггг) при разчетена ФП  
9 Дата на последен блок 10 дата Да -  
  във ФП   (дд.мм.гггг) при разчетена ФП  
10 Прочетена тотална сума за 15 (вкл. десе- Цифров (два знака Да -  
  реализиран оборот тична точка ".") след десетичната при разчетена ФП  
      точка)    
11 в т.ч. с 0 % ДДС (А) 15 (вкл. десе- Цифров (два знака Да -  
    тична точка ".") след десетичната при разчетена ФП  
      точка)    
12 в т.ч. с ДДС (Б) 15 (вкл. десе- Цифров (два знака Да -  
    тична точка ".") след десетичната при разчетена ФП  
      точка)    
13 в т.ч. с ДДС (В) 15 (вкл. десе- Цифров (два знака Да -  
    тична точка ".") след десетичната при разчетена ФП  
      точка) за ЕСФП    
14 в т.ч. с ДДС (Г) 15 (вкл. десе- Цифров (два знака Да -  
    тична точка ".") след десетичната при разчетена ФП  
      точка)    
18 ЕГН на собственика на ФУ 10 Символен (10 цифри) Да (когато собствени-  
        кът е физическо лице, което не е ЕТ)  
19 идентификационен номер по чл. 84 ДОПК 9 Символен (9 цифри) Да  
   
Забележка. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лице по чл. 3, което е физическо лице и не е едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), във всички останали (включително клонове и поделения) случаи лицата по чл. 3 се идентифицират с 9-значен идентификационен номер по чл. 84 ДОПК.  
   
Запис с идентификатор 99  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор за после- 2 константа "99" да  
  ден запис във файла        
   
3. Изисквания към структурата и формата на файла  
Всички идентификатори и атрибути на записите в последователност, посочена в т. 2, са задължителни.  
Всеки запис (ред) е с фиксирана дължина и завършва със стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.  
Полетата, които участват в структурата на записите, са с фиксирана дължина (посочена в т. 2) и между тях няма разделители.  
Когато дадено поле е празно (в случаите, когато в описанието по т. 2 не е посочен "задължителен атрибут"), отделените му позиции в записа са запълнени със знак за интервал.  
Всички символни полета са ляво подравнени и са допълнени отдясно с интервали до крайната позиция на даденото поле.  
Всички данни с посочен условен формат "цифров" са дясно подравнени и допълнени отляво с нули. В записите с идентификатори "01" (данни за разчетени фискални памети) цифровите полета съдържат стойност с 2 знака след десетичната точка и имат следния задължителен формат: 999999999999.99.  
Полетата, съдържащи дати, са във формат "дд.мм.гггг".  
   
                               
 
 
Приложение № 11 към чл. 17, ал. 2
 
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
 
 
СВИДЕТЕЛСТВО
за регистрация на фискално устройство
......................... г.
 
1. идентификационен номер по чл. 84 ДОПК .............................., ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП ..........................................................................................................................................
2. Собственост на ......................................................................................................................................,
(име и адрес на задълженото лице)
представлявано от ......................................................................................................................................
(трите имена на управителя)
търговски обект ...........................................................................................................................................
(наименование, адрес на обекта)
3. Фискално устройство модел ................................................................................................................
(наименованието на модела, вписано в паспорта на устройството)
с централно регистриращо устройство .................................................................................................
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)
с бензино- (газо-) колонки тип ................................................................................................................
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)
.........................................................................................................................................................................
с нивомерна система тип .........................................................................................................................
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)
Регистрационен номер на устройството (FDRID)..............................................................................
одобрен със свидетелство на БИМ № ............................................/..................................................
Индивидуален номер на фискалното устройство .......................................................................................................................................................................
Индивидуален номер на фискалната памет .....................................................................................
4. Сервизна фирма:
а) .................................................................................................................................................................,
(ЕИК, наименование, адрес и телефон на сервизната фирма)
....................................................................................................................................................................
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
Сервизен договор № ....... .........от ................ г. подпис/печат
=======================================================================
Фискалното устройство е регистрирано в приходната администрация с потвърждение
 
№ .................................................................................................................................................... Дата .................. г.  
     
Забележка. В т. 1 физическите лица попълват съответно:  
- за еднолични търговци - идентификационен номер по чл. 84 ДОПК;  
- за физическите лица, които не са еднолични търговци - единния граждански номер (ЕГН), ЛНЧ или служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК.  
   
 
 
Приложение № 11а към чл. 17, ал. 2
 
(Ново - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.)
 
