Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Служебните автомобили в счетоводната практика

Често във Вашата счетоводна практика се налага да извършвате операции, свързани със служебни автомобили в дадено предприятие – данъчен кредит, фактуриране при продажба/закупуване и други.

 
Понякога обаче казусите са по-заплетени от обичайното, а има също така и счетоводни тънкости в определени случаи.
 
За Вас експертите Христо Досев, Елена Илиева, Ели Марова и Алиция Профирова дадоха своите отговори и анализи по най-заплетените върпоси на колегите Ви в едно експертно елелктронно издание – „Служебният автомобил в счетоводната практика“.
 
Изданието и неговото съдържание можете да видите тук >>
 
А ето и само един от казусите, които ще срещнете в него:
 
Закупуване на лек автомобил за управленски нужди
 
Въпрос: Дружеството ни е регистрирано по ДДС; има дейност търговия на стоки. Управителят възнамерява да закупи лек автомобил за управленски нужди - проучване на пазари, търсене на клиенти и др. Тази дейност спомага дружеството да извършва облагаеми доставки.
1. Може ли дружеството да ползва данъчния кредит за автомобила и за разходите при последващата му експлоатация?
2. Признават ли се разходите за амортизация, за горива, резервни части като разходи на дружеството по ЗКПО?
3. Оказва ли влияние видът осигуряване на управителя за евентуалното признаване на данъчен кредит и разходи?
4. Какви разходооправдателни документи трябва да оформи дружеството, които биха дали възможност за ползване на данъчен кредит и разходи?
5. Имат ли значение видът и броят места на лекия автомобил?
6. Ако автомобилът се ползва и за лични нужди, трябва ли това да се отчита във фирмата и по какъв начин?
 
Отговор на въпроса даде експерт Христо Досев:
 
1. Правото на приспадане на данъчен кредит за придобит лек автомобил на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС не е налице, тъй като данъчният закон е включил тази хипотеза за дейностите, за които са налице ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. По силата на чл. 70, ал. 2 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит ще е налице, когато лекият автомобил се използва единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства. В случая Вашият казус не попада в тази хипотеза, поради което на основание чл. 70, ал. 2 от ЗДДС за придобития лек автомобил предприятието няма право да приспада данъчен кредит. На основание чл. 70, ал. 1, т. 5 от ЗДДС, за разходите, свързани с поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на лекия автомобил, предприятието също няма да има право да приспада данъчен кредит.
 
2. Всички разходи, свързани с независимата икономическа дейност на предприятието, които са документално обосновани и не водят до отклонение от данъчното облагане, се признават и за целите на ЗКПО. Счетоводно начислените разходи за амортизации не се признават за данъчни цели, но в същото време за целите на ЗКПО се признават данъчните амортизации, начислени в данъчния амортизационен план, съставен в съответствие с изискванията на Глава десета от ЗКПО.
 
3. Редът и начинът на осигуряването на управителя не засягат правото на данъчен кредит и признаване на счетоводно отчетените разходи за целите на ЗКПО.
 
4. За ползването на правото на данъчен кредит следва да разполагате с документите, предвидени в чл. 71 от ЗДДС, като например фактура или известие, издадени в съответствие с изискванията на чл. 114 и чл. 115 от ЗДДС, в които данъчният кредит е посочен на отделен ред, или митническа декларация при внос на стоки и т.н. Стоката или услугата трябва да се ползват за предоставяне на облагаеми доставки от страна на предприятието, като към датата на доставката доставчикът и получателят следва да са регистрирани по ЗДДС лица. Правото на приспадане на данъчен кредит следва да бъде упражнено през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответните документи по чл.71 се отразяват в дневника за покупките.
 
От гледна точка на данъчно законодателство можем да кажем, че съгласно чл.10, ал.1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч.), отразяващ вярно стопанската операция. Това изисква всяка една стопанска операция да бъде документирана с първичен счетоводен документ, съдържащ реквизитите на чл. 6, ал. 1 от ЗСч. (първичен счетоводен документ, адресиран до външен получател) или съдържащ реквизитите на чл. 6, ал. 3 от ЗСч. (първичен счетоводен документ, засягащ само дейността на предприятието).
 
