Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Обнародваха промени в ДОПК

В брой 36-ти на Държавен вестник от дата 23.04.2024 година е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
УКАЗ № 113
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приет от 49-ото Народно събрание на 10 април 2024 г.
Издаден в София на 19 април 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Мария Павлова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 64, 83, 96 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 34, 69, 104 и 105 от 2020 г., бр. 25, 56, 100 и 102 от 2022 г. и бр. 8, 66, 80, 84, 102 и 106 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 74, ал. 1, т. 9 думите „или на съдия по вписванията“ се заменят с „на съдия по вписванията, на длъжностно лице по регистрацията или на длъжностно лице по вписванията“.
§ 2. В чл. 121а, ал. 3 се създава ново изречение трето: „Действия по чл. 40 не се предприемат спрямо лицата, предварително предоставили безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на Националната агенция за приходите за срок от една година в размер не по-малък от 1 000 000 лв.“, а досегашното изречение трето става изречение четвърто.
§ 3. В чл. 178 ал. 3 се отменя.
§ 4. В чл. 182а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Възложителите по чл. 5 и 6“ се заменят с „Разпоредителите с бюджет, както и лицата по чл. 5, ал. 2, т. 14 и 16, ал. 4 и чл. 6“, а думите „и ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване на потребностите на публични възложители“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато платец по договора е лице, различно от лицата по ал. 1, сключили съответния договор, уведомяването се извършва от платеца за съответната припадаща му се част от стойността по договора.“
3. В ал. 3 след думите „се извършва“ се добавя „за всички договори, по които се разходват публични средства“.
4. В ал. 4 думите „Лицата по ал. 1, с изключение на възложителите по чл. 6 от Закона за обществените поръчки“ се заменят с „Разпоредителите с бюджет по ал. 1“.
5. В ал. 5 думите „в електронен формат по образец“ се заменят с „по електронен път“, а след думите „лицата по ал. 1“ се добавя „и 2“.
6. В ал. 8 думите „с допълнително уведомление, изпратено по реда на ал. 5“ се заличават.
§ 5. В чл. 182б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „преди плащане“ се добавя „на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.“, след думите „чл. 182а, ал. 1“ се добавя „и 2“ и думите „в електронен формат по образец“ се заменят с „по електронен път“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Промени в данните на изпратено уведомление се извършват не по-късно от три дни от настъпването им или от узнаването за тях по реда на чл. 182а, ал. 5.“
§ 6. В чл. 182в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „в електронен формат по образец“ се заменят с „по електронен път“, а след думите „по чл. 182б, ал. 1“ се добавя „и 2“.
2. В ал. 4 думите „по чл. 182а, ал. 1“ се заменят с „изпратило уведомлението“.
3. В ал. 5 думите „по чл. 182а, ал. 1“ се заменят с „изпратило уведомлението“.
§ 7. В чл. 182г т. 1 се изменя така:
„1. средства за изплащане на заплати и възнаграждения на служителите;“.
§ 8. В чл. 182д се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „чл. 182а, ал. 1“ се добавя „и 2“.
2. В т. 2 след думите „чл. 182а, ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 9. В чл. 220 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато публичното вземане не бъде платено в срок, публичният взискател го предявява за принудително събиране на публичния изпълнител по електронен път, като изпълнително производство се образува въз основа на предоставените данни за длъжника, изпълнителното основание и подлежащото на принудително изпълнение публично вземане.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато предявеното за принудително събиране публично вземане е погасено изцяло или частично на основание чл. 168, т. 1 – 4, вземането е разсрочено или отсрочено, изпълнението е спряно или изпълнителното основание не е влязло в сила, освен когато подлежи на предварително изпълнение, публичният взискател уведомява публичния изпълнител по електронен път в 7-дневен срок от настъпване или узнаване на съответното обстоятелство.“
§ 10. В чл. 264 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „или съдията по вписванията“ се заменят със „съдията по вписванията, длъжностното лице по регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или длъжностното лице по вписванията по Закона за особените залози“.
2. В ал. 2 след думата „нотариуса“ се добавя „или длъжностното лице по регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 11. В чл. 265 досегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2:
„(2) Агенцията по вписванията отговаря солидарно за заплащане на задълженията, дължими от лицата по чл. 264, ал. 1 и 2, когато длъжностни лица по регистрацията или длъжностни лица по вписванията разпоредят да се впише акт при неспазване на чл. 264, ал. 1 и 2.“
§ 12. Създава се чл. 273б:
„Неизпълнение на задължение за предоставяне на информация от публичен взискател
Чл. 273б. Ръководител на публичен взискател, който не изпълни задължението по чл. 220, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 300 до 600 лв. При повторно нарушение наказанието е глоба в размер от 500 до 1000 лв.“
§ 13. В чл. 279 се създава ал. 5а:
„(5а) Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 273б се съставят от публични изпълнители, а наказателните постановления се издават от съответния териториален директор на Националната агенция за приходите.“
Заключителна разпоредба
§ 14. Законът влиза в сила от 3 май 2024 г., с изключение на:
1. параграфи 2, 3, 8 и 9, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“;
2. параграфи 12 и 13, които влизат в сила 8 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 10 април 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
 
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679