 
 
СВИДЕТЕЛСТВО
за регистрация на ИАСУТД
......................... г.
 
1. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК
........................................................................................................................................................
ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП
2. Собственост на ...................................................................................................................
(име и адрес на задълженото лице)
представлявано от ....................................................................................................................
(трите имена на управителя)
търговски обект
..................................................................................................................................................
(наименование, адрес на обекта)
3. ИАСУТД тип ......................................................................................................................
(наименованието на типа, вписано в свидетелството за одобряването му)
Регистрационен номер на системата (FDRID) ..........................................................
............................................................................................................................................
одобрен със свидетелство на БИМ № ...................................................................
................................../.........................................................................................................
Индивидуален номер на системата .......................................................................
.............................................................................................................................................
4. Сервизна фирма:
а) ..........................................................................................................................................
(ЕИК, наименование, адрес и телефон на сервизната фирма)
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
Сервизен договор № .......................................................................................................
от ........................................ г. подпис/печат
Сервизен договор № .........................................................................................................
от ........................................ г. подпис/печат
Сервизен договор № ..........................................................................................................
от ........................................ г. подпис/печат
=============================
Забележка. В т. 1 физическите лица попълват съответно:
- за еднолични търговци - идентификационен номер по чл. 84 ДОПК;
- за физическите лица, които не са еднолични търговци - единния граждански номер (ЕГН), ЛНЧ или служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК.
 
 
 
Приложение № 12 към чл. 22, ал. 3
 
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
 
 
ПРОТОКОЛ  
за демонтаж на фискална памет  
   
Днес, ..... ..... ............. г., в ....................................,    
(час, минути)    
ЕГН /ЛНЧ/ Служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК   
идентификационен номер по чл. 84 ДОПК   
Собственост на .............................................................................................................................................
(име, адрес за кореспонденция, телефон на задълженото лице)
Представляван от ......................................................................................................................................
(трите имена на управителя, адрес, телефон)
Търговски обект ........................................................................................................................................,
(наименование, адрес, телефон на търговския обект)
за фискално устройство модел ................ , одобрен със свидетелство на БИМ № .............................................
Пломбиран от ....................................................... , идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ...............................
(фирма производител/вносител/сервизен техник)
Индивидуален № на ФУ ....................................... Индивидуален № на ФП ...........................................................
Регистрационен номер на устройството (FDRID)...........................................................................................
Причина за демонтаж ...........................................................................................................................................
Към датата на протокола, видно от дневника за дневния оборот, общата сума за периода е
от ........................ до ...................... е ........................................................................................................,
(цифром, словом)
в т.ч. ДДС (А) ..........................................................................................................................................................
ДДС (Б) .................................................................................................................................................................
ДДС (В) .................................................................................................................................................................
ДДС (Г) ...................................................................................................................................................................
Сервизна фирма ......................................................................................., идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ................,
(наименование и адрес за кореспонденция на сервизната фирма)
...................................................................................................................................................................................
(име и телефон на сервизния техник)
Настоящият протокол се изготви в четири екземпляра, от които по един за тримата представители и един за БИМ - София.
1. ............................................ , представител на производител/вносител, гр. .............................................
(дата, подпис и печат)
2. ............................................ , представител на сервизна фирма, гр. ......................................................
(дата, подпис и печат)
3. ............................................ , собственик на фискалното устройство .......................................................
(дата, подпис и печат)
================ попълва се от фирмата производител/вносител ====================
При разчитане на фискалната памет от .....................................................................................................
(фирма производител/вносител)
за периода от ................... до ........... е прочетена тотална сума за реализиран оборот ................. лв.,
(цифром, словом)
в т.ч. ДДС (А) ........................................................................................................................................................
ДДС (Б) ..................................................................................................................................................................
ДДС (В) ..................................................................................................................................................................
ДДС (Г) ..................................................................................................................................................................
 
Дата ......................... г., Подпис и печат: .........................................................  
Гр. ................................................................................................ (фирма производител/вносител)  
     
         
 
 
Приложение № 13 към чл. 45, ал. 2
 
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.)
 
