Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Наредба 3 за подпомагане на земеделските стопани – засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна

В брой 92-ри на Държавен вестник от 18.11.2022 г. е обнародвана Наредба № 3 от 15 ноември 2022 г. за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Напомняме Ви, че на 18.11.22 г. изтича срокът, в който фермерите могат да кандидатстват в допълнителния прием на помощта заради войната в Украйна.
 


 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
НАРЕДБА № 3 от 15 ноември 2022 г.
за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
(2) Наредбата се издава за прилагане на чл. 39в от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1305/2013“.
Чл. 2. (1) Подпомагането по тази наредба се предоставя под формата на еднократно платима сума като спешна безвъздмезна финансова помощ при спазване изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1305/2013;
2. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1306/2013“;
3. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правилата за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.);
4. Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (OВ, L 227 от 31 юли 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014“;
5. Регламент (ЕС) 2022/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна (OB, L 173 от 30 юни 2022 г.).
(2) Подпомагането по тази наредба се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност и има за цел да допринесе за продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската дейност на земеделските стопани.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА
Раздел I
Допустими за подпомагане земеделски стопани
Чл. 3. Допустими за подпомагане са земеделски стопани, осъществяващи дейност на територията на Република България, които са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана по-нататък „Наредба № 3 от 1999 г.“:
1. и са кандидатствали по схемите за обвързано с производството подпомагане по чл. 18, т. 1 – 8 и чл. 35, т. 4 от Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (ДВ, бр. 16 от 2015 г.), наричана по-нататък „Наредба № 3 от 2015 г.“, през кампания 2021 и кампания 2022 г.; или
2. и са кандидатствали по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и по схемите за обвързано с производството подпомагане по чл. 18, т. 9 – 15 от Наредба № 3 от 2015 г. през кампания 2021 и кампания 2022 г.; или
3. и са кандидатствали за подпомагане по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и са осъществявали дейност в направление „розопроизводство“ и/или „винени лозя“, и/или са отглеждали „слънчоглед“ през кампания 2021 и кампания 2022 г.; или
4. за стопанската година 2021 – 2022 г. с площи с култивирани гъби; или
5. и са собственици на телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца, и/или на телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца от специализирани месодайни породи.
Чл. 4. (1) Земеделските стопани, заявили за подпомагане зеленчуци оранжерийно производство в отопляеми оранжерии, трябва да имат в оранжерията инсталация за отопление.
(2) Земеделските стопани по чл. 3, т. 5 трябва да са собственици и/или ползватели на животновъден обект, регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, с изключение на пазари, събирателни центрове (пунктове), депа, пунктове за почивка и помещения на търговци.
Раздел ІІ
Допустими дейности, култури и животни
Чл. 5. Подпомагането по тази наредба се предоставя на допустими земеделски стопани по чл. 3, осъществяващи дейност в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.
Чл. 6. (1) Допустимите култури в сектор „Растениевъдство“ са културите, посочени в приложението, и култивираните гъби.
(2) Когато площите са заети с културите по приложението, с изключение на културите по ал. 3, същите трябва да са заявени по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и схемите за обвързано с производството подпомагане по чл. 18, т. 9 – 15 от Наредба № 3 от 2015 г. за кампания 2021 и кампания 2022 г.
(3) Когато площите са заети с „маслодайна роза“ или с „винени лозя“, или със „слънчоглед“, същите трябва да са заявени по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) за кампания 2021 и кампания 2022 г.
Чл. 7. (1) Допустимите животни в сектор „Животновъдство“ са:
1. едри преживни животни (ЕПЖ), заявени по схемите за обвързано с производството подпомагане по чл. 18, т. 1 – 5 и 8 от Наредба № 3 от 2015 г. през кампания 2021 и 2022 г.; или
2. дребни преживни животни (ДПЖ), заявени по схемите за обвързано с производството подпомагане по чл. 18, т. 6 и 7 и чл. 35, т. 4 от Наредба № 3 от 2015 г. през кампания 2021 и 2022 г.; или
3. телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца, отглеждани в животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните – ВетИс; или
4. телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца от специализирани месодайни породи, отглеждани в животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните – ВетИс.
