Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Промени в условията и реда за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

В брой 20-ти от 11.03.2022 г. в Държавен вестник е обнародвана: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г., бр. 4, 24, 45, 56, 63, 85 и 101 от 2020 г. и бр. 16, 33, 50, 67 и 94 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „получаване на разрешение за презасаждане“ се заменят с „изкореняване на лозовото насаждение“.
2. В ал. 10 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“.

§ 2. В чл. 81, ал. 2, т. 1 думите „5 календарни години, следващи“ се заменят с „една календарна година, следваща“.

§ 3. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и абревиатурата „МЗХГ“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието“, „министърът на земеделието“, „министъра на земеделието“ и „МЗм“.
Преходни и заключителни разпоредби

§ 4. За дейности по договори, сключени между 16 октомври 2021 г. и 15 октомври 2022 г.:
1. максималният размер на финансовата помощ по чл. 8, ал. 1 е до 90 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с офертите по чл. 12, ал. 2, т. 7;
2. максималният размер на финансовата помощ по чл. 36, ал. 1 и 2 е съответно до 70 на сто и до 10 на сто от стойността на допустимите разходи;
3. участието на кандидата във финансирането по чл. 36, ал. 3 е съответно минимум 30 на сто и минимум 20 на сто;
4. финансовата помощ по чл. 36, ал. 4 е до 70 на сто;
5. максималният размер на финансовата помощ по чл. 53, ал. 1 е съответно 70 на сто, 35 на сто и 25 на сто;
6. максималният размер на финансовата помощ по чл. 101, ал. 1 и 2 е съответно до 70 на сто и до 10 на сто от допустимите разходи;
7. участието на кандидата във финансирането по чл. 101, ал. 3 е съответно минимум 30 на сто и минимум 20 на сто;
8. финансовата помощ по чл. 101, ал. 4 е до 70 на сто.

§ 5. За финансовата 2022 година, когато невъзможността за изпълнение на операциите/действията върху цялата заявена площ е в резултат на пандемията от COVID-19 и са предоставени доказателства за това:
1. за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ не се прилага чл. 17, ал. 1 и 2; заявлението за окончателно плащане следва да бъде подадено до 15 октомври 2022 г.;
2. за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Събиране на реколтата на зелено“ не се прилагат съответно чл. 21, ал. 1 и чл. 87, ал. 2, 3 и 4; финансовата помощ се изчислява въз основа на установената при проверките на място площ преди окончателно плащане.

§ 6. За финансовата 2022 година „загуби, причинени от пандемии при хората“ се считат за риск по чл. 67, ал. 2, т. 3.

§ 7. От 16 октомври 2021 г. до 15 октомври 2023 г. финансовото подпомагане по чл. 68, ал. 3, т. 2 и 3 е 80 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици.

§ 8. За финансовата 2022 година по мярка „Събиране на реколтата на зелено“:
1. изпълнителният директор на ДФЗ:
а) утвърждава образците на документите за кандидатстване по мярката;
б) определя със заповед бюджет по мярката;
в) публикува на интернет страницата на ДФЗ най-късно до 13 май 2022 г. документите по букви „а“ и „б“;
2. максималният размер на финансовата помощ по чл. 80, ал. 1 е до 70 на сто от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката;
3. не се прилагат чл. 78, ал. 2, т. 1 и чл. 80, ал. 5;
4. срокът за подаване на заявления в ИАЛВ по чл. 81, ал. 1 е 28 април 2022 г.;
5. не се прилага чл. 82;
6. срокът за издаване на заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ по чл. 83, ал. 1 е не по-късно от 10 май 2022 г.;
7. срокът за подаване на заявления в ЦУ на ДФЗ по чл. 84, ал. 1 е 17 – 27 май 2022 г.;
8. срокът за извършване на операциите по ръчно отстраняване на гроздовете е до 28 юли 2022 г.;
9. се допуска прилагане на мярката за отделни парцели в стопанството;
10. преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете по чл. 80, ал. 2 се възстановяват на база фиксирана цена 1155,48 лв./ха;
11. за заявени за подпомагане през 2022 г. площи, подпомогнати по мярката през 2020 г. и/или 2021 г., средният добив по чл. 80, ал. 3 се изчислява за 2018 и 2019 г.

§ 9. За 2022 и 2023 финансови години кандидатите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“, които се възползват от разпоредбата на чл. 15, ал. 2 и чл. 61, ал. 2, посочват точен размер на авансовото плащане в заявлението за предоставяне на финансово подпомагане по съответната мярка. Същият размер се посочва и в заявлението по чл. 16, ал. 1 и чл. 62, ал. 1, в противен случай заявлението за предоставяне на авансово плащане се отказва и договорът се счита за прекратен.

§ 10. Мерките по чл. 1 се прилагат след 31 декември 2022 г. по отношение на извършени разходи и плащания за договорени дейности, извършени преди 16 октомври 2023 г.

§ 11. (1) Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“ се прилагат след 31 декември 2022 г. по отношение на извършени разходи и плащания за дейности, изпълнени преди 16 октомври 2025 г., при условие че до 15 октомври 2023 г. тези дейности са били частично изпълнени и извършените за тях разходи възлизат на най-малко 30 на сто от общите одобрени разходи и че тези дейности ще бъдат изцяло изпълнени до 15 октомври 2025 г.
(2) Ползвателите със сключени договори за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“, които предвиждат изпълнение на дейности съответно след 31.07.2023 г. и след 1.07.2023 г., но не по-късно от 15.10.2025 г., следва да:
1. подадат заявление за междинно плащане в размер на най-малко 30 на сто от общите одобрени разходи, в случай че не са заявили авансово изплащане на помощта;
2. подадат заявление за междинно плащане за отчитане на изпълнение на авансовото плащане за най-малко 30 на сто от общия размер на одобрените разходи в случаите, когато авансово плащане е извършено в размер на най-малко 30 на сто от общите одобрени разходи;
3. подадат заявление за междинно плащане, когато помощта е изплатена авансово в размер, по-малък от 30 на сто; със заявлението за междинно плащане следва да бъдат отчетени и допълнително извършени разходи над получения аванс, така че общият размер на отчетната междинна сума да бъде най-малко 30 на сто от одобрените разходи.
(3) Заявленията за междинно плащане по ал. 2, т. 1, 2 и 3 се подават в срок до 31.07.2023 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и до 1.07.2023 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“. Заявленията за междинно плащане се разглеждат съответно по реда на чл. 17, 18, 19 и 20 и чл. 63, 64 и 65.
(4) В случай че заявител по ал. 2 не подаде заявление за междинно плащане в посочените в ал. 3 срокове или със заявлението за междинно плащане се отчита изпълнение на разходите по-малко от 30 на сто от общите одобрени разходи, договорът за предоставяне на финансова помощ се прекратява.

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679