 
ДО
БИМ
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(наименование на сервизната фирма, адрес)
идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ............................................................................................................................................................
телефон/факс .............................................., е-mail ..................................................................................................................................................................
с управител ............................................................................................................................................................
(име и фамилия)
за регистриране на фирма за сервиз и ремонт на ФУ/ИАСУТД тип:
Наименование на ФУ/ИАСУТД Тип ФУ/ИАСУТД Производител/вносител  
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
   
Поддръжка на посочените типове ФУ/ИАСУТД ще се извършва от сервизните техници:  
1. ...................................................... .....................................................................................................  
(име, презиме, фамилия) (телефон)  
2. ...................................................... .....................................................................................................  
(име, презиме, фамилия) (телефон)  
3. ...................................................... .....................................................................................................  
(име, презиме, фамилия) (телефон)  
4. ...................................................... ....................................................................................................  
(име, презиме, фамилия) (телефон)  
5. ...................................................... ......................................................................................................  
(име, презиме, фамилия) (телефон)  
   
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:    
     
 ПРЕДВАРИТЕЛНО  ПРЕДВАРИТЕЛНО  
ПО БАНКОВ ПЪТ В БРОЙ  
 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАТЕНА ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ СУМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ РЕКВИЗИТИ:
Банка: ................................................................................................................................................
Клон: ..................................................................................................................................................
BIC: ....................................................................................................................................................
IBAN: ..................................................................................................................................................
Дата: ......... Управител: ..............................  
  (подпис, печат)  
     
                 
 
 
Приложение № 14 към чл. 45, ал. 4
 
(Предишно Приложение № 14 към чл. 45, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.)
 
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ....... /....................
за регистриране на ремонтни и сервизни фирми за поддръжка на фискални устройства/ИАСУТД
 
На основание чл. 45, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 
РЕГИСТРИРАМ
в регистъра на фирмите, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства/ИАСУТД, под №
Сервизна фирма ............................................................................................................................................
с постоянен адрес: .......................................................................................................................................
Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ............................................................................................................................................................................
телефон .................................., е-mail .......................................................................................................................................................................................
която отговаря на изискванията на посочената наредба за сервиз и ремонт на фискални устройства/ ИАСУТД:
тип ............................., произведен от .......................................................................................................................................................................................
(наименование на фирмата производител)
и одобрен от БИМ със свидетелство за съответствие №................................../.........г.
 
Дата: ................ г. Председател: ......................................................................................................  
  (подпис и печат)  
     
 
 
Приложение № 15 към чл. 51, ал. 1
 
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.)
 
 
Формат и параметри на данните, предавани от сервизните организации в НАП  
   
Общи положения  
Данните за издаваните свидетелства от сервизните организации, както и данните при прекратяване на сервизното обслужване за периода, определен в наредбата, се представят в текстов файл FISKAL.SER, стандарт WINDOWS-1251.  
Файлът започва с идентификационен запис, след който следват записите с данни за всяко издадено свидетелство, респективно данните при прекратяване на сервизното обслужване. Данните за всеки документ са структурирани в 11 последователни записа, които са задължителни и започват с фиксиран идентификатор - константа.  
   
1. Общо описание на файл FISKAL.SER  
   
№ на Иденти- Общо описание на записа (структурата и формата  
запис фикатор на отделните записи са дадени в т. 2)  
1 00 Данни за сервизната фирма,отчетен период и брой Идентификационен запис
    документи в предавания файл за файла
2 01 Идентификатор на собственика на ФУ - БУЛСТАТ, 1-ви запис за 1-ви документ
    ЕГН  
3 02 Данни за собственика на ФУ - име, адрес, управител 2-ри запис за 1-ви документ
4 03 Данни за търговския обект - име, адрес 3-ти запис за 1-ви документ
5 04 Наименование на компетентната ТД на НАП на 4-ти запис за 1-ви документ
    фирмата - собственик на ФУ  
6 05 Модел на ФУ, ЦРУ за ЕСФП 5-и запис за 1-ви документ
7 06 Описание на колонките за ЕСФП 6-и запис за 1-ви документ
8 07 Номер и дата на свидетелство за одобрение 7-и запис за 1-ви
    от БИМ документ
9 08 Индивидуален номер на ФУ и индивидуален 8-и запис за 1-ви документ
    номер на ФП  
10 09 Данни за сервиза, издал свидетелството 9-и запис за 1-ви документ
11 10 Име на сервизен техник 10-и запис за 1-ви
      документ
13 11 Дата на издаване на свидетелството, дата на Последен запис за 1-ви
    прекратяване на договора документ
14 01 Първи запис за следващ документ  
....................... ........................ ...........................................................................  
....................... ........................ ...........................................................................  
....................... ........................ ............................................................................  
....................... 11 Последен запис за последен документ  
  99 Запис за край на файл Последен запис във файла
   
Когато за периода няма новоиздадени свидетелства, съответно няма прекратени такива, сервизната организация не подава данни.  
   