5. Съгласно § 1, т. 18 от ДР на ЗДДС, „лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Изрично след това законът подчертава, че не е лек този автомобил, който е предназначен за превоз на товари. Според Закона за движението по пътищата, „товарни” са автомобилите, предназначени за превозване на товари и/или за теглене на ремарке. Обстоятелството, че определен автомобил е товарен, се отбелязва на неговият регистрационен талон, издаден от КАТ. Според чл. 149, ал. 1, т. 3 от Закона за движението по пътищата за нуждите на типовото одобряване на превозните средства товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона се обозначават с N1. Ето защо, при положение че придобитият автомобил е обозначен от типа N1 в своя регистрационен талон, то същият представлява товарен автомобил, предназначен за превоз на товари както по отношение на Закона за движение по пътищата, така и по отношение на ЗДДС. Ето защо при спазване на общите разпоредби на ЗДДС предприятието ще има право да приспадне данъчния кредит както при закупуването на автомобила, така и по повод на извършените разходи за поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозното средство.
 
6. Независимо от факта дали за автомобила и разходите, свързани с неговата експлоатация и поддръжка, лицето приспада данъчен кредит или не приспада данъчен кредит, документирането на личното ползване на служебния автомобил е задължително за предприятието, с цел определяне на дължимия данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО, като са възможни няколко случая:
 
1-ви случай – за автомобила, както и за поддръжката, ремонта и експлоатацията му данъчно задълженото лице е приспаднало пълен, частичен или пропорционално на степента на използване за независимата икономическа дейност данъчен кредит. В този случай е задължително документалното оформяне на пробега на автомобила с пътна книжка, пътен лист или друг първичен счетоводен документ, засягащ само дейността на предприятието с оглед определянето на изминатите километри за лични нужди и извършването на последващи корекции на ползвания данъчен кредит или за начисляване на данъчен кредит за стоки и услуги, ползвани за лични нужди.
 
2-ри случай – за автомобила, както и за поддръжката, ремонта и експлоатацията му предприятието не е приспаднало данъчен кредит и предприятието е избрало да облага доходите в натура на физически лица по реда на ЗДДФЛ. В този случай отново е необходимо документалното оформяне на пробега на автомобила с пътна книжка, пътен лист или друг първичен счетоводен документ, засягащ само дейността на предприятието, с оглед правилното определяне и остойностяване на дохода в натура, който следва да се включи в облагаемия доход на съответното физическо лице, ползвало за лични цели служебния автомобил.
 
3-ти случай – за автомобила, както и за поддръжката, ремонта и експлоатацията му предприятието не е приспаднало данъчен кредит и предприятието е избрало да облага доходите в натура на физически лица по реда на ЗКПО. В този случай данъчно предприятието има три възможности, в зависимост от това как е избрало да се определя данъчната основа за данъка върху разходите в натура:
3.1. Ако предприятието е избрало да определя данъчната основа за данъка върху разходите в натура по реда на чл. 215а, ал. 2, т. 1, буква „а” като съотношение между изминатите километри и общия пробег на автомобила, при който случай общият размер на всички разходи, свързани с превозни средства, се умножи по съотношението между изминатите километри за лично ползване и общите изминати километри от съответното превозно средство, то отново наличието на пътен лист, пътна книжка или друг подобен документ се изисква с оглед определянето на посоченото по-горе съотношение;
3.2 Ако предприятието е избрало да определя данъчната основа за данъка върху разходите в натура по реда на чл. 215а, ал. 2, т. 1, буква „б” като съотношение между часовете на лично ползване и общите часове на ползване на автомобила, при който случай общият размер на всички разходи, свързани с превозни средства, се умножи по съотношението между часовете на лично ползване на автомобила и общите часове на ползване на съответното превозно средство, то отново наличието на пътен лист, пътна книжка или друг подобен документ се изисква с оглед определянето на посоченото по-горе часово съотношение;
3.3. Ако предприятието е избрало да определя данъчната основа за данъка върху разходите в натура по реда на чл. 215а, ал. 2, т. 2, т.е. основата за облагане е 50 на сто от всички разходи, свързани с превозното средство - единствено и само в този случай лицето ще има право да не оформя пътен лист, пътна книжка или друг подобен документ за доказване на извършения разход.
 
Обръщаме внимание на факта, че данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО е сумата на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, за календарната година, като при нейното определяне вместо счетоводните разходи за амортизации се вземат предвид данъчните амортизации на автомобила.
 
За още готови решения на казуси по темата, поръчайте електронното ръководство от тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679