Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

В брой 8-ми на Държавен вестник от дата 25.01.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

УКАЗ № 12
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, приет от 48-ото Народно събрание на 19 януари 2023 г.
Издаден в София на 24 януари 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Крум Зарков
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
(обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 42 от 2018 г., бр. 41 и 44 от 2019 г. и бр. 16 от 2021 г.)
 
§ 1. В чл. 58б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. създава и поддържа обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.“
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. въвежда информацията по ал. 1, т. 4 в електронните партиди със съдържанието по чл. 59 – 64 и вписаните актове с приложените към тях документи в електронните партидни дела;“.
 
§ 2. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „партида“ се добавя „със съдържанието по чл. 59 – 64“.
2. В ал. 4 в изречение първо след думата „партида“ се добавя „със съдържанието по чл. 59 – 64“, думите „за централния архив по чл. 58б, ал. 1, т. 4“ се заличават, а в изречение второ след думата „изготвя“ се добавя „въз основа на съществуващите персонални партиди“.
 
§ 3. В чл. 68, ал. 1 думите „на друг информационен носител“ се заменят с „в електронна форма“.
 
§ 4. В чл. 69, ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „дело“ се добавя „на хартия и в електронна форма“.
 
§ 5. В чл. 71 ал. 2 се изменя така:
„(2) След издаване на заповедта по чл. 70, ал. 1, при сделка с недвижим имот:
1. службата по вписванията въвежда информацията в партидата по чл. 65, ал. 3 и вписаните актове с приложените към тях документи в електронното партидно дело;
2. съдията по вписванията едновременно с вписването проверява съдържанието, идентичността на електронната форма с хартиения носител, подписва партидата по чл. 65, ал. 3 на имота и записва в подлежащия на вписване акт нейния номер.“
 
§ 6. В чл. 82 се създават ал. 4 – 6:
„(4) Разпорежданията по ал. 1 се извършват и по електронен път с квалифициран електронен подпис.
(5) При извършване на проверката по ал. 1 съдията по вписванията извършва служебно справки по чл. 55, ал. 4, в т.ч. за кадастрални карти и схеми.
(6) При извършване на проверката по ал. 1 съдията по вписванията не изисква прилагане на документ за платена такса в случаите, когато таксата е платена по електронен път. За документ за платена такса се смята съвкупността от данните за полученото плащане по сметка на Агенцията по вписванията.“
 
§ 7. В чл. 84 се създава ал. 5:
„(5) Вписването се удостоверява и с квалифициран електронен времеви печат по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.).“
 
Заключителни разпоредби
 
§ 8. В срок до 30 юни 2026 г. Агенцията по вписванията дигитализира наличния хартиен архив в службите по вписванията.
 
§ 9. Министърът на правосъдието привежда наредбата по чл. 5, ал. 3 в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
 
§ 10. Параграфи 6 и 7 влизат в сила две години след влизането в сила на този закон.
Законът е приет от 48-ото Народно събрание на 19 януари 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов
 
 
Източник: Държавен вестник

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679