   
2. Структура и формат на записите във файл FISKAL.SER  
   
Запис с идентификатор 00  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор за начало 2 константа "00" да  
  на файл        
2 Резервирано 10 символен празно  
      (10 цифри)    
3 идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на 9 символен да  
  сервизната фирма   (9 цифри)    
4 Наименование на сервизната 50 символен да  
  фирма        
5 Адрес - населено място, 80 символен да  
  ул. №, ж.к.        
6 Телефон 15 символен    
7 Е-mail 30 символен    
8 Период, за който се отнасят 10 дата да  
  данните - начална дата   (дд.мм.гггг)    
9 Крайна дата 10 дата да  
      (дд.мм.гггг)    
10 Брой документи (свидетел- 4 цифров да  
  ства) във файла        
   
Запис с идентификатор 01  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор за начало 2 константа "01" да  
  на файл        
2 Резервирано 10 символен празно  
      (10 цифри)    
3 ЕГН на собственика на ФУ 10 символен да (когато  
      (10 цифри) собственикът е физическо лице,  
        което не е ЕТ)  
4 идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на 9 символен да  
  собственика на ФУ   (9 цифри)    
   
Забележка. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лице по чл. 3, което е физическо лице и не е едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), във всички останали (включително - клонове и поделения) случаи лицата по чл. 3 се идентифицират с 9-значен идентификационен номер по чл. 84 ДОПК.  
   
Запис с идентификатор 02  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор 2 константа "02" да  
2 Име на собственика на ФУ 50 символен да  
3 Адрес на собственика на ФУ: 25 символен да  
  населено място        
4 Улица, № 50 символен да  
5 Трите имена на управителя на 50 символен да  
  фирмата, собственик на ФУ        
   
Запис с идентификатор 03  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор 2 константа "03" да  
2 Наименование на търговския 50 символен да  
  обект        
3 Адрес на търговския обект: 25 символен да  
  населено място        
4 Улица, №, ж.к. 50 символен да  
5 Телефон на търговския обект 15 символен    
   
Запис с идентификатор 04  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор 2 константа "04" да  
2 Наименование на НАП 25 символен да  
   
Запис с идентификатор 05  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор 2 константа "05" да  
2 Модел на ФУ (ЕКАФП/ФПр, 30 символен да  
  ЕСФП)        
3 ЦРУ (централно регистриращо 30 символен да - за ЕСФП за  
  устройство) - за ЕСФП     продажби на течни  
        горива  
   
Запис с идентификатор 06  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор 2 константа "06" да  
2 Бензино- (газо-) колонки тип 240 символен да - за ЕСФП за  
        продажби на течни  
        горива  
   
Запис с идентификатор 07  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор 2 константа "07" да  
2 № на свидетелство от БИМ 6 символен да  
3 Дата на свидетелство от БИМ 10 дата да  
      (дд.мм.гггг)    
   
Запис с идентификатор 08  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор 2 константа "08" да  
2 Индивидуален номер на ФУ 8 символен да  
3 Индивидуален номер на ФП 8 цифров да  
  (фискална памет)        
   
Запис с идентификатор 09  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор 2 константа "09" да  
2 Наименование на сервизната 50 символен да  
  фирма        
3 Адрес на сервизната фирма: 25 символен да  
  населено място        
4 Ул., № 50 символен да  
5 Телефон 15 символен    
   
Запис с идентификатор 10  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор 2 константа "10" да  
2 Собствено и фамилно име на 50 символен да  
  сервизния техник        
   
Запис с идентификатор 11  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор 2 константа "11" да  
2 Дата на издаване на свиде- 10 дата да - при издаване  
  телство   (дд.мм.гггг) на свидетелство  
3 Дата на сключване на договор 10 дата да - при данни за  
  със сервизната организация   (дд.мм.гггг) сключване на договор  
4 Дата на прекратяване на сер- 10 дата да - при данни за  
  визното обслужване   (дд.мм.гггг) прекратяване  
5 Причина за прекратяване 1 цифрови стойности: да - при данни за  
      1 - кражба на ФУ; прекратяване  
      2 - загубване на ФУ;    
      3 - унищожаване на ФУ;    
      0 - всички остана-    
      ли случаи    
   
Запис с идентификатор 99  
Описание на полето Дължина Формат Задължителен  
поле   (брой знаци)   атрибут  
1 Идентификатор за последен 2 константа "99" да  
  запис във файла        
   
