Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Счетоводни записвания за коригиране на крайни салда по счетоводни сметки

Въпрос: При анализ на счетоводните справки от 2020 г. се установиха различия в крайните салда на следните счетоводни сметки:
- Сметка 151 получени краткосрочни заеми към края на годината е с Дт салдо, а при справка с банковата институция, от която е ползван заемът, се оказва, че салдото трябва да е Кт.
- Установиха се различия в салдата на някои разчетни сметки 4611 (ДОО), 4612 (ДЗПО) и др., а по сметка 499 Разчети със собственици е натрупано Дт салдо от 50000 лв. със счетоводни записвания 499/ 501, по този начин са предоставени средства на собственика (става въпрос за ФЛ - ЗП, който се облага по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ).
- Сметки 609 и 709 (отразяващи приходи и разходи, несвързани с дейността) са използвани за изправление на установени грешни салда по някои сметки. (Например: За да бъде изчистено некоректното салдото по сметка 453, е взето записване 609/ 453.) Така по тези сметки са натрупани салда, с които в ГДД по чл. 50 е трансформиран данъчният финансов резултат, но това рефлектира върху счетоводния резултат.
 
Какви счетоводни записвания следва да се вземат, за да бъдат коректни крайните салда по сметките? Как да се действа с вече подадените ГФО и ГДД за 2020 г. и изтекли срокове за корекция?
 
Отговор на въпроса даде експерт Силвия Динова:

 
 
Има два начинa съгласно СС 8 „Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика“, за да се коригират допуснатите грешки, касаещи вече приключилата 2020 година от гледна точка на финансово и счетоводно отчитане. Няма какво повече да направите за подадените ГФО и ГДД за 2020 година. Би трябвало да вземете корекциите с дата от 2021 година и те да се отразят в оборотната ведомост за 2021 г., например използвайте дата 01.01.2021 г. или по-логично ще бъде дата между 30.09.2021 г. и 31.12.2021 г., защото късно сте забелязали грешките, след подаването на ГФО и ГДД за 2020 г.
 
Първи начин, препоръчителен подход съгласно СС 8:
 
 
Съгласно препоръчителния подход от СС 8, би трябвало да осчетоводите корекциите, използвайки счетоводни сметки 122 Печалби от минали години и 121 Загуби от минали години, като създадете аналитична подсметка с годината, за която се отнасят всички корекции, във Вашия случай ан. с/ка „2020 година“.
 
Начините за това са описани в точки 7.1.1 – 7.1.3 в СС 8.
 
 
По този начин можете да доначислите всички разходи и приходи, като дебитирате или съответно кредитирате сметка 122 Печалби от минали години, ан. с/ка „2020 година“ или, ако сте завършили на загуба 2020 г., ще направите счетоводните записи по сметка 121
Загуби от минали години, ан. с/ка „2020 година“.
 
 
 
Ако трябва да доначислите корпоративен данък в резултат на про- менения финансов резултат за 2020 г., направете го със следната счетоводна операция:
Дт 122 Печалби от минали години, ан. с/ка „2020 година“ Кт 459 Други разчети с бюджета
 
Тъй като това ще доведе до промяна на финансовия резултат за вече приключилата 2020 година, ще е необходимо да подадете уведомително писмо до НАП с описание на направените корекции, за да може да отразят в системата правилния финансов резултат за 2020 г.
 
Следва да се доплати корпоративен данък и лихви за забава, свър- зани с него. Или обратно, може да възникне вземане за корпоративен данък във връзка с отчитането на повече разходи и тогава най-вероятно ще има данъчна проверка или данъчна ревизия, за да Ви бъде възстановена надвнесената сума за корпоративен данък.
 
В годишния финансов отчет за 2021 г. ще бъде променена (преизчислена) предходната година, касаеща финансовата информация за 2020 г. като сравнителен период. Тоест, в счетоводния баланс и в ОПР, а ако са засегнати и останалите елементи, ще попълните счетоводните данни след корекциите.
 
Втори начин, допустим алтернативен подход съгласно СС 8:
 
 
Също като при първия начин, ще нанесете корекциите в оборотната ведомост за 2021 г. с дата на осчетоводяване от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Може би, щом до 30.09.2021 г. не са забелязани пропуските и не са отстранени, най-логично ще е да използвате текуща дата от последното тримесечие на 2021 г. за вземането на счетоводните операции. При този начин, обаче, всички корекции, касаещи счетоводния финансов резултат, ще бъдат отчетени в текущата печалба/ загуба за 2021 г. ето така:
 
Начините за това са описани в точки 7.2.1 – 7.2.3 в СС 8.
 
