Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Давностен срок за неподаден ГФО

30-ти септември 2022 г. е крайният срок, в който можете да подадете годишния финансов отчет на фирмата за изминалата 2021 г.

Как да представите информацията в раздели, групи и статии в ГФО

✦ Собствен капитал
✦ Инвентаризация на активите и пасивите
✦ Дълготрайни активи – ДМА и ДНМА
✦ Материални запаси
✦ Вземания
✦ Парични средства
✦ Разходи за бъдещи отчетни периоди
✦ Задължения (пасиви)
✦ Приходи за бъдещи периоди/ Финансирания
✦ Приходи и разходи
✦ Текущи и отсрочени данъци
 
По всички тези въпроси експерт Христо Досев дава конкретни насоки и практически съвети, стъпка по стъпка, в специализираното му електронно ръководство „Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2021 г.“
. За да получите всички съвети в ръководството директно по имейл, поръчайте го от тук >>
 
 
А ето и един анализ от експерт Досев относно давността за неподаден ГФО

 
Съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗСч предприятията – търговци по смисъла на Търговския закон, имат задължението чрез заявяване за вписване да представят своя ГФО за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ в срок до 30 септември на следващата година. Тоест публикуването на ГФО за финансовата 2020 година е следвало да стане в срок до 30 септември 2021 година. В случай че този срок не е спазен, лицата подлежат на санкция по реда на чл. 74 от ЗСч.
 
Ал. 1 на чл. 74 от ЗСч предвижда, че на предприятие, което е задължено и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лева.
 
Обръщаме внимание на факта, че публикуването на ГФО по реда на чл. 38 от ЗСч в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ представлява действие по заявяване за вписване и представяне за обявяване на актове, които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранни търговци, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване. В тази връзка трябва да кажем, че според чл. 40, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ лице (в случая се визира лицето, имащо задължение да заяви и предостави акта за обявяване, тоест управителя, прокуриста, изпълнителният член на съвета на директорите, ликвидатора, синдика и др.п. на съответното предприятие – търговец), което не представи акт за обявяване по реда на чл. 5 от Закона за търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ в определения от закона срок, тоест в сроковете по чл. 38 от ЗСч., се наказва с глоба от 500 до 1000 лева.
 
Следва да се има предвид, че глобата по чл. 40, ал. 1 се налага ежемесечно, докато лицето извърши изискваните от него действия, тоест докато заяви за обявяване ГФО на предприятието (чл. 40, ал. 3). По този начин предвидената санкция в Закона за търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ освен фискален ефект има за цел да изиска ГФО на търговеца да се обяви в търговски регистър.
 
В допълнение е важно да подчертаем, че съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), не се образува административно наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако са изтекли две години от извършване на нарушението.
 
Когато е установено повторно нарушение на изискването за обявяване на ГФО в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ в съответните срокове, имуществената санкция се налага в двоен размер, тоест в размер от 0,2 до 1,0 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 400 лева.
 
Според счетоводното законодателство (§ 1, т. 16 от ДР на ЗСч) „повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
 
Давностните срокове са регламентирани в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)

Чл. 34. (1) Не се образува административно наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато:
а) нарушителят е починал;
б) нарушителят е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието;
в) това е предвидено в закон или указ.

Не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Изборния кодекс, Закона за политическите партии, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, част втора, част втора “а” и част трета от Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ – две години.

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679