Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Обнародваха промени в ППЗДДС

26 Юли. 2022 ClubSchetovodstvo.bg
ДДС
Обнародваха промени в ППЗДДС
В брой 59 от 26-ти юли 2022 г. на Държавен вестник е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 3 от 2019 г.; попр., бр. 5 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2020 г.; Решение № 10037 на Върховния административен съд от 2019 г. – бр. 57 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 11 и 27 от 2021 г.)

 
Вземете 141 експертни решения за ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗМДТ (актуални към месец юли 2022 г.) в най-новата книга за счетоводители - "Данъчните закони в практиката - решения на казуси". Вижте книгата тук >>


§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 4 и 5 се отменят.
2. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) В случаите по чл. 28 от закона мястото на изпълнение на доставките на една и съща стока във верига от доставки се определя по чл. 17, ал. 1 или 2 от закона.
(8) Член 13, ал. 4, т. 7 от закона се прилага и в случаите на чл. 65а, ал. 4 от закона за доставката към получател – данъчно незадълженото лице.“
 
§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя „или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока;“.
2. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока;“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна или територия чрез пощенски и/или експресни пратки съгласно Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. документ, от който да е видно, че изпратените или превозените стоки са изнесени;
2. фактура за доставката или друг документ в случаите, когато доставчикът не е задължен да издава фактура за доставката по ЗДДС, от който е видно, че предмет на доставката е изнесената стока.“
 
§ 3. В чл. 38в думите „и 2“ и „на стоки“ се заличават.
 
§ 4. В чл. 39 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след числата „21 – 38“ се добавя „и чл. 38в“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Алинеи 1 – 5 се прилагат и в случаите, когато за доставките, изброени в тази глава, данъкът е изискуем от получателя на основание чл. 82 от закона и получателят не се снабди с документите по чл. 38б до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.“
 
§ 5. В чл. 40, ал. 1 в основния текст след думите „чл. 66, ал. 2“ се добавя „, т. 1“.
 
§ 6. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Доставка, свързана със здравеопазване, по чл. 39, т. 1 от закона е извършването на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, насочени към профилактика, диагностика и лечение на заболявания, за които терапевтичните възможности са ограничени или не съществуват и от които се очакват значителни терапевтични и обществени здравни ползи, оказвани от главен изследовател и изследовател/и на участник.“
 
§ 7. В чл. 50а се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 8 думите „(във формат: мм/гггг)“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „вносителя по чл. 57б от закона“ се заменят с „данъчно задълженото лице по чл. 57б от закона“.
 
§ 8. Член 50б се отменя.
 
§ 9. В чл. 55б думите „и 157а“ се заличават.
 
§ 10. В чл. 58, ал. 1 изречение трето се изменя така: „Отчитането на анулираните документи се извършва по реда за отразяване в приложение № 12.“
 
§ 11. Създава се чл. 58a:
„Право на приспадане на данъчен кредит след корекция на грешно данъчно третиране на доставка
Чл. 58а. В случаите на погрешно съставени документи по чл. 116, ал. 2, 3 и 6 и по чл. 117а, ал. 2 от закона правото на приспадане на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода само когато погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 от закона.“
 
§ 12. Създава се чл. 58б:
„Право на приспадане на данъчен кредит или възстановяване на данък след корекция на грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите
Чл. 58б. (1) При грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите, регистрираното лице може да упражни право на приспадане на данъчен кредит, когато са налице изискванията на чл. 69 и 71 от закона, или право на възстановяване на начислен данък по съответния ред въз основа на издаден документ по чл. 67б, ал. 2 и 3, при условие че задължението, което е установено с акта, е внесено в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или е прихванато по чл. 92 от закона. Правото на приспадане на данъчен кредит може да се упражни, ако погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 от закона.
(2) Алинея 1 се прилага и когато при установено грешно данъчно третиране на доставка размерът на данъка по доставка не е бил изменен с влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите на регистрирано лице – доставчик.
(3) Правото по ал. 1 възниква през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода.“
 
Вижте всички промени тук >>
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

2 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

affinojef 27 Май. 2024
buy generic cialis online safely Fontenot MT, Lewis DF, Frederick JB, Wang Y, DeFranco EA, Groome LJ, Evans AT
Amespopsy 25 Юни. 2023
Several studies show promising effects of flaxseed oil with respect to breast cancer cialis 5 mg The role of LTOT and of acute oxygen supplementation during an AECOPD are described elsewhere in the current series 56
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679