3. Изисквания към структурата и формата на файла  
Всички идентификатори и атрибути на записите в последователност, посочена в т. 2, са задължителни.  
Всеки запис (ред) е с фиксирана дължина и завършва със стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.  
Полетата, които участват в структурата на записите, са с фиксирана дължина (посочена в т. 2) и между тях няма разделители.  
Когато дадено поле е празно (в случаите, когато в описанието по т. 2 не е посочен "задължителен атрибут"), отделените му позиции в записа са запълнени със знак за интервал.  
Всички символни полета са ляво подравнени и са допълнени отдясно с интервали до крайната позиция на даденото поле.  
Всички данни с посочен условен формат "цифров" са дясно подравнени и допълнени отляво с нули.  
Полетата, съдържащи дати, са във формат "дд.мм.гггг".  
   
                                     
 
 
Приложение № 16 към чл. 39, ал. 7
 
(Ново - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
 
 
Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 19 и чл. 22, ал. 1
 
(Ново - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишно Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1, 2 и 3 и чл. 22, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изменението и допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 6046 от 26 май 2015 г. на ВАС по административно дело № 5547 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.)
I. Данни за обмен с НАП
Приложението описва данните в табличен вид, които ще се обменят между НАП и фискалните устройства в XML формат. НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.
1. Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.
 
Поле XML
елемент
Тип Номенклатура Задължителен Забележка  
Тип на регистрация
 
 
RType
 
 
Изброим
 
 
1 - регистрация
2 - промяна
3 - дерегистрация
Да
 
 
 
 
 
 
Тип на ФУ
 
 
 
 
FDType
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
1. ЕКАФП
2. ФПр
3. ЕСФП
4. ИАСУТД
5. ФУВАС
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕИК EIK Символен   Да    
ЕИК тип
 
 
 
EIKType
 
 
 
Изброим
 
 
 
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - служебен номер
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен 8 символа Да ИАСУТД тук слагат ID на ИАСУТД  
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ FMIN Символен 8 символа Не се праща от ИАСУТД    
Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Над 6 символа При промяна или дерегистрация Генерира се от НАП  
Причина за дерегистрация
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCFD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;
6. грешка в блок на фискалната памет;
7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет:
9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3;
10. други
При дерегистрация
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер на свидетелство FDCert Символен   При регистрация    
СИМ карта ID IMSI Символен   Да    
Телефонен номер MSISDN Символен   При регистрация Използва се за SMS  
Оператор
 
 
 
 
OPID
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
0 - оператор 1;
1 - оператор 2;
2 - оператор 3;
..........................;
N - оператор N
При регистрация
 
 
 
Използва се за
SMS
 
 
 
 
Наименование на лицето по чл. 3 OrgName Символен 200 символа При регистрация    
Номер на обект PSNum Символен До 4 символа При регистрация Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект  
Тип на обекта PSType Изброим   При регистрация и промяна Типовете обекти са описани в таблица 1  
Код ЕКАТТЕ SEKATTE Символен   При регистрация    
Наименование на населеното място Settl Символен   При регистрация    
Код район AEkatte Символен   При регистрация    
Район Area Символен   При регистрация    
Код на улица StreetCode Символен   При регистрация    
Улица Street Символен     При регистрация се въвежда
информация
за улица и номер
или информация за ж.к. и блок, вход
 
Номер StrNo Символен      
Блок Block Символен      
Вход En Символен      
Етаж Fl Символен      
Апартамент Ap Символен      
Наименование на обекта PSName Символен   При регистрация    
Дата на въвеждане в експлоатация SOD Дата   При регистрация Формат 2010-02-16T16:47:31  
ЕИК на сервизна организация Service EIK Символен   Да    
ЕИК тип на сервизната организация
 
Service EIK
Type
 
 
Изброим
 
 
 
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - служебен номер
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата на изтичане/ прекратяване на сервизния договор Service Contract Expiration Дата   При регистрация Формат 2010-02-16T16:47:31  
1а. Описание за данните, подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна система и подаващи данни за броячите на колонките (тип 31) при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.  
Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка  
Тип на регистрация
 
 
RType
 
 
Изброим
 
 
1 - регистрация
2 - промяна
3 - дерегистрация
Да
 
 
При промяна на
конфигурацията
на резервоарите, колонките и пистолетите се изпраща цялата обновена конфигурация
 
Тип на ФУ FDType Изброим 31. ЕСФП с нивомерна система Да В един обект има задължително една ЕСФП 31  
ЕИК EIK Символен   Да    
ЕИК тип
 
 
 
EIKType
 
 
 
