Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

(обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.; изм. с Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС на Република България – бр. 8 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 40 и 108 от 2002 г.; изм. с Решение № 1043 от 7.02.2003 г. на ВАС на Република България – бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2006 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 52 и 69 от 2012 г., бр. 42 и 86 от 2016 г.)
§ 1.. В чл. 4, т. 1 след думата „благонадеждност“ в скоби се добавя „добра репутация“.
 
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Изискванията за благонадеждност (добра репутация) са изпълнени, когато:
1. ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност;
2. на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави членки за тежки нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на Приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 74/8 от 19 март 2016 г.) (Регламент (ЕС) 2016/403).
(2) Оценката за изпълнение на изискванията за благонадеждност по ал. 1, т. 2 се извършва в съответствие с изискванията на чл. 1 от Регламент (ЕС) 2016/403.“
 
§ 3. В чл. 9, ал. 5 след думите „Автомобилна администрация“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
 
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 абревиатурата „ППС“ се заменя с „моторно превозно средство“;
2. В ал. 4 абревиатурата „ППС“ се заменя с „моторно превозно средство“.
 
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. да притежава валидно удостоверение за психологическа годност по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.“
 
§ 6. В чл. 52а, изречение първо, след думите „Търговския закон“ се поставя запетая и се добавя „както и общини“.
 
§ 7. В чл. 59б, ал. 1, изречение първо, след числото „55“ се поставя запетая и се добавя „55а“.
 
§ 8. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В комисията по ал. 2 се включват: служител от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – председател, служител от съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи и представител на общината, на чиято територия се намира автогарата. В работата на комисията като наблюдател може да участва представител, излъчен от браншовите организации, в сферата на автомобилния транспорт в съответната област, на чиято територия се намира автогарата.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) При необходимост от становище от компетентен орган по отношение на документите по чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 в срок до 5 работни дни от датата на заседанието комисията изпраща писмено запитване до компетентния орган, като уведомява заявителя за това.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Ако в указания срок по ал. 4 непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени от заявителя или ако отговорът на запитването по ал. 5 съдържа информация, че представеният от заявителя документ е нередовен или не удостоверява обстоятелствата, за които е приложен, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ със заповед прекратява производството.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и след думата „документите“ се поставя запетая и се добавя „или от удостоверяване от компетентен орган на липсата на нередовност по отношение на документите по ал. 5“.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
 
§ 9. В чл. 60а, ал. 3 думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.
 
§ 10. В чл. 66, т. 1 абревиатурата „ППС“ се заменя с „моторно превозно средство“.
 
§ 11. В чл. 71, т. 1 абревиатурата „ППС“ се заменя с „моторно превозно средство“.
 
§ 12. В чл. 73, ал. 1, т. 1 след думата „благонадеждност“ в скоби се добавя „добра репутация“.
 
§ 13. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. (1) Изискванията за благонадеждност (добра репутация) са изпълнени, когато:
1. ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност;
2. на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави членки за тежки нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/403.
(2) Оценката за изпълнение на изискванията за благонадеждност по ал. 1, т. 2 се извършва в съответствие с изискванията на чл. 1 от Регламент (ЕС) 2016/403.“
 
§ 14. В чл. 78, ал. 5 след думите „Автомобилна администрация“ се добавя „или оправомощено от него лице“.
 
§ 15. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 абревиатурата „ППС“ се заменя с „моторно превозно средство“;
2. В ал. 4 абревиатурата „ППС“ се заменя с „моторно превозно средство“.
 
§ 16. В чл. 87 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. да притежава валидно удостоверение за психологическа годност по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.“
 
§ 17. В чл. 89, т. 1 абревиатурата „ППС“ се заменя с „моторно превозно средство“.
 
§ 18. В част „Приложени документи“ , т. 2 от приложение № 3 към чл. 7, ал. 8 думата „оригинал“ и скобите пред и след нея се заличават.

§ 19. Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:
 
„Приложение № 5
към чл. 9, ал. 1
 
§ 20. Приложение № 6в към чл. 11, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 6в
към чл. 11, ал. 3
 
§ 21. Приложение № 8в към чл. 60, ал. 6 се изменя така:
„Приложение № 8в
към чл. 60, ал. 7
 
Забележка на редакцията: виж приложениeтo в PDF-а на броя

Министър: Ивайло Московски
 
 
източник: dv.parliament.bg
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679