Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Обнародваха промени в ППЗДДС

26 Юли. 2022 ClubSchetovodstvo.bg
ДДС
Обнародваха промени в ППЗДДС
В брой 59 от 26-ти юли 2022 г. на Държавен вестник е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 3 от 2019 г.; попр., бр. 5 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2020 г.; Решение № 10037 на Върховния административен съд от 2019 г. – бр. 57 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 11 и 27 от 2021 г.)

 
Вземете 141 експертни решения за ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗМДТ (актуални към месец юли 2022 г.) в най-новата книга за счетоводители - "Данъчните закони в практиката - решения на казуси". Вижте книгата тук >>


§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 4 и 5 се отменят.
2. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) В случаите по чл. 28 от закона мястото на изпълнение на доставките на една и съща стока във верига от доставки се определя по чл. 17, ал. 1 или 2 от закона.
(8) Член 13, ал. 4, т. 7 от закона се прилага и в случаите на чл. 65а, ал. 4 от закона за доставката към получател – данъчно незадълженото лице.“
 
§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя „или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока;“.
2. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока;“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна или територия чрез пощенски и/или експресни пратки съгласно Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. документ, от който да е видно, че изпратените или превозените стоки са изнесени;
2. фактура за доставката или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката по ЗДДС, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока.“
 
§ 3. В чл. 38в думите „и 2“ и „на стоки“ се заличават.
 
§ 4. В чл. 39 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след числата „21 – 38“ се добавя „и чл. 38в“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Алинеи 1 – 5 се прилагат и в случаите, когато за доставките, изброени в тази глава, данъкът е изискуем от получателя на основание чл. 82 от закона и получателят не се снабди с документите по чл. 38б до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.“
 
§ 5. В чл. 40, ал. 1 в основния текст след думите „чл. 66, ал. 2“ се добавя „, т. 1“.
 
§ 6. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Доставка, свързана със здравеопазване, по чл. 39, т. 1 от закона е извършването на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, насочени към профилактика, диагностика и лечение на заболявания, за които терапевтичните възможности са ограничени или не съществуват и от които се очакват значителни терапевтични и обществени здравни ползи, оказвани от главен изследовател и изследовател/и на участник.“
 
§ 7. В чл. 50а се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 8 думите „(във формат: мм/гггг)“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „вносителя по чл. 57б от закона“ се заменят с „данъчно задълженото лице по чл. 57б от закона“.
 
§ 8. Член 50б се отменя.
 
§ 9. В чл. 55б думите „и 157а“ се заличават.
 
§ 10. В чл. 58, ал. 1 изречение трето се изменя така: „Отчитането на анулираните документи се извършва по реда за отразяване в приложение № 12.“
 
§ 11. Създава се чл. 58a:
„Право на приспадане на данъчен кредит след корекция на грешно данъчно третиране на доставка
Чл. 58а. В случаите на погрешно съставени документи по чл. 116, ал. 2, 3 и 6 и по чл. 117а, ал. 2 от закона правото на приспадане на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода само когато погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 от закона.“
 
§ 12. Създава се чл. 58б:
„Право на приспадане на данъчен кредит или възстановяване на данък след корекция на грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите
Чл. 58б. (1) При грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите, регистрираното лице може да упражни право на приспадане на данъчен кредит, когато са налице изискванията на чл. 69 и 71 от закона, или право на възстановяване на начислен данък по съответния ред въз основа на издаден документ по чл. 67б, ал. 2 и 3, при условие че задължението, което е установено с акта, е внесено в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или е прихванато по чл. 92 от закона. Правото на приспадане на данъчен кредит може да се упражни, ако погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 от закона.
(2) Алинея 1 се прилага и когато при установено грешно данъчно третиране на доставка размерът на данъка по доставка не е бил изменен с влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите на регистрирано лице – доставчик.
(3) Правото по ал. 1 възниква през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода.“
 
Вижте всички промени тук >>
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Amespopsy 25 Юни. 2023
Several studies show promising effects of flaxseed oil with respect to breast cancer cialis 5 mg The role of LTOT and of acute oxygen supplementation during an AECOPD are described elsewhere in the current series 56
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679