Изброим
 
 
 
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - служебен номер
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен 8 символа Да    
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ FMIN Символен 8 символа Да    
Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Над 6 символа При промяна или дерегистрация Генерира се от НАП  
Причина за дерегистрация RCFD
 
Изброим
 
I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;
При дерегистрация
 
 
 
 
 
 
      4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;
6. грешка в блок на фискалната памет;
7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет:
9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3;
10. други
     
           
           
           
           
        Използва се при смяна на типа ЕСФП от 31 на 3 и обратно  
           
           
Номер на свидетелство FDCert Символен   При регистрация    
СИМ карта ID IMSI Символен   Да    
Телефонен номер MSISDN Символен   При регистрация Използва се за SMS  
Оператор
 
 
 
 
OPID
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
0 - оператор 1;
1 - оператор 2;
2 - оператор 3;
..........................;
N - оператор N
При
регистрация
 
 
 
Използва се за
SMS
 
 
 
 
Наименование на лицето по чл. 3 OrgName Символен 200 символа При регистрация    
Номер на обект PSNum Символен До 4 символа При регистрация Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект  
Тип на обекта PSType Изброим   При регистрация и промяна Типовете обекти са описани в таблица 1  
Код ЕКАТТЕ SEKATTE Символен   При регистрация    
Наименование на населеното място Settl Символен   При регистрация    
Код район AEkatte Символен   При регистрация    
Район Area Символен   При регистрация    
Код на улица StreetCode Символен   При регистрация    
Улица Street Символен     При регистрация се въвежда
информация
за улица и номер
или информация за ж.к. и блок, вход
 
Номер StrNo Символен      
Блок Block Символен      
Вход En Символен      
Етаж Fl Символен      
Апартамент Ap Символен      
Наименование на обекта PSName Символен   При регистрация    
Дата на въвеждане в експлоатация SOD Дата   При регистрация Формат 2010-02-16T16:47:31  
ЕИК на сервизна организация Service EIK Символен   При регистрация    
ЕИК тип на сервизната организация
 
Service EIK
Type
 
 
Изброим
 
 
 
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - служебен номер
При регистрация
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата на изтичане/ прекратяване на сервизния договор Service Contract Expiration Дата   При регистрация Формат 2010-02-16T16:47:31  
Номер резервоар TNo Цифров   При регистрация    
Резервоар - вид гориво според комбинирана номенклатура FTNom Символен   Да Виртуален резервоар при метан с нулеви стойности  
Резервоар - вид гориво според тип гориво и търговската
номенклатура
 
FTT
 
 
 
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
3 цифри (XYY)
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
 
 
Тип гориво X
1 - бензин
2 - дизел
3 - пропан-бутан
4 - метан
YY - търговска номенклатура на лицето по чл. 3
 
Обем на горивото при реална температура VolAct Цифров   Да    
Обем на горивото при 15 С Vol15C Цифров   Да    
Ниво на горивото в резервоара при реална температура FL Цифров   Да    
Реална температура Tmpr Цифров   Да Точност до 0,1 °С  
Резервоар - калибриране от акредитирана лаборатория IsCalib
 
Изброим
 
1 - да
2 - не
 
 
 
 
 
Срок за калибриране CalibDate Дата     Дата Формат 2010-02-16  
......................................            
Номер пистолет NNo Цифров   Да    
Номер колонка DNo Цифров   Да    
Номер резервоар TNo Цифров   Да    
Показания на електронен брояч на пистолета CVal Цифров   Да При механични броячи стойността се въвежда на ръка (10 цели числа) в литри, при метан в килограми  
.....................................            
2. Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни данни и дерегистрация.  
Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка  
Тип на ФУ
 
 
 
 
 
 
FDType
 
 
 
 
 
 
1. ЕКАФП
2. ФПр
3. ЕСФП
4. ИАСУТД
31. ЕСФП
с нивомерна
система
Да
5 - ФУВАС
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ FMIN Символен 8 символа При ФУ Не се изпраща при ИАСУТД  
Индивидуален
номер на ФУ
FDIN
 
Символен
 
 
 
Да
 
При ИАСУТД се
изпраща ID на ИАСУТД
 
СИМ карта ID IMSI Символен   Да    
Телефонен номер MSISDN Символен   Да    
Оператор
 
 
 
 
OPID
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
0 - оператор 1;
1 - оператор 2;
2 - оператор 3;
...........................;
N - оператор N
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕИК EIK Символен   Да    
ЕИК тип
 
 
 
EIKType
 
 
 
