Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Ново постановление за условията, критериите и размера на безвъзмездни помощи в туристическия сектор

В брой 100 на ДВ от 30.11.2021 г. е обнародвано:
 
Постановление № 405 от 25 ноември 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405 ОТ 25 НОЕМВРИ 2021 Г.
за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. На предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от следните кодове на ниво детайлност клас по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически институт: за „Хотелиерство“: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; за „Ресторантьорство“: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; за „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“: 79.11, 79.12, 79.90; за „Организиране на конгреси и търговски изложения“: 82.30; за „Други дейности по хуманно здравеопазване“: 86.90; за „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“: 93.19, 93.21, 93.29; за „Поддържане на добро физическо състояние“: 96.04, се предоставят безвъзмездни средства в общ размер до 30 000 000 лв. за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.
Чл. 2. (1) Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., C (2020) 4509 от 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г., и е със срок на действие до 31 декември 2021 г.
(2) Средствата се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Чл. 3. (1) Бюджетът по настоящата схема е в размер 30 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на одобрените заявления за подпомагане и реализирания оборот по допустимите КИД-2008 през 2019 г. без данък върху добавената стойност (ДДС), но не повече от 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати в туристическия сектор и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г.
Чл. 4. Администратор на държавната помощ съгласно чл. 9 от Закона за държавните помощи е министърът на туризма.
Чл. 5. Получателите на помощта са предприятия и те са длъжни да поддържат счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти при спазване на изискванията за съставяне на документи съгласно Закона за счетоводството.
Чл. 6. (1) Допустими кандидати от туристическия сектор по мярката са:
1. предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от допустимите кодове по чл. 1;
2. предприятие, което има регистрация за осъществяване на съответната дейност (основна и/или допълнителна), когато за същата се изисква такава с нормативен акт, и попада в един от кодовете по чл. 1;
3. предприятия, на които разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г. е равна или по-голяма от 500 лв.;
4. предприятия, които към 31 декември 2019 г. са средни или големи предприятия и към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията);
5. предприятия, които към 31 декември 2019 г. са микро- или малки предприятия и към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, но не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране;
6. предприятия, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г.;
7. предприятия, реализирали оборот над 500 лв. за 2018 г. без ДДС и над 500 лв. за 2019 г. без ДДС.
(2) Недопустими кандидати по мярката:
1. предприятия, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и задълженията им не са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. предприятие, което извършва дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите;
3. предприятие, което е в производство по несъстоятелност и ликвидация, както и е обявено в несъстоятелност;
4. предприятие, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ и помощта не е възстановена изцяло.
(3) Максималният размер на държавната помощ по отношение на всеки един допуснат кандидат не може да надвишава най-ниската стойност от между следните стойности:
1. стойността от пропорционално разпределяне до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените кандидати и реализирания оборот през 2019 г. без ДДС за всеки кандидат, и
2. стойността на 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС за всеки кандидат, и
3. стойността на разликата, получена от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г.;
4. стойността от 3 520 494,00 лв. (1 800 000 евро) на ниво група свързани предприятия, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, тоест преди облагане с данъци или други такси.
(4) Стойността по ал. 3 отчита и се кумулира с всички получени помощи по Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, всички получени помощи de minimis и с помощите, получени в съответствие с регламентите за групово освобождаване, при условие че се спазват разпоредбите и правилата за кумулиране, заложени в съответните актове от европейското законодателство по държавните помощи.
Чл. 7. (1) В срок до 7 дни от отварянето на схемата по чл. 2, ал. 1 в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) кандидатите за предоставяне на безвъзмездни средства попълват и подават по електронен път уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителни документи.
(2) Формулярът следва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20 от Регламент (ЕС) № 910/2014, от лицето, което към дата на кандидатстването представлява кандидата.
(3) В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, формулярът се подписва с КЕП от всяко от тях.