(2) Допустимите за подпомагане ЕПЖ и ДПЖ по ал. 1, т. 1 и 2 се определят, без да се изисква реализация на продукцията по чл. 19, ал. 6, чл. 19а, ал. 6, чл. 20, ал. 4, чл. 21, ал. 4, чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 3 от 2015 г.
(3) Допустимите за подпомагане телета за угояване по ал. 1, т. 3 и 4 са животни, които не са заявени по схемите за обързано с производството подпомагане по чл. 18, т. 1 – 5 от Наредба № 3 от 2015 г.
(4) Допустимите телета за угояване по ал. 1, т. 4 са телета за угояване от специализираните месодайни породи: Абердин ангус, Лимузин, Херефорд, Гаскон, Обрак, Месодаен симентал, Шароле, Блонд А’Китен, Кианина, Маркиджана, Галоуей, Белгийско синьо.
Чл. 8. (1) Един земеделски стопанин може да кандидатства за подпомагане за повече от един от секторите по чл. 5.
(2) Едно и също животно, допустимо за подпомагане, може да получи подпомагане само по едно ниво на плащане.
Раздел ІІІ
Финансови условия за подпомагане
Чл. 9. Подпомагането се предоставя в рамките на наличните средства по мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малките и средни предприятия, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
Чл. 10. (1) Един земеделски стопанин може да получи подпомагане в размер на не повече от максималния размер по чл. 39в, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.
(2) При определяне на максималния размер по ал. 1 Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), взема предвид подпомагането, предоставено към началната дата на срока на прием по чл. 14, ал. 2, по нотифицираната схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и по Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделски стопани от определени сектори (ДВ, бр. 55 от 2022 г.).
Чл. 11. Размерът на подпомаганите площи и животни се определя по следния начин:
1. по-малкият размер измежду размера на установената допустима площ по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и по схемите по чл. 18, т. 9 – 15 от Наредба № 3 от 2015 г. за кампания 2021 г., но не повече от по-малкия размер измежду размера на заявените площи по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и по схемите по чл. 18, т. 9 – 15 от Наредба № 3 от 2015 г. през кампания 2022 г. Площите по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и по схемите по чл. 18, т. 9 – 15 от Наредба № 3 от 2015 г. трябва да са заети със съответната земеделска култура от приложението към чл. 6, ал. 1; и/или
2. броят на установените допустими животни от съответния вид за кампания 2021 г. по схемите по чл. 18, т. 1 – 8 и чл. 35, т. 4 от Наредба № 3 от 2015 г., но не повече от броя на заявените по схемите по чл. 18, т. 1 – 8 и чл. 35, т. 4 от Наредба № 3 от 2015 г. животни от същия вид за кампания 2022 г.; и/или
3. размерът на установената допустима площ по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), заета с маслодайна роза и/или с винени лозя, и/или със слънчоглед през кампания 2021 г., но не повече от размера на заявените площи с маслодайна роза и/или с винени лозя, и/или със слънчоглед през кампания 2022 г. по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания); и/или
4. установените при проверка на място площи в квадратни метри, заети с култивирани гъби; и/или
5. броят на наличните в стопанството към 30.06.2022 г. телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца, отглеждани в животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните – ВетИс; и/или
6. броят на наличните в стопанството към 30.06.2022 г. телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца от специализирани месодайни породи, отглеждани в животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните – ВетИс.