Изброим
 
 
 
0 - БУЛСТАТ
1 - ЕГН
2 - ЛНЧ
3 - служебен номер
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
Тип на регистрация
 
RType
 
 
Изброим
 
 
1 - регистрация
2 - промяна
3 - дерегистрация
Да
 
 
 
 
 
 
Статус на регистрацията Status
 
Изброим
 
0 - Успешно
1 - Грешка при
валидация на
съобщението
2 - Грешка при БУЛСТАТ
3 - Несъществуващо свидетелство за одобряване на модел/тип ФУ
4 - Несъществуващ производител
5 - Несъответствие между идентификаторите на производителя
6 - Корекция на поле, което не може да се коригира
7 - Грешен номер на ФУ/ИАСУТД
8 - Грешен номер на фискална памет
9 - Грешен IMSI
10 - Грешен MSISDN
11 - Грешен FDRID
Да
 
Възможни са
допълнения на
видовете грешки
 
 
      12 - Устройството е вече отрегистрирано      
      14 - Сим картата не е активирана в НАП      
      15 - Невалидно ЕКАТТЕ      
      16 - Невалиден код на улица (StreetCode)      
      17 - Грешен номер на резервоар (при промяна, изтриване)      
      18 - Грешен номер на бензиноколонка      
      19 - Грешен номер на пистолет      
      20 - Повече от една dml операция (добавяне, изтриване, промяна) за пистолетите към дадена колонка      
      21 - Грешка при премахване на резервоар или колонка поради наличие на закачени пистолети      
      26 - Несъответствие между резервоар и тип гориво според търговската номенклатура (FTT)      
      27 - Несъответствие между dml флаг на колонка и dml флаг на пистолетите към нея      
      28 - Невалиден FDType      
      29 - Невалидна регистрация. Фискалната памет вече е била регистрирана      
      30 - Невалиден БУЛСТАТ на сервизна организация      
      31 - Невалиден срок на договора на сервизната организация      
      36 - Невалидна стойност на атрибут dml      
      37 - Не може да има две системи тип ЕСФП 31 в един обект      
      98 - Системата не е достъпна в момента      
      99 - Други      
Съобщение за
грешка
ErrMsg
 
Символен
 
 
 
Не
 
 
 
 
Регистрационен номер на устройството FDRID
 
Символен
 
 
 
Да
 
Генериран от НАП
 
 
Дата на вписване на ФУ в регистрите на НАП AD Дата   Да Формат 2010-02-16T16:47:31  
Текуща дата
 
CT
 
Дата
 
 
 
Да
 
Формат
2010-02-16T16:47:31
 
Номер на нова Z
задача
TID
 
Цифров
 
 
 
 
 
Праща се от НАП  
Начална дата на
Z задачата
SD
 
Дата
 
 
 
 
 
Формат 2010-02-16T16:47:31  
Период на цикличност на Z задачата
 
Days
 
 
 
Символен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данните се
изпращат през
интервала, специфициран тук, като времето почва да се отброява от SD (началните дата и час на задачата).
Важно е часът да бъде спазван
 
Номер на X задачата TID
 
Символен
 
 
 
 
 
 
 
 
Начална дата на
X задачата
SD
 
Дата
 
 
 
 
 
Формат 2010-02-16T16:47:31  
Интервал минути
за изпълнение
на X задачата
 
Min
 
 
 
Символен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
След настъпване
на ED (крайна
дата) ФУ престава да изпраща X данни
 
Крайна дата на
X задачата
ED
 
Дата
 
 
 
 
 
Формат 2010-02-16T16:47:31  
3. Описание на полетата при предаване на X отчет към НАП в XML схема.  
Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка  
Идентификатор на
задачата, по която
работи ФУ
TID
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
Да
 
 
Взема се от SMS
съобщение или от отговор на НАП
 
Регистрационен
номер на
устройството
FDRID
 
 
Символен
 
 
 
 
 
Да
 
 
Генериран от НАП  
Индивидуален
номер на ФУ
FDIN
 
Символен
 
 
 
Да
 
 
 
 
Индивидуален
номер на ФП
FMIN
 
Символен
 
 
 
Да
 
 
 
 
СИМ карта ID IMSI Символен   Да    
Причина за
изпращане
 
 
 
RC
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
0 - Нормална работа по X задачата
3 - Грешка при
разчитане на команда
4 - Друго
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вид грешка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FDError
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Символен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за
това (RC=3).
Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR
елементи
 