(4) Във формуляра за кандидатстване по ал. 1 се попълват следните данни и се декларира, че:
1. данни за правото/регистрацията за осъществяване на дейност (основна и/или допълнителна) на ниво детайлност клас по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически институт съгласно чл. 1, ал. 1;
2. данни за реализирания оборот през 2018 г. без ДДС от дейността за подпомагане по чл. 1;
3. данни за реализирания оборот през 2019 г. без ДДС от дейността за подпомагане по чл. 1;
4. данни за реализирания оборот през 2020 г. без ДДС от дейността за подпомагане по чл. 1;
5. данни за всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г.;
6. данни за основната/допълнителната икономическа дейност за 2019 г. съгласно КИД-2008 на Националния статистически институт;
7. данни за банковата сметка или платежна сметка, открита при доставчик на платежни услуги, различен от банката на кандидата;
8. данни за статута на предприятието за 2019 г. (микро-, малко, средно и голямо);
9. данни за получени държавни помощи само в случай че предприятието е получавало държавна и/или минимална помощ за период от три последователни години, включително до датата на деклариране, представляващият дружеството посочва:
а) схемата за държавна/минимална помощ, по която е получено финансиране;
б) размера на получените средства;
в) периода, за който се отнасят получените средства;
10. предприятието не извършва дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите, изложени в т. 23 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19;
11. представляваното от кандидата юридическо лице не е в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и че не е обявено в несъстоятелност;
12. представляваното от кандидата предприятие (както и на ниво група) към 31 декември 2019 г. не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията), а именно:
а) не е акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции, кооперация или друго дружество по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (освен ако е МСП, което съществува по-малко от три години), чийто записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби и при приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) не се стига до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал на дружеството;
б) не е събирателно дружество, командитно дружество или друго дружество по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (освен ако е МСП, което съществува по-малко от три години), чийто капитал, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби;
в) не е предприятие, което е в процедура по несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на такава процедура по искане на неговите кредитори;
г) не е предприятие, което е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;
13. представляваното от кандидата дружество е микро- или малко предприятие (по смисъла на Приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), което към 31 декември 2019 г. е било в затруднено положение, при условие че:
а) не е предприятие, което е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;
б) не е предприятие, което е в процедура по несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на такава процедура по искане на неговите кредитори;
14. представляваното от кандидата предприятие, както и предприятията, с които то формира група предприятия, не е получавало държавна/минимална помощ:
а) която е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар и по която не е изпълнено разпореждане за възстановяването й;
б) която заедно с помощта, за която се кандидатства, надхвърля 3 520 494,00 лв. съгласно максимално допустимия лимит по параграф 22, т. 1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г.;
15. на основание чл. 26, ал. 2 и чл. 27, ал. 5 от Закона за статистиката, чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 20, § 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ, L 087 от 31 март 2009 г., стp. 164):
а) кандидатът дава съгласието си Националният статистически институт (НСИ) да предостави на Министерството на туризма следните данни от Годишния отчет за дейността за 2018, 2019 и 2020 г. на управляваното/представляваното от него предприятие, с цел извършване на документална проверка на декларираните обстоятелства за целите на настоящата схема:
аа) КИД на икономическата (основен и допълнителен) дейност;
бб) счетоводен баланс (индивидуален) за 2018, 2019 и 2020 г.;
вв) отчет за приходите и разходите, съдържащ и справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности, за 2018, 2019 и 2020 г.;
гг) отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2018, 2019 и 2020 г.;
б) кандидатът дава съгласието си предоставените от НСИ данни да бъдат разпространявани/публикувани в докладите по изпълнение на схемата за държавна помощ.
Чл. 8. (1) Подадените формуляри се разглеждат от комисия, съставена от длъжностни лица и външни експерти, определени със заповед на министъра на туризма, която извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на безвъзмездните средства съгласно законовите изисквания. За наличието или липсата на съответствие се изготвя протокол на комисията.