Чл. 12. Подпомагането по тази наредба представлява еднократно платима сума в размер на:
1. за площ с плодове:
а) до 4,99 ха – 450 лв.;
б) от 5 ха до 9,99 ха – 2000 лв.;
в) от 10 ха до 19,99 ха – 4000 лв.;
г) от 20 ха до 29,99 ха – 7000 лв.;
д) от 30 ха до 49,99 ха – 11 000 лв.;
е) равна на 50 ха или над 50 ха – 25 000 лв.;
2. за площ със зеленчуци полски:
а) до 4,99 ха – 400 лв.;
б) от 5 ха до 9,99 ха – 2300 лв.;
в) от 10 ха до 19,99 ха – 4500 лв.;
г) от 20 ха до 29,99 ха – 8000 лв.;
д) от 30 ха до 49,99 ха – 12 500 лв.;
е) равна на 50 ха или над 50 ха – 29 000 лв.;
3. за площ със зеленчуци оранжерийно производство:
а) отглеждани в отопляеми оранжерии – 29 000 лв.;
б) отглеждани в неотопляеми оранжерии – 1500 лв.;
4. за площ с маслодайна роза:
а) до 4,99 ха – 200 лв.;
б) от 5 ха до 9,99 ха – 900 лв.;
в) от 10 ха до 19,99 ха – 1800 лв.;
г) от 20 ха до 29,99 ха – 3200 лв.;
д) от 30 ха до 49,99 ха – 4800 лв.;
е) равна на 50 ха или над 50 ха – 11 000 лв.;
5. за площ с винени лозя:
а) до 4,99 ха – 300 лв.;
б) от 5 ха до 9,99 ха – 1300 лв.;
в) от 10 ха до 19,99 ха – 2500 лв.;
г) от 20 ха до 29,99 ха – 4500 лв.;
д) от 30 ха до 49,99 ха – 7000 лв.;
е) равна на 50 ха или над 50 ха – 20 000 лв.;
6. за площ със слънчоглед:
а) от 0,5 ха до 4,99 ха – 150 лв.;
б) от 5 ха до 9,99 ха – 350 лв.;
в) от 10 ха до 29,99 ха – 850 лв.;
г) от 30 ха до 99,99 ха – 2800 лв.;
д) от 100 до 149,99 ха – 6000 лв.;
7. за площ с гъби:
а) до 499,9 кв. м – 2000 лв.;
б) от 500 кв. м до 999,99 кв. м – 6600 лв.;
в) от 1000 кв. м до 1499,99 кв. м – 11 600 лв.;
г) от 1500 кв. м до 1999,99 кв. м – 16 400 лв.;
д) равна на 2000 кв. м или над 2000 кв. м – 29 000 лв.;
8. за брой овце и кози:
а) от 10 бр. до 49 бр. – 650 лв.;
б) от 50 бр. до 199 бр. – 2150 лв.;
в) от 200 бр. до 499 бр. – 5150 лв.;
г) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 17 000 лв.;
9. за брой биволи:
а) от 10 бр. до 49 бр. – 2000 лв.;
б) от 50 бр. до 199 бр. – 7000 лв.;
в) от 200 бр. до 499 бр. – 24 000 лв.;
10. за брой млечни крави:
а) от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.;
б) от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
в) от 50 бр. до 199 бр. – 4500 лв.;
г) от 200 бр. до 499 бр. – 15 000 лв.;
д) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 29 000 лв.;
11. за брой месодайни крави и/или юници:
а) от 5 бр. до 9 бр. – 400 лв.;
б) от 10 бр. до 49 бр. – 1000 лв.;
в) от 50 бр. до 199 бр. – 3700 лв.;
г) от 200 бр. до 499 бр. – 12 500 лв.;
д) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 29 000 лв.;
12. за брой телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца:
а) от 5 бр. до 9 бр. – 1000 лв.;
б) от 10 бр. до 49 бр. – 3000 лв.;
в) от 50 бр. до 99 бр. – 10 500 лв.;
г) от 100 до 149 бр. – 20 000 лв.;
д) равен на 150 бр. или над 150 бр. – 29 000 лв.;
13. за брой телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца от специализирани месодайни породи:
а) от 5 бр. до 9 бр. – 2000 лв.;
б) от 10 бр. до 49 бр. – 6300 лв.;
в) от 50 бр. до 99 бр. – 20 500 лв.;
г) равен на 100 бр. или над 100 бр. – 29 000 лв.
Глава трета
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I
Ред за кандидатстване
Чл. 13. (1) Подпомагането по реда на тази наредба се предоставя въз основа на заявление за подпомагане, одобрено от ДФЗ – РА.
(2) Заявлението за подпомагане по ал. 1 е по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
(3) Към заявлението за подпомагане се прилага декларация, че земеделският стопанин е запознат, че максималният размер на подпомагането по подмярката е в размер на левовата равностойност на 15 000 евро, при отчитане на предоставеното подпомагане по нотифицирана схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделски стопани от определени сектори.
Чл. 14. (1) Земеделските стопани подават заявления за подпомагане в срок за прием, определен със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА, съгласувана предварително с министъра на земеделието. Срокът се брои в календарни дни. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.