Дата на
изпращане
 
 
SD
 
 
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
Взема се от
часовника на ФУ.
Формат 2010-02-16T16:47:31
 
Брояч на отчетите
в рамките на Х
задачата
XC
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
 
 
 
Дата и час на
генериране на Х
отчета
XD
 
 
Дата
 
 
 
 
 
Да
 
 
Формат 2010-01-16T16:47:31  
Вид гориво според
тип гориво и търговската номенклатура
FTT
 
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
XYY
 
 
 
 
Име гориво 1
 
N
 
Символен
 
 
 
При сума, по-голяма от нула в поле S  
 
 
Количество
продадено гориво
Vol
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
 
Оборот гориво 1
 
S
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
....................................            
Вид гориво според
тип гориво и
търговската
номенклатура
FTT
 
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
Име гориво ХХ N Символен   При сума, по-голяма от нула в поле S    
Количество
продадено гориво
Vol
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
 
Оборот гориво ХХ
 
S
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
Брой клиенти
 
NC
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
 
Брой отстъпки
 
ND
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
 
Сума отстъпки
 
SD
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
Брой надбавки
 
NEC
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
 
Сума надбавки
 
SEC
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
Брой корекции
 
NCorr
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
 
Сума корекции SCorr
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
Брой сл. въведени
 
NOIn
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 Целочислен
 
 
Сума сл. въведени
 
SOIn
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
Брой сл. изведени
 
NOOut
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 Целочислен  
   
Сума сл. изведени
 
SOOut
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
В брой
 
SCash
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
С чек
 
SChecks
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
Талони
 
ST
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
Сума по външни
талони
SOT
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00   
Сума по амбалаж
 
SP
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
Сума по вътрешно
обслужване
SSelf
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
Сума по повреди SDmg
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
Сума по кредитни/
дебитни карти
SCards
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
Сума по банкови SW Цифров   При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
трансфери        
Резерв 1
 
SR1
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
Резерв 2
 
SR2
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
Оборот А
 
TA
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
Оборот Б
 
TB
 
Цифров
 
 
 
При сума, по-голяма от 0 0.00
 
 
Оборот В
 
TV
 
Цифров
 
 
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
 
 
Оборот Г
 
TG
 
Цифров
 
 
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
 
 
Оборот Д
 
TD
 
Цифров
 
 
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
 
 
Оборот Е
 
TE
 
Цифров
 
 
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
 
 
Оборот Ж
 
TJ
 
Цифров
 
 
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
 
 
Оборот З
 
TZ
 
Цифров
 
 
 
При сума,
по-голяма от 0
0.00
 
 
Общ дневен
оборот
DT
 
Цифров
 
 
 
Да
 
0.00
 
 
Номер на КЛЕН KNo Символен   Да    
Номер на последен
бон преди пускане
на отчет
LCN
 
 
Цифров
 
 
 
 
Да
 
 
Целочислен
 
 
 
Резервоар 1 обем
на горивото при реална температура
VolAct
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
 
Резервоар 1 обем
на горивото при 15°С
Vol15C
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
 
Ниво на горивото в
резервоар 1 при реална температура
FL
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
 
Реална
температура
Tmpr
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
 
.....................................            
Резервоар ХХ обем
на горивото при реална температура
VolAct
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
 
Резервоар ХХ обем
на горивото при 15°С
Vol15C
 
Цифров
 
 
 
Да
 
 
 
 
Ниво на горивото в
резервоар ХХ при
реална температура
FL
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
Да
 
 
 
 
 
 
Реална температура Tmpr Цифров   Да    
4. Описание на полетата при предаване на Х отчет към НАП от ИАСУТД.  
Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка  
Идентификатор на
X задачата
TID
 
Цифров
 
 
 
Да
 
Взема се от SMS
съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП
 
Регистрационен
номер
FDRID
 
Символен
 
 
 
Да
 
 
 
 
СИМ карта ID IMSI Символен   Да    
Причина за изпращане
 
 
 
RC
 
 
 
 
Изброим
 
 
 
 
0 - Нормална работа по X задачата,
3 - Грешка при разчитане на команда
4 - Друго
Да
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вид грешка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FDError
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Символен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за
това (RC=3)
Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR
елементи
 
Дата на
изпращане
SD
 
Дата
 
 
 
Да
 
Формат 2010-02-16T16:47:31  
Брояч на X отчетите за текущата X задача XC
 
 
Цифров
 
 
 
 
 
Да
 
 
Пореден номер в
последователността на X отчетите
 
Дата и час на генериране на отчета XD
 
Дата
 
  Да