Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Събития след датата на ГФО

Как да подадете годишния финансов отчет – правилно, бързо и лесно – научете със специализираното електронно ръководство от експерт Христо Досев – „Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2021 г.“, от където е и настоящият анализ.

 
Вземете е-ръководството от тук >>
 
 
С цел да бъдат подпомогнати съставителите на финансови отчети при разграничаването на един отчетен период от друг, в комплекта от национални счетоводни стандарти е включен СС 10 – Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, който има за цел да определи онези случаи, при които отчитащото се предприятие е задължено да се съобрази с определени събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, посредством извършване на корекции и отразяване на ефекта им при съставянето на годишния финансов отчет. На практика това означава, че всяко едно предприятие трябва да анализира и прецизира всички събития, настъпили след 31 декември и преди датата, на която ръководството приема и одобрява съставения годишен финансов отчет, за да провери доколко тези събития имат пряк ефект върху признатите активи, пасиви и отчетения финансов резултат, представен в годишния финансов отчет. На база на критериите, дефинирани в приложимия за целта СС 10, дружеството ще трябва да преценява дали и съответно по какъв начин следва да отрази ефекта от тези събитията в изготвящия се финансов отчет – дали следва да бъдат коригирани признати суми, дали следва да бъдат оповестени в приложението, или няма да окажат никакво влияние. За коректното прилагане на принципните постановки на СС 10 и възможността правилно и достоверно да се представят събитията, настъпили след датата на годишния финансов отчет, отчитащите се предприятия следва да разберат икономическата същност на следните две понятия, чиято дефиниция е дадена в точка 2 от стандарта, а именно:

Датата на годишния финансов отчет; и
Датата на официалното одобрение за публикуване на годишния финансов отчет.

Датата на годишния финансов отчет поначало е ясна и разбираема от съставителите на финансови отчети, още повече, както обърнахме внимание по-горе, тя обикновено по силата на чл. 27 от Закона за счетоводството е законово определена на 31 декември. Разбира се, точка 2 на СС 10 допуска същата да варира според определени обстоятелства, когато подлежи на определяне спрямо други (чрезвичайни) критерии. Така например, след като търговското право допуска дадено предприятие да прекрати своето съществуване в правния мир по всяко едно време през годината, то и приложимият национален счетоводен стандарт допуска, че датата на годишния финансов отчет би могла да бъде съответната дата на прекратяване на предприятието поради ликвидация, несъстоятелност или други причини (замразяване на дейността и т.н.). Това, което можем да обобщим и да оприличим като датата на годишния финансов отчет по смисъла на НСС, е онази последна дата от отчетния период, за който е съставен годишният финансов отчет.

Датата на официалното одобрение за публикуване на годишния финансов отчет е датата, на която в зависимост от управленската структура и законовите и уставните изисквания се взема решение от управляващия орган на предприятието за одобрение на годишния финансов отчет. Тук е мястото да кажем, че според автора изразът одобрен за публикуване би могъл да се разбира двузначно, поради простата причина, че на публикуване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията подлежи приетият от общото събрание на съдружниците/ акционерите годишен финансов отчет. С цел да не остава объркване, израза датата, на която ГФО е одобрен за публикуване, ще заменим с далеч по-ясното и нееднозначно словосъчетание – датата, на която ГФО е одобрен от ръководството.

В счетоводната практика е достатъчно този акт на одобрение от ръководството на ГФО да се документира с решение на управителя или с решение на съвета на директорите, тъй като датата, на която самият финансов отчет технически е изготвен от неговия съставител, предхожда (или най-много да съвпадне) датата, на която ръководството, полагайки своя подпис, верифицира, тоест одобрява, годишния финансов отчет. Добрите счетоводни практики изискват датата, на която годишният финансов отчет е одобрен от ръководството на отчитащото се предприятие, да подлежи на оповестяване в приложението към ГФО

Предмет на оценка, признаване и оповестяване на събитията, настъпили след датата на годишния финансов отчет по реда на СС 10, са онези, които са настъпили между разглежданите по-горе две дати – датата на годишния финансов отчет и датата, на която същият този финансов отчет е одобрен от управляващия и представляващ орган. Приложимият национален счетоводен стандарт разглежда и групира тези събития в две основни категории – коригиращи и некоригиращи. Същите могат да бъдат както благоприятни, така и неблагоприятни за отчитащото се предприятие, поради което измерването на техния евентуален ефект, който биха имали, е от важно значение за достоверността на докладваната информация към 31 декември на отчетния период. Основният критерий в действителност, по който се разграничават настъпилите събития, възникнали между датата на ГФО и датата, на която финансовият отчет е одобрен за публикуване, не е този, свързан с възможното положително или отрицателно влияние върху финансовия отчет на отчитащото се предприятие (дружеството), а това дали съответните събития трябва да се отразят на финансовия отчет или не следва да окажат влияние върху него, а в някои случаи дали съответните събития подлежат на оповестяване в приложението към годишния финансов отчет. В тази връзка съставителите на финансови отчети на база принципните постановки на СС 10 имат задължението да идентифицират и разграничат тези два вида събития, а именно:

– Тези, които доказват условия, съществували към датата на годишния финансов отчет (коригиращи събития); и
– Тези, които са показателни за условия, възникнали след датата на годишния финансов отчет (некоригиращи събития).
  • Коригиращите събития съгласно точка 3.1 от СС 10 изискват отчитащото се предприятие да направи съответните корекции на признатите суми или да признае суми, които не са били признати, за да отрази конкретните коригиращи събития в духа на тяхната икономическа същност, а не съобразно правната им форма на проявление;
  • Некоригиращи събития по смисъла на точка 4.1 от СС 10 са такива, за които предприятието не коригира признати суми или не признава суми, които не са били признати.

С цел спазване изискванията на СС 10 съставителите на финансови отчети трябва да преценят дали събитията, възникнали след датата на годишния финансов отчет и до датата, на която годишният финансов отчет е одобрен от ръководството, са в резултат на факти и обстоятелства, които доказват условия, съществували към датата на ГФО или са в резултат на ново обстоятелство, възникнало след датата на ГФО Ако се окаже, че за дадено събитие, възникнало след датата на годишния финансов отчет, условията за възникване са съществували към 31 декември, то това автоматически превръща това събитие като коригиращо и предприятието, съобразявайки се с изискванията на СС 10, следва да отрази ефекта на това събитие в годишния финансов отчет към 31 декември на съответната година. Ако събитието, възникнало след датата на годишния финансов отчет е породено от условия, които не са били показателни към 31 декември и същите условия са възникнали след 1 януари на следващата година, то това автоматично превръща събитието след датата на годишния финансов отчет като некоригиращо и неговото влияние не се отразява върху ГФО а само при определени условия би подлежало на оповестяване в приложението към този ГФО
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679