(2) В заповедта по ал. 1 се съдържа начална и крайна дата на срока за прием и бюджет.
(3) Заповедта по ал. 1 се публикува два работни дни преди началото на приема на интернет страниците на Министерството на земеделието (МЗм) и на ДФЗ – РА.
(4) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА, може да измени заповедта по ал. 1 след предварително съгласуване с министъра на земеделието. Заповедта за изменение се публикува на интернет страниците на МЗм и ДФЗ – РА.
Чл. 15. (1) Заявлението за подпомагане се подава лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в общинските служби по земеделие по:
1. постоянен адрес на кандидата – физическо лице;
2. адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.
(2) Служителите от общинските служби по земеделие оказват помощ на земеделските стопани при въвеждане на данните в заявлението за подпомагане.
(3) Заявлението за подпомагане се разпечатва в два екземпляра и се подписва от земеделския стопанин/упълномощеното лице. Всяко заявление за подпомагане получава идентификационен номер с отбелязана дата на подаване, който се генерира автоматично. Датата на разпечатване и подписване на заявлението за подпомагане се счита за дата на подаване на заявлението за подпомагане в ДФЗ – РА.
(4) Един екземпляр от заявлението за подпомагане се предоставя на земеделския стопанин или на упълномощеното от него лице. Вторият екземпляр и придружаващите го документи се предоставят на отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) в областната дирекция на ДФЗ (ОД на ДФЗ) в областта, в която се намира общинската служба. Предаването се извършва в 3-дневен срок от подписването на заявлението за подпомагане с попълване и подписване на приемно-предавателен протокол.
(5) Служител на ОПСМП при областната дирекция на ДФЗ – РА, в областта, в която се намира общинската служба, проверява предоставените документи за окомплектованост и легитимност. Когато при проверката се констатират непълноти или несъответствия, служител на ОПСМП уведомява земеделския стопанин на посочения от него телефон в заявлението за подпомагане. Земеделският стопанин в рамките на срока за прием по чл. 14, ал. 1 може да се яви в ОПСМП и да отстрани откритите непълноти или несъответствия.
(6) Когато земеделският стопанин не се яви и не отстрани в указания срок по ал. 5 откритите непълноти или несъответствия, се счита, че няма подадено валидно заявление за подпомагане и неговото администриране се прекратява.
Раздел II
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане
Чл. 16. (1) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва административни проверки и проверки на място на подадените заявления за подпомагане съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.
(2) При извършване на проверките по ал. 1 ДФЗ – РА, използва и наличната информация в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните – ВетИс, както и наличната информация от Интегрираната система за администриране и контрол.
(3) При разглеждане на заявленията за подпомагане на земеделските стопани по чл. 3, т. 1, 2 и 3 се вземат предвид и данните и резултатите от проверките на място, приключили през кампания 2021 г., извършени съобразно Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.
Чл. 17. (1) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва проверки на заявленията за подпомагане на земеделски стопани по чл. 3, т. 5 и въз основа на справка от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(2) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните предоставя еднократно на ДФЗ – РА, в срок до два дни след обнародването на наредбата справката по ал. 1, която съдържа броя на наличните към 30.06.2022 г. мъжки телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца и телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца от специализирани месодайни породи, които се отглеждат в животновъден обект, регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарномединската дейност, номер на животновъден обект, номер на ушната марка на животното, пол и порода, както и собственик на животното, идентифициран с единен граждански номер/единен идентификационен код.
Раздел III
Ред за предоставяне на подпомагане
Чл. 18. Когато плащанията по подадените заявления за подпомагане превишат бюджета съгласно заповедта по чл. 14, ДФЗ – РА, намалява одобреното подпомагане пропорционално чрез прилагане на коефициент за намаление на всички подадени заявления за подпомагане.
Чл. 19. (1) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, чрез системата за електронни услуги на земеделските стопани по чл. 30, ал. 2, т. 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители уведомява земеделските стопани за изплатеното им подпомагане или за отказа за подпомагане.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, отказва изплащане на подпомагане, когато:
1. земеделските стопани не отговарят на изискванията по чл. 3;
2. площите и/или животните не отговарят на изискванията по чл. 6, 7 и 11;
3. земеделският стопанин или негов представител откажат или възпрепятстват извършването на проверка на място;
4. при проверките се установи неспазване изискванията на тази наредба.