(2) В случай на нередовност и/или непълнота на представените документи кандидатът се уведомява чрез СУНИ. В уведомлението се дава срок 7 дни за отстраняване на нередовностите и/или за предоставяне на допълнителна информация към подадения формуляр за кандидатстване. Административният орган може да изисква само веднъж отстраняване на нередовности или предоставяне на допълнителна информация по подаденото заявление.
(3) В срок до 14 дни от представянето на протокола от комисията по ал. 1 министърът на туризма се произнася със заповед за одобряване или отказ от предоставяне на безвъзмездните средства. Заповедта се връчва по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез СУНИ.
(4) Със заповедта на министъра на туризма по ал. 3 се предоставят средствата по схемата за държавна помощ в съответствие с чл. 11 и 16 от Закона за държавните помощи.
(5) Средствата по схемата за държавна помощ се изплащат по сметката, посочена от кандидата във формуляра за кандидатстване.
(6) Заповедта за отказ за предоставяне на безвъзмездните средства се връчва през СУНИ и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 9. В срок до шест месеца от датата на заповедта за предоставяне на помощта предприятията оповестяват в системата СУНИ отчетните документи като доказателство за усвояване на получените средства.
Чл. 10. Министерството на туризма води регистър на отпуснатите средства по образец, утвърден със заповед на министъра на туризма. Регистърът се публикува на институционалната страница на Министерството на туризма.
Чл. 11. (1) Предварителният контрол по схемата за държавна помощ се извършва от министъра на туризма.
(2) Източници на информацията за извършване на предварителния контрол са Националният туристически регистър, Националният статистически институт, Националната агенция за приходите, Столичната община и общината по регистрация на предприятието. При несъответствие между декларираните от кандидата данни и източниците на информация, изброени по-горе, вторите се приемат за достоверни.
(3) Последващият контрол се извършва по реда на Закона за държавната финансова инспекция.
(4) За неправомерно усвояване на помощта ще се счита, когато:
1. не се спазва принципът за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства; печалбата подлежи на възстановяване;
2. при наличие на двойно финансиране на отчетените разходи получената безвъзмездна помощ подлежи на възстановяване, включително начислената законна лихва.
Чл. 12. (1) Възстановяването на неправомерно предоставена и получена държавна помощ се извършва съгласно Закона за държавните помощи и Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.
(2) Неправомерно предоставената държавна помощ подлежи на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Допълнителна разпоредба
§ 1. За целите на настоящата схема за държавна помощ:
1. „Реализиран оборот“ – оборот или реализиран оборот без ДДС за едно предприятие е сумарният оборот по съответния допустим по схемата КОД по КИД-2008 (за „Хотелиерство“: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; за „Ресторантьорство“: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; за „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“: 79.11, 79.12, 79.90; за „Организиране на конгреси и търговски изложения“: 82.30; за „Други дейности по хуманно здравеопазване“: 86.90; за „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“: 93.19, 93.21, 93.29; за „Поддържане на добро физическо състояние“: 96.04), участващ във формирането на оборота (нетни приходи от продажби), отразен в КОД 15100 от приходната част на отчета за приходите и разходите на предприятието (ОПР).
2. „Предприятие в затруднено положение“ – съгласно дефиницията на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
3. „Свързани предприятия“ – съгласно дефиницията на чл. 3, т. 3 от Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 651/2014.
4. „Микро-, малки и средни предприятия (МСП)“ – съгласно дефиницията на чл. 2 от Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 651/2014.
5. „Квалифициран електронен подпис (КЕП)“ към датата на кандидатстване е КЕП с титуляр и автор – физическото лице, което е официален представител на кандидата, или КЕП с титуляр – юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалният представител на предприятието-кандидат.
6. „Реализирана печалба“ – по смисъла на чл. 192, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 114 във връзка с чл. 105 от Конституцията на Република България, чл. 7, ал. 1 и 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 9, буква „в“ и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 3. Указания по прилагането на постановлението дава министърът на туризма.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679