 
 
Ако се доначисляват разходи: Дт 609 Други разходи
Кт Доставчици/ Разчети, парични средства
 
 
Сметка 609 Други разходи ще бъде приключена в сметка 123 за
Текуща печалба/ загуба за 2021 г.
 
 
Ако се доначисляват приходи: Дт Вземания
Кт 709 Други приходи
 
 
Сметка 609 Други разходи ще бъде приключена в сметка 123 за
Текуща печалба/ загуба за 2021 г.
 
 
Ако се доначисляват разходи за корпоративен данък: Дт 123 Печалби и загуби от текущата година
Кт 452 Задължение за корпоративен данък
 
 
Ако  предприятието е избрало отстраняването на  допуснатата счетоводна грешка от минали години посредством прилагането на допустимия алтернативен подход съгласно параграфи 7.2.1., 7.2.2. и 7.2.3. от СС 8, допълнително ще изготви и проформа отчет за приходите и разходите, проформа счетоводен баланс, проформа отчет за паричния поток и проформа отчет за собствения капитал, в които съответните позиции, които са били коригирани, следва така да се представят в текущия и в сравнимия предходен отчетен период, все едно счетоводната грешка не е била допускана никога. Този проформа годишен финансов отчет ще бъде неразделна част от приложението към годишния финансов отчет за годината на отстраняване на грешката, която е 2021 г.
 
Конкретно по Вашите установени неточности:
- Сметка 151 получени краткосрочни заеми към края на годината е с Дт салдо, а при справка с банковата институция, от която е ползван заемът, се оказва, че салдото трябва да е Кт.
 
 
 
Не се посочва коя е другата счетоводна сметка, освен сметка 151. Най-вероятно се касае за разгръщане на салдата по заема и паричните средства. За да се отчете получения заем, се взема счетоводната операция:
Дт 503 Парични средства
Кт 151 Заеми
 
 
Това са две разчетни сметки, които нямат ефект върху печалбата/ загубата за миналите периоди, 2020 г. Ако тези средства са били похарчени, допълнително ще се вземе счетоводна операция:
Дт 122 Печалба от минали години (или Дт 609 Други разходи, според избрания подход за коригиране на грешката)
Кт 503 Парични средства
 
 
- „Установиха се различия в салдата на някои разчетни сметки 4611 (ДОО), 4612 (ДЗПО) и др., а по сметка 499 Разчети със собственици е натрупано Дт салдо от 50000 лв. със счетоводни записвания 499/ 501, по този начин са предоставени средства на собственика (става въпрос за ФЛ - ЗП, който се облага по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ)“: Дт 122 Печалба от минали години (или Дт 609 Други разходи, според избрания подход за коригиране на грешката, вижте по-горе)
Кт 4611, 4612 и други
 
 
Дт 4611, 4612 и други
Кт 122 Печалба от минали години (или Кт 709 Други приходи, според избрания подход за коригиране на грешката, вижте по-горе)
 
По отношение на предоставените средства на собственика чрез взетите счетоводни операции Дт 499/ Кт 501, не е необходимо да правите нищо, ако сте оформили договори за заем и сте ги декларирали. Ако не, би трябвало да се считат за скрито разпределение на печалбата и да се отчетат по аналогия на разходи без документи и да се доначисли разход за данък, свързан със скрито разпределение на печалбата и лихви:
Дт 122 Печалба от минали години (или Дт 609 Други разходи, според избрания подход за коригиране на грешката, вижте по-горе) Кт 499
Дт 122 Печалба от минали години (или Дт 609 Други разходи, според избрания подход за коригиране на грешката, вижте по-горе)
Кт 459 Други разчети с бюджета
Дт 621
Кт 459 Други разчети с бюджета
 
 
- „Сметки 609 и 709 (отразяващи приходи и разходи несвързани с дейността) са използвани за изправление на установени грешни салда по някои сметки. (Например: За да бъде изчистено некоректното салдото по сметка 453 е взето записване 609/ 453.) Така по тези сметки са натрупани салда, с които в ГДД по чл. 50 е трансформиран данъчният финансов резултат, но това рефлектира върху счетоводния резултат.“:
 
С тези други разходи и други приходи наистина се е променил счетоводният финансов резултат за 2020 година и са направени преобразувания в ГДД за 2020 г., така че всичко е било отчетено, както трябва. Не е необходимо да правите друго, свързано с така отчетените и представени транзакции през 2020 г., освен ако не решите, че сумата им не е вярна или не е трябвало да бъдат правени.
 
Ако трябва да доначислите разходи, приходи и разходи за данък все пак, използвайте насоките по-горе и изберете препоръчителния или допустимия алтернативен подход съгласно СС 8, описани по-горе.
 
 
 
Източник: “Счетоводители в действие – наръчник с решени казуси”. Вземете книгата тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679