Глава четвърта
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ
Чл. 20. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април ДФЗ – РА, публикува на електронната си страница информация за предходната финансова година за земеделските стопани, на които е извършено плащане.
(2) Данните на земеделския стопанин, получател на подпомагане, се публикуват в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Европейския съюз и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Съюза.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Оранжерия с инсталация за отопление“ е всяка оранжерия, в която има изградено съоръжение/инсталация, което води до затопляне на помещението, работещо на ток, газ, твърдо или течно гориво и прави възможно отглеждането на зелечуците, посочени в приложението.
2. „Телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца“ са телета и говеда от 6 месеца до 24 месеца, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИс.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
§ 3. В Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и 80 от 2015 г.; изм., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г., бр. 19 и 77 от 2017 г., бр. 17 и 42 от 2018 г.; Решение № 8966 от 2.07.2018 г. на ВАС на РБ – бр. 57 от 2018 г.; доп., бр. 73 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2019 г., бр. 18 и 77 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г. и бр. 17 и 38 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 27в, ал. 2 навсякъде в изречение второ думата „оторизираните“ се заменя с „установените“.
2. В чл. 32 се създава ал. 6а:
„(6а) За кампания 2022 г. кандидатите за подпомагане представят документите по ал. 1 в периода от 1 до 23 декември 2022 г. и от 9 до 17 януари 2023 г., с изключение на кандидатите по схемата по чл. 30б, които представят документите по ал. 1 в периода от 9 януари до 8 февруари 2023 г.“
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.


Култури
Код на културата
Група култури
Група култура по подмярка
224010 – ягоди
Ягодоплодни видове – ОВОЩНИ ВИДОВЕ
Плодове
224020 – малини
Ягодоплодни видове – ОВОЩНИ ВИДОВЕ
221010 – ябълки
Семкови овощни видове – ОВОЩНИ ВИДОВЕ
221020 – круши
Семкови овощни видове – ОВОЩНИ ВИДОВЕ
222030 – кайсии/зарзали
Костилкови овощни видове – ОВОЩНИ ВИДОВЕ
222040 – череши
Костилкови овощни видове – ОВОЩНИ ВИДОВЕ
222050 – вишни
Костилкови овощни видове – ОВОЩНИ ВИДОВЕ
222020 – праскови/нектарини
Костилкови овощни видове – ОВОЩНИ ВИДОВЕ
222010 – сливи
Костилкови овощни видове – ОВОЩНИ ВИДОВЕ
212000 – десертни лозя
Десертни – ЛОЗЯ
150000 – картофи
Картофи
Зеленчуци на открито
144010 – лук
Луковични зеленчукови култури – ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
144020 – чесън
Луковични зеленчукови култури – ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
143010 – моркови
Кореноплодни зеленчукови култури – ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
142010 – главесто зеле
Листностъблени зеленчукови култури – ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
141070 – дини
Плодови зеленчукови култури – ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
141080 – пъпеши
Плодови зеленчукови култури – ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
141013 – домати на открито
Плодови зеленчукови култури – ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
141043 – краставици на открито
Плодови зеленчукови култури – ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
141045 – корнишони на открито
Плодови зеленчукови култури – ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
141030 – патладжан
Плодови зеленчукови култури – ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
141023 – пипер на открито
Плодови зеленчукови култури – ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
181010 – домати – оранжерийно производство
Плодови зеленчукови култури – ОРАНЖЕРИЙНИ ПЛОЩИ
Оранжерийни зеленчуци
181040 – краставици – оранжерийно производство
Плодови зеленчукови култури – ОРАНЖЕРИЙНИ ПЛОЩИ
181030 – пипер – оранжерийно производство
Плодови зеленчукови култури – ОРАНЖЕРИЙНИ ПЛОЩИ
231010 – маслодайна роза
Медицински и ароматни култури – МНОГОГОДИШНИ МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУЛТУРИ
Маслодайна роза
211000 – винени лозя
Винени – ЛОЗЯ
Винени лозя
122010 – слънчоглед
Маслодайни култури – ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ
Слънчоглед


Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679